Monday 27 February 2023

ஆரண்ய காண்டம் 09ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ நவம꞉ ஸர்க³꞉

Seetha forewarns Rama

ஸுதீக்ஷ்ணேந அப்⁴யநுஜ்ஞாதம் ப்ரஸ்தி²தம் ரகு⁴ நந்த³நம் |
ஹ்ருʼத்³யயா ஸ்நிக்³த⁴யா வாசா ப⁴ர்தாரம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 3-9-1

அத⁴ர்மம் து ஸுஸூக்ஷ்மேண விதி⁴நா ப்ராப்யதே மஹான் |
நிவ்ருʼத்தேந ச ஷ²க்யோ அயம் வ்யஸநாத் காமஜாத்³ இஹ || 3-9-2

த்ரீணி ஏவ வ்யஸநாநி அத்ர காமஜாநி ப⁴வந்தி உத |
மித்²யா வாக்யம் து பரமம் தஸ்மாத் கு³ருதரா உபௌ⁴ || 3-9-3

பர தா³ர அபி⁴க³மநம் விநா வைரம் ச ரௌத்³ரதா |
மித்²யா வாக்யம் ந தே பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யதி ராக⁴வ || 3-9-4

குதோ அபி⁴லஷணம் ஸ்த்ரீணாம் பரேஷாம் த⁴ர்ம நாஷ²நம் |
தவ நாஸ்தி மநுஷ்யேந்த்³ர ந ச ஆபூ⁴த் தே கதா³சந || 3-9-5

மநஸ்யபி ததா² ராம ந ச ஏதத் வித்³யதே க்வசித் |
ஸ்வ தா³ர நிரத꞉ ச ஏவ நித்யம் ஏவ ந்ருʼபாத்மஜ || 3-9-6

த⁴ர்மிஷ்ட꞉ ஸத்ய ஸந்த⁴꞉ ச பிது꞉ நிர்தே³ஷ² காரக꞉ |
த்வயி த⁴ர்ம꞉ ச ஸத்யம் ச த்வயி ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் ||3-9-7

தச்ச ஸர்வம் மஹாபா³ஹோ ஷ²க்யம் வோடு⁴ம் ஜிதேஇந்த்³ரியை꞉ |
தவ வஷ்²ய இந்த்³ரியத்வம் ச ஜாநாமி ஷு²ப⁴த³ர்ஷ²ந || 3-9-8

த்ருʼதீயம் யத்³ இத³ம் ரௌத்³ரம் பர ப்ராண அபி⁴ஹிம்ʼஸநம் |
நிர்வைரம் க்ரியதே மோஹாத் தத் ச தே ஸமுபஸ்தி²தம் || 3-9-9

ப்ரதிஜ்ஞாத꞉ த்வயா வீர த³ண்ட³காரண்ய வாஸிநாம் |
ருʼஷீணாம் ரக்ஷணார்தா²ய வத⁴꞉ ஸம்ʼயதி ரக்ஷஸாம் || 3-9-10

ஏதன் நிமித்தம் ச வநம் த³ண்ட³கா இதி விஷ்²ருதம் |
ப்ரஸ்தி²த꞉ த்வம் ஸஹ ப்⁴ராத்ரா த்⁴ருʼத பா³ண ஷ²ராஅஸந꞉ || 3-9-11

தத꞉ த்வாம் ப்ரஸ்தி²தம் த்³ருʼஷ்ட்வா மம சிந்த ஆகுலம் மந꞉ |
த்வத் வ்ருʼத்தம் சிந்தயந்த்யா வை ப⁴வேத் நி꞉ஷ்²ரேயஸம் ஹிதம் || 3-9-12

ந ஹி மே ரோசதே வீர꞉ க³மநம் த³ண்ட³கான் ப்ரதி |
காரணம் தத்ர வக்ஷ்யாமி வத³ந்த்யா꞉ ஷ்²ரூயதாம் மம || 3-9-13

த்வம் ஹி பா³ண த⁴நுஷ்பாணி꞉ ப்⁴ராத்ரா ஸஹ வநம் க³த꞉ |
த்³ருʼஷ்ட்வா வந சரான் ஸர்வான் கச்சித் குர்யா꞉ ஷ²ர வ்யயம் || 3-9-14

க்ஷத்ரியாணாம் இஹ த⁴நுர் ஹுதாஷ²ஸ்ய இந்த⁴நாநி ச |
ஸமீபத꞉ ஸ்தி²தம் தேஜோ ப³லம் உச்ச்²ஹ்ரயதே ப்⁴ருʼஷ²ம் || 3-9-15

புரா கில மஹாபா³ஹோ தபஸ்வீ ஸத்ய வாக் ஷு²சி꞉ |
கஸ்மின் சித் அப⁴வத் புண்யே வநே ரத ம்ருʼக³ த்³விஜே || 3-9-16

தஸ்ய ஏவ தபஸோ விக்⁴நம் கர்தும் இந்த்³ர꞉ ஷ²சீபதி꞉ |
க²ட்³க³ பாணி꞉ அத² ஆக³ச்ச்²ஹத் ஆஷ்²ரமம் ப⁴ட ரூப த்⁴ருʼக் || 3-9-17

தஸ்மின் தத் ஆஷ்²ரம பதே³ நிஹித꞉ க²ட்³க³ உத்தம꞉ |
ஸ ந்யாஸ விதி⁴நா த³த்த꞉ புண்யே தபஸி திஷ்ட²த꞉ || 3-9-18

ஸ தத் ஷ²ஸ்த்ரம் அநுப்ராப்ய ந்யாஸ ரக்ஷண தத்பர꞉ |
வநே து விசரதி ஏவ ரக்ஷன் ப்ரத்யயம் ஆத்மந꞉ || 3-9-19

யத்ர க³ச்ச்²ஹதி உபாதா³தும் மூலாநி ச ப²லாநி ச |
ந விநா யாதி தம் க²ட்³க³ம் ந்யாஸ ரக்ஷண தத்பர꞉ || 3-9-20

நித்யம் ஷ²ஸ்த்ரம் பரிவஹன் க்ரமேண ஸ தபோத⁴ந꞉ |
சகார ரௌத்³ரீம் ஸ்வாம் பு³த்³தி⁴ம் த்யக்த்வா தபஸி நிஷ்²சயம் || 3-9-21

தத꞉ ஸ ரௌத்³ர அபி⁴ரத꞉ ப்ரமத்தோ அத⁴ர்ம கர்ஷித꞉ |
தஸ்ய ஷ²ஸ்த்ரஸ்ய ஸம்ʼவாஸாத் ஜகா³ம நரகம் முநி꞉ || 3-9-22

ஏவம் ஏதத் புரா வ்ருʼத்தம் ஷ²ஸ்த்ர ஸம்ʼயோக³ காரணம் |
அக்³நி ஸம்ʼயோக³வத் ஹேது꞉ ஷ²ஸ்த்ர ஸம்ʼயோக³ உச்யதே || 3-9-23

ஸ்நேஹாத் ச ப³ஹுமாநாத் ச ஸ்மாரயே த்வாம் ந ஷி²க்ஷயே |
ந கத²ம்ʼசந ஸா கார்யா க்³ருʼஹீத த⁴நுஷா த்வயா || 3-9-24

பு³த்³தி⁴꞉ வைரம் விநா ஹந்தும் ராக்ஷஸான் த³ண்ட³க ஆஷ்²ரிதான் |
அபராத⁴ம் விநா ஹந்தும் லோகோ வீர ந காமயே || 3-9-25

க்ஷத்ரியாணாம் து வீராணாம் வநேஷு நியதாத்மநாம் |
த⁴நுஷா கார்யம் ஏதாவத் ஆர்தாநாம் அபி⁴ரக்ஷணம் || 3-9-26

க்வ ச ஷ²ஸ்த்ரம் க்வ ச வநம் க்வ ச க்ஷாத்ரம் தப꞉ க்வ ச |
வ்யாவித்³த⁴ம் இத³ம் அஸ்மாபி⁴꞉ தே³ஷ² த⁴ர்ம꞉ து பூஜ்யதாம் || 3-9-27

ததா³ர்ய கலுஷா பு³த்³தி⁴꞉ ஜாயதே ஷ²ஸ்த்ர ஸேவநாத் |
புநர் க³த்வாத் தத் அயோத்⁴யாயாம் க்ஷத்ர த⁴ர்மம் சரிஷ்யஸி || 3-9-28

அக்ஷயா து ப⁴வேத் ப்ரீதி꞉ ஷ்²வஷ்²ரூ ஷ்²வஷு²ரயோ꞉ மம |
யதி³ ராஜ்யம் ஹி ஸம்ʼந்யஸ்ய ப⁴வேத் த்வம் நிரதோ முநி꞉ || 3-9-29

த⁴ர்மாத் அர்த²꞉ ப்ரப⁴வதி த⁴ர்மாத் ப்ரப⁴வதே ஸுக²ம் |
த⁴ர்மேண லப⁴தே ஸர்வம் த⁴ர்ம ஸாரம் இத³ம் ஜக³த் || 3-9-30

ஆத்மாநம் நியமை꞉ தை꞉ தை꞉ கர்ஷயித்வா ப்ரயத்நத꞉ |
ப்ராப்யதே நிபுணை꞉ த⁴ர்மோ ந ஸுகா²த் லப⁴தே ஸுக²ம் || 3-9-31

நித்யம் ஷு²சி மதி꞉ ஸௌம்ய சர த⁴ர்மம் தபோ வநே |
ஸர்வம் ஹி விதி³தம் துப்⁴யம் த்ரைலோக்யம் அபி தத்த்வத꞉ || 3-9-32

ஸ்த்ரீ சாபலாத் ஏதத் உதா³ஹ்ருʼதம் மே
த⁴ர்மம் ச வக்தும் தவ க꞉ ஸமர்த²꞉ |
விசார்ய பு³த்³த்⁴யா து ஸஹ அநுஜேந
யத் ரோசதே தத் குரு ம அசிரேண || 3-9-33

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ நவம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை