Wednesday 26 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 69ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோ ந ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana Rama Kabandha

க்ருʼத்வா ஏவம் உத³கம் தஸ்மை ப்ரஸ்தி²தௌ ராக⁴வௌ ததா³ |
அவேக்ஷந்தௌ வநே ஸீதாம் ஜக்³மது꞉ பஷ்²சிமாம் தி³ஷ²ம் || 3-69-1

தாம் தி³ஷ²ம் த³க்ஷிணாம் க³த்வா ஷ²ர சாப அஸி தா⁴ரிணௌ |
அவிப்ரஹதம் ஐக்ஷ்வாகௌ பந்தா²நம் ப்ரதிபேத³து꞉ || 3-69-2

கு³ள்மை꞉ வ்ருʼக்ஷை꞉ ச ப³ஹுபி⁴꞉ லதாபி⁴꞉ ச ப்ரவேஷ்டிதம் |
ஆவ்ருʼதம் ஸர்வதோ து³ர்க³ம் க³ஹநம் கோ⁴ர த³ர்ஷ²நம் || 3-69-3

வ்யதிக்ரம்ய து வேகே³ந க்³ருʼஹீத்வா த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் |
ஸு பீ⁴மம் தன் மஹாஅரண்யம் வ்யதியாதௌ மஹாப³லௌ || 3-69-4

தத꞉ பரம் ஜநஸ்தா²நாத் த்ரி க்ரோஷ²ம் க³ம்ய ராக⁴வௌ |
க்ரௌம்ʼச அரண்யம் விவிஷ²து꞉ க³ஹநம் தௌ மஹௌஜஸௌ || 3-69-5

நாநா மேக⁴ க⁴ந ப்ரக்²யம் ப்ரஹ்ருʼஷ்டம் இவ ஸர்வத꞉ |
நாநா வர்ணை꞉ ஷு²பை⁴꞉ புஷ்பை꞉ ம்ருʼக³ பக்ஷி க³ணை꞉ யுதம் || 3-69-6

தி³த்³ருʼக்ஷமாணௌ வைதே³ஹீம் தத் வநம் தௌ விசிக்யது꞉ |
தத்ர தத்ர அவதிஷ்ட²ந்தௌ ஸீதா ஹரண து³꞉கி²தௌ || 3-69-7

தத꞉ பூர்வேண தௌ க³த்வா த்ரி க்ரோஸம் ப்⁴ராதரு ததா³ |
க்ரௌம்ʼசாரண்யம் அதிக்ரம்ய மாதம்ʼக³ ஆஷ்²ரம அம்ʼதரா || 3-69-8

த்³ருʼஷ்டா து தத்³ வநம் கோ⁴ரம் ப³ஹு பீ⁴ம ம்ருʼக³ த்³விஜம் |
நாநா வ்ருʼக்ஷ ஸமாகீர்ணம் ஸர்வம் க³ஹந பாத³பம் || 3-69-9

த³த்³ருʼஷா²꞉ தே கி³ரௌ தத்ர த³ரீம் ட³ஷ²ரத² ஆத்மஜௌ |
பாதால ஸம க³ம்பீ⁴ராம் தமஸா நித்ய ஸம்ʼவ்ருʼதாம் || 3-69-10

ஆஸாத்³ய ச நரவ்யாக்⁴ரௌ த³ர்யா꞉ தஸ்யா அவிதூ³ரத꞉ |
த³த³ர்ஷ² து மஹாரூபாம் ரக்ஷஸீம் விக்ருʼத ஆநநாம் || 3-69-11

ப⁴யதா³ம் அல்ப ஸத்த்வாநாம் பீ⁴ப⁴த்ஸாம் ரௌத்³ர த³ர்ஷ²நாம் |
லம்ʼபோ³த³ரீம் தீக்ஷ்ண த³ம்ʼஷ்ட்ராம் கராளீம் பருஷ த்வசம் || 3-69-12

ப⁴க்ஷயந்தீம் ம்ருʼகா³ன் பீ⁴மான் விகடாம் முக்த மூர்த⁴ஜாம் |
அவைக்ஷதாம் து தௌ தத்ர ப்⁴ராதரௌ ராம லக்ஷ்மணௌ || 3-69-13

ஸா ஸமாஸாத்³ய தௌ வீரௌ வ்ரஜந்தம் ப்⁴ராது꞉ அக்³ரத꞉ |
ஏஹி ரம்ʼஸ்யாவஹே இதி உக்த்வா ஸமாலம்ʼப³த லக்ஷ்மணம் || 3-69-14

உவாச ச ஏநம் வசநம் ஸௌமித்ரிம் உபகு³ஹ்ய ஸா |
அஹம் து அயோமுகீ² நாம லாப⁴꞉ தே த்வம் அஸி ப்ரிய꞉ || 3-69-15

நாத² பர்வத து³ர்கே³ஷு நதீ³நாம் புலிநேஷு ச |
ஆயு꞉ சிரம் இத³ம் வீர த்வம் மயா ஸஹ ரம்ʼஸ்யஸே || 3-69-16

ஏவம் உக்த꞉ து குபித꞉ க²ட³க³ம் உத்³த்⁴ருʼத்ய லக்ஷ்மண꞉ |
கர்ண நாஸ ஸ்தநம் தஸ்யா நிசகர்தா அரிஸூத³ந꞉ || 3-69-17

கர்ண நாஸே நிக்ருʼத்தே து விஸ்வரம் விநநாத³ ஸா |
யதா² ஆக³தம் ப்ரது³த்³ராவ ராக்ஷஸீ கோ⁴ர த³ர்ஷ²நா || 3-69-18

தஸ்யாம் க³தாயாம் க³ஹநம் வ்ரஜந்தௌ வநம் ஓஜஸா |
ஆஸேத³து꞉ அரி மித்ர க்⁴நௌ ப்⁴ராதரௌ ராம லக்ஷ்மணௌ || 3-69-19

லக்ஷ்மண꞉ து மஹாதேஜா꞉ ஸத்த்வவான் ஷீ²லவான் ஷு²சி꞉ |
அப்³ரவீத் ப்ராம்ʼஜலி꞉ வாக்யம் ப்⁴ராதரம் தீ³ப்த தேஜஸம் || 3-69-20

ஸ்பம்ʼத³ந்தே மே த்³ருʼட⁴ம் பா³ஹு꞉ உத்³விக்³நம் இவ மே மந꞉ |
ப்ராயஷ²꞉ ச அபி அநிஷ்டாநி நிமித்தாநி உபலக்ஷயே || 3-69-21

தஸ்மாத் ஸஜ்ஜீ ப⁴வ ஆர்ய த்வம் குருஷ்வ வசநம் ஹிதம் |
மம ஏவ ஹி நிமித்தாநி ஸத்³ய꞉ ஷ²ம்ʼஸந்தி ஸம்ʼப்⁴ரமம் || 3-69-22

ஏஷ வம்ʼஜுளகோ நாம பக்ஷீ பரம தா³ருண꞉ |
ஆவயோ꞉ விஜயம் யுத்³தே⁴ ஷ²ம்ʼஸன் இவ விநர்த³தி || 3-69-23

தயோ꞉ அந்வேஷதோ꞉ ஏவம் ஸர்வம் தத் வநம் ஓஜஸா |
ஸம்ʼஜஜ்ஞே விபுல꞉ ஷ²ப்³த³꞉ ப்ரப⁴ம்ʼஜன் இவ தத் வநம் || 3-69-24

ஸம்ʼவேஷ்டிதம் இவ அத்யர்த²ம் க³ஹநம் மாதரிஷ்²வநா |
வநஸ்ய தஸ்ய ஷ²ப்³தோ³ அபூ⁴த் தி³வம் ஆபூரயன் இவ || 3-69-25

தம் ஷ²ப்³த³ம் காம்ʼக்ஷமாண꞉ து ராம꞉ க²ட்³கீ³ ஸஹ அநுஜ꞉ |
த³த³ர்ஷ² ஸு மஹா காயம் ராக்ஷஸம் விபுல உரஸம் || 3-69-26

ஆஸேத³து꞉ ச தத் ரக்ஷ꞉ தௌ உபௌ⁴ ப்ரமுகே² ஸ்தி²தம் |
விவ்ருʼத்³த⁴ம் அ-ஷி²ரோ க்³ரீவம் கப³ம்ʼத⁴ம் உத³ரே முக²ம் || 3-69-27

ரோமபி⁴ர்நிஷ்²சிதைஸ்தீக்ஷ்ணைர்மஹாகி³ரிமிவோச்ச்²ரிதம் - யத்³வா -
ரோமபி⁴꞉ நிசிதை꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ மஹாகி³ரிம் இவ உச்ச்²ரிதம் |
நீல மேக⁴ நிப⁴ம் ரௌத்³ரம் மேக⁴ ஸ்தநித நி꞉ஸ்வநம் || 3-69-28

அக்³நி ஜ்வால நிகாஷே²ந லலாடஸ்தே²ந தீ³ப்யதா |
மஹாபக்ஷேண பிம்ʼகே³ந விபுலேந ஆயதேந ச || 3-69-29

ஏகேந உரஸி கோ⁴ரேண நயநேந ஆஷு² த³ர்ஷி²நா |
மஹா த³ம்ʼஷ்ட்ர உபபந்நம் தம் லேலிஹாநம் மஹா முக²ம் || 3-69-30

ப⁴க்ஷயம்ʼதம் மஹா கோ⁴ரான் ருʼக்ஷ ஸிம்ஹ ம்ருʼக³ த்³விபான் |
கோ⁴ரௌ பு⁴ஜௌ விகுர்வாணம் உபௌ⁴ யோஜநம் ஆயதௌ || 3-69-31

கராப்⁴யாம் விவிதா⁴ன் க்³ருʼஹ்ய ருʼக்ஷான் பக்ஷி க³ணான் ம்ருʼகா³ன் |
ஆகர்ஷந்தம் விகர்ஷந்தம் அநேகான் ம்ருʼக³ யூத²பான் || 3-69-32

ஸ்தி²தம் ஆவ்ருʼத்ய பந்தா²நம் தயோ꞉ ப்⁴ராத்ரோ꞉ ப்ரபந்நயோ꞉ |
அத² தம் ஸமதிக்ரம்ய க்ரோஷ² மாத்ரம் த³த³ர்ஷ²து꞉ || 3-69-33

மஹாந்தம் தா³ருணம் பீ⁴மம் கப³ம்ʼத⁴ம் பு⁴ஜ ஸம்ʼவ்ருʼதம் |
கப³ம்ʼத⁴ம் இவ ஸம்ʼஸ்தா²நத் அதி கோ⁴ர ப்ரத³ஷ²நம் || 3-69-34

ஸ மஹா பா³ஹு꞉ அத்யர்த²ம் ப்ரஸார்ய விபுலௌ பு⁴ஜௌ |
ஜக்³ராஹ ஸஹிதௌ ஏவ ராக⁴வௌ பீட³யன் ப³லாத் || 3-69-35

க²ட்³கி³நௌ த்³ருʼட⁴ த⁴ந்வாநௌ திக்³ம தேஜௌ மஹா பு⁴ஜௌ |
ப்⁴ராதரௌ விவஷ²ம் ப்ராப்தௌ க்ருʼஷ்யமாணௌ மஹா ப³லௌ || 3-69-36

தத்ர தை⁴ர்யாத் ச ஷூ²ரா꞉ து ராக⁴வோ ந ஏவ விவ்யதே⁴ |
பா³ல்யாத் அநாஷ்²ரயத்வாத் ச ஏவ லக்ஷ்மண꞉ து அதிவிவ்யதே⁴ || 3-69-37

உவாச ச விஷண்ணம் ஸன் ராக⁴வம் ராக⁴வ அநுஜ꞉ |
பஷ்²ய மாம் விவஷ²ம் வீர ராக்ஷஸஸ்ய வஷ²ம் க³தம் || 3-69-38

மயா ஏகந து நிர்யுக்த꞉ பரிமுச்யஸ்வ ராக⁴வ |
மாம் ஹி பூ⁴த ப³லிம் த³த்த்வா பலாஸ்வ யதா² ஸுக²ம் || 3-69-39

அதி⁴க³ம்ʼதா அஸி வைதே³ஹீம் அசிரேண இதி மே மதி꞉ |
ப்ரதி லப்⁴ய ச காகுத்ஸ்த² பித்ரூʼ பைதாமஹம் மஹீம் || 3-69-40

தத்ர மாம் ராம ராஜ்யஸ்த²꞉ ஸ்மர்தும் அர்ஹஸி ஸர்வதா³ |
லக்ஷ்மணேந ஏவம் உக்த꞉ து ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் அப்³ரவீத் || 3-69-41

மா ஸ்ம த்ராஸம் வ்ருʼதா² வீர ந ஹி த்வா த்³ருʼக் விஷீத³தி |
ஏதஸ்மின் அந்தரே க்ரூரோ ப்⁴ராதரௌ ராம லக்ஷ்மணௌ || 3-69-42

தௌ உவாச மஹாபா³ஹு꞉ கப³ந்தோ⁴ தா³நவ உத்தம꞉ |
கௌ யுவாம் வ்ருʼஷப⁴ ஸ்கந்தௌ⁴ மஹா க²ட்³க³ த⁴நுர் த⁴ரௌ || 3-69-43

கோ⁴ரம் தே³ஷ²ம் இமம் ப்ராப்தௌ தை³வேந மம சாக்ஷுஷௌ |
வத³தம் கார்யம் இஹ வாம் கிம் அர்த²ம் ச ஆக³தௌ யுவாம் || 3-69-44

இமம் தே³ஷ²ம் அநுப்ராப்தௌ க்ஷுதா⁴ ஆர்தஸ்ய இஹ திஷ்ட²த꞉ |
ஸ பா³ண சாப க²ட்³கௌ³ ச தீக்ஷ்ண ஷ்²ருʼம்ʼகௌ³ இவ ருʼஷபௌ⁴ || 3-69-45

மம தூர்ணம் உபஸம்ʼப்ராப்தௌ து³ர்லப⁴ம் ஜீவிதம் வாம் |
தஸ்ய தத் வசநம் ஷ்²ருத்வா கப³ம்ʼத⁴ஸ்ய து³ராத்மந꞉ || 3-69-46

உவாச லக்ஷ்மணம் ராமோ முகே²ந பரிஷு²ஷ்யதா |
க்ருʼச்ச்²ராத் க்ருʼச்ச்²ரதரம் ப்ராப்ய தா³ருணம் ஸத்ய விக்ரம || 3-69-47

வ்யஸநம் ஜீவித அந்தாய ப்ராப்தம் அப்ராப்ய தாம் ப்ரியாம் |
காலஸ்ய ஸுமஹத் வீர்யம் ஸர்வ பூ⁴தேஷு லக்ஷ்மண || 3-69-48

த்வாம் ச மாம் ச நரவ்யாக்⁴ர வ்யஸநை꞉ பஷ்²ய மோஹிதௌ |
ந ஹி பா⁴ரோ அஸ்தி தை³வஸ்ய ஸர்வ பு⁴தேஷு லக்ஷ்மண || 3-69-49

ஷூ²ரா꞉ ச ப³லவம்ʼத꞉ ச க்ருʼத அஸ்த்ரா꞉ ச ரண ஆஜிரே |
கால அபி⁴பந்நா꞉ ஸீத³ந்தி யதா² வாலுக ஸேதவ꞉ || 3-69-50

இதி ப்³ருவாணோ த்³ருʼட⁴ ஸத்ய விக்ரமோ
மஹாயஷா² தா³ஷ²ரதி²꞉ ப்ரதாபவான் |
அவேக்ஷ்ய ஸௌமித்ரிம் உத³க்³ர விக்ரமம்
ஸ்தி²ராம் ததா³ ஸ்வாம் மதிம் ஆத்மநா அகரோத் || 3-69-51

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோ ந ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை