Monday 10 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 52ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்³வி பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana caught hold of Sita's hair and dragged

ஸா து தாரா அதி⁴ப முகீ² ராவணேந நிரீக்ஷ்ய தம் |
க்³ருʼத்⁴ர ராஜம் விநிஹதம் விளலாப ஸுது³꞉கி²தா || 3-52-1

நிமித்தம் லக்ஷணம் ஸ்வப்நம் ஷ²குநி ஸ்வர த³ர்ஷ²நம் |
அவஷ்²யம் ஸுக² து³꞉கே²ஷு நராணாம் பரித்³ருʼஷ்²யதே || 3-52-2

ந நூநம் ராம ஜாநாஸி மஹத் வ்யஸநம் ஆத்மந꞉ |
தா⁴வந்தி நூநம் காகுத்ஸ்த² மத் அர்த²ம் ம்ருʼக³ பக்ஷிண꞉ || 3-52-3

அயம் ஹி க்ருʼபயா ராம மாம் த்ராதும் இஹ ஸம்ʼக³த꞉ |
ஷே²தே விநிஹதோ பூ⁴மௌ மம அபா⁴க்³யாத் விஹம்ʼக³ம꞉ || 3-52-4

த்ராஹி மாம் அத்³ய காகுத்ஸ்த² லக்ஷ்மண இதி வராம்ʼக³நா |
ஸு ஸம்ʼத்ரஸ்தா ஸமாக்ரம்ʼத³த் ஷ்²ருʼண்வதாம் து யதா² அந்திகே || 3-52-5

தாம் க்லிஷ்ட மால்ய ஆப⁴ரணாம் விளபந்தீம் அநாத²வத் |
அப்⁴யதா⁴வத வைதே³ஹீம் ராவணோ ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ || 3-52-6

தாம் லதாம் இவ வேஷ்டந்தீம் ஆலிம்ʼக³ந்தீம் மஹாத்³ருமான் |
மும்ʼச மும்ʼச இதி ப³ஹுஷ²꞉ ப்ரவத³ன் ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ || 3-52-7

க்ரோஷ²ந்தீம் ராம ராம இதி ராமேண ரஹிதாம் வநே |
ஜீவித அந்தாய கேஷே²ஷு ஜக்³ராஹ அந்தக ஸம்ʼநிப⁴꞉ || 3-52-8

ப்ரத⁴ர்ஷிதாயாம் வைதே³ஹ்யாம் ப³பூ⁴வ ஸ சரா அசரம் |
ஜக³த் ஸர்வம் அமர்யாத³ம் தமஸா அந்தே⁴ந ஸம்ʼவ்ருʼதம் || 3-52-9

ந வாதி மாருத꞉ தத்ர நிஷ் ப்ரபோ⁴ அபூ⁴த் தி³வாகர꞉ |
த்³ருʼஷ்ட்வா ஸீதாம் பரா ம்ருʼஷ்டாம் தே³வோ தி³வ்யேந சக்ஷுஷா || 3-52-10

க்ருʼதம் கார்யம் இதி ஷ்²ரீமான் வ்யாஜஹார பிதாமஹ꞉ |
ப்ரஹ்ருʼஷ்டா வ்யதி²தா꞉ ச ஆஸன் ஸர்வே தே பரம ருʼஷய꞉ || 3-52-11

த்³ருʼஷ்ட்வா ஸீதாம் பரா ம்ருʼஷ்டாம் த³ண்ட³காரண்ய வாஸிந꞉ |
ராவணஸ்ய விநாஷ²ம் ச ப்ராப்தம் பு³த்³த்⁴வா யத்³ருʼச்ச²யா || 3-52-12

ஸ து தாம் ராம ராம இதி ருத³ந்தீம் லக்ஷ்மண இதி ச |
ஜகா³ம ஆதா³ய ச ஆகாஷ²ம் ராவணோ ராக்ஷஸேஷ்²வர || 3-52-13

தப்த ஆப⁴ரண வர்ண அந்கீ³ பீத கௌஷே²ய வாஸநீ |
ரராஜ ராஜ புத்ரீ து வித்³யுத் ஸௌதா³மநீ யதா² || 3-52-14

உத்³தூ⁴தேந ச வஸ்த்ரேண தஸ்யா꞉ பீதேந ராவண꞉ |
அதி⁴கம் பரிப³ப்⁴ராஜ கி³ரி꞉ தீ³ப இவ அக்³நிநா || 3-52-15

தஸ்யா꞉ பரம கல்யாண்யா꞉ தாம்ராணி ஸுரபீ⁴ணி ச |
பத்³ம பத்ராணி வைதே³ஹ்யா அப்⁴யகீர்யந்த ராவணம் - யத்³வா -
- ச்யுதாநி பத்³ம பத்ராணி ராவணம் ஸமாவாகிரன் - || 3-52-16

தஸ்யா꞉ கௌஷே²யம் உத்³தூ⁴தம் ஆகாஷே² கநக ப்ரப⁴ம் |
ப³பௌ⁴ ச ஆதி³த்ய ராகே³ண தாம்ரம் அப்⁴ரம் இவ ஆதபே || 3-52-17

தஸ்யா꞉ தத் விமலம் - ஸு நஸம் - வக்த்ரம் ஆகாஷே² ராவண அம்ʼக க³ம் |
ந ரராஜ விநா ராமம் விநாலம் இவ பம்ʼகஜம் || 3-52-18

ப³பூ⁴வ ஜலத³ம் நீலம் பி⁴த்த்வா சந்த்³ர இவ உதி³த꞉ |
ஸு லலாடம் ஸு கேஷ² அம்ʼதம் பத்³ம க³ர்ப⁴ ஆப⁴ம் அவ்ரணம் || 3-52-19

ஷு²க்லை꞉ ஸு விமலைர் த³ந்தை꞉ ப்ரபா⁴வத்³பி⁴꞉ அலம்ʼக்ருʼதம் |
தஸ்யா꞉ ஸு நயநம் வக்த்ரம் ஆகாஷே² ராவண அம்ʼக க³ம் || 3-52-20

ருதி³தம் வ்யபம்ருʼஷ்ட அஸ்ரம் சந்த்³ரவத் ப்ரிய த³ர்ஷ²நம் |
ஸு நாஸம் சாரு தாம்ர ஓஷ்ட²ம் ஆகாஷே ஹாடக ப்ரப⁴ம் || 3-52-21

ராக்ஷஸேந்த்³ர ஸமாதூ⁴தம் தஸ்யா꞉ தத் வத³நம் ஷு²ப⁴ம் |
ஷு²ஷு²பே⁴ ந விநா ராமம் தி³வா சந்த்³ர இவ உதி³த꞉ || 3-52-22

ஸா ஹேம வர்ணா நீல அம்ʼக³ம் மைதி²லீ ராக்ஷஸ அதி⁴பம் |
ஷு²ஷு²பே⁴ காம்ʼசநீ காம்ʼசீ நீலம் மணிம் - க³ஜம் - இவ ஆஷ்²ரிதா || 3-52-23

ஸா பத்³ம பீதா ஹேம ஆபா⁴ ராவணம் ஜநக ஆத்மஜா |
வித்³யுத் க⁴நம் இவ ஆவிஷ்²ய ஷு²ஷு²பே⁴ தப்த பூ⁴ஷணா || 3-52-24

தஸ்யா பூ⁴ஷண கோ⁴ஷேண வைதே³ஹ்யா ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ |
ப³பூ⁴வ விமலோ நீல꞉ ஸகோ⁴ஷ இவ தோயத³꞉ || 3-52-25

உத்தம அம்ʼக³ ச்யுதா தஸ்யா꞉ புஷ்ப வ்ருʼஷ்டி꞉ ஸமந்தத꞉ |
ஸீதாயா ஹ்ரியமாணாயா꞉ பபாத த⁴ரணீ தலே || 3-52-26

ஸா து ராவண வேகே³ந புஷ்ப வ்ருʼஷ்டி꞉ ஸமந்தத꞉ |
ஸமாதூ⁴தா த³ஷ²க்³ரீவம் புந꞉ ஏவ அப்⁴யவர்தத || 3-52-27

அப்⁴யவர்தத புஷ்பாணாம் தா⁴ரா வைஷ்²ரவண அநுஜம் |
நக்ஷத்ர மாலா விமலா மேரும் நக³ம் இவ உந்நதம் || 3-52-28

சரணாத் நூபுரம் ப்⁴ரஷ்டம் வைதே³ஹ்யா ரத்ந பூ⁴ஷிதம் |
வித்³யுத் மண்ட³ல ஸம்ʼகாஷ²ம் பபாத த⁴ரணீ தலே || 3-52-29

தரு ப்ரவாள ரக்தா ஸா நீல அம்ʼக³ம் ராக்ஷஸ ஈஷ்²வரம் |
ப்ராஷோ²ப⁴யத வைதே³ஹீ க³ஜம் கக்ஷ்யா இவ காம்ʼசநீ || 3-52-30

தாம் மஹா உல்காம் இவ ஆகாஷே² தீ³ப்யமாநாம் ஸ்வ தேஜஸா |
ஜஹார ஆகாஷ²ம் ஆவிஷ்²ய ஸீதாம் வைஷ்²ரவண அநுஜ꞉ || 3-52-31

தஸ்யா꞉ தாநி அக்³நி வர்ணாநி பூ⁴ஷணாநி மஹீ தலே |
ஸ கோ⁴ஷாணி அவகீர்யந்த க்ஷீணா꞉ தாரா இவ அம்ʼப³ராத் || 3-52-32

தஸ்யா꞉ ஸ்தந அந்தராத் ப்⁴ரஷ்டோ ஹார꞉ தாரா அதி⁴ப த்³யுதி꞉ |
வைதே³ஹ்யா நிபதன் பா⁴தி க³ம்ʼகா³ இவ க³க³நாத் ச்யுதா || 3-52-33

உத்பாத வாத அபி⁴ஹதா நாநா த்³விஜ க³ண ஆயுதா꞉ |
மா பை⁴꞉ இதி விதூ⁴த அக்³ரா வ்யாஜஹ்ரு꞉ இவ பாத³பா꞉ || 3-52-34

ளிந்யோ த்⁴வஸ்த கமலா꞉ த்ரஸ்த மீந ஜலே சரா꞉ |
ஸகீ²ம் இவ க³த உத்ஸாஹாம் ஷோ²சந்தி இவ ஸ்ம மைதி²லீம் || 3-52-35

ஸமம்ʼதாத் அபி⁴ஸம்ʼபத்ய ஸிம்ʼஹ வ்யாக்⁴ர ம்ருʼக³ த்³விஜா꞉ |
அந்வதா⁴வன் ததா³ ரோஷாத் ஸீதாம் சா²யா அநுகா³மிந꞉ || 3-52-36

ஜல ப்ரபாத அஸ்ர முகா²꞉ ஷ்²ருʼந்கை³꞉ உச்ச்²ரித பா³ஹவ꞉ |
ஸீதாயாம் ஹ்ரியமாணாயாம் விக்ரோஷ²ந்தி இவ பர்வதா꞉ || 3-52-37

ஹ்ரியமாணாம் து வைதே³ஹீம் த்³ருʼஷ்ட்வா தீ³நோ தி³வாகர꞉ |
ப்ரவித்⁴வஸ்த ப்ரப⁴꞉ ஷ்²ரீமான் ஆஸீத் பாண்டு³ர மண்ட³ல꞉ || 3-52-38

ந அஸ்தி த⁴ர்ம꞉ குத꞉ ஸத்யம் ந ஆர்ஜவம் ந அந்ருʼஷ²ம்ʼஸதா |
யத்ர ராமஸ்ய வைதே³ஹீம் பா⁴ர்யாம் ஹரதி ராவண꞉ || 3-52-39

இதி பூ⁴தாநி ஸர்வாணி க³ணஷ²꞉ பர்யதே³வயன் |
வித்ரஸ்தகா தீ³ந முகா² ருருது³꞉ ம்ருʼக³ போதகா꞉ || 3-52-40

உத்³வீக்ஷ்ய உத்³வீக்ஷ்ய நயநை꞉ அஸ்ர பாத ஆவிள ஈக்ஷணா꞉ |
ஸுப்ரவேபித கா³த்ரா꞉ ச ப³பூ⁴வு꞉ வந தே³வதா꞉ || 3-52-41

விக்ரோஷ²ந்தீம் த்³ருʼட⁴ம் ஸீதாம் த்³ருʼஷ்ட்வா து³꞉க²ம் ததா² க³தாம் |
தாம் து லக்ஷ்மண ராம இதி க்ரோஷ²ந்தீம் மது⁴ர ஸ்வராம் || 3-52-42

அவேக்ஷமாணாம் ப³ஹுஷோ² வைதே³ஹீம் த⁴ரணீ தலம் |
ஸ தாம் ஆகுல கேஷா²ந்தாம் விப்ரம்ருʼஷ்ட விஷே²ஷகாம் |
ஜஹார ஆத்ம விநாஷா²ய த³ஷ²க்³ரீவோ மநஸ்விநாம் || 3-52-43

தத꞉ து ஸா சாரு த³தீ ஷு²சி ஸ்மிதா
விநா க்ருʼதா ப³ந்து⁴ ஜநேந மைதி²லீ |
அபஷ்²யதீ ராக⁴வ லக்ஷ்மணாஉ உபௌ⁴
விவர்ண வக்த்ரா ப⁴ய பா⁴ர பீடி³தா || 3-52-44

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்³வி பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை