Monday 20 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 26ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஷட்³ விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama fights with Khara and Dushana

தூ³ஷண꞉ து ஸ்வகம் ஸைந்யம் ஹந்யமாநம் விளோக்ய ச |
ஸம்ʼதி³தே³ஷ² மஹாபா³ஹு꞉ பீ⁴ம வேகா³ன் நிஷா²சரான் || 3-26-1

ராக்ஷஸான் பம்ʼச ஸாஹஸ்ரான் ஸமரேஷு அநிவர்திந꞉ |
தே ஷூ²லை꞉ பட்டிஷை²꞉ கத³கை³꞉ ஷி²லா வரஷை꞉ த்³ருமை꞉ || 3-26-2

ஷ²ர வர்ஷை꞉ விச்ச்²ஹிந்நம் வவர்ஷு꞉ தம் ஸமந்தத꞉ |
தத் த்³ருமாணாம் ஷி²லாநாம் ச வர்ஷம் ப்ராண ஹரம் மஹத் || 3-26-3

ப்ரதிஜக்³ராஹ த⁴ர்மாத்மா ராக⁴வ꞉ தீக்ஷ்ண ஸாயகை꞉ |
ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய ச தத்³ வர்ஷம் நிமீலித இவ ருʼஷப⁴꞉ || 3-26-4

ராம꞉ க்ரோத⁴ம் பரம் லேபே⁴ வத⁴ அர்த²ம் ஸர்வ ரக்ஷஸாம் |
தத꞉ க்ரோத⁴ ஸமாவிஷ்ட꞉ ப்ரதீ³ப்த இவ தேஜஸா || 3-26-5

ஷ²ரை꞉ அப்⁴யகிரத் ஸைந்யம் ஸர்வத꞉ ஸஹ தூ³ஷணம் |
தத꞉ ஸேநா பதி꞉ க்ருத்³தோ⁴ தூ³ஷண꞉ ஷ²த்ரு தூ³ஷண꞉ || 3-26-6

ஷ²ரை꞉ அஷ²நி கல்பை꞉ தம் ராக⁴வம் ஸமவாரயத் |
ததோ ராம꞉ ஸம்ʼக்ருத்³த⁴꞉ க்ஷுரேண அஸ்ய மஹத் த⁴நு꞉ || 3-26-7

சிச்ச்²ஹேத³ ஸமரே வீர꞉ சதுர்பி⁴꞉ சதுரோ ஹயான் |
ஹத்வா ச அஷ்²வான் ஷ²ரை꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ அர்த² சந்த்³ரேண ஸாரதே² || 3-26-8

ஷி²ரோ ஜஹார தத்³ ரக்ஷ꞉ த்ரிபி⁴ர் விவ்யாத⁴ வக்ஷஸி |
ஸ ச்ச்²ஹிந்ந த⁴ந்வா விரதோ² ஹத அஷ்²வோ ஹத ஸாரதி²꞉ || 3-26-9

ஜக்³ராஹ கி³ரி ஷ்²ருʼம்ʼக³ ஆப⁴ம் பரிக⁴ம் ரோம ஹர்ஷணம் |
வேஷ்டிதம் காம்ʼசநை꞉ பட்டை꞉ தே³வ ஸைந்ய அபி⁴மர்த³நம் || 3-26-10

ஆயஸை꞉ ஷ²ம்ʼகுபி⁴꞉ தீக்ஷ்ணை꞉ கீர்ணம் பர வஸா உக்ஷிதாம் |
வஜ்ர அஷ²நி ஸம ஸ்பர்ஷ²ம் பர கோ³புர தா³ரணம் || 3-26-11

தம் மஹா உரக³ ஸம்ʼகாஷ²ம் ப்ரக்³ருʼஹ்ய பரிக⁴ம் ரணே |
தூ³ஷணோ அப்⁴யபதத் ராமம் க்ரூர கர்மா நிஷா²சர꞉ || 3-26-12

தஸ்ய அபி⁴பதமாநஸ்ய தூ³ஷணஸ்ய ஸ ராக⁴வ꞉ |
த்³வாப்⁴யாம் ஷ²ராப்⁴யாம் சிச்ச்²ஹேத³ ஸ ஹஸ்த ஆப⁴ரணௌ பு⁴ஜௌ || 3-26-13

ப்⁴ரஷ்ட꞉ தஸ்ய மஹாகாய꞉ பபாத ரண மூர்த⁴நி |
பரிக⁴꞉ ச்²ஹிந்ந ஹஸ்தஸ்ய ஷ²க்ர த்⁴வஜ இவ அக்³ரத꞉ || 3-26-14

கராப்⁴யாம் ச விகீர்ணாப்⁴யாம் பபாத பு⁴வி தூ³ஷண꞉ |
விஷாணாப்⁴யாம் விஷீ²ர்ணாப்⁴யாம் மநஸ்வீ இவ மஹாக³ஜ꞉ || 3-26-15

த்³ருʼஷ்ட்வா தம் பதிதம் பூ⁴மௌ தூ³ஷணம் நிஹதம் ரணே |
ஸாது⁴ ஸாது⁴ இதி காகுத்ஸ்த²ம் ஸர்வ பூ⁴தாநி அபூஜயன் || 3-26-16

ஏதஸ்மின் அந்தரே க்ருத்³தா⁴꞉ த்ரய꞉ ஸேநா அக்³ர யாயிந꞉ |
ஸம்ʼஹத்ய அப்⁴யத்³ரவன் ராமம் ம்ருʼத்யு பாஷ² அவபாஷி²தா꞉ || 3-26-17

மஹாகபால꞉ ஸ்தூ²லாக்ஷ꞉ ப்ரமாதீ² ச மஹாப³ல꞉ |
மஹாகபாலோ விபுலம் ஷூ²லம் உத்³யம்ய ராக்ஷஸ꞉ || 3-26-18

ஸ்தூ²லாக்ஷ꞉ பட்டிஷ²ம் க்³ருʼஹ்ய ப்ரமாதீ² ச பரஷ்²வத⁴ம் |
த்³ருʼஷ்ட்வா ஏவ ஆபதத꞉ தாம் து ராக⁴வ꞉ ஸாயகை꞉ ஷி²தை꞉ || 3-26-19

தீக்ஷ்ண அக்³ரை꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ ஸம்ʼப்ராப்தான் அதிதீ²ன் இவ |
மஹாகபாலஸ்ய ஷி²ர꞉ சிச்ச்²ஹேத³ ரகு⁴நம்ʼத³ந꞉ || 3-26-20

அஸம்ʼக்²யேயை꞉ து பா³ண ஓகை⁴꞉ ப்ரமமாத² ப்ரமாதி²நம் |
ஸ்தூ²லாக்ஷஸ்ய அக்ஷிணீ ஸ்தூ²லே பூரயாமாஸ ஸாயகை꞉ || 3-26-21

ஸ பபாத ஹதோ பூ⁴மௌ விடபீ இவ மஹாத்³ரும꞉ |
தூ³ஷணஸ்ய அநுகா³ன் பம்ʼச ஸஹஸ்ரான் குபித꞉ க்ஷணாத் || 3-26-22

ஹத்வா து பம்ʼச ஸஹஸ்ரான் அநயத் யம ஸத³நம் |
தூ³ஷணம் நிஹதம் ஷ்²ருத்வா தஸ்ய ச ஏவ பதா³நுகா³ன் || 3-26-23

வ்யாதி³தே³ஷ² க²ர꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஸேந அத்⁴யக்ஷான் மஹாப³லான் |
அயம் விநிஹத꞉ ஸம்ʼக்²யே தூ³ஷண꞉ ஸ பதா³நுகா³꞉ || 3-26-24

மஹத்யா ஸேநயா ஸார்த⁴ம் யுத்³த்⁴வா ராமம் குமாநுஷம் |
ஷ²ஸ்த்ரை꞉ நாநா வித⁴ அகாரை꞉ ஹநத்⁴வம் ஸர்வ ராக்ஷஸா꞉ || 3-26-25

ஏவம் உக்த்வா க²ர꞉ க்ருத்³தோ⁴ ராமம் ஏவ அபி⁴ து³த்³ருவே |
ஷ்²யேநகா³மீ ப்ருʼது²க்³ரீவோ யஜ்ஞஷ²த்ருர் விஹம்ʼக³ம꞉ || 3-26-26

து³ர்ஜய꞉ கரவீராக்ஷ꞉ பருஷ꞉ காலகார்முக꞉ |
ஹேமமாலீ மஹாமாலீ ஸர்பஸ்யோ ருதி⁴ராஷ²ந꞉ || 3-26-27

த்³வாத³ஷ² ஏதே மஹாவீர்யா ப³ல அத்⁴யக்ஷா꞉ ஸ ஸைநிகா꞉
ரமம் ஏவ அப்⁴யதா⁴வம்ʼத விஸ்ருʼஜம்ʼத꞉ ஷ²ரோத்தமான் || 3-26-28

தத꞉ பாவக ஸம்ʼகாஷை²꞉ ஹேம வஜ்ர விபூ⁴ஷிதை꞉ |
ஜக⁴ந ஷே²ஷம் தேஜஸ்வீ தஸ்ய ஸைந்யஸ்ய ஸாயகை꞉ || 3-26-29

தே ருக்ம பும்ʼகா² விஷி²கா²꞉ ஸ தூ⁴மா இவ பாவகா꞉ |
நிஜக்⁴நு꞉ தாநி ரக்ஷாம்ʼஸி வஜ்ரா இவ மஹாத்³ருமான் || 3-26-30

ரக்ஷஸாம் து ஷ²தம் ராம꞉ ஷ²தேந ஏகேந கர்ணிநா |
ஸஹஸ்ரம் து ஸஹஸ்ரேண ஜகா⁴ந ரண மூர்த⁴நி || 3-26-31

தை꞉ பி⁴ந்ந வர்ம ஆப⁴ரணா꞉ ச்²ஹிந்ந பி⁴ந்ந ஷ²ர ஆஸநா꞉ |
நிபேது꞉ ஷோ²ணித ஆதி³க்³தா⁴ த⁴ரண்யாம் ரஜநீசரா꞉ || 3-26-32

தை꞉ முக்த கேஷை²꞉ ஸமரே பதிதை꞉ ஷோ²ணித உக்ஷிதை꞉ |
விஸ்தீர்ணா வஸுதா⁴ க்ருʼத்ஸ்நா மஹாவேதி³꞉ குஷை²꞉ இவ || 3-26-33

தத் க்ஷணே து மஹா கோ⁴ரம் வநம் நிஹத ராக்ஷஸம் |
ப³பூ⁴வ நிரய ப்ரக்²யம் மாம்ʼஸ ஷோ²ணித கர்த³மம் || 3-26-34

சதுர்த³ஷ² ஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் பீ⁴ம கர்மணாம் |
ஹதாநி ஏகேந ராமேண மாநுஷேண பதா³திநா || 3-26-35

தஸ்ய ஸைந்யஸ்ய ஸர்வஸ்ய க²ர꞉ ஷே²ஷோ மஹாரத²꞉ |
ராக்ஷஸ꞉ த்ரிஷி²ரா꞉ சைவ ராம꞉ ச ரிபுஸூத³ந꞉ || 3-26-36

ஷே²ஷா ஹதா மஹாவீர்யா ராக்ஷஸா ரண மூர்த⁴நி |
கோ⁴ரா து³ர்விஷஹா꞉ ஸர்வே லக்ஷ்மணஸ்ய அக்³ரஜேந || 3-26-37

தத꞉ து தத்³ பீ⁴ம ப³லம் மஹா ஆஹவே
ஸமீக்ஷ்ய ராமேண ஹதம் ப³லீயஸா |
ரதே²ந ராமம் மஹதா க²ர꞉ தத꞉
ஸமாஸஸாத³ இந்த்³ர இவ உத்³யத அஷ²நி꞉ || 3-26-38

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஷட்³ விம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை