Monday 23 January 2023

அயோத்யா காண்டம் 109ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ நவோத்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Rama reproachin Jabali

ஜாபா³லே꞉ து வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராம꞉ ஸத்ய ஆத்மநாம் வர꞉ |
உவாச பரயா யுக்த்யா ஸ்வ பு³த்³த்⁴யா ச அவிபந்நயா || 2-109-1

ப⁴வான் மே ப்ரிய காம அர்த²ம் வசநம் யத்³ இஹ உக்தவான் |
அகார்யம் கார்ய ஸம்காஷ²ம் அபத்²யம் பத்²ய ஸம்மிதம் || 2-109-2

நிர்மர்யாத³꞉ து புருஷ꞉ பாப ஆசார ஸமந்வித꞉ |
மாநம் ந லப⁴தே ஸத்ஸு பி⁴ந்ந சாரித்ர த³ர்ஷ²ந꞉ || 2-109-3

குலீநம் அகுலீநம் வா வீரம் புருஷ மாநிநம் |
சாரித்ரம் ஏவ வ்யாக்²யாதி ஷு²சிம் வா யதி³ வா அஷு²சிம் || 2-109-4

அநாரய꞉ து ஆர்ய ஸம்காஷ²꞉ ஷௌ²சாத்³த்³ ஹீந꞉ ததா² ஷு²சி꞉ |
லக்ஷண்யவத்³ அலக்ஷண்யோ து³ஹ்ஷீ²ல꞉ ஷீ²லவான் இவ || 2-109-5

அத⁴ர்மம் த⁴ர்ம வேஷேண யதி³ இமம் லோக ஸம்கரம் |
அபி⁴பத்ஸ்யே ஷு²ப⁴ம் ஹித்வா க்ரியா விதி⁴ விவர்ஜிதம் || 2-109-6

க꞉ சேதயாந꞉ புருஷ꞉ கார்ய அகார்ய விசக்ஷண꞉ |
ப³ஹு மம்ʼஸ்யதி மாம் லோகே து³ர்வ்ருʼத்தம் லோக தூ³ஷணம் || 2-109-7

கஸ்ய யாஸ்யாம்ய் அஹம் வ்ருʼத்தம் கேந வா ஸ்வர்க³ம் ஆப்நுயாம் |
அநயா வர்தமாநோ அஹம் வ்ருʼத்த்யா ஹீந ப்ரதிஜ்நயா || 2-109-8

காம வ்ருʼத்த꞉ து அயம் லோக꞉ க்ருʼத்ஸ்ந꞉ ஸமுபவர்ததே |
யத்³ வ்ருʼத்தா꞉ ஸந்தி ராஜாந꞉ தத்³ வ்ருʼத்தா꞉ ஸந்தி ஹி ப்ரஜா꞉ || 2-109-9

ஸத்யம் ஏவ ஆந்ருʼஷ²ம்ʼஸ்யம் ச ராஜ வ்ருʼத்தம் ஸநாதநம் |
தஸ்மாத் ஸத்ய ஆத்மகம் ராஜ்யம் ஸத்யே லோக꞉ ப்ரதிஷ்டி²த꞉ || 2-109-10

ருʼஷய꞉ சைவ தே³வா꞉ ச ஸத்யம் ஏவ ஹி மேநிரே |
ஸத்ய வாதீ³ ஹி லோகே அஸ்மின் பரமம் க³க்³ச்ச²தி க்ஷயம் || 2-109-11

உத்³விஜந்தே யதா² ஸர்பான் நராத்³ அந்ருʼத வாதி³ந꞉ |
த⁴ர்ம꞉ ஸத்யம் பரோ லோகே மூலம் ஸ்வர்க³ஸ்ய ச உச்யதே || 2-109-12

ஸத்யம் ஏவ ஈஷ்²வரோ லோகே ஸத்யம் பத்³மா ஸமாஷ்²ரிதா |
ஸத்ய மூலாநி ஸர்வாணி ஸத்யான் ந அஸ்தி பரம் பத³ம் || 2-109-13

த³த்தம் இஷ்டம் ஹுதம் சைவ தப்தாநி ச தபாம்ʼஸி ச |
வேதா³꞉ ஸத்ய ப்ரதிஷ்டா²நா꞉ தஸ்மாத் ஸத்ய பரோ ப⁴வேத் || 2-109-14

ஏக꞉ பாலயதே லோகம் ஏக꞉ பாலயதே குலம் |
மஜ்ஜத்ய் ஏகோ ஹி நிரய꞉ ஏக꞉ ஸ்வர்கே³ மஹீயதே || 2-109-15

ஸோ அஹம் பிதுர் நிதே³ஷ²ம் து கிம் அர்த²ம் ந அநுபாலயே |
ஸத்ய ப்ரதிஷ்²ரவ꞉ ஸத்யம் ஸத்யேந ஸமயீ க்ருʼத꞉ || 2-109-16

ந ஏவ லோபா⁴ன் ந மோஹாத்³ வா ந ச அஜ்நாநாத் தமோ அந்வித꞉ |
ஸேதும் ஸத்யஸ்ய பே⁴த்ஸ்யாமி கு³ரோ꞉ ஸத்ய ப்ரதிஷ்²ரவ꞉ || 2-109-17

அஸத்ய ஸம்ʼத⁴ஸ்ய ஸத꞉ சலஸ்ய அஸ்தி²ர சேதஸ꞉ |
ந ஏவ தே³வா ந பிதர꞉ ப்ரதீக்³ச்ச²ந்தி இதி ந꞉ ஷ்²ருதம் || 2-109-18

ப்ரத்யக்³ ஆத்மம் இமம் த⁴ர்மம் ஸத்யம் பஷ்²யாம்ய் அஹம் ஸ்வயம் |
பா⁴ர꞉ ஸத் புருஷ ஆசீர்ண꞉ தத்³ அர்த²ம் அபி⁴நந்த்³யதே || 2-109-19

க்ஷாத்ரம் த⁴ர்மம் அஹம் த்யக்ஷ்யே ஹ்ய் அத⁴ர்மம் த⁴ர்ம ஸம்ஹிதம் |
க்ஷுத்³ரௌர் ந்ருʼஷ²ம்ʼஸைர் லுப்³தை⁴꞉ ச ஸேவிதம் பாப கர்மபி⁴꞉ || 2-109-20

காயேந குருதே பாபம் மநஸா ஸம்ப்ரதா⁴ர்ய ச |
அந்ருʼதம் ஜிஹ்வயா ச ஆஹ த்ரிவித⁴ம் கர்ம பாதகம் || 2-109-21

பூ⁴மி꞉ கீர்திர் யஷோ² லக்ஷ்மீ꞉ புருஷம் ப்ரார்த²யந்தி ஹி |
ஸ்வர்க³ஸ்த²ம் ச அநுப³த்⁴நந்தி ஸத்யம் ஏவ ப⁴ஜேத தத் || 2-109-22

ஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஹ்ய் அநார்யம் ஏவ ஸ்யாத்³ யத்³ ப⁴வான் அவதா⁴ர்ய மாம் |
ஆஹ யுக்தி கரைர் வாக்யைர் இத³ம் ப⁴த்³ரம் குருஷ்வ ஹ || 2-109-23

கத²ம் ஹ்ய் அஹம் ப்ரதிஜ்நாய வந வாஸம் இமம் கு³ரோ꞉ |
ப⁴ரதஸ்ய கரிஷ்யாமி வசோ ஹித்வா கு³ரோர் வச꞉ || 2-109-24

ஸ்தி²ரா மயா ப்ரதிஜ்நாதா ப்ரதிஜ்நா கு³ரு ஸம்நிதௌ⁴ |
ப்ரஹ்ருʼஷ்ட மாநஸா தே³வீ கைகேயீ ச அப⁴வத் ததா³ || 2-109-25

வந வாஸம் வஸந்ன் ஏவம் ஷு²சிர் நியத போ⁴ஜந꞉ |
மூலை꞉ புஷ்பை꞉ ப²லை꞉ புண்யை꞉ பித்ருʼருʼன் தே³வாம꞉ ச தர்பயன் || 2-109-26

ஸம்துஷ்ட பந்ச வர்கோ³ அஹம் லோக யாத்ராம் ப்ரவர்தயே |
அகுஹ꞉ ஷ்²ரத்³த³தா⁴ந꞉ ஸன் கார்ய அகார்ய விசக்ஷண꞉ || 2-109-27

கர்ம பூ⁴மிம் இமாம் ப்ராப்ய கர்தவ்யம் கர்ம யத் ஷு²ப⁴ம் |
அக்³நிர் வாயு꞉ ச ஸோம꞉ ச கர்மணாம் ப²ல பா⁴கி³ந꞉ || 2-109-28

ஷ²தம் க்ரதூநாம் ஆஹ்ருʼத்ய தே³வ ராட் த்ரிதி³வம் க³த꞉ |
தபாம்ʼஸ்ய் உக்³ராணி ச ஆஸ்தா²ய தி³வம் யாதா மஹர்ஷய꞉ || 2-109-29

அம்ருʼஷ்யமாண꞉ புநருக்³ரதேஜா |
நிஷ²ம்ய தம்ʼ நாஸ்திகவாக்யஹேதும் |
அதா²ப்³ரவீத்தம்ʼ ந்ருʼபதேஸ்தநூஜோ |
விக³ர்ஹமாணோ வசாநாநி தஸ்ய || 2-109-30

ஸத்யம்ʼ ச த⁴ர்மம்ʼ ச பராக்ரமம்ʼ ச |
பூ⁴தாநுகம்பாம்ʼ ப்ரியவாதி³தாம் ச |
த்³விஜாதிதே³வாதிதி²பூஜநம்ʼ ச |
பந்தா²நமாஹுஸ்த்ரிதி³வஸ்ய ஸந்த꞉ || 2-109-31

தேநைவமாஜ்ஞாய யதா²வத³ர்த² |
மேகோத³யம்ʼ ஸம்ப்ரதிபத்³ய விப்ரா꞉ |
த⁴ர்மம்ʼ சரந்த꞉ ஸகலம்ʼ யதா²வ |
த்காஃஜ்^ஃக்²ஷந்தி லோகாக³மமப்ரமத்தா꞉ || 2-109-32

நிந்தா³ம்யஹம்ʼ கர்ம பிது꞉ க்ருʼதம்ʼ த |
த்³யஸ்த்வாமக்³ருʼஹ்ணாத்³விஷமஸ்த²பு³த்³தி⁴ம் |
பு³த்³த்⁴யாநயைவம்ʼவித⁴யா சரந்தம்ʼ |
ஸுநாஸ்திகம்ʼ த⁴ர்மபதா²த³பேதம் || 2-109-33

யதா² ஹி சோர꞉ ஸ ததா² ஹி பு³த்³த⁴ |
ஸ்ததா²க³தம்ʼ நாஸ்திகமத்ர வித்⁴ஹி |
தஸ்மாத்³தி⁴ ய꞉ ஷ²ங்க்யதம꞉ ப்ரஜாநாம் |
ந நாஸ்தி கேநாபி⁴முகோ² பு³த⁴꞉ ஸ்யாத் 2-109-34

த்வத்தோ ஜநா꞉ பூர்வதரே வராஷ்²ச |
ஷு²பா⁴நி கர்மாணி ப³ஹூநி சக்ரு꞉ |
சித்வா ஸதே³மம்ʼ ச பரம் ச லௌகம்ʼ |
தஸ்மாத்³த்³விஜா꞉ ஸ்வஸ்தி ஹுதம்ʼ க்ருʼதம்ʼ ச 2-109-35

த⁴ர்மே ரதா꞉ ஸத் புருஷை꞉ ஸமேதா꞉ |
தேஜஸ்விநோ தா³ந கு³ண ப்ரதா⁴நா꞉ |
அஹிம்ʼஸகா வீத மலா꞉ ச லோகே |
ப⁴வந்தி பூஜ்யா முநய꞉ ப்ரதா⁴நா꞉ || 2-109-36

இதி ப்³ருவந்தம்ʼ வசநம்ʼ ஸரோஷம்ʼ |
ராமம்ʼ மஹாத்மாநமதீ³நஸத்த்வம் |
உவாச பத்²யம்ʼ புநராஸ்திகம்ʼ ச |
ஸத்யம்ʼ வச꞉ ஸாநுநயம்ʼ ச விப்ர꞉ || 2-109-37

ந நாஸ்திகாநாம்ʼ வசநம் ப்³ரவீம்யஹம்ʼ |
ந நாஸ்திகோ(அ)ஹம்ʼ ந ச நாஸ்தி கிம்ʼசந |
ஸமீக்ஷ்ய காலம்ʼ புநராஸ்திகோ(அ)ப⁴வம்ʼ |
ப⁴வேய காலே புநரேவ நாஸ்திக꞉ || 2-109-38

ஸ சாபி காலோ(அ)ய முபாக³த꞉ ஷ²நை꞉ |
யதா² மயா நாஸ்திகவாகு³தீ³ரிதா |
நிவர்தநார்த²ம்ʼ தவ ராம காரணாத் |
ப்ரஸாத³நார்த²ம்ʼ ச மயைததீ³ரிதம் || || 2-109-39

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமாத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ நவோத்தரஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை