Saturday 25 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 31ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏக த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉

Akampana and Ravana

த்வரமண꞉ ததோ க³த்வா ஜநஸ்தா²நாத் அகம்ʼபந꞉ |
ப்ரவிஷ்²ய லம்ʼகாம் வேகே³ந ராவணம் வாக்யம் அப்³ரவீத் || 3-31-1

ஜநஸ்தா²ந ஸ்தி²தா ராஜன் ரக்ஷஸா ப³ஹவோ ஹதா꞉ |
க²ர꞉ ச நிஹத꞉ ஸம்ʼக்²யே க்த²ம்ʼசித் அஹம் ஆக³த꞉ || 3-31-2

ஏவம் உக்தோ த³ஷ²க்³ரீவ꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸம்ரக்த லோசந꞉ |
அகம்ʼபநம் உவாச இத³ம் நிர்த³ஹன் இவ தேஜஸா || 3-31-3

கேந பீ⁴மம் ஜநஸ்தா²நம் ஹதம் மம பராஸுநா |
கோ ஹி ஸர்வேஷு லோகேஷு க³திம் ந அதி⁴க³மிஷ்யதி || 3-31-4

ந ஹி மே விப்ரியம் க்ருʼதா ஷ²க்யம் மக⁴வதா ஸுக²ம் |
ப்ரப்தும் வைஷ்²ரவணேந அபி ந யமேந ச விஷ்ணுநா || 3-31-5

காலஸ்ய ச அபி அஹம் கலோ த³ஹேயம் அபி பாவகம் |
ம்ருʼத்யும் மரண த⁴ர்மேண ஸம்ʼயோஜயிதும் உத்ஸஹே || 3-31-6

வாதஸ்ய தரஸா வேக³ம் நிஹந்தும் அபி ச உத்ஸஹே |
த³ஹேயம் அபி ஸம்ʼக்ருத்³த⁴꞉ தேஜஸா ஆதி³த்ய பாவகௌ || 3-31-7

ததா² க்ருத்³த⁴ம் த³ஷ²க்³ரீவம் க்ருʼதாம்ʼஜலி꞉ அகம்ʼபந꞉ |
ப⁴யாத் ஸம்ʼதி³க்³த⁴யா வசா ராவணம் யாசதே அப⁴யம் || 3-31-8

த³ஷ²க்³ரீவோ அப⁴யம் தஸ்மை ப்ரத³தௌ³ ரக்ஷஸாம் வர꞉ |
ஸ விஸ்ரப்³தோ⁴ அப்³ரவீத் வாக்யம் அஸம்ʼதி³க்³த⁴ம் அகம்ʼபந꞉ || 3-31-9

புத்ரோ த³ஷ²ரத²꞉ தே ஸிம்ʼஹ ஸம்ʼஹநநோ யுவா |
ராமோ நாம மஹாஸ்கம்ʼதோ⁴ வ்ருʼத்த ஆயத மஹாபு⁴ஜ꞉ || 3-31-10

ஷ்²யாம꞉ ப்ருʼது²யஷா²꞉ ஷ்²ரீமான் அதுல்ய ப³ல விக்ரம꞉ |
ஹத꞉ தேந ஜநஸ்தா²நே க²ர꞉ ச ஸஹ தூ³ஷண꞉ || 3-31-11

அகம்ʼபந வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப |
நாகே³ந்த்³ர இவ நி꞉ஷ்²வஸ்ய இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 3-31-12

ஸ ஸுரேந்த்³ரேண ஸம்ʼயுக்தோ ராம꞉ ஸர்வ அமரை꞉ ஸஹ |
உபயாதோ ஜநஸ்தா²நம் ப்³ரூஹி கச்சித் அகம்ʼபந || 3-31-13

ராவணஸ்ய புநர் வாக்யம் நிஷ²ம்ய தத்³ அகம்ʼபந꞉ |
ஆசசக்ஷே ப³லம் தஸ்ய விக்ரமம் ச மஹாத்மந꞉ || 3-31-14

ராமோ நாம மஹாதேஜா꞉ ஷ்²ரேஷ்ட꞉ ஸர்வ த⁴நுஷ்மதாம் |
தி³வ்ய அஸ்த்ர கு³ண ஸம்ʼபந்ந꞉ பரம்ʼத⁴ர்ம க³தோ யுதி⁴ || 3-31-15

தஸ்ய அநுரூபோ ப³லப்³வான் ரக்தாக்ஷோ து³ந்து³பி⁴ ஸ்வந꞉ |
கநீயான் லக்ஷ்மணோ ப்⁴ராதா ராகா ஷ²ஷி² நிப⁴ ஆநந꞉ || 3-31-16

ஸ தேந ஸஹ ஸம்ʼயுக்த꞉ பாவகேந அநிலோ யதா² |
ஷ்²ரீமான் ராஜ வர꞉ தேந ஜநஸ்தா²நம் நிபாதிதம் || 3-31-17

ந ஏவ தே³வா மஹத்மநோ ந அத்ர கார்யா விசாரணா |
ஷ²ரா ராமேண து உத்ஸ்ருʼஷ்டா ருக்மபும்ʼகா²꞉ பதத்ரிண꞉ || 3-31-18

ஸர்பா꞉ பம்ʼசாநநா பூ⁴த்வா ப⁴க்ஷயந்தி ஸ்ம ராக்ஷஸான் |
யேந யேந ச க³ச்ச²ந்தி ராக்ஷஸா ப⁴ய கர்ஷி²தா꞉ || 3-31-19

தேந தேந ஸ்ம பஷ்²யந்தி ராமம் ஏவ அக்³ரத꞉ ஸ்தி²தம் |
இத்த²ம் விநாஷி²தம் ஜநஸ்தா²நம் தேந தவ அநக⁴ || 3-31-20

அகம்ʼபந அச꞉ ஷ்²ருத்வா ராவணோ வாக்யம் அப்³ரவீத் |
க³மிஷ்யாமி ஜநஸ்த²நம் ராமம் ஹந்தும் ஸ லக்ஷ்மணம் || 3-31-21

அத² ஏவம் உக்தே வசநே ப்ரோவாச இத³ம் அகம்ʼபந꞉ |
ஷ்²ருணு ராஜன் யதா² வ்ருʼத்தம் ராமஸ்ய ப³ல பௌருஷம் || 3-31-22

அஸாத்⁴ய꞉ குபிதோ ராமோ விக்ரமேண மஹாயஷா²꞉ |
ஆப கா³யா꞉ து பூர்ணாயா வேக³ம் பரிஹரேத் ஷ²ரை꞉ || 3-31-23

ஸ தாரா க்³ரஹ நக்ஷத்ரம் நப⁴꞉ ச அபி அவஸாத³யேத் |
அஸௌ ராம꞉ து ஸீத³ந்தீம் ஷ்²ரீமான் அப்⁴யுத்³த⁴ரேத் மஹீம் || 3-31-24

பி⁴த்வா வேலாம் ஸமுத்³ரஸ்ய லோகான் ஆப்லாவயேத் விபு⁴꞉ |
வேக³ம் வா அபி ஸமுத்³ரஸ்ய வாஅயும் வா வித⁴மேத் ஷ²ரை꞉ || 3-31-25

ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய வா புநர் லோகான் விக்ரமேண மஹாயஷா²꞉ |
ஷ²கத꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஸ புருஷ꞉ ஸ்ரஷ்டும் புநர் அபி ப்ரஜா꞉ || 3-31-26

ந ஹி ராமோ த³ஷ²க்³ரீவ ஷ²க்யோ ஜேதும் ரணே த்வயா |
ரக்ஷஸாம் வா அபி லோகேந ஸ்வர்க³꞉ பாப ஜநை꞉ இவ || 3-31-27

ந தம் வத்⁴யம் அஹம் மந்யே ஸர்வை꞉ தே³வ அஸுரை꞉ அபி |
அயம் அஸ்ய வத⁴ உபாய தத் ஏகமநா꞉ ஷ்²ருʼஉணு || 3-31-28

பா⁴ர்யா தஸ்ய உத்தமா லோகே ஸீதா நாம ஸுமத்⁴யமா |
ஷ்²யாமா ஸம விப⁴க்த அம்ʼகீ³ ஸ்த்ரீ ரத்நம் ரத்ந பூ³ஷிதா || 3-31-29

ந ஏவ தே³வீ ந க³ந்த⁴ர்வீ ந அப்ஸரா ந ச பந்நகீ³ |
துல்யா ஸீமந்திநீ தஸ்யா மாநுஷீ து குதோ ப⁴வேத் || 3-31-30

தஸ்ய அபஹர பா⁴ர்யாம் த்வம் தம் ப்ரமத்²ய மஹாவநே |
ஸீதாயா ரஹிதோ ராமோ ந ச ஏவ ஹி ப⁴விஷ்யதி || 3-31-31

அரோசயத் தத்³ வாக்யம் ராவணோ ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ |
சிம்ʼதயித்வா மஹாபா³ஹு꞉ அகம்ʼபநம் உவாச || 3-31-32

பா³ட⁴ம் கல்யம் க³மிஷ்யாமி ஹி ஏக꞉ ஸாரதி²நா ஸஹ |
ஆநேஷ்யாமி ச வைதே³ஹீம் இமாம் ஹ்ருʼஷ்டோ மஹா புரீம் || 3-31-33

தத் ஏவம் உக்த்வா ப்ரயயௌ க²ர யுக்தேந ராவண꞉ |
ரதே²ந ஆதி³த்ய வர்ணேந தி³ஷ²꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரகாஷ²யன் || 3-31-34

ஸ ரதோ² ராக்ஷஸ இம்ʼத்³ரஸ்ய நக்ஷத்ர பத²கோ³ மஹான் |
சம்ʼசூர்யமாந꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ ஜலதே³ சம்ʼத்³ரமா இவ || 3-31-35

ஸ தூ³ரே ச ஆஷ்²ரமம் க³த்வா தாடகேயம் உபாக³தம் |
மாரீசேந அர்சிதோ ராஜா ப⁴க்ஷ்ய போ⁴ஜ்யை꞉ அமாநுஷை꞉ || 3-31-36

தம் ஸ்வயம் பூஜயித்வா து ஆஸநேந உத³கேந ச |
அர்த² உபஹிதயா வாசா மாரீசோ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 3-31-37

கஷ்²சித் ஸுகுஷ²லம் ராஜன் லோகாநாம் ராக்ஷஸாதி⁴ப |
ஆஷ²ம்ʼகே ந அத² ஜாநே த்வம் யத꞉ தூர்ணம் உபாக³தம் || 3-31-38

ஏவம் உக்தோ மஹாதேஜா மாரீசேந ஸ ராவண |
தத꞉ பஷ்²சாத் இத³ம் வாக்யம் அப்³ரவீத் வாக்ய கோவித³꞉ || 3-31-39

ஆரக்ஷோ மே ஹத꞉ தாத ராமேண அக்லிஷ்ட காரிணா |
ஜநஸ்தா²நம் அவத்⁴யம் தத் ஸர்வம் யுதி⁴ நிபாதிதம் || 3-31-40

தஸ்ய மே குரு ஸாசிவ்யம் தஸ்ய பா⁴ர்ய அபஹரணே |
ராக்ஷஸேந்த்³ர வச꞉ ஷ்²ருத்வா மாரீசோ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 3-31-41

ஆக்²யாதா கேந வா ஸீதா மித்ர ரூபேண ஷ²த்ருணா |
த்வயா ராக்ஷஸ ஷா²ர்தூ³ள கோ ந நம்ʼத³தி நம்ʼதி³த꞉ || 3-31-42

ஸீதாம் இஹ ஆநஸ்வ இதி கோ ப்³ரவீதி ப்³ரவீஹி மே |
ரக்ஷோ லோகஸ்ய ஸர்வஸ்ய க꞉ ஷ்²ருʼம்ʼக³ம் ச்சே²த்தும் இச்ச²தி || 3-31-43

ப்ரோத்ஸாஹயதி ய꞉ ச த்வம் ஸ ச ஷ²த்ரு꞉ அஸம்ʼஷ²யம் |
ஆஷீ² முகா²த் த³ம்ʼஷ்ட்ராம் உத்³த⁴ர்தும் ச இச்ச²தி த்வயா || 3-31-44

கர்மணா அநேந கேந அஸி காபத²ம் ப்ரதிபாதி³த꞉ |
ஸுக² ஸுப்தஸ்ய தே ராஜன் ப்ரஹ்ருʼதம் கேந மூர்த⁴நி || 3-31-45

விஷு²த்³த⁴ வம்ʼஷ² அபி⁴ஜநா அக்³ர ஹஸ்த꞉
தேஜோ மத³꞉ ஸம்ʼஸ்தி²த தோ³ர் விஷாண꞉ |
உதீ³க்ஷிதும் ராவண ந இஹ யுக்த꞉
ஸ ஸம்ʼயுகே³ ராக⁴வ க³ந்தி⁴ ஹஸ்தீ || 3-31-46

அஸௌ ரண அந்த꞉ ஸ்தி²தி ஸம்ʼதி⁴ வால꞉
வித³க்³த⁴ ரக்ஷோ ம்ருʼக³ ஹா ந்ருʼஸிம்ʼஹ꞉ |
ஸுப்த꞉ த்வயா போ³த⁴யிதும் ந ஷ²க்ய꞉
ஷா²ராம்ʼக³ பூணோ நிஷி²த அஸி த³ம்ஷ்ட்ர꞉ || 3-31-47

சாபாபஹாரே பு⁴ஜ வேக³ பம்ʼகே
ஷ²ர ஊர்மிமாலே ஸு மஹா ஆஹவ ஓகே⁴ |
ந ராம பாதால முகே² அதி கோ⁴ரே
ப்ரஸ்கந்தி³தும் ராக்ஷஸ ராஜ யுக்தம் || 3-31-48

ப்ரஸீத³ லம்ʼகேஷ்²வர ராக்ஷஸேந்த்³ர
லம்ʼகாம் ப்ரஸந்நோ ப⁴வ ஸாது⁴ க³ச்ச² |
த்வம் ஸ்வேஷு தா³ரேஷு ரமஸ்வ நித்யம்
ராம꞉ ஸ பா⁴ர்யோ ரமதாம் வநேஷு || 3-31-49

ஏவம் உக்தோ த³ஷ²க்³ரீவோ மாரீசேந ஸ ராவண꞉ |
ந்யவர்தத புரீம் லம்ʼகாம் விவேஷ² ச க்³ருʼஹ உத்தமம் || 3-31-50

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏக த்ரிம்ʼஷ² ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை