Sunday 2 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 44ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சது꞉ சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama killed the illusory deer Maricha

ததா² து தம் ஸமாதி³ஷ்²ய ப்⁴ராதரம் ரகு⁴நம்ʼத³ந꞉ |
ப³ப³ந்த⁴ அஸிம் மஹாதேஜா ஜாம்ʼபூ³நத³மய꞉ த்ஸரும் || 3-44-1

தத꞉ த்ரி விநதம் சாபம் ஆதா³ய ஆத்ம விபூ⁴ஷணம் |
ஆப³த்⁴ய ச கலாபௌ த்³வௌ ஜகா³ம உத³க்³ர விக்ரம꞉ || 3-44-2

தம் வம்ʼசயாநோ ராஜேந்த்³ரம் ஆபதந்தம் நிரீக்ஷ்ய வை |
ப³பூ⁴வ அம்ʼதர்ஹித꞉ த்ராஸாத் புந꞉ ஸம்ʼத³ர்ஷ²நே அப⁴வத் || 3-44-3

ப³த்³த⁴ அஸி꞉ த⁴நு꞉ ஆதா³ய ப்ரது³த்³ராவ யதோ ம்ருʼக³꞉ |
தம் ஸ்ம பஷ்²யதி ரூபேண த்³யோதமாநம் இவ அக்³ரத꞉ || 3-44-4

அவேக்ஷ்ய அவேக்ஷ்ய தா⁴வந்தம் த⁴நுஷ் பாணி꞉ மஹாவநே |
அதிவ்ருʼத்தம் இஷோ꞉ பாதாத் லோப⁴யாநம் கதா³சந || 3-44-5

ஷ²ம்ʼகிதம் து ஸமுத்³ ப்⁴ராந்தம் உத்பதந்தம் இவ அம்ʼப³ரே |
த்³ருʼஅஷ்²யமாநம் அத்³ருʼஷ்²யம் ச வந உத்³தே³ஷே²ஷு கேஷுசித் || 3-44-6

சிந்ந அப்⁴ரை꞉ இவ ஸம்ʼவீதம் ஷா²ரத³ம் சந்த்³ர மண்ட³லம் |
முஹூர்தாத் ஏவ த³த்³ருʼஷே² முஹுர் தூ³ராத் ப்ரகாஷ²தே || 3-44-7

த³ர்ஷ²ந அத³ர்ஷ²நேந ஏவ ஸ꞉ அபாகர்ஷத ராக⁴வம் |
ஸுதூ³ரம் ஆஷ்²ரமஸ்ய அஸ்ய மாரிசோ ம்ருʼக³தாம் க³த꞉ || 3-44-8

ஆஸீத் க்ருத்³த⁴꞉ து காகுத்ஸ்தோ² விவஷ²꞉ தேந மோஹித꞉ |
அத² அவதஸ்தே² ஸுஷ்²ராந்த꞉ ச்சா²யாம் ஆஷ்²ரித்ய ஷா²த்³வலே || 3-44-9

ஸ தம் உந்மாத³யாமாஸ ம்ருʼக³ரூபோ நிஷா²சர |
ம்ருʼகை³꞉ பரிவ்ருʼதோ அத² வந்யை꞉ அதூ³ராத் ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத || 3-44-10

க்³ரஹீது காமம் த்³ருʼஷ்ட்வா தம் புந꞉ ஏவ அப்⁴யதா⁴வத |
தத் க்ஷணாத் ஏவ ஸம்ʼத்ராஸாத் புநர் அம்ʼதர்ஹிதோ அப⁴வத் || 3-44-11

புநர் ஏவ ததோ தூ³ராத் வ்ருʼக்ஷ க²ண்டா³த் விநி꞉ஸ்ருʼத꞉ |
த்³ருʼஷ்ட்வா ராமோ மஹாதேஜா꞉ தம் ஹந்தும் க்ருʼத நிஷ்²சய꞉ || 3-44-12

பூ⁴ய꞉ து ஷ²ரம் உத்³த்⁴ருʼத்ய குபித꞉ தத்ர ராக⁴வ꞉ |
ஸூர்ய ரஷ்²மி ப்ரதீகாஷ²ம் ஜ்வலம்ʼதம் அரி மர்த³நம் || 3-44-13

ஸம்ʼதா⁴ய ஸுத்³ருʼடே⁴ சாபே விக்ருʼஷ்ய ப³லவத் ப³லீ |
தம் ஏவ ம்ருʼக³ம் உத்³தி³ஷ்²ய ஷ்²வஸம்ʼதம் இவ பந்நக³ம் || 3-44-14

முமோச ஜ்வலிதம் தீ³ப்தம் அஸ்த்ரம் ப்³ரஹ்ம விநிர்மிதம் |
ஷ²ரீரம் ம்ருʼக³ ரூபஸ்ய விநிர்பி⁴த்³ய ஷ²ரோத்தம꞉ || 3-44-15

மாரீசஸ்ய ஏவ ஹ்ருʼத³யம் விபே⁴த³ அஷ²நி ஸம்ʼநிப⁴꞉ |
தால மாத்ரம் அத² உத்ப்லுத்ய ந்யபதத் ஸ ப்⁴ருʼஷ² ஆதுர꞉ || 3-44-16

வ்யநத³த் பை⁴ரவம் நாத³ம் த⁴ரண்யாம் அல்ப ஜீவித꞉ |
ம்ரியமாண꞉ து மாரீசோ ஜஹௌ தாம் க்ருʼத்ரிமாம் தநும் || 3-44-17

ஸ்ம்ருʼத்வா தத் வசநம் ரக்ஷோ த³த்⁴யௌ கேந து லக்ஷ்மணம் |
இஹ ப்ரஸ்தா²பயேத் ஸீதா தாம் ஷூ²ந்யே ராவணே ஹரேத் || 3-44-18

ஸ ப்ராப்த காலம் அஜ்ஞாய சகார ச தத꞉ ஸ்வரம் |
ஸத்³ருʼஷ²ம் ராக⁴வஸ்ய ஏவ ஹா ஸீதே லக்ஷ்மண இதி ச || 3-44-19

தேந மர்மணி நிர்வித்³த⁴ம் ஷ²ரேண அநுபமேந ஹி |
ம்ருʼக³ ரூபம் து தத் த்யக்த்வா ராக்ஷஸம் ரூபம் ஆஸ்தி²த꞉ || 3-44-20

சக்ரே ஸ ஸுமஹா காயம் மாரீசோ ஜீவிதம் த்யஜன் |
தம் த்³ருʼஷ்ட்வா பதிதம் பூ⁴மௌ ராக்ஷஸம் பீ⁴ம த³ர்ஷ²நம் || 3-44-21

ராமோ ருதி⁴ர ஸிக்த அம்ʼக³ம் சேஷ்டமாநம் மஹீதலே |
ஜகா³ம மநஸா ஸீதாம் லக்ஷ்மணஸ்ய வச꞉ ஸ்மரன் || 3-44-22

மாரீசஸ்ய து மாய ஏஷா பூர்வ உக்தம் லக்ஷ்மணேந து |
தத் ததா³ ஹி அப⁴வத் ச அத்³ய மாரீசோ அயம் மயா ஹத꞉ || 3-44-23

ஹா ஸீதே லக்ஷ்மண இதி ஏவம் ஆக்ருஷ்²ய து மஹா ஸ்வநம் |
மமார ராக்ஷஸ꞉ ஸோ அயம் ஷ்²ருத்வா ஸீதா கத²ம் ப⁴வேத் || 3-44-24

லக்ஷ்மண꞉ ச மஹாபா³ஹு꞉ காம் அவஸ்தா²ம் க³மிஷ்யதி |
இதி ஸம்ʼசிந்த்ய த⁴ர்மாஅத்மா ராமோ ஹ்ருʼஷ்ட தநூ ருஹ꞉ || 3-44-25

தத்ர ராமம் ப⁴யம் தீவ்ரம் ஆவிவேஷ² விஷாத³ஜம் |
ராக்ஷஸம் ம்ருʼக³ ரூபம் தம் ஹத்வா ஷ்²ருத்வா ச தத் ஸ்வநம் || 3-44-26

நிஹத்ய ப்ருʼஷதம் ச அந்யம் மாம்ʼஸம் ஆதா³ய ராக⁴வ꞉ |
த்வரமாணோ ஜநஸ்தா²நம் ஸஸார அபி⁴முக²꞉ ததா³ || 3-44-27

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ சது꞉ சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை