Monday 24 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 67ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஸப்த ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Lakshmana saw Jatayu

பூர்வஜோ அபி உக்த மாத்ர꞉ து லக்ஷ்மணேந ஸுபா⁴ஷிதம் |
ஸார க்³ராஹீ மஹாஸாரம் ப்ரதிஜக்³ராஹ ராக⁴வ꞉ || 3-67-1

ஸ நிக்³ருʼஹ்ய மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரவ்ருʼத்³த⁴ம் ரோஷம் ஆத்மந꞉ |
அவஷ்டப்⁴ய த⁴நு꞉ சித்ரம் ராமோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 3-67-2

கிம் கரிஷ்யாவஹே வத்ஸ க்வ வா க³ச்சா²வ லக்ஷ்மண |
கேந உபாயேந பஷ்²யேயம் ஸீதாம் இஹ விசிந்தய || 3-67-3

தம் ததா² பரிதாப ஆர்தம் லக்ஷ்மணோ ராமம் அப்³ரவீத் |
இத³ம் ஏவ ஜநஸ்தா²நம் த்வம் அந்வேஷிதும் அர்ஹஸி || 3-67-4

ராக்ஷஸை꞉ ப³ஹுபி⁴꞉ கீர்ணம் நாநா த்³ரும லதா ஆயுதம் |
ஸந்தி இஹ கி³ரி து³ர்கா³ணி நிர்த³ரா꞉ கம்ʼத³ராணி ச || 3-67-5

கு³ஹா꞉ ச விவிதா⁴ கோ⁴ரா நாநா ம்ருʼக³ க³ண ஆகுலா꞉ |
ஆவாஸா꞉ கிந்நராணாம் ச க³ந்த⁴ர்வ ப⁴வநாநி ச || 3-67-6

தாநி யுக்தோ மயா ஸார்த⁴ம் ஸமந்வேஷிதும் அர்ஹஸி |
த்வத் விதா⁴ பு³த்³தி⁴ ஸம்ʼபந்நா மாஹாத்மாநோ நரர்ஷப⁴ || 3-67-7

ஆபத்ஸு ந ப்ரகம்ʼபந்தே வாயு வேகை³꞉ இவ அசலா꞉ |
இதி உக்த꞉ தத் வநம் ஸர்வம் விசசார ஸ லக்ஷ்மண꞉ || 3-67-8

க்ருத்³தோ⁴ ராம꞉ ஷ²ரம் கோ⁴ரம் ஸம்ʼதா⁴ய த⁴நுஷி க்ஷுரம் |
தத꞉ பர்வத கூட ஆப⁴ம் மஹா பா⁴க³ம் த்³விஜ உத்தமம் || 3-67-9

த³த³ர்ஷ² பதிதம் பூ⁴மௌ க்ஷதஜ ஆர்த்³ரம் ஜடாயுஷம் |
தம் த்³ருʼஷ்ட்வா கி³ரி ஷ்²ருʼம்ʼக³ ஆப⁴ம் ராமோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 3-67-10

அநேந ஸீதா வைதே³ஹீ ப⁴க்ஷிதா ந அத்ர ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
க்³ருʼத்⁴ர ரூபம் இத³ம் வ்யக்தம் ரக்ஷோ ப்⁴ரமதி காநநம் || 3-67-11

ப⁴க்ஷயித்வா விஷா²லாக்ஷீம் ஆஸ்தே ஸீதாம் யதா² ஸுக²ம் |
ஏநம் வதி⁴ஷ்யே தீ³ப்த அக்³ரை꞉ கோ⁴ரை꞉ பா³ணை꞉ அஜிஹ்மகை³꞉ || 3-67-12

இதி உக்த்வா அப்⁴யபதத் க்³ருʼத்⁴ரம் ஸந்தா⁴ய த⁴நுஷி க்ஷுரம் |
க்ருத்³தோ⁴ ராம꞉ ஸமுத்³ர அந்தாம் சாலயன் இவ மேதி³நீம் || 3-67-13

தம் தீ³ந தீ³நயா வாசா ஸ பே²நம் ருதி⁴ரம் வமன் |
அப்⁴யபா⁴ஷத பக்ஷீ து ராமம் த³ஷ²ரத² ஆத்மஜம் || 3-67-14

யாம் ஓஷதி⁴ம் இவ ஆயுஷ்மன் அந்வேஷஸி மஹா வநே |
ஸா தே³வீ மம ச ப்ராணா ராவணேந உப⁴யம் ஹ்ருʼதம் || 3-67-15

த்வயா விரஹிதா தே³வீ லக்ஷ்மணேந ச ராக⁴வ |
ஹ்ரியமாணா மயா த்³ருʼஷ்டா ராவணேந ப³லீயஸா || 3-67-16

ஸீதாம் அப்⁴யவபந்நோ அஹம் ராவண꞉ ச ரணே மயா |
வித்⁴வம்ʼஸித ரத²꞉ ச அத்ர பாதிதோ த⁴ரணீ தலே || 3-67-17

ஏதத் அஸ்ய த⁴நு꞉ ப⁴க்³நம் ஏதத் அஸ்ய ஷ²ராவரம் |
அயம் அஸ்ய ரணே ராம ப⁴க்³ந꞉ ஸாம்ʼக்³ராமிகோ ரத²꞉ || 3-67-18

அயம் து ஸாரதி²꞉ தஸ்ய மத் பக்ஷ நிஹதோ பு⁴வி꞉ |
பரிஷ்²ராந்தஸ்ய மே பக்ஷௌ சி²த்த்வா க²ட்³கே³ந ராவண꞉ || 3-67-19

ஸீதாம் ஆதா³ய வைதே³ஹீம் உத்பபாத விஹாயஸம் |
ரக்ஷஸா நிஹதம் பூர்வம் ந மாம் ஹந்தும் த்வம் அர்ஹஸி || 3-67-20

ராம꞉ தஸ்ய து விஜ்ஞாய ஸீதா ஸக்தாம் ப்ரியாம் கதா²ம் |
க்³ருʼத்⁴ர ராஜம் பரிஷ்வஜ்ய பரித்யஜ்ய மஹத் த⁴நு꞉ || 3-67-21

நிபபாத அவஷோ² பூ⁴மௌ ருரோத³ ஸஹ லக்ஷ்மண |
த்³விகு³ணீக்ருʼத தாப ஆர்தோ ராமோ தீ⁴ரதரோ அபி ஸன் || 3-67-22

ஏகம் ஏக அயநே க்ருʼச்ச்²ரே நி꞉ஷ்²வஸந்தம் முஹுர் முஹு꞉ |
ஸமீக்ஷ்ய து³꞉கி²தோ ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-67-23

ராஜ்யம் ப்⁴ரஷ்டம் வநே வாஸ꞉ ஸீதா நஷ்டா ம்ருʼதே த்³விஜ꞉ |
ஈத்³ருʼஷீ² இயம் மம அலக்ஷ்மீ꞉ த³ஹேத் அபி பாவகம் || 3-67-24

ஸம்ʼபூர்ணம் அபி சேத் அத்³ய ப்ரதரேயம் மஹோத³தி⁴ம் |
ஸோ அபி நூநம் மம அலக்ஷ்ம்யா விஷு²ஷ்யேத் ஸரிதாம் பதி꞉ || 3-67-25

ந அஸ்தி அபா⁴க்³யதரோ லோகே மத்தோ அஸ்மின் ஸ சராசரே |
யேந இயம் மஹதீ ப்ராப்தா மயா வ்யஸந வாகு³ரா || 3-67-26

அயம் பித்ருʼ வயஸ்யோ மே க்³ருʼத்⁴ர ராஜோ ஜரா அந்வித꞉ |
ஷே²தே விநிஹதோ பூ⁴மௌ மம பா⁴க்³ய விபர்யயாத் || 3-67-27

இதி ஏவம் உக்த்வா ப³ஹுஷோ² ராக⁴வ꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ |
ஜடாயுஷம் ச பஸ்பர்ஷ² பித்ருʼ ஸ்நேஹம் நித³ர்ஷ²யன் || 3-67-28

நிக்ருʼத்த பக்ஷம் ருதி⁴ர அவஸிக்தம்
தம் க்³ருʼத்⁴ர ராஜம் பரிரப்⁴ய ராம꞉ |
க்வ மைதி²லி ப்ராண ஸமா மம இதி
விமுச்ய வாசம் நிபபாத பூ⁴மௌ || 3-67-29

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஸப்த ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை