Tuesday 4 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 47ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஸப்த சத்வாரிந்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana reveals his intention to Sita

ராவணேந து வைதே³ஹீ ததா³ ப்ருʼஷ்டா ஜிஹீர்ஷுணா |
பரிவ்ராஜக ரூபேண ஷ²ஷ²ம்ʼஸ ஆத்மாநம் ஆத்மநா || 3-47-1

ப்³ராஹ்மண꞉ ச அதிதி²꞉ ச ஏஷ அநுக்தோ ஹி ஷ²பேத மாம் |
இதி த்⁴யாத்வா முஹூர்தம் து ஸீதா வசநம் அப்³ரவீத் || 3-47-2

து³ஹிதா ஜநகஸ்ய அஹம் மைதி²லஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ஸீதா நாம்நா அஸ்மி ப⁴த்³ரம் தே ராமஸ்ய மஹிஷீ ப்ரியா || 3-47-3

உஷித்வா த்³வா த³ஷ² ஸமா꞉ இக்ஷ்வாகூணாம் நிவேஷ²நே |
பு⁴ம்ʼஜாநா மாநுஷான் போ⁴கா³ன் ஸர்வ காம ஸம்ருʼத்³தி⁴நீ || 3-47-4

தத்ர த்ரயோ த³ஷே² வர்ஷே ராஜ அமம்ʼத்ர்யத ப்ரபு⁴꞉ |
அபி⁴ஷேசயிதும் ராமம் ஸமேதோ ராஜ மந்த்ரிபி⁴꞉ || 3-47-5

தஸ்மின் ஸம்ʼப்⁴ரியமாணே து ராக⁴வஸ்ய அபி⁴ஷேசநே |
கைகேயீ நாம ப⁴ர்தாரம் மம ஆர்யா யாசதே வரம் || 3-47-6

ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய து கைகேயீ ஷ்²வஷு²ரம் ஸுக்ருʼதேந மே |
மம ப்ரவ்ராஜநம் ப⁴ர்துர் ப⁴ரதஸ்ய அபி⁴ஷேசநம் || 3-47-7

த்³வௌ அயாசத ப⁴ர்தாரம் ஸத்யஸம்ʼத⁴ம் ந்ருʼபோத்தமம் |
ந அத்³ய போ⁴க்ஷ்யே ந ச ஸ்வப்ஸ்யே ந பாஸ்யே கதா³சந || 3-47-8

ஏஷ மே ஜீவிதஸ்ய அந்தோ ராமோ யதி³ அபி⁴ஷிச்யதே |
இதி ப்³ருவாணாம் கைகேயீம் ஷ்²வஷு²ரோ மே ஸ பார்தி²வ꞉ || 3-47-9

அயாசத அர்தை²꞉ அந்வர்தை²꞉ ந ச யாம்ʼசாம் சகார ஸா |
மம ப⁴ர்தா மஹாதேஜா வயஸா பம்ʼச விம்ʼஷ²க꞉ || 3-47-10

அஷ்டா த³ஷ² ஹி வர்ஷாணி மம ஜந்மநி க³ண்யதே |
ராம இதி ப்ரதி²தோ லோகே ஸத்யவான் ஷீ²லவான் ஷு²சி꞉ || 3-47-11

விஷா²லாக்ஷோ மஹாபா³ஹு꞉ ஸர்வ பூ⁴த ஹிதே ரத꞉ |
காமார்த꞉ ச மஹாராஜ꞉ பிதா த³ஷ²ரத²꞉ ஸ்வயம் || 3-47-12

கைகேய்யா꞉ ப்ரிய காமார்த²ம் தம் ராமம் ந அபி⁴ஷேசயத் |
அபி⁴ஷேகாய து பிது꞉ ஸமீபம் ராமம் ஆக³தம் || 3-47-13

கைகேயீ மம ப⁴ர்தாரம் இதி உவாச த்³ருதம் வச꞉ |
தவ பித்ரா ஸமாஜ்ஞப்தம் மம இத³ம் ஷ்²ருʼணு ராக⁴வ || 3-47-14

ப⁴ரதாய ப்ரதா³தவ்யம் இத³ம் ராஜ்யம் அகண்டகம் |
த்வயா து க²லு வஸ்தவ்யம் நவ வர்ஷாணி பம்ʼச ச || 3-47-15

வநே ப்ரவ்ரஜ காகுத்ஸ்த² பிதரம் மோசய அந்ருʼதாத் |
ததா² இதி உவாச தாம் ராம꞉ கைகேயீம் அகுதோ ப⁴ய꞉ || 3-47-16

சகார தத் வச꞉ தஸ்யா மம ப⁴ர்தா த்³ருʼட⁴ வ்ரத꞉ |
த³த்³யாத் ந ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீயாத் ஸத்யம் ப்³ரூயாத் ந ச அந்ருʼதம் || 3-47-17

ஏதத் ப்³ராஹ்மண ராமஸ்ய வ்ரதம் த்⁴ருவம் அநுத்தமம் |
தஸ்ய ப்⁴ராதா து வைமாத்ரோ லக்ஷ்மணோ நாம வீர்யவான் || 3-47-18

ராமஸ்ய புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஸஹாய꞉ ஸமரே அரிஹா |
ஸ ப்⁴ராதா லக்ஷ்மணோ நாம த⁴ர்ம சாரீ த்³ருʼட⁴ வ்ரத꞉ || 3-47-19

அந்வக³ச்ச²த் த⁴நுஷ் பாணி꞉ ப்ரவ்ரஜம்ʼதம் மயா ஸஹ |
ஜடீ தாபஸ ரூபேண மயா ஸஹ ஸஹ அநுஜ꞉ || 3-47-20

ப்ரவிஷ்டோ த³ம்ˮட³காரண்யம் த⁴ர்ம நித்யோ த்⁴ருʼட⁴ வ்ரத꞉ |
தே வயம் ப்ரச்யுதா ராஜ்யாத் கைகேய்யா꞉ து க்ருʼதே த்ரய꞉ || 3-47-21

விசராம த்³விஜ ஷ்²ரேஷ்ட² வநம் க³ம்ʼபீ⁴ரம் ஓஜஸா |
ஸமாஷ்²வஸ முஹூர்தம் து ஷ²க்யம் வஸ்தும் இஹ த்வயா || 3-47-22

ஆக³மிஷ்யதி மே ப⁴ர்தா வந்யம் ஆதா³ய புஷ்களம் |
ருரூன் கோ³தா⁴ன் வராஹான் ச ஹத்வா ஆதா³ய அமிஷான் ப³ஹு || 3-47-23

ஸ꞉ த்வம் நாம ச கோ³த்ரம் ச குலம் ஆசக்ஷ்வ தத்த்வத꞉ |
ஏக꞉ ச த³ண்ட³காரண்யே கிம் அர்த²ம் சரஸி த்³விஜ || 3-47-24

ஏவம் ப்³ருவத்யாம் ஸீதாயாம் ராம பத்நீஆம் மஹாப³ல꞉ |
ப்ரத்யுவாச உத்தரம் தீவ்ரம் ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ || 3-47-25

யேந வித்ராஸிதா லோகா꞉ ஸ தே³வ அஸுர மாநுஷா |
அஹம் ஸ꞉ ராவணோ நாம ஸீதே ரக்ஷோ க³ண ஈஷ்²வர꞉ || 3-47-26

த்வாம் து காம்ʼசந வர்ண ஆபா⁴ம் த்³ருʼஷ்ட்வா கௌஷே²ய வாஸிநீம் |
ரதிம் ஸ்வகேஷு தா³ரேஷு ந அதி⁴க³ச்சா²மி அநிந்தி³தே || 3-47-27

ப³ஹ்வீநாம் உத்தம ஸ்த்ரீணாம் ஆஹ்ருʼதாநாம் இத꞉ தத꞉ |
ஸர்வாஸாம் ஏவ ப⁴த்³ரம் தே மம அக்³ர மஹிஷீ ப⁴வ || 3-47-28

லம்ʼகா நாம ஸமுத்³ரஸ்ய மத்⁴யே மம மஹாபுரீ |
ஸாக³ரேண பரிக்ஷிப்தா நிவிஷ்டா கி³ரி மூர்த⁴நி || 3-47-29

தத்ர ஸீதே மயா ஸார்த⁴ம் வநேஷு விசரிஷ்யஸி |
ந ச அஸ்ய வந வாஸஸ்ய ஸ்ப்ருʼஹயிஷ்யஸி பா⁴மிநி || 3-47-30

பம்ʼச தா³ஸ்ய꞉ ஸஹஸ்ராணி ஸர்வ ஆப⁴ரண பூ⁴ஷிதா꞉ |
ஸீதே பரிசரிஷ்யந்தி பா⁴ர்யா ப⁴வஸி மே யதி³ || 3-47-31

ராவணேந ஏவம் உக்தா து குபிதா ஜநக ஆத்மஜா |
ப்ரத்யுவாச அநவத்³யாம்ʼகீ³ தம் அநாத்³ருʼத்ய ராக்ஷஸம் || 3-47-32

மஹா கி³ரிம் இவ அகம்ʼப்யம் மஹேந்த்³ர ஸத்³ருʼஷ²ம் பதிம் |
மஹா உத³தி⁴ம் இவ அக்ஷோப்⁴யம் அஹம் ராமம் அநுவ்ரதா || 3-47-33

ஸர்வ லக்ஷண ஸம்ʼபந்நம் ந்யக்³ரோத⁴ பரி மண்ட³லம் |
ஸத்ய ஸம்ʼத⁴ம் மஹாபா⁴க³ம் ராமம் அநுவ்ரதா || 3-47-34

மஹாபா³ஹும் மஹோரஸ்கம் ஸிம்ʼஹ விக்ராம்ʼத கா³மிநம் |
ந்ருʼஸிம்ʼஹம் ஸிம்ʼஹ ஸம்ʼகாஷ²ம் அஹம் ராமம் அநுவ்ரதா || 3-47-35

பூர்ண சந்த்³ர ஆநநம் வீரம் ராஜ வத்ஸம் ஜிதேந்த்³ரியம் |
ப்ருʼது² கீர்திம் மஹாபா³ஹும் அஹம் ராமம் அநுவ்ரதா || 3-47-36

த்வம் புந꞉ ஜம்ʼபு³க꞉ ஸிம்ʼஹீம் மாம் இஹ இச்ச²ஸி து³ர்லபா⁴ம் |
ந அஹம் ஷ²க்யா த்வயா ஸ்ப்ரஷ்டும் ஆதி³த்யஸ்ய ப்ரபா⁴ யதா² || 3-47-37

பாத³பான் காம்ʼசநான் நூநம் ப³ஹூன் பஷ்²யஸி மம்ʼத³பா⁴க் |
ராக⁴வஸ்ய ப்ரியாம் பா⁴ர்யாம் ய꞉ த்வம் இச்ச²ஸி ராக்ஷஸ || 3-47-38

க்ஷுதி⁴தஸ்ய ச ஸிம்ʼஹஸ்ய ம்ருʼக³ ஷ²த்ரோ꞉ தரஸ்விந꞉ |
ஆஷீ² விஷஸ்ய வத³நாத் த³ம்ஷ்ட்ராம் ஆதா³தும் இச்ச²ஸி || 3-47-39

மம்ʼத³ரம் பர்வத ஷ்²ரேஷ்ட²ம் பாணிநா ஹர்தும் இச்ச²ஸி |
கால கூடம் விஷம் பீத்வா ஸ்வஸ்திமான் க³ம்ʼதும் இச்ச²ஸி || 3-47-40

அக்ஷி ஸூச்யா ப்ரம்ருʼஜஸி ஜிஹ்வயா லேடி⁴ ச க்ஷுரம் |
ராக⁴வஸ்ய ப்ரியாம் பா⁴ர்யாம் அதி⁴க³ம்ʼதும் த்வம் இச்ச²ஸி || 3-47-41

அவஸஜ்ய ஷி²லாம் கண்டே² ஸமுத்³ரம் தர்தும் இச்ச²ஸி |
ஸூர்யா சந்த்³ரமஸௌ ச உபௌ⁴ ப்ராணிப்⁴யாம் ஹர்தும் இச்ச²ஸி || 3-47-42

யோ ராமஸ்ய ப்ரியாம் பா⁴ர்யாம் ப்ரத⁴ர்ஷயிதும் இச்ச²ஸி |
அக்³நிம் ப்ரஜ்வலிதம் த்³ருʼஷ்ட்வா வஸ்த்ரேண ஆஹர்தும் இச்ச²ஸி || 3-47-43

கல்யாண வ்ருʼத்தாம் யோ பா⁴ர்யாம் ராமஸ்ய ஹர்தும் இச்ச²ஸி |
அயோ முகா²நாம் ஷூ²லாநாம் அக்³ரே சரிதும் இச்ச²ஸி |
ராமஸ்ய ஸத்³ருʼஷீ²ம் பா⁴ர்யாம் யோ அதி⁴க³ம்ʼதும் த்வம் இச்ச²ஸி || 3-47-44

யத்³ அம்ʼதரம் ஸிம்ʼஹ ஷ்²ருʼகா³ளயோ꞉ வநே
யத்³ அம்ʼதரம் ஸ்யந்த³நிகா ஸமுத்³ரயோ꞉ |
ஸுர அக்³ர்ய ஸௌவீரகயோ꞉ யத்³ அம்ʼதரம்
தத்³ அம்ʼதரம் தா³ஷ²ரதே²꞉ தவ ஏவ ச || 3-47-45

யத்³ அம்ʼதரம் காம்ʼசந ஸீஸ லோஹயோ꞉
யத்³ அம்ʼதரம் சந்த³ந வாரி பம்ʼகயோ꞉ |
யத்³ அம்ʼதரம் ஹஸ்தி பி³டா³லயோ꞉ வநே
தத்³ அம்ʼதரம் த³ஷ²ரதே²꞉ தவ ஏவ ச || 3-47-46

யத்³ அம்ʼதரம் வாயஸ வைநதேயயோ꞉
யத்³ அம்ʼதரம் மத்³கு³ மயூரயோ꞉ அபி |
யத்³ அம்ʼதரம் ஹம்ʼஸ க்³ருʼத்⁴ரயோ꞉ வநே
தத்³ அம்ʼதரம் தா³ஷ²ரதே²꞉ தவ ஏவ ச || 3-47-47

தஸ்மின் ஸஹஸ்ராக்ஷ ஸம ப்ரபா⁴வே
ராமே ஸ்தி²தே கார்முக பா³ண பாணௌ |
ஹ்ருʼதா அபி தே அஹம் ந ஜராம் க³மிஷ்யே
வஜ்ரம் யதா² மக்ஷிகயா அவகீ³ர்ணம் || 3-47-48

இதி இவ தத் வாக்யம் அது³ஷ்ட பா⁴வா
ஸுது³ஷ்டம் உக்த்வா ரஜநீ சரம் தம் |
கா³த்ர ப்ரகம்ʼபாத் வ்யதி²தா ப³பூ⁴வ
வாத உத்³த⁴தா ஸா கத³ளீ இவ தந்வீ || 3-47-49

தாம் வேபமாநாம் உபலக்ஷ்ய ஸீதாம்
ஸ ராவணோ ம்ருʼத்யு ஸம ப்ரபா⁴வ꞉ |
குலம் ப³லம் நாம ச கர்ம ச ஆத்மந꞉
ஸமாசசக்ஷே ப⁴ய காரண அர்த²ம் || 3-47-50

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஸப்த சத்வாரிந்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை