Tuesday 18 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 60ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rama weeps thinking of Sita

ப்⁴ருʼஷ²ம் ஆவ்ரஜமாநஸ்ய தஸ்ய அதோ⁴ வாம லோசநம் |
ப்ராஸ்பு²ரத் ச அஸ்க²லத் ராமோ வேபது²꞉ ச அஸ்ய ஜாயதே || 3-60-1

உபாலக்ஷ்ய நிமித்தாநி ஸோ அஷு²பா⁴நி முஹுர் முஹு꞉ |
அபி க்ஷேமம் து ஸீதாயா இதி வை வ்யாஜஹார ஹ || 3-60-2

த்வரமாணோ ஜகா³ம அத² ஸீதா த³ர்ஷ²ந லாலஸ꞉ |
ஷூ²ந்யம் ஆவஸத²ம் த்³ருʼஷ்ட்வா ப³பூ⁴வ உத்³விக்³ந மாநஸ꞉ || 3-60-3

உத்³ ப்⁴ரமன் இவ வேகே³ந விக்ஷிபன் ரகு⁴ நந்த³ந꞉ |
தத்ர தத்ர உடஜ ஸ்தா²நம் அபி⁴வீக்ஷ்ய ஸமம்ʼதத꞉ || 3-60-4

த³த³ர்ஷ² பர்ண ஷா²லாம் ச ஸீதயா ரஹிதாம் ததா³ |
ஷ்²ரியா விரஹிதாம் த்⁴வஸ்தாம் ஹேமந்தே பத்³மிநீம் இவ || 3-60-5

ருத³ந்தம் இவ வ்ருʼக்ஷை꞉ ச க்³ளாந புஷ்ப ம்ருʼக³ த்³விஜம் |
ஷ்²ரியா விஹீநம் வித்⁴வஸ்தம் ஸம்ʼத்யக்த வந தை³வதை꞉ || 3-60-6

விப்ரகீர்ண அஜிந குஷ²ம் விப்ரவித்³த⁴ ப்³ருʼஸீ கடம் |
த்³ருʼஷ்ட்வா ஷூ²ந்ய உடஜ ஸ்தா²நம் விளலாப புந꞉ புந꞉ || 3-60-7

ஹ்ருʼதா ம்ருʼதா வா நஷ்டா வா ப⁴க்ஷிதா வா ப⁴விஷ்யதி |
நிலீநா அபி அத²வா பீ⁴ரு꞉ அத²வா வநம் ஆஷ்²ரிதா || 3-60-8

க³தா விசேதும் புஷ்பாணி ப²லாநி அபி ச வா புந꞉ |
அத²வா பத்³மிநீம் யாதா ஜல அர்த²ம் வா நதீ³ம் க³தா || 3-60-9

யத்நாத் ம்ருʼக³யமாண꞉ து ந ஆஸஸாத³ வநே ப்ரியாம் |
ஷோ²க ரக்த ஈக்ஷண꞉ ஷ்²ரீமான் உந்மத்த இவ லக்ஷ்யதே || 3-60-10

வ்ருʼக்ஷாத் வ்ருʼக்ஷம் ப்ரதா⁴வன் ஸ கி³ரீம் ச அபி நதீ³ நத³ம் |
ப³ப்⁴ராம விளபன் ராம꞉ ஷோ²க பம்ʼக அர்ணவ ப்லுத꞉ || 3-60-11

அஸ்தி கச்சித் த்வயா த்³ருʼஷ்டா ஸா கத³ம்ப³ ப்ரியா ப்ரியா |
கத³ம்ப³ யதி³ ஜாநீஷே ஷ²ம்ʼஸ ஸீதாம் ஷு²ப⁴ ஆநநாம் || 3-60-12

ஸ்நிக்³த⁴ பல்லவ ஸம்ʼகாஷா²ம் பீத கௌஷே²ய வாஸிநீம் |
ஷ²ம்ʼஸஸ்வ யதி³ ஸா த்³ருʼஷ்டா பி³ல்வ பி³ல்வ உபம ஸ்தநீ || 3-60-13

அத²வா அர்ஜுந ஷ²ம்ʼஸ த்வம் ப்ரியாம் தாம் அர்ஜுந ப்ரியாம் |
ஜநகஸ்ய ஸுதா தந்வீ யதி³ ஜீவதி வா ந வா || 3-60-14

ககுப⁴꞉ ககுப⁴ ஊரும் தாம் வ்யக்தம் ஜாநாதி மைதி²லீம் |
லதா பல்லவ புஷ்ப ஆட்⁴யோ பா⁴தி ஹி ஏஷ வநஸ்பதி꞉ || 3-60-15

ப்⁴ரமரைர் உபகீ³த꞉ ச யதா² த்³ரும வரோ ஹி அஸி |
ஏஷ வ்யக்தம் விஜாநாதி திலக꞉ திலக ப்ரியாம் || 3-60-16

அஷோ²க ஷோ²க அபநுத³ ஷோ²க உபஹத சேதநம் |
த்வன் நாமாநம் குரு க்ஷிப்ரம் ப்ரியா ஸம்ʼத³ர்ஷ²நேந மாம் || 3-60-17

யதி³ தால த்வயா த்³ருʼஷ்டா பக்வ தால ப²ல ஸ்தநீ |
கத²யஸ்வ வராரோஹாம் காருண்யம் யதி³ தே மயி || 3-60-18

யதி³ த்³ருʼஷ்டா த்வயா ஸீதா ஜம்போ³ ஜாம்ʼபூ³நத³ ஸம ப்ரபா⁴ |
ப்ரியாம் யதி³ விஜாநாஸி நி꞉ஷ²ம்ʼக கத²யஸ்வ மே || 3-60-19

அஹோ த்வம் கர்ணிகார அத்³ய புஷ்பித꞉ ஷோ²ப⁴ஸே ப்⁴ருʼஷ²ம் |
கர்ணிகார ப்ரியாம் ஸாத்⁴வீம் ஷ²ம்ʼஸ த்³ருʼஷ்டா யதி³ ப்ரியா || 3-60-20

சூத நீப மஹா ஸாலான் பநஸான் குரவான் த⁴வான் |
தா³டி³மான் அபி தான் க³த்வா த்³ருʼஷ்ட்வா ராமோ மஹாயஷா²꞉ || 3-60-21

ப³குலான் அத² புந்நாகா³ன் ச சம்ʼத³நாந்கேதகான் ததா² |
ப்ருʼச்ச²ன் ராமோ வநே ப்⁴ராந்த உந்மத்த இவ லக்ஷ்யதே || 3-60-22

அத²வா ம்ருʼக³ ஷா²ப³ அக்ஷீம் ம்ருʼக³ ஜாநாஸி மைதி²லீம் |
ம்ருʼக³ விப்ரேக்ஷணீ காம்ʼதா ம்ருʼகீ³பி⁴꞉ ஸஹிதா ப⁴வேத் || 3-60-23

க³ஜ ஸா க³ஜ நாஸோரு꞉ யதி³ த்³ருʼஷ்டா த்வயா ப⁴வேத் |
தாம் மந்யே விதி³தாம் துப்⁴யம் ஆக்²யாஹி வர வாரண || 3-60-24

ஷா²ர்தூ³ள யதி³ ஸா த்³ருʼஷ்டா ப்ரியா சம்ʼத்³ர நிப⁴ ஆநநா |
மைதி²லீ மம விஸ்ரப்³த⁴ம் கத²யஸ்வ ந தே ப⁴யம் || 3-60-25

கிம் தா⁴வஸி ப்ரியே நூநம் த்³ருʼஷ்டா அஸி கமல ஈக்ஷணே |
வ்ருʼக்ஷேண ஆச்சாத்³ய ச ஆத்மாநம் கிம் மாம் ந ப்ரதிபா⁴ஷஸே || 3-60-26

திஷ்ட² திஷ்ட² வராரோஹே ந தே அஸ்தி கருணா மயி |
ந அத்யர்த²ம் ஹாஸ்ய ஷீ²லா அஸி கிம் அர்த²ம் மாம் உபேக்ஷஸே || 3-60-27

பீத கௌஷே²யகேந அஸி ஸூசிதா வர வர்ணிநி |
தா⁴வந்தி அபி மயா த்³ருʼஷ்டா திஷ்ட² யதி³ அஸ்தி ஸௌஹ்ருʼத³ம் || 3-60-28

ந ஏவ ஸா நூநம் அத²வா ஹிம்ʼஸிதா சாரு ஹாஸிநீ |
க்ருʼச்ச்²ரம் ப்ராப்தம் ந மாம் நூநம் யதா² உபேக்ஷிதும் அர்ஹதி || 3-60-29

வ்யக்தம் ஸா ப⁴க்ஷிதா பா³லா ராக்ஷஸை꞉ பிஷி²த அஷ²நை꞉ |
விப⁴ஜ்ய அம்ʼகா³நி ஸர்வாணி மயா விரஹிதா ப்ரியா || 3-60-30

நூநம் தத் ஷு²ப⁴ த³ம்ʼத ஓஷ்ட²ம் ஸுநாஸம் ஷு²ப⁴ குண்ட³லம் |
பூர்ண சம்ʼத்³ர நிப⁴ம் க்³ரஸ்தம் முக²ம் நிஷ்ப்ரப⁴தாம் க³தம் || 3-60-31

ஸா ஹி சம்ʼபக வர்ண ஆபா⁴ க்³ரீவா க்³ரைவேயக உசிதா |
கோமளா விளபந்த்யா꞉ து காந்தாயா ப⁴க்ஷிதா ஷு²பா⁴ || 3-60-32

நூநம் விக்ஷிப்யமாணௌ தௌ பா³ஹூ பல்லவ கோமளௌ |
ப⁴க்ஷிதௌ வேபமாந அக்³ரௌ ஸ ஹஸ்த ஆப⁴ரண அம்ʼக³தௌ³ || 3-60-33

மயா விரஹிதா பா³லா ரக்ஷஸாம் ப⁴க்ஷணாய வை |
ஸார்தே²ந இவ பரித்யக்தா ப⁴க்ஷிதா ப³ஹு பா³ம்ʼத⁴வா || 3-60-34

ஹா லக்ஷ்மண மஹாபா³ஹோ பஷ்²யஸே த்வம் ப்ரியாம் க்வசித் |
ஹா ப்ரியே க்வ க³தா ப⁴த்³ரே ஹா ஸீதே இதி புந꞉ புந꞉ || 3-60-35

இதி ஏவம் விளபன் ராம꞉ பரிதா⁴வன் வநாத் வநம் |
க்வசித் உத்³ ப்⁴ரமதே வேகா³த் க்வசித் விப்⁴ரமதே ப³லாத் || 3-60-36

க்வசித் மத்த இவ ஆபா⁴தி காம்ʼதா அந்வேஷண தத்பர꞉ |
ஸ வநாநி நதீ³꞉ ஷை²லான் கி³ரி ப்ரஸ்ரவணாநி ச |
காநநாநி ச வேகே³ந ப்⁴ரமதி அபரிஸம்ʼஸ்தி²த꞉ || 3-60-37

ததா³ ஸ க³த்வா விபுலம் மஹத் வநம்
பரீத்ய ஸர்வம் து அத² மைதி²லீம் ப்ரதி |
அநிஷ்டி²த ஆஷ²꞉ ஸ சகார மார்க³ணே
புந꞉ ப்ரியாயா꞉ பரமம் பரிஷ்²ரமம் || 3-60-38

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை