Tuesday 25 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 68ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ அஷ்ட ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Lakshmana offer water for Jatayu

ராம꞉ ப்ரேக்ஷ்ய து தம் க்³ருʼத்⁴ரம் பு⁴வி ரௌத்³ரேண பாதிதம் |
ஸௌமித்ரிம் மித்ர ஸம்ʼபந்நம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 3-68-1

மம அயம் நூநம் அர்தே²ஷு யதமாநோ விஹம்ʼக³ம꞉ |
ராக்ஷஸேந ஹத꞉ ஸம்ʼக்²யே ப்ராணான் த்யஜதி மத் க்ருʼதே || 3-68-2

அதி கி²ந்ந꞉ ஷ²ரீரே அஸ்மின் ப்ராணோ லக்ஷ்மண வித்³யதே |
ததா² ஸ்வர விஹீநோ அயம் விக்லவம் ஸமுதீ³க்ஷதே || 3-68-3

ஜடாயோ யதி³ ஷ²க்நோஷி வாக்யம் வ்யாஹரிதும் புந꞉ |
ஸீதாம் ஆக்²யாஹி ப⁴த்³ரம் தே வத⁴ம் ஆக்²யாஹி ச ஆத்மந꞉ || 3-68-4

கிம் நிமித்தோ ஜஹார ஆர்யாம் ராவண꞉ தஸ்ய கிம் மயா |
அபராத⁴ம் து யம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராவணேந ஹ்ருʼதா ப்ரியா || 3-68-5

கத²ம் தத் சந்த்³ர ஸம்ʼகாஷ²ம் முக²ம் ஆஸீத் மநோஹரம் |
ஸீதயா காநி ச உக்தாநி தஸ்மின் காலே த்³விஜோத்தம || 3-68-6

கத²ம் வீர்ய꞉ கத²ம் ரூப꞉ கிம் கர்மா ஸ ச ராக்ஷஸ꞉ |
க்வ ச அஸ்ய ப⁴வநம் தாத ப்³ரூஹி மே பரிப்ருʼச்ச²த꞉ || 3-68-7

தம் உத்³வீக்ஷ்ய ஸ꞉ த⁴ர்மாத்மா விளபந்தம் அநாத²வத் |
வாசா விக்லவயா ராமம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 3-68-8

ஸா ஹ்ருʼதா ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ராவணேந து³ராத்மநா |
மாயாம் ஆஸ்தா²ய விபுலாம் வாத து³ர்தி³ந ஸம்ʼகுலாம் || 3-68-9

பரிக்லாம்ʼதஸ்ய மே தாத பக்ஷௌ சித்த்வா நிஷா²சர꞉ |
ஸீதாம் ஆதா³ய வைதே³ஹீம் ப்ரயாதோ த³க்ஷிணா முக²꞉ || 3-68-10

உபருத்⁴யந்தி மே ப்ராணா த்³ருʼஷ்டிர் ப்⁴ரமதி ராக⁴வ |
பஷ்²யாமி வ்ருʼக்ஷான் ஸௌவர்ணான் உஷீ²ர க்ருʼத மூர்த⁴ஜான் || 3-68-11

யேந யாதி முஹூர்தேந ஸீதாம் ஆதா³ய ராவண꞉ |
விப்ரநஷ்டம் த⁴நம் க்ஷிப்ரம் தத் ஸ்வாமி ப்ரதிபத்³யதே || 3-68-12
விந்தோ³ நாம முஹூர்தோ அஸௌ ஸ ச காகுத்ஸ்த² ந அபு³த⁴த் |

த்வத் ப்ரியாம் ஜாநகீம் ஹ்ருʼத்வா ராவணோ ராக்ஷஸேஷ்²வர |
ஜ²ஷவத் ப³டி³ஷ²ம் க்³ருʼஹ்ய க்ஷிப்ரம் ஏவ விநஷ்²யதி || 3-68-13

ந ச த்வயா வ்யதா² கார்யா ஜநகஸ்ய ஸுதாம் ப்ரதி |
வைதே³ஹ்யா ரம்ʼஸ்யஸே க்ஷிப்ரம் ஹத்வா தம் ரணமூர்த⁴நி || 3-68-14

அஸம்ʼமூட⁴ஸ்ய க்³ருʼத்⁴ரஸ்ய ராமம் ப்ரதி அநுபா⁴ஷத꞉ |
ஆஸ்யாத் ஸுஸ்ராவ ருதி⁴ரம் ம்ரியமாணஸ்ய ஸ அமிஷம் || 3-68-15

புத்ரோ விஷ்²ரவஸ꞉ ஸாக்ஷாத் ப்⁴ராதா வைஷ்²ரவணஸ்ய ச |
இதி உக்த்வா து³ர்லபா⁴ன் ப்ராணான் முமோச பதகே³ஷ்²வர꞉ || 3-68-16

ப்³ரூஹி ப்³ரூஹி இதி ராமஸ்ய ப்³ருவாணஸ்ய க்ருʼதாம்ʼஜலே꞉ |
த்யக்த்வா ஷ²ரீரம் க்³ருʼத்⁴ரஸ்ய ஜக்³மு꞉ ப்ராணா விஹாயஸம் || 3-68-17

ஸ நிக்ஷிப்ய ஷி²ரோ பூ⁴மௌ ப்ரஸார்ய சரணௌ ததா³ |
விக்ஷிப்ய ச ஷ²ரீரம் ஸ்வம் பபாத த⁴ரணீ தலே || 3-68-18

தம் க்³ருʼத்⁴ரம் ப்ரேக்ஷ்ய தாம்ர அக்ஷம் க³த அஸும் அசலோபமம் |
ராம꞉ ஸு ப³ஹுபி⁴꞉ து³ஹ்கை²꞉ தீ³ந꞉ ஸௌமித்ரிம் அப்³ரவீத் || 3-68-19

ப³ஹூநி ரக்ஷஸாம் வாஸே வர்ஷாணி வஸதா ஸுக²ம் |
அநேந த³ண்ட³காரண்யே விஷீ²ர்ணம் இஹ பக்ஷிணா || 3-68-20

அநேக வார்ஷிகோ ய꞉ து சிர கால ஸமுத்தி²த꞉ |
ஸோ அயம் அத்³ய ஹத꞉ ஷே²தே காலோ ஹி து³ர்அதிக்ரம꞉ || 3-68-21

பஷ்²ய லக்ஷ்மண க்³ருʼத்⁴ரோ அயம் உபகாரீ ஹத꞉ ச மே |
ஸீதாம் அப்⁴யவபந்நோ ஹி ராவணேந ப³லீயஸா || 3-68-22

க்³ருʼத்⁴ர ராஜ்யம் பரித்யஜ்ய பித்ருʼ பைதாமஹம் மஹத் |
மம ஹேதோ꞉ அயம் ப்ராணான் முமோச பதகே³ஷ்²வர꞉ || 3-68-23

ஸர்வத்ர க²லு த்³ருʼஷ்²யந்தே ஸாத⁴வோ த⁴ர்ம சாரிண꞉ |
ஷூ²ரா꞉ ஷ²ரண்யா꞉ ஸௌமித்ரே திர்யக் யோநி க³தேஷு அபி || 3-68-24

ஸீதா ஹரணஜம்ʼ து³꞉க²ம் ந மே ஸௌம்ய ததா² க³தம் |
யதா² விநாஷோ² க்³ருʼத்⁴ரஸ்ய மத் க்ருʼதே ச பரம்ʼதப || 3-68-25

ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஷ்²ரீமான் யதா² மம மயா யஷா²꞉ |
பூஜநீய꞉ ச மாந்ய꞉ ச ததா² அயம் பதகே³ஷ்²வர꞉ || 3-68-26

ஸௌமித்ரே ஹர காஷ்டா²நி நிர்மதி²ஷ்யாமி பாவகம் |
க்³ருʼத்⁴ர ராஜம் தி³த⁴க்ஷாமி மத் க்ருʼதே நித⁴நம் க³தம் || 3-68-27

நாத²ம் பதக³ லோகஸ்ய சிதாம் ஆரோபயாமி அஹம் |
இமம் த⁴க்ஷ்யாமி ஸௌமித்ரே ஹதம் ரௌத்³ரேண ரக்ஷஸா || 3-68-28

யா க³தி꞉ யஜ்ஞ ஷீ²லாநாம் ஆஹித அக்³நே꞉ ச யா க³தி꞉ |
அ பர ஆவர்திநாம் யா ச யா ச பூ⁴மி ப்ரதா³யிநாம் || 3-68-29

மயா த்வம் ஸமநுஜ்ஞாதோ க³ச்ச² லோகான் அநுத்தமான் |
க்³ருʼத்⁴ர ராஜ மஹா ஸத்த்வ ஸம்ʼஸ்க்ருʼத꞉ ச மயா வ்ரஜ || 3-68-30

ஏவம் உக்த்வா சிதாம் தீ³ப்தாம் ஆரோப்ய பதகே³ஷ்²வரம் |
த³தா³ஹ ராமோ த⁴ர்மாத்மா ஸ்வ ப³ந்து⁴ம் இவ து³꞉கி²த꞉ || 3-68-31

ராமோ அத² ஸஹ ஸௌமித்ரி꞉ வநம் யாத்வா ஸ வீர்யவான் |
ஸ்தூ²லான் ஹத்வா மஹா ரோஹீன் அநு தஸ்தார தம் த்³விஜம் || 3-68-32

ரோஹி மாம்ʼஸாநி ச உத்³த்⁴ருʼத்ய பேஷீ² க்ருʼத்வா மஹாயஷா²꞉ |
ஷ²குநாய த³தௌ³ ராமோ ரம்யே ஹரித ஷா²த்³வலே || 3-68-33

யத் தத் ப்ரேதஸ்ய மர்த்யஸ்ய கத²யந்தி த்³விஜாதய꞉ |
தத் ஸ்வர்க³ க³மநம் பித்ர்யம் க்ஷிப்ரம் ராமோ ஜஜாப ஹ || 3-68-34

ததோ கோ³தா³வரீம் க³த்வா நதீ³ம் நர வர ஆத்மஜௌ |
உத³கம் சக்ரது꞉ தஸ்மை க்³ருʼத்⁴ர ராஜாய தௌ உபௌ⁴ || 3-68-35

ஷா²ஸ்த்ர த்³ருʼஷ்டேந விதி⁴நா ஜலே க்³ருʼதா⁴ய ராக⁴வௌ |
ஸ்நாத்வா தௌ க்³ருʼத்⁴ர ராஜாய உத³கம் சக்ரு꞉ ததா³ || 3-68-36

ஸ க்³ருʼத்⁴ர ராஜ꞉ க்ருʼதவான் யஷ²ஸ்கரம்
ஸு து³ஷ்கரம் கர்ம ரணே நிபாதித꞉ |
மஹர்ஷி கல்பேந ச ஸம்ʼஸ்க்ருʼத꞉ ததா³
ஜகா³ம புண்யாம் க³திம் ஆத்மந꞉ ஷு²பா⁴ம் || 3-68-37

க்ருʼதோத³கௌ தௌ அபி பக்ஷி ஸத்தமே
ஸ்தி²ராம் ச பு³த்³தி⁴ம் ப்ரணிதா⁴ய ஜக்³முது꞉ |
ப்ரவேஷ்²ய ஸீதா அதி⁴க³மநே ததோ மநோ
வநம் ஸுரேந்த்³ரௌ இவ விஷ்ணு வாஸவௌ || 3-68-38

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ அஷ்ட ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை