Monday 17 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 59ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோ ந ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Lakshmana and Rama

அத² ஆஷ்²ரமாத் உபாவ்ருʼத்தம் அம்ʼதரா ரகு⁴நம்ʼத³ந꞉ |
பரிபப்ரச்ச² ஸௌமித்ரிம் ராமோ து³꞉க² அர்தி³த꞉ புந꞉ || 3-59-1

தம் உவாச கிம் அர்த²ம் த்வம் ஆக³தோ அபாஸ்ய மைதி²லீம் |
யதா³ ஸா தவ விஷ்²வாஸாத் வநே விஹரிதா மயா || 3-59-2

த்³ருʼஷ்ட்வா ஏவ அப்⁴யாக³தம் த்வாம் மே மைதி²லீம் த்யஜ்ய லக்ஷ்மண |
ஷ²ம்ʼகமாநம் மஹத் பாபம் யத் ஸத்யம் வ்யதி²தம் மந꞉ || 3-59-3

ஸ்பு²ரதே நயநம் ஸவ்யம் பா³ஹு꞉ ச ஹ்ருʼத³யம் ச மே |
த்³ருʼஷ்ட்வா லக்ஷ்மண தூ³ரே த்வாம் ஸீதா விரஹிதம் பதி² || 3-59-4

ஏவம் உக்த꞉ து ஸௌமித்ரி꞉ லக்ஷ்மண꞉ ஷு²ப⁴ லக்ஷண꞉ |
பூ⁴யோ து³꞉க² ஸம்ʼஆவிஷ்டோ து³꞉கி²தம் ராமம் அப்³ரவீ|| 3-59-5

ந ஸ்வயம் காம காரேண தாம் த்யக்த்வா அஹம் இஹ ஆக³த꞉ |
ப்ரசோதி³தஸ்தயைவோக்³ரைத்வத்ஸகாஷ²மிஹாஅக³த꞉ - யத்³வா -
ப்ரசோதி³த꞉ தயா ஏவ உக்³ரை꞉ த்வத் ஸகாஷ²ம் இஹ ஆக³த꞉ || 3-59-6

ஆர்யேண ஏவ பரிக்ருஷ்டம் - பராக்ருஷ்டம் - ஹா ஸீதே லக்ஷ்மண இதி ச |
பரித்ராஹி இதி யத் வாக்யம் மைதி²ல்யா꞉ தத் ஷ்²ருதிம் க³தம் || 3-59-7

ஸா தம் ஆர்த ஸ்வரம் ஷ்²ருத்வா தவ ஸ்நேஹேந மைதி²லீ |
க³ச்ச² க³ச்ச² இதி மாம் ஆஹ ருத³ந்தீ ப⁴ய - விக்லவா - விஹ்வலா || 3-59-8

ப்ரசோத்³யமாநேந மயா க³ச்ச² இதி ப³ஹுஷ²꞉ தயா |
ப்ரத்யுக்தா மைதி²லீ வாக்யம் இத³ம் தத் ப்ரத்யய அந்விதம் || 3-59-9

ந தத் பஷ்²யாமி அஹம் ரக்ஷோ யத் அஸ்ய ப⁴யம் ஆவஹேத் |
நிர்வ்ருʼதா ப⁴வ ந அஸ்தி ஏதத் கேந அபி ஏவம் உதா³ஹ்ருʼதம் || 3-59-10

விக³ர்ஹிதம் ச நீசம் ச கத²ம் ஆர்யோ அபி⁴தா⁴ஸ்யதி |
த்ராஹி இதி வசநம் ஸீதே ய꞉ த்ராயேத் த்ரித³ஷா²ன் அபி || 3-59-11

கிம் நிமித்தம் து கேந அபி ப்⁴ராது꞉ ஆலம்ʼப்³ய மே ஸ்வரம் |
விஸ்வரம் வ்யாஹ்ருʼதம் வாக்யம் லக்ஷ்மண த்ராஹி மாம் இதி || 3-59-12

ராக்ஷஸேந ஈரிதம் வாக்யம் த்ரஸாத் த்ராஹி இதி ஷோ²ப⁴நே |
ந ப⁴வத்யா வ்யதா² கார்யா குநாரீ ஜந ஸேவிதா || 3-59-13

அலம் வைக்லவதாம் க³ம்ʼதும் ஸ்வஸ்தா² ப⁴வ நிர் உத்ஸுகா |
ந ச அஸ்தி த்ரிஷு லோகேஷு புமான் யோ ராக⁴வம் ரணே || 3-59-14

ஜாதோ வா ஜாயமாநோ வா ஸம்ʼயுகே³ ய꞉ பராஜயேத் |
அஜேயோ ராக⁴வோ யுத்³தே⁴ தே³வை꞉ ஷ²க்ர புரோக³மை꞉ || 3-59-15

ஏவம் உக்தா து வைதே³ஹீ பரிமோஹித சேதநா |
உவாச அஷ்²ரூணி மும்ʼசந்தீ தா³ருணம் மாம் இத³ம் வச꞉ || 3-59-16

பா⁴வோ மயி தவ அத்யர்த²ம் பாப ஏவ நிவேஷி²த꞉ |
விநஷ்டே ப்⁴ராதரி ப்ராப்தும் ந ச த்வம் மாம் அவாப்ஸ்யஸி || 3-59-17

ஸம்ʼகேதாத் ப⁴ரதேந த்வம் ராமம் ஸமநுக³ச்ச²ஸி |
க்ரோஷ²ந்தம் ஹி யதா² அத்யர்த²ம் ந ஏநம் அப்⁴யவபத்³யஸே || 3-59-18

ரிபு꞉ ப்ரச்ச²ந்ந சாரீ த்வம் மத் அர்த²ம் அநுக³ச்ச²ஸி |
ராக⁴வஸ்ய அந்தர ப்ரேப்ஸு꞉ ததா² ஏநம் ந அபி⁴பத்³யஸே || 3-59-19

ஏவம் உக்தோ ஹி வைதே³ஹ்யா ஸம்ʼரப்³தோ⁴ ரக்த லோசந꞉ |
க்ரோதா⁴த் ப்ரஸ்பு²ரமாண ஓஷ்ட² ஆஷ்²ரமாத் அபி⁴நிர்க³த꞉ || 3-59-20

ஏவம் ப்³ருவாணம் ஸௌமித்ரிம் ராம꞉ ஸம்ʼதாப மோஹித꞉ |
அப்³ரவீத் து³ஷ்க்ருʼதம் ஸௌம்ய தாம் விநா யத் த்வம் ஆக³த꞉ || 3-59-21

ஜாநன் அபி ஸமர்த²ம் மாம் ரக்ஷஸாம் அபவாரணே |
அநேந க்ரோத⁴ வாக்யேந மைதி²ல்யா நிர்க³தோ ப⁴வான் || 3-59-22

ந ஹி தே பரிதுஷ்யாமி த்யக்த்வா யத் யாஸி மைதி²லீம் |
க்ருத்³தா⁴யா꞉ பருஷம் ஷ்²ருத்வா ஸ்த்ரியா யத் த்வம் இஹ ஆக³த꞉ || 3-59-23

ஸர்வதா² து அபநீதம் தே ஸீதயா யத் ப்ரசோதி³த꞉ |
க்ரோத⁴ஸ்ய வஷ²ம் ஆக³ம்ய ந அகரோ꞉ ஷா²ஸநம் மம || 3-59-24

அஸௌ ஹி ராக்ஷஸ꞉ ஷே²தே ஷ²ரேண அபி⁴ஹதோ மயா |
ம்ருʼக³ ரூபேண யேந அஹம் ஆஷ்²ரமாத் அபவாஹித꞉ || 3-59-25

விக்ருʼஷ்ய சாபம் பரிதா⁴ய ஸாயகம்
ஸ லீல பா³ணேந ச தாடி³தோ மயா |
மார்கீ³ம் தநும் த்யஜ்ய ச விக்லவ ஸ்வரோ
ப³பூ⁴வ கேயூர த⁴ர꞉ ஸ ராக்ஷஸ꞉ || 3-59-26

ஷ²ர ஆஹதேந ஏவ ததா³ ஆர்தயா கி³ரா
ஸ்வரம் மம ஆலம்ʼப்³ய ஸு தூ³ர ஸு ஷ்²ரவம் |
உதா³ஹ்ருʼதம் தத் வசநம் ஸு தா³ருணம்
த்வம் ஆக³தோ யேந விஹாய மைதி²லீம் || 3-59-27

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோ ந ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை