Monday 3 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 46ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஷட் சத்வாரிந்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana appoaches Sita in the grab of a mendicatint

தயா பருஷம் உக்த꞉ து குபிதோ ராக⁴வ அநுஜ꞉ |
ஸ விகாம்ʼக்ஷன் ப்⁴ருʼஷ²ம் ராமம் ப்ரதஸ்தே² ந சிராத் இவ || 3-46-1

ததா³ ஆஸாத்³ய த³ஷ²க்³ரீவ꞉ க்ஷிப்ரம் அம்ʼதரம் ஆஸ்தி²த꞉ |
அபி⁴சக்ராம வைதே³ஹீம் பரிவ்ராஜக ரூப த்⁴ருʼக் || 3-46-2

ஷ்²லக்ஷ்ண காஷாய ஸம்ʼவீத꞉ ஷி²கீ² சத்ரீ உபாநஹீ |
வாமே ச அம்ʼஸே அவஸஜ்ய அத² ஷு²பே⁴ யஷ்டி கமண்ட³லூ || 3-46-3

பரிவ்ராஜக ரூபேண வைதே³ஹீம் அந்வவர்தத |
தாம் ஆஸஸாத³ அதிப³லோ ப்⁴ராத்ருʼப்⁴யாம் ரஹிதாம் வநே || 3-46-4

ரஹிதாம் ஸூர்ய சந்த்³ராப்⁴யாம் ஸம்ʼத்⁴யாம் இவ மஹத் தம꞉ |
தாம் அபஷ்²யத் ததோ பா³லாம் ராஜ புத்ரீம் யஷ²ஸ்விநீம் || 3-46-5

ரோஹிணீம் ஷ²ஷி²நா ஹீநாம் க்³ரஹவத் ப்⁴ருʼஷ² தா³ருண꞉ |
தம் உக்³ரம் பாப கர்மாணம் ஜநஸ்தா²ந க³தா த்³ருமா꞉ || 3-46-6

ஸம்ʼத்³ருʼஷ்²ய ந ப்ரகம்ʼபந்தே ந ப்ரவாதி ச மாருத꞉ |
ஷீ²க்⁴ர ஸ்ரோதா꞉ ச தம் த்³ருʼஷ்ட்வா வீக்ஷம்ʼதம் ரக்த லோசநம் || 3-46-7

ஸ்திமிதம் க³ம்ʼதும் ஆரேபே⁴ ப⁴யாத் கோ³தா³வரீ நதீ³ |
ராமஸ்ய து அம்ʼதரம் ப்ரேப்ஸு꞉ த³ஷ²க்³ரீவ꞉ தத் அம்ʼதரே || 3-46-8

உபதஸ்தே² ச வைதே³ஹீம் பி⁴க்ஷு ரூபேண ராவண꞉ |
அப⁴வ்யோ ப⁴வ்ய ரூபேண ப⁴ர்தாரம் அநுஷோ²சதீம் || 3-46-9

அப்⁴யவர்தத வைதே³ஹீம் சித்ராம் இவ ஷ²நைஷ்²சர꞉ |
ஸஹஸா ப⁴வ்ய ரூபேண த்ருʼணை꞉ கூப இவ ஆவ்ருʼத꞉ || 3-46-10

அதிஷ்ட²த் ப்ரேக்ஷ்ய வைதே³ஹீம் ராம பத்நீம் யஷ²ஸ்விநீம் | 
திஷ்டன் ஸம்ʼப்ரேக்ஷ்ய ச ததா³ பத்நீம் ராமஸ்ய ராவண || 3-46-11

ஷு²பா⁴ம் ருசிர த³ந்த ஓஷ்டீ²ம் பூர்ண சந்த்³ர நிப⁴ ஆநநாம் |
ஆஸீநாம் பர்ணஷா²லாயாம் பா³ஷ்ப ஷோ²க அபி⁴பீடி³தாம் || 3-46-12

ஸ தாம் பத்³ம பலாஷ² அக்ஷீம் பீத கௌஷே²ய வாஸிநீம் |
அப்⁴யக³ச்ச²த வைதே³ஹீம் ஹ்ருʼஷ்ட சேதா நிஷா² சர꞉ || 3-46-13

த்³ருʼஷ்ட்வா காம ஷ²ர ஆவித்³தோ⁴ ப்³ரஹ்ம கோ⁴ஷம் உதீ³ரயன் |
அப்³ரவீத் ப்ரஷ்²ரிதம் வாக்யம் ரஹிதே ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ || 3-46-14

தாம் உத்தமாம் த்ரிலோகாநாம் பத்³ம ஹீநாம் இவ ஷ்²ரியம் |
விப்⁴ராஜமாநாம் வபுஷா ராவண꞉ ப்ரஷ²ஷ²ம்ʼஸ ஹ || 3-46-15

கா த்வம் காம்ʼசந வர்ண ஆபே⁴ பீத கௌஷே²ய வாஸிநி |
கமலாநாம் ஷு²பா⁴ம் மாலாம் பத்³மிநீ இவ ச பி³ப்⁴ரதீ || 3-46-16

ஹ்ரீ꞉ ஷ்²ரீ꞉ கீர்தி꞉ ஷு²பா⁴ லக்ஷ்மீ꞉ அப்ஸரா வா ஷு²ப⁴ ஆநநே |
பூ⁴திர் வா த்வம் வராஅரோஹே ரதிர் வா ஸ்வைர சாரிணீ || 3-46-17

ஸமா꞉ ஷி²க²ரிண꞉ ஸ்நிக்³தா⁴꞉ பாண்டு³ரா த³ஷ²நா꞉ தவ |
விஷா²லே விமலே நேத்ரே ரக்தாந்தே க்ருʼஷ்ண தாரகே || 3-46-18

விஷா²லம் ஜக⁴நம் பீநம் ஊரூ கரி கர உபமௌ |
ஏதௌ உபசிதௌ வ்ருʼத்தௌ ஸம்ʼஹதௌ ஸம்ʼப்ரக³ள்பி⁴தௌ || 3-46-19

பீந உந்நத முகௌ² காந்தௌ ஸ்நிக்³த⁴ தால ப²ல உபமௌ |
மணி ப்ரவேக ஆப⁴ரணௌ ருசிரௌ தே பயோ த⁴ரௌ || 3-46-20

சாரு ஸ்மிதே சாரு த³தி சாரு நேத்ரே விளாஸிநி |
மநோ ஹரஸி மே ராமே நதீ³ கூலம் இவ அம்ʼப⁴ஸா || 3-46-21

கராந்தமித மத்⁴யா அஸி ஸுகேஷீ² ஸம்ʼஹத ஸ்தநீ |
ந ஏவ தே³வீ ந க³ந்த⁴ர்வீ ந யக்ஷீ ந ச கிம்ʼநரீ || 3-46-22

ந ஏவம் ரூபா மயா நாரீ த்³ருʼஷ்ட பூர்வா மஹீ தலே |
ரூபம் அக்³ர்யம் ச லோகேஷு ஸௌகுமார்யம் வய꞉ ச தே || 3-46-23

இஹ வாஸ꞉ ச காம்ʼதாரே சித்தம் உந்மத²யந்தி மே |
ஸா ப்ரதிக்ராம ப⁴த்³ரம் தே ந த்வம் வஸ்தும் இஹ அர்ஹஸி || 3-46-24

ராக்ஷஸாநாம் அயம் வாஸோ கோ⁴ராணாம் காம ரூபிணாம் |
ப்ராஸாத³ அக்³ராணி ரம்யாணி நக³ர உபவநாநி ச || 3-46-25

ஸம்ʼபந்நாநி ஸுக³ந்தீ⁴நி யுக்தாநி ஆசரிதும் த்வயா |
வரம் மால்யம் வரம் க³ம்ʼத⁴ம் வரம் வஸ்த்ரம் ச ஷோ²ப⁴நே || 3-46-26

ப⁴ர்தாரம் ச வரம் மந்யே த்வத் யுக்தம் அஸிதேக்ஷணே |
கா த்வம் ப⁴வஸி ருத்³ராணாம் மருதாம் வா ஷு²சிஸ்மிதே || 3-46-27

வஸூநாம் வா வராஅரோஹே தே³வதா ப்ரதிபா⁴ஸி மே |
ந இஹ க³ச்ச²ம்ʼதி க³ம்ʼத⁴ர்வா ந தே³வா ந ச கிந்நரா꞉ || 3-46-28

ராக்ஷஸாநாம் அயம் வாஸ꞉ கத²ம் து த்வம் இஹ ஆக³தா |
இஹ ஷா²கா²ம்ருʼகா³꞉ ஸிம்ʼஹா த்³வீபி வ்யாக்⁴ர ம்ருʼகா³꞉ ததா² || 3-46-29

ருʼக்ஷா꞉ தரக்ஷவ꞉ கம்ʼகா꞉ கத²ம் தேப்⁴யோ ந பி³ப்⁴யஸே |
மத³ அந்விதாநாம் கோ⁴ராணாம் கும்ʼஜராணாம் தரஸ்விநாம் || 3-46-30

கத²ம் ஏகா மஹாரண்யே ந பி³பே⁴ஷி வராஅநநே |
கா அஸி கஸ்ய குத꞉ ச த்வம் கிம் நிமித்தம் ச த³ண்ட³கான் || 3-46-31

ஏகா சரஸி கல்யாணி கோ⁴ரான் ராக்ஷஸ ஸேவிதான் |
இதி ப்ரஷ²ஸ்தா வைதே³ஹீ ராவணேந து³ராத்மநா - மஹாத்மநா- || 3-46-32

த்³விஜாதி வேஷேண ஹி தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராவணம் ஆக³தம் |
ஸர்வை꞉ அதிதி² ஸத்காரை꞉ பூஜயாமாஸ மைதி²லீ || 3-46-33

உபாநீய ஆஸநம் பூர்வம் பாத்³யேந அபி⁴நிமம்ʼத்ர்ய ச |
அப்³ரவீத் ஸித்³த⁴ம் இதி ஏவ ததா³ தம் ஸௌம்ய த³ர்ஷ²நம் || 3-46-34

த்³விஜாதி வேஷேண ஸமீக்ஷ்ய மைதி²லீ
தம் ஆக³தம் பாத்ர குஸும்ʼப⁴ தா⁴ரிணம் |
அஷ²க்யம் உத்³த்³வேஷ்டும் உபாய த³ர்ஷ²நான்
ந்யமம்ʼத்ரயத் ப்³ராஹ்மணவத் யதா² ஆக³தம் || 3-46-35

இயம் ப்³ருʼஸீ ப்³ராஹ்மண காமம் ஆஸ்யதாம்
இத³ம் ச பாத்³யம் ப்ரதிக்³ருʼஹ்யதாம் இதி |
இத³ம் ச ஸித்³த⁴ம் வந ஜாதம் உத்தமம்
த்வத் அர்த²ம் அவ்யக்³ரம் இஹ உபபு⁴ஜ்யதாம் 3-46-36

நிமம்ʼத்ர்யமாண꞉ ப்ரதிபூர்ண பா⁴ஷிணீம்
நரேந்த்³ர பத்நீம் ப்ரஸமீக்ஷ்ய மைதி²லீம் |
ப்ரஸஹ்ய தஸ்யா ஹரணே த்⁴ருʼட⁴ம் மந꞉
ஸமர்பயாமாஸ ஆத்ம வதா⁴ய ராவண꞉ || 3-46-37

தத꞉ ஸுவேஷம் ம்ருʼக³யா க³தம் பதிம்
ப்ரதீக்ஷமாணா ஸஹ லக்ஷ்மணம் ததா³ |
நிரீக்ஷமாணா ஹரிதம் த³த³ர்ஷ² தத்
மஹத்³ வநம் ந ஏவ து ராம லக்ஷ்மணௌ || 3-46-38

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஷட் சத்வாரிந்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை