Sunday 5 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 12ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்³வாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama receives weapons from Agastya

ஸ ப்ரவிஷ்²ய ஆஷ்²ரம பத³ம் லக்ஷ்மணோ ராக⁴வ அநுஜ꞉ |
அக³ஸ்த்ய ஷி²ஷ்யம் ஆஸாத்³ய வாக்யம் ஏதத்³ உவாச ஹ || 3-12-1

ராஜா த³ஷ²ரதோ² நாம ஜ்யேஷ்ட²꞉ தஸ்ய ஸுதோ ப³லீ |
ராம꞉ ப்ராப்தோ முநிம் த்³ரஷ்டும் பா⁴ர்யயா ஸஹ ஸீதயா || 3-12-2

லக்ஷ்மணோ நாம தஸ்ய அஹம் ப்⁴ராதா து அவரஜோ ஹித꞉ |
அநுகூல꞉ ச ப⁴க்த꞉ ச யதி³ தே ஷ்²ரோத்ரம் ஆக³த꞉ || 3-12-3

தே வயம் வநம் அத்யுக்³ரம் ப்ரவிஷ்டா꞉ பித்ருʼ ஷா²ஸநாத் |
த்³ரஷ்டும் இச்ச்²ஹாமஹே ஸர்வே ப⁴க³வந்தம் நிவேத்³யதாம் || 3-12-4

தஸ்ய தத்³ வசநம் ஷ்²ருத்வா லக்ஷ்மணஸ்ய தபோத⁴ந꞉ |
ததா² இதி உக்த்வா அக்³நி ஷ²ரணம் ப்ரவிவேஷ² நிவேதி³தும் || 3-12-5

ஸ ப்ரவிஷ்²ய முநிஷ்²ரேஷ்ட²ம் தபஸா து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷணம் |
க்ருʼத அம்ʼஜலி꞉ உவாச இத³ம் ராம ஆக³மநம் அஞ்ஜஸா || 3-12-6

யதா² உக்தம் லக்ஷ்மணேந ஏவ ஷி²ஷ்ய꞉ தஸ்ய அக³ஸ்தஸ்ய ஸம்ʼமத꞉ |
புத்ரௌ த³ஷ²ரத²ஸ்ய இமௌ ராமோ லக்ஷ்மண ஏவ ச || 3-12-7

ப்ரவிஷ்டௌ ஆஷ்²ரமபத³ம் ஸீதயா ஸஹ பா⁴ர்யயா |
த்³ரஷ்டும் ப⁴வந்தம் ஆயாதௌ ஷு²ஷ்²ரூஷார்த²ம் அரிந்த³மௌ || 3-12-8

யத்³ அத்ர அநம்ʼதரம் தத் த்வம் ஆஜ்ஞாபயிதும் அர்ஹஸி |
தத꞉ ஷி²ஷ்யாத் உபஷ்²ருத்ய ப்ராப்தம் ராமம் ஸ லக்ஷ்மணம் || 3-12-9

வைதே³ஹீம் ச மஹாபா⁴கா³ம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் |
தி³ஷ்ட்யா ராம꞉ சிரஸ்ய அத்³ய த்³ரஷ்டும் மாம் ஸமுபாக³த꞉ || 3-12-10

மநஸா காம்ʼக்ஷிதம் ஹி அஸ்ய மயா அபி ஆக³மநம் ப்ரதி |
க³ம்யதாம் ஸத்க்ருʼதோ ராம꞉ ஸ பா⁴ர்ய꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ || 3-12-11

ப்ரவேஷ்²யதாம் ஸமீபம் மே கிம் அஸௌ ந ப்ரவேஷி²த꞉ |
ஏவம் உக்த꞉ து முநிநா த⁴ர்மஜ்ஞேந மஹாத்மநா || 3-12-12

அபி⁴வாத்³ய அப்³ரவீத் ஷி²ஷ்ய꞉ ததா² இதி நியத அம்ʼஜலி꞉ |
ததா³ நிஷ்க்ரம்ய ஸம்ʼப்⁴ராந்த꞉ ஷி²ஷ்யோ லக்ஷ்மணம் அப்³ரவீத் || 3-12-13

க்வ அஸௌ ராமோ முநிம் த்³ரஷ்டும் ஏது ப்ரவிஷ²து ஸ்வயம் |
ததோ க³த்வா ஆஷ்²ரம பத³ம் ஷி²ஷ்யேண ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ || 3-12-14

த³ர்ஷ²யாமாஸ காகுத்ஸ்த²ம் ஸீதாம் ச ஜநகாத்மஜாம் |
தம் ஷி²ஷ்ய꞉ ப்ரஷ்²ரிதம் வாக்யம் அக³ஸ்த்ய வசநம் ப்³ருவன் || 3-12-15

ப்ராவேஷ²யத் யதா² ந்யாயம் ஸத்கார அர்ஹ ஸுஸத்க்ருʼதம் |
ப்ரவிவேஷ² ததோ ராம꞉ ஸீதயா ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ || 3-12-16

ப்ரஷா²ந்த ஹரிண ஆகீர்ணம் ஆஷ்²ரமம் ஹி அவலோகயன் |
ஸ தத்ர ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்தா²நம் அக்³நே꞉ ஸ்தா²நம் ததை²வ ச || 3-12-17

விஷ்ணோ꞉ ஸ்தா²நம் மஹேந்த்³ரஸ்ய ஸ்தா²நம் சைவ விவஸ்வத꞉ |
ஸோம ஸ்தா²நம் ப⁴க³ ஸ்தா²நம் ஸ்தா²நம் கௌபே³ரம் ஏவ ச || 3-12-18

தா⁴துர் விதா⁴து꞉ ஸ்தா²நம் ச வாயோ꞉ ஸ்தா²நம் ததை²வ ச |
ஸ்தா²நம் ச பாஷ² ஹஸ்தஸ்ய வாருணஸ்ய மஹாத்மந꞉ || 3-12-19

ஸ்தா²நம் ததை²வ கா³யத்ர்யா வஸூநாம் ஸ்தா²நம் ஏவ ச |
ஸ்தா²நம் ச நாக³ராஜஸ்ய க³ருட³ ஸ்தா²நம் ஏவ ச || 3-12-20

கார்திகேயஸ்ய ச ஸ்தா²நம் த⁴ர்ம ஸ்தா²நம் ச பஷ்²யதி |
தத꞉ ஷி²ஷ்யை꞉ பரிவ்ருʼதோ முநிர் அபி அபி⁴நிஷ்பதத் || 3-12-21

தம் த³த³ர்ஷ² அக்³ரதோ ராமோ முநீநாம் தீ³ப்த தேஜஸம் |
அப்³ரவீத் வசநம் வீரோ லக்ஷ்மணம் லக்ஷ்மிவர்த⁴நம் || 3-12-22

ப³ஹிர் லக்ஷ்மண நிஷ்க்ராமதி அக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வான் ருʼஷி꞉ |
ஔதா³ர்யேண அவக³ச்ச்²ஹாமி நிதா⁴நம் தபஸாம் இமம் || 3-12-23

ஏவம் உக்த்வா மஹாபா³ஹு꞉ அக³ஸ்த்யம் ஸூர்ய வர்சஸம் |
ஜக்³ராஹ ஆபதத் தஸ்ய பாதௌ³ ச ரகு⁴நந்த³ந || 3-12-24

அபி⁴வாத்³ய து த⁴ர்மாத்மா தஸ்தௌ² ராம꞉ க்ருʼதாம்ʼஜலி꞉ |
ஸீதயா ஸஹ வைதே³ஹ்யா ததா³ ராம꞉ ஸ லக்ஷ்மண꞉ || 3-12-25

ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய ச காகுத்ஸ்த²ம் அர்சயித்வா ஆஸந உத³கை꞉ |
குஷ²ல ப்ரஷ்²நம் உக்த்வா ச ஆஸ்யதாம் இதி ஸோ(அ)ப்³ரவீத் || 3-12-26

அக்³நிம் ஹுத்வா ப்ரதா³ய அர்க்⁴யம் அதிதி²ன் ப்ரதிபூஜ்ய ச |
வாநப்ரஸ்தே²ந த⁴ர்மேண ஸ தேஷாம் போ⁴ஜநம் த³தௌ³ || 3-12-27

ப்ரத²மம் ச உபவிஷ்²ய அத² த⁴ர்மஜ்ஞோ முநிபும்ʼக³வ꞉ |
உவாச ராமம் ஆஸீநம் ப்ராம்ʼஜலிம் த⁴ர்மகோவித³ம் || 3-12-28

அக்³நிம் ஹுத்வா ப்ரதா³ய அர்க்⁴யம் அதிதி²ம் ப்ரதிபூஜயேத் |
அந்யதா² க²லு காகுத்ஸ்த² தபஸ்வீ ஸமுதா³சரன் |
து³꞉ஸாக்ஷீ இவ பரே லோகே ஸ்வாநி மாம்ʼஸாநி ப⁴க்ஷயேத் || 3-12-29

ராஜா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய த⁴ர்மசாரீ மஹாரத²꞉ |
பூஜநீய꞉ ச மாந்ய꞉ ச ப⁴வான் ப்ராப்த꞉ ப்ரிய அதிதி²꞉ || 3-12-30

ஏவம் உக்த்வா ப²லை꞉ மூலை꞉ புஷ்பை꞉ ச அந்யை꞉ ச ராக⁴வம் |
பூஜயித்வா யதா² காமம் ததோ அக³ஸ்த்ய꞉ தம் அப்³ரவீத் || 3-12-31

இத³ம் தி³வ்யம் மஹத் சாபம் ஹேம வஜ்ர விபூ⁴ஷிதம் |
வைஷ்ணவம் புருஷவ்யாக்⁴ர நிர்மிதம் விஷ்²வகர்மணா || 3-12-32

அமோக⁴꞉ ஸூர்ய ஸம்ʼகாஷோ² ப்³ரஹ்மத³த்த꞉ ஷ²ர உத்தம꞉ |
த³த்தோ மம மஹேந்த்³ரேண தூணீ ச அக்ஷய ஸாயகௌ || 3-12-33

ஸம்ʼபூர்ணௌ நிஷி²தை꞉ பா³ணை꞉ ஜ்வலத்³பி⁴꞉ இவ பாவகை꞉ |
மஹா ரஜத கோஷோ² அயம் அஸி꞉ ஹேமவிபூ⁴ஷித꞉ || 3-12-34

அநேந த⁴நுஷா ராம ஹத்வா ஸம்ʼக்²யே மஹாஸுரான் |
ஆஜஹார ஷ்²ரியம் தீ³ப்தாம் புரா விஷ்ணுர் தி³வ ஓகஸாம் || 3-12-35

தத் த⁴நு꞉ தௌ ச தூணி ச ஷ²ரம் க²ட்³க³ம் ச மாநத³ |
ஜயாய ப்ரதிக்³ருʼஹ்ணீஷ்வ வஜ்ரம் வஜ்ரத⁴ரோ யதா² || 3-12-36

ஏவம் உக்த்வா மஹா தேஜா꞉ ஸமஸ்தம் தத் வர ஆயுத⁴ம் |
த³த்த்வா ராமாய ப⁴க³வான் அக³ஸ்த்ய꞉ புநர் அப்³ரவீத் || 3-12-37

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்³வாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை