Tuesday 21 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 28ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ அஷ்ட விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Khara's chariot destroyed by Rama

நிஹதம் தூ³ஷணம் த்³ருʼஷ்ட்வா ரணே த்ரிஷி²ரஸா ஸஹ |
க²ரஸ்ய அபி அப⁴வத் த்ராஸோ த்³ருʼஷ்ட்வா ராமஸ்ய விக்ரமம் || 4-28-1

ஸ த்³ருʼஷ்ட்வா ராக்ஷஸம் ஸைந்யம் அவிஷஹ்யம் மஹாப³லம் |
ஹதம் ஏகேந ராமேண தூ³ஷண꞉ த்ரிஷி²ரா அபி || 4-28-2

தத்³ ப³லம் ஹத பூ⁴யிஷ்ட²ம் விமநா꞉ ப்ரேக்ஷ்ய ராக்ஷஸ꞉ |
ஆஸஸாத³ க²ரோ ராமம் நமுசிர் வாஸவம் யதா² || 4-28-3

விக்ருʼஷ்ய ப³லவத் சாபம் நாராசான் ரக்த போ⁴ஜநான் |
க²ர꞉ சிக்ஷேப ராமாய க்ருத்³தா⁴ன் ஆஷீ² விஷான் இவ || 4-28-4

ஜ்யாம் விது⁴ந்வன் ஸுப³ஹுஷ²꞉ ஷி²க்ஷயா அஸ்த்ராணி த³ர்ஷ²யன் |
சசார ஸமரே மார்கா³ன் ஷ²ரை ரத² க³த꞉ க²ர꞉ || 4-28-5

ஸ ஸர்வா꞉ ச தி³ஷோ² பா³ணை꞉ ப்ரதி³ஷ²꞉ ச மஹாரத²꞉ |
பூரயாமாஸ தம் த்³ருʼஷ்ட்வா ராமோ அபி ஸுமஹத் த⁴நு꞉ || 4-28-6

ஸ ஸாயகை꞉ து³ர்விஷஹை꞉ ஸ ஸ்பு²லிந்கை³꞉ இவ அக்³நிபி⁴꞉ |
நப⁴꞉ சகார அவிவரம் பர்ஜந்ய இவ வ்ருʼஷ்டிபி⁴꞉ || 4-28-7

தத்³ ப³பூ⁴வ ஷி²தை꞉ பா³ணை꞉ க²ர ராம விஸர்ஜிதை꞉ |
பரி ஆகாஷ²ம் அநாகாஷ²ம் ஸர்வத꞉ ஷ²ர ஸம்ʼகுலம் || 4-28-8

ஷ²ர ஜால ஆவ்ருʼத꞉ ஸூர்யோ ந ததா³ ஸ்ம ப்ரகாஷ²தே |
அந்யோந்ய வத⁴ ஸம்ʼரம்பா⁴த் உப⁴யோ꞉ ஸம்ʼப்ரயுத்⁴யதோ꞉ || 4-28-9

ததோ நாலீக நாராசை꞉ தீக்ஷ்ண அக்³ரை꞉ ச விகர்ணிபி⁴꞉ |
ஆஜகா⁴ந ரணே ராமம் தோத்ரைர் இவ மஹா த்³விபம் || 4-28-10

தம் ரத²ஸ்த²ம் த⁴நுஷ் பாணிம் ராக்ஷஸம் பர்யவஸ்தி²தம் |
த³த்³ருʼஷு²꞉ ஸர்வ பூ⁴தாநி பாஷ² ஹஸ்தம் இவ அம்ʼதகம் || 4-28-11

ஹந்தாரம் ஸர்வ ஸைந்யஸ்ய பௌருஷே பர்யவஸ்தி²தம் |
பரிஷ்²ரந்தம் மஹாஸத்த்வம் மேநே ராமம் க²ர꞉ ததா³ || 4-28-12

தம் ஸிம்ʼஹம் இவ விக்ராந்தம் ஸிம்ʼஹ விக்ராந்த கா³மிநம் |
த்³ருʼஷ்ட்வா ந உத்³விஜதே ராம꞉ ஸிம்ʼஹ꞉ க்ஷுத்³ர ம்ருʼக³ம் யதா² || 4-28-13

தத꞉ ஸூர்ய நிகாஷே²ந ரதே²ந மஹதா க²ர꞉ |
ஆஸஸாத³ அத² தம் ராமம் பதம்ʼக³ இவ பாவகம் || 4-28-14

ததோ அஸ்ய ஸஷ²ரம் சாபம் முஷ்டி தே³ஷே² மஹாத்மந꞉ |
க²ர꞉ சிச்ச்²ஹேத³ ராமஸ்ய த³ர்ஷ²யன் ஹஸ்த லாக⁴வம் || 4-28-15

ஸ புந꞉ து அபரான் ஸப்த ஷ²ரான் ஆதா³ய வர்மணி |
நிஜகா⁴ந ரணே க்ருத்³த⁴꞉ ஷ²க்ர அஷ²நி ஸம ப்ரபா⁴ன் || 4-28-16

தத꞉ ஷ²ர ஸஹஸ்ரேண ராமம் அப்ரதிம ஓஜஸம் |
அர்த³யித்வா மஹாநாத³ம் நநாத³ ஸமேரே க²ர꞉ || 4-28-17

தத꞉ தத் ப்ரஹதம் பா³ணை꞉ க²ர முக்தை꞉ ஸுபர்வபி⁴꞉ |
பபாத கவசம் பூ⁴மௌ ராமஸ்ய ஆதி³த்ய வர்சஸ꞉ || 4-28-18

ஸ ஷ²ரை꞉ அர்பித꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸர்வ கா³த்ரேஷு ராக⁴வ꞉ |
ரராஜ ஸமரே ராமோ விதூ⁴மோ அக்³நிர் இவ ஜ்வலன் || 4-28-19

ததோ க³ம்ʼபீ⁴ர நிர்ஹ்ராத³ம் ராம꞉ ஷ²த்ரு நிப³ர்ஹண꞉ |
சகார அம்ʼதாய ஸ ரிபோ꞉ ஸஜ்யம் அந்யன் மஹத் த⁴நு꞉ || 4-28-20

ஸுமஹத் வைஷ்ணவம் யத் தத் அதிஸ்ருʼஷ்டம் மஹர்ஷிணா |
வரம் தத் த⁴நு꞉ உத்³யம்ய க²ரம் ஸமபி⁴தா⁴வத || 4-28-21

தத꞉ கநக பும்ʼகை²꞉ து ஷ²ரை꞉ ஸம்ʼநத பர்வபி⁴꞉ |
சிச்ச்²ஹேத³ ராம꞉ ஸம்ʼக்ருத்³த⁴꞉ க²ரஸ்ய ஸமரே த்⁴வஜம் || 4-28-22

ஸ த³ர்ஷ²நீயோ ப³ஹுதா⁴ விச்ச்²ஹிந்ந꞉ காம்ʼசநோ த்⁴வஜ꞉ |
ஜகா³ம த⁴ரணீம் ஸூர்யோ தே³வதாநாம் இவ ஆஜ்ஞயா || 4-28-23

தம் சதுர்பி⁴꞉ க²ர꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராமம் கா³த்ரேஷு மார்க³ணை꞉ |
விவ்யாத⁴ ஹ்ருʼதி³ மர்மஜ்ஞோ மாதம்ʼக³ம் இவ தோமரை꞉ || 4-28-24

ஸ ராமோ ப³ஹுபி⁴꞉ பா³ணை꞉ க²ர கார்முக நி꞉ஸ்ருʼதை꞉ |
வித்³தோ⁴ ருதி⁴ர ஸிக்தாம்ʼகோ³ ப³பூ⁴வ ருஷிதோ ப்⁴ருʼஷ²ம் || 4-28-25

ஸ த⁴நுர் த⁴ந்விநாம் ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ரக்³ருʼஹ்ய பரம ஆஹவே |
முமோச பரம இஷ்வாஸ꞉ ஷட் ஷ²ரான் அபி⁴லக்ஷிதான் || 4-28-26

ஷி²ரஸி ஏகேந பா³ணேந த்³வாப்⁴யாம் பா³ஹ்வோர் அத² ஆர்பயத் |
த்ரிபி⁴꞉ சந்த்³ர அர்த⁴ வக்த்ரை꞉ ச வக்ஷஸி அபி⁴ஜகா⁴ந ஹ || 4-28-27

தத꞉ பஷ்²சாத் மஹாதேஜா நாராசான் பா⁴ஸ்கர உபமான் |
ஜகா⁴ந ராக்ஷஸம் க்ருத்³த⁴꞉ த்ரயோத³ஷ² ஷி²லா அஷி²தான் || 4-28-28

ரத²ஸ்ய யுக³ம் ஏகேந சதுர்பி⁴꞉ ஷ²ப³லான் ஹயான் |
ஷஷ்டே²ந ச ஷி²ர꞉ ஸம்ʼக்²யே சிச்ச்²ஹேத³ க²ர ஸாரதே²꞉ || 4-28-29

த்ரிபி⁴꞉ த்ரிவேணூன் ப³லவான் த்³வாப்⁴யாம் அக்ஷம் மஹாப³ல꞉ |
த்³வாத³ஷே²ந து பா³ணேந க²ரஸ்ய ஸ ஷ²ரம் த⁴நு꞉ || 4-28-30

ச்²ஹித்த்வா வஜ்ர நிகாஷே²ந ராக⁴வ꞉ ப்ரஹஸன் இவ |
த்ரயோத³ஷே²ந இந்த்³ர ஸமோ பி³பே⁴த³ ஸமரே க²ரம் || 4-28-31

ப்ரப⁴க்³ந த⁴ந்வா விரதோ² ஹத அஷ்²வோ ஹத ஸாரதி²꞉ |
க³தா³ பாணி꞉ அவப்லுத்ய தஸ்தௌ² பூ⁴மௌ க²ர꞉ ததா³ || 4-28-32

தத் கர்ம ராமஸ்ய மஹாரத²ஸ்ய
ஸமேத்ய தே³வா꞉ ச மஹர்ஷய꞉ ச |
அபூஜயன் ப்ராம்ʼஜலய꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டா꞉
ததா³ விமாந அக்³ர க³தா꞉ ஸமேதா꞉ || 4-28-33

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ அஷ்ட விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை