Sunday 2 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 45ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Sita lashes at Lakshmana

ஆர்தஸ்வரம் து தம் ப⁴ர்து꞉ விஜ்ஞாய ஸத்³ருʼஷ²ம் வநே |
உவாச லக்ஷ்மணம் ஸீதா க³ச்ச² ஜாநீஹி ராக⁴வம் || 3-45-1

ந ஹி மே ஜீவிதம் ஸ்தா²நே ஹ்ருʼத³யம் வா அவதிஷ்ட²தே |
க்ரோஷ²த꞉ பரம ஆர்தஸ்ய ஷ்²ருத꞉ ஷ²ப்³தோ³ மயா ப்⁴ருʼஷ²ம் || 3-45-2

ஆக்ரந்த³மாநம் து வநே ப்⁴ராதரம் த்ராதும் அர்ஹஸி |
தம் க்ஷிப்ரம் அபி⁴தா⁴வ த்வம் ப்⁴ராதரம் ஷ²ரண ஏஷிணம் || 3-45-3

ரக்ஷஸாம் வஷ²ம் ஆபந்நம் ஸிம்ʼஹாநாம் இவ கோ³வ்ருʼஷம் |
ந ஜகா³ம ததா² உக்த꞉ து ப்⁴ராது꞉ ஆஜ்ஞாய ஷா²ஸநம் || 3-45-4

தம் உவாச தத꞉ தத்ர க்ஷுபி⁴தா ஜநக ஆத்மஜா |
ஸௌமித்ரே மித்ர ரூபேண ப்⁴ராது꞉ த்வம் அஸி ஷ²த்ருவத் || 3-45-5

ய꞉ த்வம் அஸ்யாம் அவஸ்தா²யாம் ப்⁴ராதரம் ந அபி⁴பத்³யஸே |
இச்ச²ஸி த்வம் விநஷ்²யந்தம் ராமம் லக்ஷ்மண மத் க்ருʼதே || 3-45-6

லோபா⁴த் து மத் க்ருʼதம் நூநம் ந அநுக³ச்ச²ஸி ராக⁴வம் |
வ்யஸநம் தே ப்ரியம் மந்யே ஸ்நேஹோ ப்⁴ராதரி ந அஸ்தி தே || 3-45-7

தேந திஷ்ட²ஸி விஸ்ரப்³த⁴꞉ தம் அபஷ்²யன் மஹாத்³யுதிம் |
கிம் ஹி ஸம்ʼஷ²யம் ஆபந்நே தஸ்மின் இஹ மயா ப⁴வேத் || 3-45-8

கர்தவ்யம் இஹ திஷ்ட²ந்த்யா யத் ப்ரதா⁴ந꞉ த்வம் ஆக³த꞉ |
ஏவம் ப்³ருவாணம் வைதே³ஹீம் பா³ஷ்ப ஷோ²க ஸமந்விதம் || 3-45-9

அப்³ரவீத் லக்ஷ்மண꞉ த்ரஸ்தாம் ஸீதாம் ம்ருʼக³ வதூ⁴ம் இவ |
பந்நக³ அஸுர க³ந்த⁴ர்வ தே³வ தா³நவ ராக்ஷஸை꞉ || 3-45-10

அஷ²க்ய꞉ தவ வைதே³ஹீ ப⁴ர்தா ஜேதும் ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ |
தே³வி தே³வ மநுஷ்யேஷு க³ந்த⁴ர்வேஷு பதத்ரிஷு || 3-45-11

ராக்ஷஸேஷு பிஷா²சேஷு கிந்நரேஷு ம்ருʼகே³ஷு ச |
தா³நவேஷு ச கோ⁴ரேஷு ந ஸ வித்³யேத ஷோ²ப⁴நே || 3-45-12

யோ ராமம் ப்ரதியுத்⁴யேத ஸமரே வாஸவ உபமம் |
அவத்⁴ய꞉ ஸமரே ராமோ ந ஏவம் த்வம் வக்தும் அர்ஹஸி || 3-45-13

ந த்வாம் அஸ்மின் வநே ஹாதும் உத்ஸஹே ராக⁴வம் விநா |
அநிவார்யம் ப³லம் தஸ்ய ப³லை꞉ ப³லவதாம் அபி || 3-45-14

த்ரிபி⁴꞉ லோகை꞉ ஸமுதி³தை꞉ ஸ ஈஷ்²வரை꞉ ஸ அமரை꞉ அபி |
ஹ்ருʼத³யம் நிர்வ்ருʼதம் தே அஸ்து ஸம்ʼதாப꞉ த்யஜ்யதாம் தவ || 3-45-15

ஆக³மிஷ்யதி தே ப⁴ர்தா ஷீ²க்⁴ரம் ஹத்வா ம்ருʼகோ³த்தமம் |
ந ஸஸ் தஸ்ய ஸ்வரோ வ்யக்தம் ந கஷ்²சித் அபி தை³வத꞉ || 3-45-16

க³ந்த⁴ர்வ நக³ர ப்ரக்²யா மாயா தஸ்ய ச ரக்ஷஸ꞉ |
ந்யாஸ பூ⁴தா அஸி வைதே³ஹி ந்யஸ்தா மயி மஹாத்மநா || 3-45-17

ராமேண த்வம் வராரோஹே ந த்வாம் த்யக்தும் இஹ உத்ஸஹே |
க்ருʼத வைரா꞉ ச கல்யாணி வயம் ஏதை꞉ நிஷா²சரை꞉ || 3-45-18

க²ரஸ்ய நித⁴நே தே³வி ஜநஸ்தா²ந வத⁴ம் ப்ரதி |
ராக்ஷஸா விவிதா⁴ வாசோ வ்யவஹரந்தி மஹாவநே || 3-45-19

ஹிம்ʼஸா விஹாரா வைதே³ஹி ந சிந்தயிதும் அர்ஹஸி |
லக்ஷ்மணேந ஏவம் உக்தா து க்ருத்³தா⁴ ஸம்ʼரக்த லோசநா || 3-45-20

அப்³ரவீத் பருஷம் வாக்யம் லக்ஷ்மணம் ஸத்ய வாதி³நம் |
அநார்ய கருணாரம்ʼப⁴ ந்ருʼஷ²ம்ʼஸ குல பாம்ʼஸந || 3-45-21

அஹம் தவ ப்ரியம் மந்யே ராமஸ்ய வ்யஸநம் மஹத் |
ராமஸ்ய வ்யஸந்ம் த்³ருʼஷ்ட்வா தேந ஏதாநி ப்ரபா⁴ஷஸே || 3-45-22

ந ஏவ சித்ரம் ஸபத்நேஷு பாபம் லக்ஷ்மண யத் ப⁴வேத் |
த்வத் விதே⁴ஷு ந்ருʼஷ²ம்ʼஸேஷு நித்யம் ப்ரச்ச²ந்ந சாரிஷு || 3-45-23

ஸுது³ஷ்ட꞉ த்வம் வநே ராமம் ஏகம் ஏகோ அநுக³ச்ச²ஸி |
மம ஹேதோ꞉ ப்ரதிச்ச²ந்ந꞉ ப்ரயுக்தோ ப⁴ரதேந வா || 3-45-24

தத் ந ஸித்³த்⁴யதி ஸௌமித்ரே தவ அபி ப⁴ரதஸ்ய வா |
கத²ம் இம்ʼதீ³வர ஷ்²யாமம் ராமம் பத்³ம நிபே⁴க்ஷணம் || 3-45-25

உபஸம்ʼஷ்²ரித்ய ப⁴ர்தாரம் காமயேயம் ப்ருʼத²க் ஜநம் |
ஸமக்ஷம் தவ ஸௌமித்ரே ப்ராணான் த்யக்ஷ்யாமி அஸம்ʼஷ²யம் || 4-5-26

ராமம் விநா க்ஷணம் அபி ந ஏவ ஜீவாமி பூ⁴ தலே |
இதி உக்த꞉ பருஷம் வாக்யம் ஸீதயா ரோமஹர்ஷணம் || 3-45-27

அப்³ரவீத் லக்ஷ்மண꞉ ஸீதாம் ப்ராம்ʼஜலி꞉ விஜிதேந்த்³ரிய꞉ |
உத்தரம் ந உத்ஸஹே வக்தும் தை³வதம் ப⁴வதீ மம || 3-45-28

வாக்யம் அப்ரதிரூபம் து ந சித்ரம் ஸ்த்ரீஷு மைதி²லி |
ஸ்வபா⁴வ꞉ து ஏஷ நாரீணாம் ஏஷு லோகேஷு த்³ருʼஷ்²யதே || 3-45-29

விமுக்த த⁴ர்மா꞉ சபலா꞉ தீக்ஷ்ணா பே⁴த³கரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
ந ஸஹே ஹி ஈத்³ருʼஷ²ம் வாக்யம் வைதே³ஹீ ஜநக ஆத்மஜே || 3-45-30

ஷ்²ரோத்ரயோ꞉ உப⁴யோ꞉ மத்⁴யே தப்த நாராச ஸந்நிப⁴ம் |
உபஷ்²ருʼண்வம்ʼது மே ஸர்வே ஸாக்ஷிநோ ஹி வநேசரா꞉ || 3-45-31

ந்யாய வாதீ³ யதா² வாக்யம் உக்தோ அஹம் பருஷம் த்வயா |
தி⁴க் த்வாம் அத்³ய ப்ரணஷ்²யந்தீம் யன் மாம் ஏவம் விஷ²ம்ʼகஸே || 3-45-32

ஸ்த்ரீத்வாத் து³ஷ்ட ஸ்வபா⁴வேந கு³ரு வாக்யே வ்யவஸ்தி²தம் |
க³மிஷ்யே யத்ர காகுத்ஸ்த²꞉ ஸ்வஸ்தி தே அஸ்து வராநநே || 3-45-33

ரக்ஷந்து த்வாம் விஷா²லாக்ஷி ஸமக்³ரா வந தே³வதா꞉ |
நிமித்தாநி ஹி கோ⁴ராணி யாநி ப்ராது³ர்ப⁴வந்தி மே |
அபி த்வாம் ஸஹ ராமேண பஷ்²யேயம் புநராக³த꞉ || 3-45-34

லக்ஷ்மணேந ஏவம் உக்தா து ருத³தீ ஜநகாஅத்மஜா |
ப்ரத்யுவாச ததோ வாக்யம் தீவ்ரம் பா³ஷ்ப பரிப்லுதா || 3-45-35

கோ³தா³வரீம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹீநா ராமேண லக்ஷ்மண |
ஆப³ந்தி⁴ஷ்யே அத²வா த்யக்ஷ்யே விஷமே தே³ஹம் ஆத்மந꞉ || 3-45-36

பிபா³மி வா விஷம் தீக்ஷ்ணம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஷ²நம் |
ந து அஹம் ராக⁴வாத் அந்யம் கதா³அபி புருஷம் ஸ்ப்ருʼஷே² || 3-45-37

இதி லக்ஷ்மணம் ஆஷ்²ருத்ய ஸீதா து³ஹ்க² ஸமந்விதா |
பாணிப்⁴யாம் ருத³தீ து³ஹ்கா²த்³ உத³ரம் ப்ரஜகா⁴ந ஹ || 3-45-38

தாம் ஆர்த ரூபாம் விமநா ருத³ந்தீம்
ஸௌமித்ரி꞉ ஆலோக்ய விஷா²ல நேத்ராம் |
ஆஷ்²வாஸயாமாஸ ந சைவ ப⁴ர்து꞉
தம் ப்⁴ராதரம் கிம்ʼசித் உவாச ஸீதா || 3-45-39

தத꞉ து ஸீதாம் அபி⁴வாத்³ய லக்ஷ்மண꞉
க்ருʼத அந்ஜலி꞉ கிம்ʼசித்³ அபி⁴ப்ரணம்ய |
அவேக்ஷமாணோ ப³ஹுஷ²꞉ ஸ மைதி²லீம்
ஜகா³ம ராமஸ்ய ஸமீபம் ஆத்மவான் || 3-45-40

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ பம்ʼச சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை