Sunday 9 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 51ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏக பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana cuts off the wings of Jatayu

இதி உக்த꞉ க்ரோத⁴ தாம்ராக்ஷ꞉ தப்த காம்ʼசந குண்ட³ல꞉ |
ராக்ஷஸேந்த்³ரோ அபி⁴து³த்³ராவ பதகே³ந்த்³ரம் அமர்ஷண꞉ || 3-51-1

ஸ ஸம்ʼப்ரஹார꞉ துமுல꞉ தயோ꞉ தஸ்மின் மஹா ம்ருʼதே⁴ |
ப³பூ⁴வ வாத உத்³த⁴தயோ꞉ மேக⁴யோ꞉ க³க³நே யதா² || 3-51-2

தத் ப³பூ⁴வ அத்³பு⁴தம் யுத்³த⁴ம் க்³ருʼத்⁴ர ராக்ஷஸயோ꞉ ததா³ |
ஸபக்ஷயோ꞉ மால்யவதோ꞉ மஹா பர்வதயோ꞉ இவ || 3-51-3

ததோ நாலீக நாராசை꞉ தீக்ஷ்ண அக்³ரை꞉ ச விகர்ணிபி⁴꞉ |
அப்⁴யவர்ஷத் மஹாகோ⁴ரை꞉ க்³ருʼத்⁴ர ராஜம் மஹாப³ல꞉ || 3-51-4

ஸ தாநி ஷ²ர ஜாலாநி க்³ருʼத்⁴ர꞉ பத்ரரத² ஈஷ்²வர꞉ |
ஜடாயு꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ ராவண அஸ்த்ராணி ஸம்ʼயுகே³ || 3-51-5

தஸ்ய தீக்ஷ்ண நகா²ப்⁴யாம் து சரணாப்⁴யாம் மஹாப³ல꞉ |
சகார ப³ஹுதா⁴ கா³த்ரே வ்ரணான் பதக³ ஸத்தம꞉ || 3-51-6

அத² க்ரோதா⁴த் த³ஷ²க்³ரீவ꞉ ஜக்³ராஹ த³ஷ² மார்க³ணான் |
ம்ருʼத்யு த³ண்ட³ நிபா⁴ன் கோ⁴ரான் ஷ²த்ரோர் நித⁴ந காந்க்ஷயா || 3-51-7

ஸ தை꞉ பா³ணை꞉ மஹாவீர்ய꞉ பூர்ண முக்தை꞉ அஜிஹ்ம கை³꞉ |
பி³பே⁴த³ நிஷி²தை꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ க்³ருʼத்⁴ரம் கோ⁴ரை꞉ ஷி²லீ முகை²꞉ || 3-51-8

ஸ ராக்ஷஸ ரதே² பஷ்²யன் ஜாநகீம் பா³ஷ்ப லோசநாம் |
அசிம்ʼதயித்வா பா³ணாம் தான் ராக்ஷஸம் ஸமபி⁴த்³ரவத் || 3-51-9

ததோ அஸ்ய ஸஷ²ரம் சாபம் முக்தா மணி விபூ⁴ஷிதம் |
சரணாப்⁴யாம் மஹாதேஜா ப³ப⁴ம்ʼஜ பதகோ³த்தம꞉ || 3-51-10

ததோ அந்யத் த⁴நு꞉ ஆதா³ய ராவண꞉ க்ரோத⁴ மூர்ச்சி²த꞉ |
வவர்ஷ ஷ²ர வர்ஷாணி ஷ²தஷோ² அத² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 3-51-11

ஷ²ரை꞉ ஆவாரித꞉ தஸ்ய ஸம்ʼயுகே³ பதகே³ஷ்²வர꞉ |
குலாயம் அபி⁴ஸம்ʼப்ராப்த꞉ பக்ஷி꞉ இவ ப³பௌ⁴ ததா³ || 3-51-12

ஸ தாநி ஷ²ர ஜாலாநி பக்ஷாப்⁴யாம் து விதூ⁴ய ஹ |
சரணாப்⁴யாம் மஹாதேஜா ப³ப⁴ம்ʼஜ அஸ்ய மஹத் த⁴நு꞉ || 3-51-13

தத் ச அக்³நி ஸத்³ருʼஷ²ம் தீ³ப்தம் ராவணஸ்ய ஷ²ராவரம் |
பக்ஷாப்⁴யாம் ச மஹாதேஜா வ்யது⁴நோத் பதகே³ஷ்²வர꞉ || 3-51-14

காம்ʼசந உர꞉ ச²தா³ன் தி³வ்யான் பிஷா²ச வத³நான் க²ரான் |
தான் ச அஸ்ய ஜவ ஸம்ʼபந்நான் ஜகா⁴ந ஸமரே ப³லீ || 3-51-15

அத² த்ரிவேணு ஸம்ʼபந்நம் காமக³ம் பாவக அர்சிஷம் |
மணி ஸோபாந சித்ர அம்ʼக³ம் ப³ப⁴ம்ʼஜ ச மஹாரத²ம் || 3-51-16

பூர்ண சந்த்³ர ப்ரதீகாஷ²ம் ச²த்ரம் ச வ்யஜநை꞉ ஸஹ |
பாதயாமாஸ வேகே³ந க்³ராஹிபீ⁴ ராக்ஷஸை꞉ ஸஹ || 3-51-17

ஸாரதே²꞉ ச அஸ்ய வேகே³ந துண்டே³ந ச மஹத் ஷி²ர꞉ |
புந꞉ வ்யபாஹரத் ஷ்²ரீமான் பக்ஷிராஜோ மஹாப³ல꞉ || 3-51-18

ஸ ப⁴க்³ந த⁴ந்வா விரதோ² ஹத அஷ்²வோ ஹத ஸாரதி²꞉ |
அம்ʼகேந ஆதா³ய வைதே³ஹீம் பபாத பு⁴வி ராவண꞉ || 3-51-19

த்³ருʼஷ்ட்வா நிபதிதம் பூ⁴மௌ ராவணம் ப⁴க்³ந வாஹநம் |
ஸாது⁴ ஸாது⁴ இதி பூ⁴தாநி க்³ருʼத்⁴ர ராஜம் அபூஜயன் || 3-51-20

பரிஷ்²ராந்தம் து தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஜரயா பக்ஷி யூத²பம் |
உத்பபாத புநர் ஹ்ருʼஷ்டோ மைதி²லீம் க்³ருʼஹ்ய ராவண꞉ || 3-51-21

தம் ப்ரஹ்ருʼஷ்டம் நிதா⁴ய அம்ʼகே ராவணம் ஜநக ஆத்மஜாம் |
க³ச்ச²ம்ʼதம் க²ட்³க³ ஷே²ஷம் ச ப்ரணஷ்ட ஹத ஸாத⁴நம் || 3-51-22

க்³ருʼத்⁴ர ராஜ꞉ ஸமுத்பத்ய ராவணம் ஸமபி⁴த்³ரவத் |
ஸமாவார்யம் மஹாதேஜா ஜடாயு꞉ இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-51-23

வர்ஜ ஸம்ʼஸ்பர்ஷ² பா³ணஸ்ய பா⁴ர்யாம் ராமஸ்ய ராவண |
அல்ப பு³த்³தே⁴ ஹரஸி ஏநாம் வதா⁴ய க²லு ரக்ஷஸாம் || 3-51-24

ஸ மித்ர ப³ந்து⁴꞉ ஸ அமாத்ய꞉ ஸ ப³ல꞉ ஸ பரிச்ச²த³꞉ |
விஷ பாநம் பிப³ஸி ஏதத் பிபாஸித இவ உத³கம் || 3-51-25

அநுப³ம்ʼத⁴ம் அஜாநம்ʼத꞉ கர்மணாம் அவிசக்ஷணா꞉ |
ஷீ²க்⁴ரம் ஏவ விநஷ்²யந்தி யதா² த்வம் விநஷி²ஷ்யஸி || 3-51-26

ப³த்³த⁴꞉ த்வம் கால பாஷே²ந க்வ க³த꞉ தஸ்ய மோக்ஷ்யஸே |
வதா⁴ய ப³டி³ஷ²ம் க்³ருʼஹ்ய ஸ அமிஷம் ஜலஜோ யதா² || 3-51-27

ந ஹி ஜாது து³ராத⁴ர்ஷௌ காகுத்ஸ்தௌ² தவ ராவண |
த⁴ர்ஷணம் ச ஆஷ்²ரமஸ்ய அஸ்ய க்ஷமிஷ்யேதே து ராக⁴வௌ || 3-51-28

யதா² த்வயா க்ருʼதம் கர்ம பீ⁴ருணா லோக க³ர்ஹிதம் |
தஸ்கர ஆசரிதோ மார்கோ³ ந ஏஷ வீர நிஷேவித꞉ || 3-51-29

யுத்⁴யஸ்வ யதி³ ஷூ²ரோ அஸி முஹூர்தம் திஷ்ட² ராவண |
ஷ²யிஷ்யஸே ஹதோ பூ⁴மௌ யதா² ப்⁴ராதா க²ர꞉ ததா² || 3-51-30

பரேத காலே புருஷோ யத் கர்ம ப்ரதிபத்³யதே |
விநாஷா²ய ஆத்மநோ அத⁴ர்ம்யம் ப்ரதிபந்நோ அஸி கர்ம தத் || 3-51-31

பாப அநுப³ம்ʼதோ⁴ வை யஸ்ய கர்மண꞉ கோ நு தத் புமான் |
குர்வீத லோக அதி⁴பதி꞉ ஸ்வயம்ʼபூ⁴꞉ ப⁴க³வான் அபி || 3-51-32

ஏவம் உக்த்வா ஷு²ப⁴ம் வாக்யம் ஜடாயு꞉ தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ |
நிபபாத ப்⁴ருʼஷ²ம் ப்ருʼஷ்டே² த³ஷ²க்³ரீவஸ்ய வீர்யவான் || 3-51-33

தம் க்³ருʼஹீத்வா நகை²꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ வித³தா³ர ஸமம்ʼதத꞉ |
அதி⁴ரூடோ⁴ க³ஜ ஆரோஹோ யதா² ஸ்யாத் து³ஷ்ட வாரணம் || 3-51-34

வித³தா³ர நகை²꞉ அஸ்ய துண்ட³ம் ப்ருʼஷ்டே² ஸமர்பயன் |
கேஷா²ன் ச உத்பாடயாமாஸ நக² பக்ஷ முக² ஆயுத⁴꞉ || 3-51-35

ஸ ததா² க்³ருʼத்⁴ர ராஜேந க்லிஷ்²யமாநோ முஹுர் முஹு꞉ |
அமர்ஷ ஸ்பு²ரித ஓஷ்ட²꞉ ஸன் ப்ராகம்ʼபத ஸ ராக்ஷஸ꞉ || 3-51-36

ஸம்ʼபரிஷ்வஜ்ய வைதே³ஹீம் வாமேந அம்ʼகேந ராவண꞉ |
தலேந அபி⁴ஜகா⁴ந ஆர்தோ ஜடாயும் க்ரோத⁴ மூர்சித꞉ || 3-51-37

ஜடாயு꞉ தம் அதிக்ரம்ய துண்டே³ந அஸ்ய க²க³ அதி⁴ப꞉ |
வாம பா³ஹூன் த³ஷ² ததா³ வ்யபாஹரத் அரிந்த³ம꞉ || 3-51-38

ஸம்ʼச்சி²ந்ந பா³ஹோ꞉ ஸத்³யோ வை பா³ஹவ꞉ ஸஹஸா அப⁴வன் |
விஷ ஜ்வாலாவளீ யுக்தா வல்மீகத் இவ பந்நகா³꞉ || 3-51-39

தத꞉ க்ரோத்³தா⁴த் த³ஷ²க்³ரீவ꞉ ஸீதாம் உத்ஸ்ருʼஜ்ய வீர்யவான் |
முஷ்டிப்⁴யாம் சரணாப்⁴யாம் ச க்³ருʼத்⁴ர ராஜம் அபோத²யத் || 3-51-40

ததோ முஹூர்தம் ஸம்ʼக்³ராமோ ப³பூ⁴வ அதுல வீர்யயோ꞉ |
ராக்ஷஸாநாம் ச முக்²யஸ்ய பக்ஷிணாம் ப்ரவரஸ்ய ச || 3-51-41

தஸ்ய வ்யாயச்ச²மாநஸ்ய ராமஸ்ய அர்தே² அத² ராவண꞉ |
பக்ஷௌ பாதௌ³ ச பார்ஷ்²வௌ ச க²ட்³க³ம் உத்³த்⁴ருʼத்ய ஸோ அச்சி²நத் || 3-51-42

ஸ சி²ந்ந பக்ஷ꞉ ஸஹஸா ரக்ஷஸா ரௌத்³ர கர்மணா |
நிபபாத மஹா க்³ருʼத்⁴ரோ த⁴ரண்யாம் அல்ப ஜீவித꞉ || 3-51-43

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா பதிதம் பூ⁴மௌ க்ஷதஜ ஆர்த்³ரம் ஜடாயுஷம் |
அப்⁴யதா⁴வத வைதே³ஹீ ஸ்வ ப³ம்ʼது⁴ம் இவ து³꞉கி²தா || 3-51-44

தம் நீல ஜீமூத நிகாஷ² கல்பம்
ஸுபாண்டு³ர உரஸ்கம் உதா³ர வீர்யம் |
த³த³ர்ஷ² லம்ʼகா அதி⁴பதி꞉ ப்ருʼதி²வ்யாம்
ஜடாயுஷம் ஷா²ந்தம் இவ அக்³நி தா³வம் || 3-51-45

தத꞉ து தம் பத்ரரத²ம் மஹீ தலே
நிபாதிதம் ராவண வேக³ மர்தி³தம் |
புந꞉ ச ஸம்ʼக்³ருʼஹ்ய ஷ²ஷி² ப்ரப⁴ ஆநநா
ருரோத³ ஸீதா ஜநக ஆத்மஜா ததா³ || 3-51-43

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏக பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை