Wednesday 12 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 54ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சது꞉ பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sita threw some of her jewels towards the monkeys when Ravana abducted her

ஹ்ரியமாணா து வைதே³ஹீ கம்ʼசித் நாத²ம் அபஷ்²யதீ |
த³த³ர்ஷ² கி³ரி ஷ்²ருʼம்ʼக³ஸ்தா²ன் பம்ʼச வாநர பும்ʼக³வான் || 3-54-1

தேஷாம் மத்⁴யே விஷா²லாக்ஷீ கௌஷே²யம் கநக ப்ரப⁴ம் |
உத்தரீயம் வராரோஹா ஷு²பா⁴நி ஆப⁴ரணாநி ச || 3-54-2

முமோச யதி³ ராமாய ஷ²ம்ʼஸேயு꞉ இதி பா⁴மிநீ |
வஸ்த்ரம் உத்ஸ்ருʼஜ்ய தன் மத்⁴யே விநிக்ஷிப்தம் ஸ பூ⁴ஷணம் || 3-54-3

ஸம்ʼப்⁴ரமாத் து த³ஷ²க்³ரீவ꞉ தத் கர்ம ந ச பு³த்³த்⁴வான் |
பிம்ʼகா³க்ஷா꞉ தாம் விஷா²லாக்ஷீம் நேத்ரை꞉ அநிமிஷை꞉ இவ || 3-54-4

விக்ரோஷ²ந்தீம் ததா³ ஸீதாம் த³த்³ருʼஷு²꞉ வாநர ருʼஷபா⁴꞉ |
ஸ ச பம்ʼபாம் அதிக்ரம்ய லம்ʼகாம் அபி⁴முக²꞉ புரீம் || 3-54-5

ஜகா³ம ருத³தீம் க்³ருʼஹ்ய மைதி²லீம் ராக்ஷஸ ஈஷ்²வர꞉ |
தாம் ஜஹார ஸுஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டோ ராவணோ ம்ருʼத்யும் ஆத்மந꞉ || 3-54-6

உத்ஸம்ʼகே³ந ஏவ பு⁴ஜகீ³ம் தீக்ஷ்ண த³ம்ʼஷ்ட்ராம் மஹாவிஷாம் |
வநாநி ஸரித꞉ ஷை²லான் ஸராம்ʼஸி ச விஹாயஸா || 3-54-7

ஸ க்ஷிப்ரம் ஸமதீயாய ஷ²ர꞉ சாபாத் இவ ச்யுத꞉ |
திமி நக்ர நிகேதம் து வருண ஆலயம் அக்ஷயம் || 3-54-8

ஸரிதாம் ஷ²ரணம் க³த்வா ஸமதீயாய ஸாக³ரம் |
ஸம்ʼப்⁴ரமாத் பரிவ்ருʼத்த ஊர்மீ ருத்³த⁴ மீந மஹோரக³꞉ || 3-54-9

வைதே³ஹ்யாம் ஹ்ரியமாணாயாம் ப³பூ⁴வ வருண ஆலய꞉ |
அந்தரிக்ஷ க³தா வாச꞉ ஸஸ்ருʼஜு꞉ சாரணா꞉ ததா³ || 3-54-10

ஏதத் அந்தோ த³ஷ²க்³ரீவ இதி ஸித்³தா⁴꞉ ததா³ அப்³ருவன் |
ஸ து ஸீதாம் விசேஷ்டந்தீம் அம்ʼகேந ஆதா³ய ராவண꞉ || 3-54-11

ப்ரவிவேஷ² புரீம் லந்காம் ரூபிணீம் ம்ருʼத்யும் ஆத்மந꞉ |
ஸ꞉ அபி⁴க³ம்ய புரீம் லம்ʼகாம் ஸுவிப⁴க்த மஹாபதா²ம் || 3-54-12

ஸம்ʼரூட⁴ கக்ஷ்யா ப³ஹுளம் ஸ்வம் அம்ʼத꞉ புரம் ஆவிஷ²த் |
தத்ர தாம் அஸித அபாம்ʼகா³ம் ஷோ²க மோஹ பராயணாம் || 3-54-13

நித³தே⁴ ராவண꞉ ஸீதாம் மயோ மாயாம் இவ ஆஸுரீம் |
அப்³ரவீத் ச த³ஷ²க்³ரீவ꞉ பிஷா²சீ꞉ கோ⁴ர த³ர்ஷ²நா꞉ || 3-54-14

யதா² ந ஏநாம் புமான் ஸ்த்ரீ வா ஸீதாம் பஷ்²யதி அஸம்மத꞉ |
முக்தா மணி ஸுவர்ணாநி வஸ்த்ராணி ஆப⁴ரணாநி ச || 3-54-15

யத் யத் இச்சே²த் தத் ஏவ அஸ்யா தே³யம் மத் ச்ச²ம்ʼத³தோ யதா² |
யா ச வக்ஷ்யதி வைதே³ஹீம் வசநம் கிம்ʼசித் அப்ரியம் || 3-54-16

அஜ்ஞாநாத் யதி³ வா ஜ்ஞாநான் ந தஸ்யா ஜீவிதம் ப்ரியம் |
ததா² உக்த்வா ராக்ஷஸீ꞉ தா꞉ து ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ ப்ரதாபவான் || 3-54-17

நிஷ்க்ரம்ய அந்த꞉ புராத் தஸ்மாத் கிம் க்ருʼத்யம் இதி சிம்ʼதயன் |
த³த³ர்ஷ² அஷ்டௌ மஹாவீர்யான் ராக்ஷஸான் பிஷி²த அஷ²நான் || 3-54-18

ஸ தான் த்³ருʼஷ்ட்வா மஹாவீர்யோ வர தா³நேந மோஹித꞉ |
உவாச தான் இத³ம் வாக்யம் ப்ரஷ²ஸ்ய ப³ல வீர்யத꞉ || 3-54-19

நாநா ப்ரஹரணா꞉ க்ஷிப்ரம் இதோ க³ச்ச²த ஸத்வரா꞉ |
ஜநஸ்தா²நம் ஹத ஸ்தா²நம் பூ⁴த பூர்வம் க²ர ஆலயம் || 3-54-20

தத்ர உஷ்யதாம் ஜநஸ்தா²நே ஷூ²ந்யே நிஹத ராக்ஷஸே |
பௌருஷம் ப³லம் ஆஷ்²ரித்ய த்ராஸம் உத்ஸ்ருʼஜ்ய தூ³ரத꞉ || 3-54-21

ப³ஹு ஸைந்யம் மஹாவீர்யம் ஜநஸ்தா²நே நிவேஷி²தம் |
ஸ தூ³ஷண க²ரம் யுத்³தே⁴ நிஹதம் ராம ஸாயகை꞉ || 3-54-22

தத꞉ க்ரோதோ⁴ மம அபூர்வோ தை⁴ர்யஸ்ய உபரி வர்த⁴தே |
வைரம் ச ஸுமஹத் ஜாதம் ராமம் ப்ரதி ஸுதா³ருணம் || 3-54-23

நிர்யாதயிதும் இச்சா²மி தத் ச வைரம் அஹம் ரிபோ꞉ |
ந ஹி லப்ஸ்யாமி அஹம் நித்³ராம் அஹத்வா ஸம்ʼயுகே³ ரிபும் || 3-54-24

தம் து இதா³நீம் அஹம் ஹத்வா க²ர தூ³ஷண கா⁴திநம் |
ராமம் ஷ²ர்ம உபலப்ஸ்யாமி த⁴நம் லப்³த்⁴வா இவ நிர்த⁴ந꞉ || 3-54-25

ஜநஸ்தா²நே வஸத்³பி⁴꞉ து ப⁴வத்³பி⁴꞉ ராமம் ஆஷ்²ரிதா |
ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ உபநேதவ்யா கிம் கரோதி இதி தத்த்வத꞉ || 3-54-26

அப்ரமாதா³த் ச க³ம்ʼதவ்யம் ஸர்வை꞉ ஏவ நிஷா²சரை꞉ |
கர்தவ்ய꞉ ச ஸதா³ யத்நோ ராக⁴வஸ்ய வத⁴ம் ப்ரதி || 3-54-27

யுஷ்மாகம் து ப³லம் ஜ்ஞாதம் ப³ஹுஷோ² ரண மூர்த⁴நி |
அத꞉ து அஸ்மின் ஜநஸ்தா²நே மயா யூயம் நியோஜிதா꞉ || 3-54-28

தத꞉ ப்ரியம் வாக்யம் உபேத்ய ராக்ஷஸா
மஹாஅர்த²ம் அஷ்டௌ அபி⁴வாத்³ய ராவணம் |
விஹாய லம்ʼகாம் ஸஹிதா꞉ ப்ரதஸ்தி²ரே
யதோ ஜநஸ்தா²நம் அலக்ஷ்ய த³ர்ஷ²நா꞉ || 3-54-29

தத꞉ து ஸீதாம் உபலப்⁴ய ராவண꞉
ஸுஸம்ʼப்ரஹ்ருʼஷ்ட꞉ பரிக்³ருʼஹ்ய மைதி²லீம் |
ப்ரஸஜ்ய ராமேண ச வைரம் உத்தமம்
ப³பூ⁴வ மோஹாத் முதி³த꞉ ஸ ராக்ஷஸ꞉ || 3-54-30

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சது꞉ பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை