Monday 6 February 2023

அயோத்யா காண்டம் 118ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாத³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Sita and Anasuya

ஸா து ஏவம் உக்தா வைதே³ஹீ அநஸூயான் அஸூயயா |
ப்ரதிபூஜ்ய வசோ மந்த³ம் ப்ரவக்தும் உபசக்ரமே || 2-118-1

ந ஏதத்³ ஆஷ்²சர்யம் ஆர்யாயா யன் மாம் த்வம் அநுபா⁴ஷஸே |
விதி³தம் து மம அப்ய் ஏதத்³ யதா² நார்யா꞉ பதிர் கு³ரு꞉ || 2-118-2

யத்³ய் அப்ய் ஏஷ ப⁴வேத்³ ப⁴ர்தா மம ஆர்யே வ்ருʼத்த வர்ஜித꞉ |
அத்³வைத⁴ம் உபவர்தவ்ய꞉ ததா² அப்ய் ஏஷ மயா ப⁴வேத் || 2-118-3

கிம் புநர் யோ கு³ண ஷ்²லாக்⁴ய꞉ ஸாநுக்ரோஷோ² ஜித இந்த்³ரிய꞉ |
ஸ்தி²ர அநுராகோ³ த⁴ர்ம ஆத்மா மாத்ருʼ வர்தீ பித்ருʼ ப்ரிய꞉ || 2-118-4

யாம் வ்ருʼத்திம் வர்ததே ராம꞉ கௌஸல்யாயாம் மஹா ப³ல꞉ |
தாம் ஏவ ந்ருʼப நாரீணாம் அந்யாஸாம் அபி வர்ததே || 2-118-5

ஸக்ருʼத்³ த்³ருʼஷ்டாஸு அபி ஸ்த்ரீஷு ந்ருʼபேண ந்ருʼப வத்ஸல꞉ |
மாத்ருʼவத்³ வர்ததே வீரோ மாநம் உத்ஸ்ருʼஜ்ய த⁴ர்மவித் || 2-118-6

ஆக³க்³ச்ச²ந்த்யா꞉ ச விஜநம் வநம் ஏவம் ப⁴ய ஆவஹம் |
ஸமாஹிதம் ஹி மே ஷ்²வஷ்²ர்வா ஹ்ருʼத³யே யத் ஸ்தி²தம் மஹத் || 2-118-7

ப்ராணி ப்ரதா³ந காலே ச யத் புரா து அக்³நி ஸம்நிதௌ⁴ |
அநுஷி²ஷ்டா ஜநந்யா அஸ்மி வாக்யம் தத்³ அபி மே த்⁴ருʼதம் || 2-118-8

நவீ க்ருʼதம் து தத் ஸர்வம் வாக்யை꞉ தே த⁴ர்ம சாரிணி |
பதி ஷு²ஷ்²ரூஷணான் நார்யா꞉ தபோ ந அந்யத்³ விதீ⁴யதே || 2-118-9

ஸாவித்ரீ பதி ஷு²ஷ்²ரூஷாம் க்ருʼத்வா ஸ்வர்கே³ மஹீயதே ||
ததா² வ்ருʼத்தி꞉ ச யாதா த்வம் பதி ஷு²ஷ்²ரூஷயா தி³வம் || 2-118-10

வரிஷ்டா² ஸர்வ நாரீணாம் ஏஷா ச தி³வி தே³வதா |
ரோஹிணீ ச விநா சந்த்³ரம் முஹூர்தம் அபி த்³ருʼஷ்²யதே || 2-118-11

ஏவம் விதா⁴꞉ ச ப்ரவரா꞉ ஸ்த்ரியோ ப⁴ர்த்ருʼ த்³ருʼட⁴ வ்ரதா꞉ |
தே³வ லோகே மஹீயந்தே புண்யேந ஸ்வேந கர்மணா || 2-118-12

ததோ அநஸூயா ஸம்ஹ்ருʼஷ்டா ஷ்²ருத்வா உக்தம் ஸீதயா வச꞉ |
ஷி²ரஸ்ய் ஆக்⁴ராய ச உவாச மைதி²லீம் ஹர்ஷயந்த்ய் உத || 2-118-13

நியமைர் விவிதை⁴ர் ஆப்தம் தபோ ஹி மஹத்³ அஸ்தி மே |
தத் ஸம்ʼஷ்²ரித்ய ப³லம் ஸீதே சந்த³யே த்வாம் ஷு²சி வ்ரதே || 2-118-14

உபபந்நம் ச யுக்தம் ச வசநம் தவ மைதி²லி |
ப்ரீதா ச அஸ்ம்ய் உசிதம் கிம் தே கரவாணி ப்³ரவீஹ்யஹம் || 2-118-15

தஸ்யாஸ்தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா விஸ்மிதா மந்த³விஸ்மயா |
க்ருʼதம் இத்ய் அப்³ரவீத் ஸீதா தபோ ப³ல ஸமந்விதாம் || 2-118-16

ஸா து ஏவம் உக்தா த⁴ர்மஜ்நா தயா ப்ரீததரா அப⁴வத் |
ஸப²லம் ச ப்ரஹர்ஷம் தே ஹந்த ஸீதே கரோம்யஹம் || 2-118-17

இத³ம் தி³வ்யம் வரம் மால்யம் வஸ்த்ரம் ஆப⁴ரணாநி ச |
அந்க³ ராக³ம் ச வைதே³ஹி மஹா அர்ஹம் அநுலேபநம் || 2-118-18

மயா த³த்தம் இத³ம் ஸீதே தவ கா³த்ராணி ஷோ²ப⁴யேத் |
அநுரூபம் அஸம்க்லிஷ்டம் நித்யம் ஏவ ப⁴விஷ்யதி || 2-118-19

அந்க³ ராகே³ண தி³வ்யேந லிப்த அந்கீ³ ஜநக ஆத்மஜே |
ஷோ²ப⁴யிஷ்யாமி ப⁴ர்தாரம் யதா² ஷ்²ரீர் விஷ்ணும் அவ்யயம் || 2-118-20

ஸா வஸ்த்ரம் அந்க³ ராக³ம் ச பூ⁴ஷணாநி ஸ்ரஜ꞉ ததா² |
மைதி²லீ ப்ரதிஜக்³ராஹ ப்ரீதி தா³நம் அநுத்தமம் || 2-118-21

ப்ரதிக்³ருʼஹ்ய ச தத் ஸீதா ப்ரீதி தா³நம் யஷ²ஸ்விநீ |
ஷ்²லிஷ்ட அந்ஜலி புடா தீ⁴ரா ஸமுபாஸ்த தபோ த⁴நாம் || 2-118-22

ததா² ஸீதாம் உபாஸீநாம் அநஸூயா த்³ருʼட⁴ வ்ரதா |
வசநம் ப்ரஷ்டும் ஆரேபே⁴ காம்ʼசித்³ த்ப்ரியாம் கதா²மநு || 2-118-23

ஸ்வயம் வரே கில ப்ராப்தா த்வம் அநேந யஷ²ஸ்விநா |
ராக⁴வேண இதி மே ஸீதே கதா² ஷ்²ருதிம் உபாக³தா || 2-118-24

தாம் கதா²ம் ஷ்²ரோதும் இக்³ச்சா²மி விஸ்தரேண ச மைதி²லி |
யதா² அநுபூ⁴தம் கார்த்ஸ்ந்யேந தன் மே த்வம் வக்தும் அர்ஹஸி || 2-118-25

ஏவம் உக்தா து ஸா ஸீதா தாம் ததோ த⁴ர்ம சாரிணீம் |
ஷ்²ரூயதாம் இதி ச உக்த்வா வை கத²யாம் ஆஸ தாம் கதா²ம் || 2-118-26

மிதி²லா அதி⁴பதிர் வீரோ ஜநகோ நாம த⁴ர்மவித் |
க்ஷத்ர த⁴ர்மண்ய் அபி⁴ரதோ ந்யாயத꞉ ஷா²ஸ்தி மேதி³நீம் || 2-118-27

தஸ்ய லாந்க³ள ஹஸ்தஸ்ய கர்ஷத꞉ க்ஷேத்ர மண்ட³லம் |
அஹம் கில உத்தி²தா பி⁴த்த்வா ஜக³தீம் ந்ருʼபதே꞉ ஸுதா || 2-118-28

ஸ மாம் த்³ருʼஷ்ட்வா நர பதிர் முஷ்டி விக்ஷேப தத் பர꞉ |
பாம்ʼஷு² கு³ண்டி²த ஸர்வ அந்கீ³ம் விஸ்மிதோ ஜநகோ அப⁴வத் || 2-118-29

அநபத்யேந ச ஸ்நேஹாத்³ அந்கம் ஆரோப்ய ச ஸ்வயம் |
மம இயம் தநயா இத்ய் உக்த்வா ஸ்நேஹோ மயி நிபாதித꞉ || 2-118-30

அந்தரிக்ஷே ச வாக்³ உக்தா அப்ரதிமா மாநுஷீ கில |
ஏவம் ஏதன் நர பதே த⁴ர்மேண தநயா தவ || 2-118-31

தத꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டோ த⁴ர்ம ஆத்மா பிதா மே மிதி²லா அதி⁴ப꞉ |
அவாப்தோ விபுலாம் ருʼத்³தி⁴ம் மாம் அவாப்ய நர அதி⁴ப꞉ || 2-118-32

த³த்த்வா ச அஸ்மி இஷ்டவத்³ தே³வ்யை ஜ்யேஷ்டா²யை புண்ய கர்மணா |
தயா ஸம்பா⁴விதா ச அஸ்மி ஸ்நிக்³த⁴யா மாத்ருʼ ஸௌஹ்ருʼதா³த் || 2-118-33

பதி ஸம்யோக³ ஸுலப⁴ம் வயோ த்³ருʼஷ்ட்வா து மே பிதா |
சிந்தாம் அப்⁴யக³மத்³ தீ³நோ வித்த நாஷா²த்³ இவ அத⁴ந꞉ || 2-118-34

ஸத்³ருʼஷா²ச் ச அபக்ருʼஷ்டாச் ச லோகே கந்யா பிதா ஜநாத் |
ப்ரத⁴ர்ஷணாம் அவாப்நோதி ஷ²க்ரேண அபி ஸமோ பு⁴வி || 2-118-35

தாம் த⁴ர்ஷணாம் அதூ³ரஸ்தா²ம் ஸம்ʼத்³ருʼஷ்²ய ஆத்மநி பார்தி²வ꞉ |
சிந்ந்தா அர்ணவ க³த꞉ பாரம் ந ஆஸஸாத³ அப்லவோ யத² || 2-118-36

அயோநிஜாம் ஹி மாம் ஜ்நாத்வா ந அத்⁴யக³க்³ச்ச²த் ஸ சிந்தயன் |
ஸத்³ருʼஷ²ம் ச அநுரூபம் ச மஹீ பால꞉ பதிம் மம || 2-118-37

தஸ்ய பு³த்³தி⁴ர் இயம் ஜாதா சிந்தயாநஸ்ய ஸம்ததம் |
ஸ்வயம் வரம் தநூஜாயா꞉ கரிஷ்யாமி இதி தீ⁴மத꞉ || 2-118-38

மஹா யஜ்நே ததா³ தஸ்ய வருணேந மஹாத்மநா |
த³த்தம் த⁴நுர் வரம் ப்ரீத்யா தூணீ ச அக்ஷய்ய ஸாயகௌ || 2-118-39

அஸம்ʼசால்யம் மநுஷ்யை꞉ ச யத்நேந அபி ச கௌ³ரவாத் |
தன் ந ஷ²க்தா நமயிதும் ஸ்வப்நேஷு அபி நர அதி⁴பா꞉ || 2-118-40

தத்³ த⁴நு꞉ ப்ராப்ய மே பித்ரா வ்யாஹ்ருʼதம் ஸத்ய வாதி³நா |
ஸமவாயே நர இந்த்³ராணாம் பூர்வம் ஆமந்த்ர்ய பார்தி²வான் || 2-118-41

இத³ம் ச த⁴நுர் உத்³யம்ய ஸஜ்யம் ய꞉ குருதே நர꞉ |
தஸ்ய மே து³ஹிதா பா⁴ர்யா ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ || 2-118-42

தச் ச த்³ருʼஷ்ட்வா த⁴நு꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²ம் கௌ³ரவாத்³ கி³ரி ஸம்நிப⁴ம் |
அபி⁴வாத்³ய ந்ருʼபா ஜக்³முர் அஷ²க்தா꞉ தஸ்ய தோலநே || 2-118-43

ஸுதீ³ர்க⁴ஸ்ய து காலஸ்ய ராக⁴வோ அயம் மஹா த்³யுதி꞉ |
விஷ்²வாமித்ரேண ஸஹிதோ யஜ்நம் த்³ரஷ்டும் ஸமாக³த꞉ || 2-118-44

லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ராம꞉ ஸத்ய பராக்ரம꞉ |
விஷ்²வாமித்ர꞉ து த⁴ர்ம ஆத்மா மம பித்ரா ஸுபூஜித꞉ || 2-118-45

ப்ரோவாச பிதரம் தத்ர ராக⁴வோ ராம லக்ஷ்மணௌ |
ஸுதௌ த³ஷ²ரத²ஸ்ய இமௌ த⁴நுர் த³ர்ஷ²ந காந்க்ஷிணௌ || 2-118-46

த⁴நுர்த³ர்ஷ²ய ராமாய ராஜபுத்ராய தை³விகம் |
இத்ய் உக்த꞉ தேந விப்ரேண தத்³ த⁴நு꞉ ஸமுபாநயத் || 2-118-47

நிமேஷ அந்தர மாத்ரேண தத்³ ஆநம்ய ஸ வீர்யவான் |
ஜ்யாம் ஸமாரோப்ய ஜ²டிதி பூரயாம் ஆஸ வீர்யவான் || 2-118-48

தேந பூரயதா வேகா³ன் மத்⁴யே ப⁴க்³நம் த்³விதா⁴ த⁴நு꞉ |
தஸ்ய ஷ²ப்³தோ³ அப⁴வத்³ பீ⁴ம꞉ பதிதஸ்ய அஷ²நேர் இவ || 2-118-49

ததோ அஹம் தத்ர ராமாய பித்ரா ஸத்ய அபி⁴ஸம்ʼதி⁴நா |
உத்³யதா தா³தும் உத்³யம்ய ஜல பா⁴ஜநம் உத்தமம் || 2-118-50

தீ³யமாநாம் ந து ததா³ ப்ரதிஜக்³ராஹ ராக⁴வ꞉ |
அவிஜ்நாய பிது꞉ சந்த³ம் அயோத்⁴யா அதி⁴பதே꞉ ப்ரபோ⁴꞉ || 2-118-51

தத꞉ ஷ்²வஷு²ரம் ஆமந்த்ர்ய வ்ருʼத்³த⁴ம் த³ஷ²ரத²ம் ந்ருʼபம் |
மம பித்ரா அஹம் த³த்தா ராமாய விதி³த ஆத்மநே || 2-118-52

மம சைவ அநுஜா ஸாத்⁴வீ ஊர்மிலா ப்ரிய த³ர்ஷ²நா |
பா⁴ர்ய அர்தே² லக்ஷ்மணஸ்ய அபி த³த்தா பித்ரா மம ஸ்வயம் || 2-118-53

ஏவம் த³த்தா அஸ்மி ராமாய ததா³ தஸ்மின் ஸ்வயம் வரே |
அநுரக்தா ச த⁴ர்மேண பதிம் வீர்யவதாம் வரம் || 2-118-54

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாத³ஷோ²த்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை