Friday 21 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 64ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சது꞉ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama finds flowers and footprint on a pathway

ஸ தீ³நோ தீ³நயா வாசா லக்ஷ்மணம் வாக்யம் அப்³ரவீத் |
ஷீ²க்⁴ரம் லக்ஷ்மண ஜாநீஹி க³த்வா கோ³தா³வரீம் நதீ³ம் || 3-64-1

அபி கோ³தா³வரீம் ஸீதா பத்³மாநி ஆநயிதும் க³தா |
ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண லக்ஷ்மண꞉ புந꞉ ஏவ ஹி || 3-64-2

நதீ³ம் கோ³தா³வரீம் ரம்யாம் ஜகா³ம லகு⁴ விக்ரம꞉ |
தாம் லக்ஷ்மண꞉ தீர்த²வதீம் விசித்வா ராமம் அப்³ரவீத் || 3-64-3

நைநாம் பஷ்²யாமி தீர்தே²ஷு க்ரோஷ²தோ ந ஷ்²ருʼணோதி மே |
கம் நு ஸா தே³ஷ²ம் ஆபந்நா வைதே³ஹீ க்லேஷ² நாஷி²நீ || 3-64-4

ந ஹி தம் வேத்³மி வை ராம யத்ர ஸா தநு மத்⁴யமா |
லக்ஷ்மணஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா தீ³ந꞉ ஸம்ʼதாப மோஹித꞉ || 3-64-5

ராம꞉ ஸமபி⁴சக்ராம ஸ்வயம் கோ³தா³வரீம் நதீ³ம் |
ஸ தாம் உபஸ்தி²தோ ராம꞉ க்வ ஸீதே இதி ஏவம் அப்³ரவீத் || 3-64-6

பூ⁴தாநி ராக்ஷஸேந்த்³ரேண வத⁴ அர்ஹேண ஹ்ருʼதாம் அபி |
ந தாம் ஷ²ஷ²ம்ʼஸூ ராமாய ததா² கோ³தா³வரீ நதீ³ || 3-64-7

தத꞉ ப்ரசோதி³தா பூ⁴தை꞉ ஷ²ம்ʼஸ ச அஸ்மை ப்ரியாம் இதி |
ந ச ஸா ஹி அவத³த் ஸீதாம் ப்ருʼஷ்டா ராமேண ஷோ²சதா || 3-64-8

ராவணஸ்ய ச தத் ரூபம் கர்மாணி ச து³ராத்மந꞉ |
த்⁴யாத்வா ப⁴யாத் து வைதே³ஹீம் ஸா நதீ³ ந ஷ²ஷ²ம்ʼஸ ஹ || 3-64-9

நிராஷ²꞉ து தயா நத்³யா ஸீதாயா த³ர்ஷ²நே க்ருʼத꞉ |
உவாச ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் ஸீதா த³ர்ஷ²ந கர்ஷி²த꞉ || 3-64-10

ஏஷா கோ³தா³வரீ ஸௌம்ய கிம்ʼசன் ந ப்ரதிபா⁴ஷதே |
கிம் நு லக்ஷ்மண வக்ஷ்யாமி ஸமேத்ய ஜநகம் வச꞉ || 3-64-11

மாதரம் சைவ வைதே³ஹ்யா விநா தாம் அஹம் அப்ரியம் |
யா மே ராஜ்ய விஹீநஸ்ய வநே வந்யேந ஜீவத꞉ || 3-64-12

ஸர்வம் வ்யபநயத் ஷோ²கம் வைதே³ஹீ க்வ நு ஸா க³தா |
ஜ்ஞாதி வர்க³ விஹீநஸ்ய ராஜ புத்ரீம் அபஷ்²யத꞉ || 3-64-13

மந்யே தீ³ர்கா⁴ ப⁴விஷ்யந்தி ராத்ரயோ மம ஜாக்³ரத꞉ |
மம்ʼதா³கிநீம் ஜநஸ்தா²நம் இமம் ப்ரஸ்ரவணம் கி³ரிம் || 3-64-14

ஸர்வாணி அநுசரிஷ்யாமி யதி³ ஸீதா ஹி லப்⁴யதே |
ஏதே மஹா ம்ருʼகா³ வீர மாம் ஈக்ஷந்தே புந꞉ புந꞉ || 3-64-15

வக்து காமா இஹ ஹி மே இம்ʼகி³தாநி அநுபலக்ஷயே |
தான் து த்³ருʼஷ்ட்வா நரவ்யாக்⁴ர ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ || 3-64-16

க்வ ஸீத இதி நிரீக்ஷன் வை பா³ஷ்ப ஸம்ʼருத்³த⁴யா கி³ரா |
ஏவம் உக்தா நரேந்த்³ரேண தே ம்ருʼகா³꞉ ஸஹஸா உத்தி²தா || 3-64-17

த³க்ஷிண அபி⁴முகா²꞉ ஸர்வே த³ர்ஷ²யந்தோ நப⁴꞉ ஸ்த²லம் |
மைதி²லீ ஹ்ரியமாணா ஸா தி³ஷ²ம் யாம் அப்⁴யபத்³யத || 3-64-18

தேந மார்கே³ண க³ச்ச²ந்தோ நிரீக்ஷந்தோ நராதி⁴பம் |
யேந மார்க³ம் ச பூ⁴மிம் ச நிரீக்ஷந்தே ஸ்ம தே ம்ருʼகா³꞉ || 3-64-19

புந꞉ நத³ந்தோ க³ச்ச²ந்தி லக்ஷ்மணேந உபலக்ஷிதா꞉ |
தேஷாம் வசந ஸர்வஸ்வம் லக்ஷயாமாஸ ச இந்கி³தம் || 3-64-20

உவாச லக்ஷ்மணோ தீ⁴மான் ஜ்யேஷ்ட²ம் ப்⁴ராதரம் ஆர்தவத் |
க்வ ஸீத இதி த்வயா ப்ருʼஷ்டா யதா² இமே ஸஹஸா உதி²தா꞉ || 3-64-21

த³ர்ஷ²யந்தி க்ஷிதிம் சைவ த³க்ஷிணாம் ச தி³ஷ²ம் ம்ருʼகா³꞉ |
ஸது⁴ க³ச்சா²வஹே தே³வ தி³ஷ²ம் ஏதாம் ச நைர்ருʼதீம் || 3-64-22

யதி³ தஸ்ய ஆக³ம꞉ கஷ்²சித் ஆர்யா வா ஸா அத² லக்ஷ்யதே |
பா³ட⁴ம் இதி ஏவ காகுத்ஸ்த²꞉ ப்ரஸ்தி²தோ த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் || 3-64-23

லக்ஷ்மண அநுக³த ஷ்²ரீமான் வீக்ஷ்யமாணோ வஸுந்த⁴ராம் |
ஏவம் ஸம்ʼபா⁴ஷமாணௌ தௌ அந்யோந்யம் ப்⁴ராதரௌ உபௌ⁴ || 3-64-24

வஸுந்த⁴ராயாம் பதித புஷ்ப மார்க³ம் அபஷ்²யதாம் |
புஷ்ப வ்ருʼஷ்டிம் நிபதிதாம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராமோ மஹீ தலே || 3-64-25

உவாச லக்ஷ்மணம் வீரோ து³꞉கி²தோ து³꞉கி²தம் வச꞉ |
அபி⁴ஜாநாமி புஷ்பாணி தாநி இமாநி இஹ லக்ஷ்மண || 3-64-26

அபிநத்³தா⁴நி வைதே³ஹ்யா மயா த³த்தாநி காநநே |
மந்யே ஸூர்ய꞉ ச வாயு꞉ ச மேதி³நீ ச யஷ²ஷி²விநி || 3-64-27

அபி⁴ரக்ஷந்தி புஷ்பாணி ப்ரகுர்வந்தோ மம ப்ரியம் |
ஏவம் உக்த்வா மஹாபா³ஹு꞉ லக்ஷ்மணம் புருஷர்ஷப⁴ம் || 3-64-28

உவாச ராமோ த⁴ர்மாத்மா கி³ரிம் ப்ரஸவண ஆகுலம் |
கச்சித் க்ஷிதி ப்⁴ருʼதாம் நாத² த்³ருʼஷ்டா ஸர்வாம்ʼக³ ஸும்ʼத³ரீம் || 3-64-29

ராமா ரம்யே வநோத்³ தே³ஷே² மயா விரஹிதா த்வயா |
க்ருத்³தோ⁴ அப்³ரவீத் கி³ரிம் தத்ர ஸிம்ʼஹ꞉ க்ஷுத்³ர ம்ருʼக³ம் யதா² || 3-64-30

தாம் ஹேம வர்ணாம் ஹேம அம்ʼகீ³ம் ஸீதாம் த³ர்ஷ²ய பர்வத |
யாவத் ஸாநூநி ஸர்வாணி ந தே வித்⁴வம்ʼஸயாமி அஹம் || 3-64-31

ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண பர்வதோ மைதி²லீம் ப்ரதி |
த³ர்ஷ²யன் இவ தாம் ஸீதாம் ந த³ர்ஷ²யத ராக⁴வே || 3-64-32

ததோ தா³ஷ²ரதீ² ராம உவாச ஷி²லோச்சயம் |
மம பா³ண அக்³நி நிர்த³க்³தோ⁴ ப⁴ஸ்மீ பூ⁴தோ ப⁴விஷ்யஸி || 3-64-33

அஸேவ்ய꞉ ஸததம் சைவ நிஸ்த்ருʼண த்³ரும பல்லவ꞉ |
இமாம் வா ஸரிதம் ச அத்³ய ஷோ²ஷயிஷ்யாமி லக்ஷ்மண || 3-64-34

யதி³ ந ஆக்²யாதி மே ஸீதாம் அத்³ய சந்த்³ர நிப⁴ ஆநநாம் |
ஏவம் ப்ரருஷிதோ ராமோ தி³த⁴க்ஷன் இவ சக்ஷுஷா || 3-64-35

த³த³ர்ஷ² பூ⁴மௌ நிஷ்க்ராம்ʼதம் ராக்ஷஸஸ்ய பத³ம் மஹத் |
த்ரஸ்தயா ராம காங்க்ஷிண்யா꞉ ப்ரதா⁴வந்த்யா இத꞉ தத꞉ || 3-64-36

ராக்ஷஸேந அநுவ்ருʼத்தயா வைதே³ஹ்யா ச பாதா³நி து |
ஸ ஸமீக்ஷ்ய பரிக்ராந்தம் ஸீதாயா ராக்ஷஸஸ்ய ச || 3-64-37

ப⁴ம்ʼக³ம் த⁴நு꞉ ச தூணீ ச விகீர்ணாம் ப³ஹுதா⁴ ரத²ம் |
ஸம்ʼப்⁴ராம்ʼத ஹ்ருʼத³யோ ராம꞉ ஷ²ஷ²ம்ʼஸ ப்⁴ராதரம் ப்ரியம் || 3-64-38

பஷ்²ய லக்ஷ்மண வைதே³ஹ்யா꞉ கீர்ணாம் கநக பி³ந்த³வ꞉ |
பூ⁴ஷணாநாம் ஹி ஸௌமித்ரே மால்யாநி விவிதா⁴நி ச || 3-64-39

தப்த பி³ந்து³ நிகாஷை²꞉ ச சித்ரை꞉ க்ஷதஜ பி³ந்து³பி⁴꞉ |
ஆவ்ருʼதம் பஷ்²ய ஸௌமித்ரே ஸர்வதோ த⁴ரணீ தலம் || 3-64-40

மந்யே லக்ஷ்மண வைதே³ஹீ ராக்ஷஸை꞉ காம ரூபிபி⁴꞉ |
பி⁴த்த்வா பி⁴த்த்வா விப⁴க்தா வா ப⁴க்ஷிதா வா ப⁴விஷ்யதி || 3-64-41

தஸ்யா நிமித்தம் வைதே³ஹ்யா த்³வயோ꞉ விவத³மாநயோ꞉ |
ப³பூ⁴வ யுத்³த⁴ம் ஸௌமித்ரே கோ⁴ரம் ராக்ஷஸயோ꞉ இஹ || 3-64-42

முக்தா மணி சிதம் ச இத³ம் தபநீய விபூ⁴ஷிதம் |
த⁴ரண்யாம் பதிதம் ஸௌம்ய கஸ்ய ப⁴க்³நம் மஹத் த⁴நு꞉ || 3-64-43

ராக்ஷஸாநாம் இத³ம் வஸ்த ஸுராணாம் அத⁴வா அபி |
தருண ஆதி³த்ய ஸம்ʼகாஷ²ம் வைதூ³ர்ய கு³ளிகா சிதம் || 3-64-44

விஷீ²ர்ணம் பதிதம் பூ⁴மௌ கவசம் கஸ்ய காம்ʼசநம் |
ச²த்ரம் ஷ²த ஷ²லாகம் ச தி³வ்ய மால்ய உபஷோ²பி⁴தம் || 3-64-45

ப⁴க்³ந த³ண்ட³ம் இத³ம் கஸ்ய பூ⁴மௌ ஸௌம்ய நிபாதிதம் |
காந்சந உர꞉ ச²தா³꞉ ச இமே பிஷா²ச வத³நா꞉ க²ரா꞉ || 3-64-46

பீ⁴ம ரூபா மஹாகாயா꞉ கஸ்ய வா நிஹதா ரணே |
தீ³ப்த பாவக ஸம்ʼகாஷோ² த்³யுதிமான் ஸமர த்⁴வஜ꞉ || 3-64-47

அபவித்³த⁴꞉ ச ப⁴க்³ந꞉ ச கஸ்ய ஸாம்ʼக்³ராமிகோ ரத²꞉ |
ரத² அக்ஷ மாத்ரா விஷி²கா²꞉ தபநீய விபூ⁴ஷணா꞉ || 3-64-48

கஸ்ய இமே நிஹதா பா³ணா꞉ ப்ரகீர்ணா கோ⁴ர த³ர்ஷ²ந꞉ |
ஷ²ராவரௌ ஷ²ரை꞉ பூர்ணௌ வித்⁴வஸ்தௌ பஷ்²ய லக்ஷ்மண || 3-64-49

ப்ரதோத³ அபீ⁴ஷு² ஹஸ்தோ அயம் கஸ்ய வா ஸாரதி²꞉ ஹத꞉ |
பத³வீ புருஷஸ்ய ஏஷா வ்யக்தம் கஸ்ய அபி ராக்ஷஸ꞉ || 3-64-50

வைரம் ஷ²த கு³ணம் பஷ்²ய மம தை꞉ ஜீவித அம்ʼதகம் |
ஸுகோ⁴ர ஹ்ருʼத³யை꞉ ஸௌம்ய ராக்ஷஸை꞉ காம ரூபிபி⁴꞉ || 3-64-51

ஹ்ருʼதா ம்ருʼதா வா ஸீதா ஹி ப⁴க்ஷிதா வா தபஸ்விநீ |
ந த⁴ர்ம꞉ த்ராயதே ஸீதாம் ஹ்ரியமாணாம் மஹாவநே || 3-64-52

ப⁴க்ஷிதாயாம் ஹி வைதே³ஹ்யாம் ஹ்ருʼதாயாம் அபி லக்ஷ்மண |
கே ஹி லோகே ப்ரியம் கர்தும் ஷ²க்தா꞉ ஸௌம்ய மம ஈஷ்²வரா꞉ || 3-64-53

கர்தாரம் அபி லோகாநாம் ஷூ²ரம் கருண வேதி³நம் |
அஜ்ஞாநாத் அவமந்யேரன் ஸர்வ பூ⁴தாநி லக்ஷ்மண || 3-64-54

ம்ருʼது³ம் லோக ஹிதே யுக்தம் தா³ம்ʼதம் கருண வேதி³நம் |
நிர்வீர்ய இதி மந்யந்தே நூநம் மாம் த்ரித³ஷ² ஈஷ்²வரா꞉ || 3-64-55

மாம் ப்ராப்ய ஹி கு³ணோ தோ³ஷ꞉ ஸம்ʼவ்ருʼத்த꞉ பஷ்²ய லக்ஷ்மண |
அத்³ய ஏவ ஸர்வ பூ⁴தாநாம் ரக்ஷஸாம் அப⁴வாய ச || 3-64-56

ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய ஏவ ஷ²ஷி² ஜ்யோத்ஸ்நாம் மஹான் ஸூர்ய இவ உதி³த꞉ |
ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய ஏவ கு³ணான் ஸர்வான் மம தேஜ꞉ ப்ரகாஷ்²தே || 3-64-57

ந ஏவ யக்ஷா ந க³ம்ʼத⁴ர்வா ந பிஷா²சா ந ராக்ஷஸா꞉ |
கிந்நரா வா மநுஷ்யா வா ஸுக²ம் ப்ராப்ஸ்யந்தி லக்ஷ்மண || 3-64-58

மம அஸ்த்ர பா³ண ஸம்ʼபூர்ணம் ஆகாஷ²ம் பஷ்²ய லக்ஷ்மண |
அஸம்ʼபாதம் கரிஷ்யாமி ஹி அத்³ய த்ரைலோக்ய சாரிணாம் || 3-64-59

ஸம்ʼநிருத்³த⁴க்³ரஹக³ணமாவாரிதநிஷா²கரம் |
விப்ரநஷ்டாநலமருத்³பா⁴ஸ்கரத்³யுதிஸம்ʼவ்ருʼதம் || - யத்³வ -
ஸம்ʼநிருத்³த⁴ க்³ரஹ க³ணம் ஆவாரித நிஷா² கரம் |
விப்ரநஷ்ட அநல மருத் பா⁴ஸ்கர த்³யுதி ஸம்ʼவ்ருʼதம் || 3-64-60

விநிர்மதி²தஷை²லாக்³ரம்ஷு²ஷ்யமாணஜலாஅஷ²யம் |
த்⁴வஸ்தத்³ருமலதாகு³ள்மம்விப்ரணாஷி²தஸாக³ரம் || - யத்³வா -
விநிர்மதி²த ஷை²ல அக்³ரம் ஷு²ஷ்யமாண ஜல ஆஷ²யம் |
த்⁴வஸ்த த்³ரும லதா கு³ள்மம் விப்ரணாஷி²த ஸாக³ரம் || 3-64-61

த்ரை லோக்யம் து கரிஷ்யாமி ஸம்ʼயுக்தம் கால கர்மணா |
ந தே குஷ²லிநீம் ஸீதாம் ப்ரதா³ஸ்யந்தி மம ஈஷ்²வரா꞉ || 3-64-62

அஸ்மின் முஹூர்தே ஸௌமித்ரே மம த்³ரக்ஷ்யந்தி விக்ரமம் |
ந ஆகாஷ²ம் உத்பதிஷ்யந்தி ஸர்வ பூ⁴தாநி லக்ஷ்மண || 3-64-63

மம சாப கு³ண உந்முக்தை꞉ பா³ண ஜாலை꞉ நிரம்ʼதரம் |
மர்தி³தம் மம நாராசை꞉ த்⁴வஸ்த ப்⁴ராம்ʼத ம்ருʼக³ த்³விஜம் || 3-64-64

ஸமாகுலம் அமர்யாத³ம் ஜக³த் பஷ்²ய அத்³ய லக்ஷ்மண |
ஆகர்ணபூர்ணைரிஷுபி⁴ர்ஜீவலோகம்ʼது³ராவரை꞉ || - யத்³வா -
ஆகர்ண பூர்ணைர் இஷுபி⁴ர் ஜீவ லோகம் து³ராவரை꞉ || 3-64-65

கரிஷ்யே மைதி²லீ ஹேதோ꞉ அபிஷா²சம் அராக்ஷஸம் |
மம ரோஷ ப்ரயுக்தாநாம் விஷி²கா²நாம் ப³லம் ஸுரா꞉ || 3-64-66

த்³ரக்ஷ்யந்தி அத்³ய விமுக்தாநாம் அமர்ஷாத் தூ³ர கா³மிநாம் |
ந ஏவ தே³வா ந தை³தேயா ந பிஷா²சா ந ராக்ஷஸா꞉ || 3-64-67

ப⁴விஷ்யந்தி மம க்ரோதா⁴த் த்ரைலோக்யே விப்ரணாஷி²தே |
தே³வ தா³நவ யக்ஷாணாம் லோகா யே ரக்ஷஸாம் அபி || 3-64-68

ப³ஹுதா⁴நிபதிஷ்யந்திபா³ணோகை⁴ஷ்²ஷ²கலீக்ருʼதா꞉ | - யத்³வா -
ப³ஹுதா⁴ நி பதிஷ்யந்தி பா³ண ஓகை⁴꞉ ஷ²கலீ க்ருʼதா꞉ |
நிர்மர்யாதா³நிமாம்ˮல்லோகாந்கரிஷ்யாம்யத்³யஸாயகை꞉ || - யத்³வா -
நிர் மர்யாதா³ன் இமான் லோகான் கரிஷ்யாமி அத்³ய ஸாயகை꞉ || 3-64-69

ஹ்ருʼதாம் ம்ருʼதாம் வா ஸௌமித்ரே ந தா³ஸ்யந்தி மம ஈஷ்²வரா꞉ |
ததா² ரூபம் ஹி வைதே³ஹீம் ந தா³ஸ்யந்தி யதி³ ப்ரியாம் || 3-64-70

நாஷ²யாமி ஜக³த் ஸர்வம் த்ரைலோக்யம் ஸ சர அசரம் |
யாவத் த³ர்ஷ²நம் அஸ்யா வை தாபயாமி ச ஸாயகை꞉ || 3-64-71

இதி உக்த்வா க்ரோத⁴ தாம்ர அக்ஷ꞉ ஸ்பு²ரமாண ஓஷ்ட ஸம்ʼபுட꞉ |
வல்கல அஜிநம் ஆப³த்³த்⁴ய ஜடா பா⁴ரம் ப³ந்த⁴யத் || 3-64-72

தஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய ராமஸ்ய ததா² அபூ⁴தஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
த்ரி புரம் ஜக்³நுஷ꞉ பூர்வம் ருத்³ரஸ்ய இவ ப³பௌ⁴ தநு꞉ || 3-64-73

லக்ஷ்மணாத் அத² ச ஆதா³ய ராமோ நிஷ்பீட்³ய கார்முகம் |
ஷ²ரம் ஆதா³ய ஸம்ʼதீ³ப்தம் கோ⁴ரம் அஷீ² விஷ உபமம் || 3-64-74

ஸம்ʼத³தே⁴ த⁴நுஷி ஷ்²ரீமான் ராம꞉ பர புரம்ʼஜய꞉ |
யுக³ அந்த அக்³நி꞉ இவ க்ருத்³த⁴꞉ இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 3-64-75

யதா² ஜரா யதா² ம்ருʼத்யு꞉ யதா² காலோ யதா² விதி⁴꞉ |
நித்யம் ந ப்ரதிஹந்யந்தே ஸர்வ பூ⁴தேஷு லக்ஷ்மண |
ததா² அஹம் க்ரோத⁴ ஸம்ʼயுக்தோ ந நிவார்யோ அஸ்மி அஸம்ʼஷ²யம் || 3-64-76

புரா இவ மே சாரு த³தீம் அநிந்தி³தாம்
தி³ஷ²ந்தி ஸீதாம் யதி³ ந அத்³ய மைதி²லீம் |
ஸதே³வ க³ந்த⁴ர்வ மநுஷ்ய பந்நக³ம்
ஜக³த் ஸ ஷை²லம் பரிவர்தயாமி அஹம் || 3-64-77

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சது꞉ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை