Monday 21 November 2022

அயோத்யா காண்டம் 100ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata and Rama

ஜடிலம் சீரவஸநம் ப்ராஞ்ஜலிம் பதிதம் பு⁴வி |
த³த³ர்ஷ² ராமோ து³ர்த³ர்ஷ²ம் யுகா³ந்தே பா⁴ஸ்கரம் யதா² || 2-100-1

கத²ம் சித³பி⁴விஜ்ஞாய விவர்ணவத³நம் க்ருஷ²ம் |
ப்⁴ராதரம் ப⁴ரதம் ராம꞉ பரிஜக்³ராஹ பா³ஹுநா || 2-100-2

ஆக்⁴ராய ராம꞉ தம் மூர்த்⁴நி பரிஷ்வஜ்ய ச ராக⁴வ꞉ |
அந்கே ப⁴ரதம் ஆரோப்ய பர்யப்ருக்³ச்ச²த் ஸமாஹித꞉ || 2-100-3

க்வ நு தே அபூ⁴த் பிதா தாத யத்³ அரண்யம் த்வம் ஆக³த꞉ |
ந ஹி த்வம் ஜீவத꞉ தஸ்ய வநம் ஆக³ந்தும் அர்ஹஸி || 2-100-4

சிரஸ்ய ப³த பஷ்²யாமி தூ³ராத்³ ப⁴ரதம் ஆக³தம் |
து³ஷ்ப்ரதீகம் அரண்யே அஸ்மின் கிம் தாத வநம் ஆக³த꞉ || 2-100-5

கச்சித்³தா⁴ரயஏ தாத ராஜா யத்த்வமிஹாக³த꞉ |
கச்சிந்ந தீ³ந꞉ ஸஹஸா ராஜா லோகாந்தரம் க³த꞉ || 2-100-6

கச்சித்ஸௌம்ய நதே ராஜ்யம் ப்⁴ரஷ்ட²ம் பா³லஸ்ய ஷா²ஷ்²வதம் |
கச்சிசு²ஷ்²ரூஷஸே தாத பிதரம் ஸத்யவிக்ரமம் || 2-100-7

கச்சித்³ த³ஷ²ரதோ² ராஜா குஷ²லீ ஸத்ய ஸம்க³ர꞉ |
ராஜ ஸூய அஷ்²வ மேதா⁴நாம் ஆஹர்தா த⁴ர்ம நிஷ்²சய꞉ || 2-100-8

ஸ கச்சித்³ ப்³ராஹ்மணோ வித்³வான் த⁴ர்ம நித்யோ மஹா த்³யுதி꞉ |
இக்ஷ்வாகூணாம் உபாத்⁴யாயோ யதா²வத் தாத பூஜ்யதே || 2-100-9

ஸா தாத கச்சிச் ச கௌஸல்யா ஸுமித்ரா ச ப்ரஜாவதீ |
ஸுகி²நீ கச்சித்³ ஆர்யா ச தே³வீ நந்த³தி கைகயீ || 2-100-10

கச்சித்³ விநய ஸம்பந்ந꞉ குல புத்ரோ ப³ஹு ஷ்²ருத꞉ |
அநஸூயுர் அநுத்³ரஷ்டா ஸத்க்ருத꞉ தே புரோஹித꞉ || 2-100-11

கச்சித்³ அக்³நிஷு தே யுக்தோ விதி⁴ஜ்நோ மதிமான் ருஜு꞉ |
ஹுதம் ச ஹோஷ்யமாணம் ச காலே வேத³யதே ஸதா³ || 2-100-12

கச்சித்³தே³வான் பித்ற்^ஊன் ப்⁴ருத்வாந்கு³ரூன் பித்ருஸமாநபி |
வ்ருத்³தா⁴ம்ஷ்²ச தாத வைத்³யாம்ஷ்²ச ப்³ராஹ்மணாம்ஷ்²சாபி⁴மந்யஸே || 2-100-13

இஷு அஸ்த்ர வர ஸம்பந்நம் அர்த² ஷா²ஸ்த்ர விஷா²ரத³ம் |
ஸுத⁴ந்வாநம் உபாத்⁴யாயம் கச்சித் த்வம் தாத மந்யஸே || 2-100-14

கச்சித்³ ஆத்ம ஸமா꞉ ஷூ²ரா꞉ ஷ்²ருதவந்தோ ஜித இந்த்³ரியா꞉ |
குலீநா꞉ ச இந்கி³தஜ்நா꞉ ச க்ருதா꞉ தே தாத மந்த்ரிண꞉ || 2-100-15

மந்த்ரோ விஜய மூலம் ஹி ராஜ்நாம் ப⁴வதி ராக⁴வ |
ஸுஸம்வ்ருதோ மந்த்ர த⁴ரைர் அமாத்யை꞉ ஷா²ஸ்த்ர கோவிதை³꞉ || 2-100-16

கச்சின் நித்³ரா வஷ²ம் ந ஏஷி கச்சித் காலே விபு³த்⁴யஸே |
கச்சின் ச அபர ராத்ரிஷு சிந்தயஸ்ய் அர்த² நைபுணம் || 2-100-17

கச்சின் மந்த்ரயஸே ந ஏக꞉ கச்சின் ந ப³ஹுபி⁴꞉ ஸஹ |
கச்சித் தே மந்த்ரிதோ மந்த்ரோ ராஷ்ட்ரம் ந பரிதா⁴வதி || 2-100-18

கச்சித்³ அர்த²ம் விநிஷ்²சித்ய லகு⁴ மூலம் மஹா உத³யம் |
க்ஷிப்ரம் ஆரப⁴ஸே கர்தும் ந தீ³ர்க⁴யஸி ராக⁴வ || 2-100-19

கச்சித் து ஸுக்ருதாந்ய் ஏவ க்ருத ரூபாணி வா புந꞉ |
விது³꞉ தே ஸர்வ கார்யாணி ந கர்தவ்யாநி பார்தி²வா꞉ || 2-100-20

கச்சின் ந தர்கைர் யுக்த்வா வா யே ச அப்ய் அபரிகீர்திதா꞉ |
த்வயா வா தவ வா அமாத்யைர் பு³த்⁴யதே தாத மந்த்ரிதம் || 2-100-21

கச்சித் ஸஹஸ்ரான் மூர்கா²ணாம் ஏகம் இக்³ச்ச²ஸி பண்டி³தம் |
பண்டி³தோ ஹ்ய் அர்த² க்ருக்³ச்ச்²ரேஷு குர்யான் நிஹ்ஷ்²ரேயஸம் மஹத் || 2-100-22

ஸஹஸ்ராண்ய் அபி மூர்கா²ணாம் யத்³ய் உபாஸ்தே மஹீ பதி꞉ |
அத² வா அப்ய் அயுதாந்ய் ஏவ ந அஸ்தி தேஷு ஸஹாயதா || 2-100-23

ஏகோ அப்ய் அமாத்யோ மேதா⁴வீ ஷூ²ரோ த³க்ஷோ விசக்ஷண꞉ |
ராஜாநம் ராஜ மாத்ரம் வா ப்ராபயேன் மஹதீம் ஷ்²ரியம் || 2-100-24

கச்சின் முக்²யா மஹத்ஸு ஏவ மத்⁴யமேஷு ச மத்⁴யமா꞉ |
ஜக⁴ந்யா꞉ ச ஜக⁴ந்யேஷு ப்⁴ருத்யா꞉ கர்மஸு யோஜிதா꞉ || 2-100-25

அமாத்யான் உபதா⁴ அதீதான் பித்ரு பைதாமஹான் ஷு²சீன் |
ஷ்²ரேஷ்டா²ன் ஷ்²ரேஷ்டே²ஷு கச்சித் த்வம் நியோஜயஸி கர்மஸு || 2-100-26

கச்சிந்நோக்³ரேண த³ண்டே³ந ப்⁴ருஷ²முத்³வேஜிதப்ரஜம் |
ராஜ்யம் தவாநுஜாநந்தி மந்த்ரிண꞉ கைகயீஸுத || 2-100-27

கச்சித் த்வாம் ந அவஜாநந்தி யாஜகா꞉ பதிதம் யதா² |
உக்³ர ப்ரதிக்³ரஹீதாரம் காமயாநம் இவ ஸ்த்ரிய꞉ || 2-100-28

உபாய குஷ²லம் வைத்³யம் ப்⁴ருத்ய ஸந்தூ³ஷணே ரதம் |
ஷூ²ரம் ஐஷ்²வர்ய காமம் ச யோ ந ஹந்தி ஸ வத்⁴யதே || 2-100-29

கச்சித்³த்³ ஹ்ருஷ்ட꞉ ச ஷூ²ர꞉ ச த்⁴ருதிமான் மதிமான் ஷு²சி꞉ |
குலீந꞉ ச அநுரக்த꞉ ச த³க்ஷ꞉ ஸேநா பதி꞉ க்ருத꞉ || 2-100-30

ப³லவந்த꞉ ச கச்சித் தே முக்²யா யுத்³த⁴ விஷா²ரதா³꞉ |
த்³ருஷ்ட அபதா³நா விக்ராந்தா꞉ த்வயா ஸத்க்ருத்ய மாநிதா꞉ || 2-100-31

கசித்³ ப³லஸ்ய ப⁴க்தம் ச வேதநம் ச யதா² உசிதம் |
ஸம்ப்ராப்த காலம் தா³தவ்யம் த³தா³ஸி ந விலம்ப³ஸே || 2-100-32

கால அதிக்ரமணே ஹ்ய் ஏவ ப⁴க்த வேதநயோர் ப்⁴ருதா꞉ |
ப⁴ர்து꞉ குப்யந்தி து³ஷ்யந்தி ஸோ அநர்த²꞉ ஸுமஹான் ஸ்ம்ருத꞉ || 2-100-33

கச்சித் ஸர்வே அநுரக்தா꞉ த்வாம் குல புத்ரா꞉ ப்ரதா⁴நத꞉ |
கச்சித் ப்ராணாம꞉ தவ அர்தே²ஷு ஸம்த்யஜந்தி ஸமாஹிதா꞉ || 2-100-34

கச்சிஜ் ஜாநபதோ³ வித்³வான் த³க்ஷிண꞉ ப்ரதிபா⁴நவான் |
யதா² உக்த வாதீ³ தூ³த꞉ தே க்ருதோ ப⁴ரத பண்டி³த꞉ || 2-100-35

கச்சித்³ அஷ்டாத³ஷா²ந்ய் ஏஷு ஸ்வ பக்ஷே த³ஷ² பந்ச ச |
த்ரிபி⁴꞉ த்ரிபி⁴ர் அவிஜ்நாதைர் வேத்ஸி தீர்தா²நி சாரகை꞉ || 2-100-36

கச்சித்³ வ்யபாஸ்தான் அஹிதான் ப்ரதியாதாம꞉ ச ஸர்வதா³ |
து³ர்ப³லான் அநவஜ்நாய வர்தஸே ரிபு ஸூத³ந || 2-100-37

கச்சின் ந லோகாயதிகான் ப்³ராஹ்மணாம꞉ தாத ஸேவஸே |
அநர்த² குஷ²லா ஹ்ய் ஏதே பா³லா꞉ பண்டி³த மாநிந꞉ || 2-100-38

த⁴ர்ம ஷா²ஸ்த்ரேஷு முக்²யேஷு வித்³யமாநேஷு து³ர்பு³தா⁴꞉ |
பு³த்³தி⁴மான் வீக்ஷிகீம் ப்ராப்ய நிரர்த²ம் ப்ரவத³ந்தி தே || 2-100-39

வீரைர் அத்⁴யுஷிதாம் பூர்வம் அஸ்மாகம் தாத பூர்வகை꞉ |
ஸத்ய நாமாம் த்³ருட⁴ த்³வாராம் ஹஸ்த்ய் அஷ்²வ ரத² ஸம்குலாம் || 2-100-40

ப்³ராஹ்மணை꞉ க்ஷத்ரியைர் வைஷ்²யை꞉ ஸ்வ கர்ம நிரதை꞉ ஸதா³ |
ஜித இந்த்³ரியைர் மஹா உத்ஸாஹைர் வ்ருத அமாத்யை꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 2-100-41

ப்ராஸாதை³ர் விவித⁴ ஆகாரைர் வ்ருதாம் வைத்³ய ஜந ஆகுலாம் |
கச்சித் ஸமுதி³தாம் ஸ்பீ²தாம் அயோத்⁴யாம் பரிரக்ஷஸி || 2-100-42

கச்சிச் சைத்ய ஷ²தைர் ஜுஷ்ட꞉ ஸுநிவிஷ்ட ஜந ஆகுல꞉ |
தே³வ ஸ்தா²நை꞉ ப்ரபாபி⁴꞉ ச தடா³கை³꞉ ச உபஷோ²பி⁴த꞉ || 2-100-43

ப்ரஹ்ருஷ்ட நர நாரீக꞉ ஸமாஜ உத்ஸவ ஷோ²பி⁴த꞉ |
ஸுக்ருஷ்ட ஸீமா பஷு²மான் ஹிம்ஸாபி⁴ர் அபி⁴வர்ஜித꞉ || 2-100-44

அதே³வ மாத்ருகோ ரம்ய꞉ ஷ்²வா பதை³꞉ பரிவர்ஜித꞉ |
பரித்யக்தோ ப⁴யை꞉ ஸர்வை꞉ க²நிபி⁴ஷ்²சோபஷோ²பி⁴த꞉ 2-100-45

விவர்ஜிதோ நரை꞉ பாபைர்மம பூர்வை꞉ ஸுரக்ஷித꞉ |
கச்சிஜ் ஜந பத³꞉ ஸ்பீ²த꞉ ஸுக²ம் வஸதி ராக⁴வ || 2-100-46

கச்சித் தே த³யிதா꞉ ஸர்வே க்ருஷி கோ³ ரக்ஷ ஜீவிந꞉ |
வார்தாயாம் ஸம்ஷ்²ரித꞉ தாத லோகோ ஹி ஸுக²ம் ஏத⁴தே || 2-100-47

தேஷாம் கு³ப்தி பரீஹாரை꞉ கச்சித் தே ப⁴ரணம் க்ருதம் |
ரக்ஷ்யா ஹி ராஜ்நா த⁴ர்மேண ஸர்வே விஷய வாஸிந꞉ || 2-100-48

கச்சித் ஸ்த்ரிய꞉ ஸாந்த்வயஸி கச்சித் தா꞉ ச ஸுரக்ஷிதா꞉ |
கச்சின் ந ஷ்²ரத்³த³தா⁴ஸ்ய ஆஸாம் கச்சித்³ கு³ஹ்யம் ந பா⁴ஷஸே || 2-100-49

கச்சிந்நாக³வநம் கு³ப்தம் கச்சித்தே ஸந்தி தே⁴நுகா꞉ |
கசிந்ந க³ணிகாஷ்²வாநாம் குஞ்ஜராணாம் ச த்ருப்யஸி || 2-100-50

கச்சித்³ த³ர்ஷ²யஸே நித்யம் மநுஷ்யாணாம் விபூ⁴ஷிதம் |
உத்தா²ய உத்தா²ய பூர்வ அஹ்ணே ராஜ புத்ரோ மஹா பதே² || 2-100-51

கச்சிந்ந ஸர்வே கர்மாந்தா꞉ ப்ரத்யக்ஷாஸ்தே(அ)விஷ²ங்கயா |
ஸர்வே வா புநருத்ஸ்ருஷ்டா மத்⁴யமே வாத்ர காரணம் 2-100-52

கச்சித் ஸர்வாணி து³ர்கா³ணி த⁴ந தா⁴ந்ய ஆயுத⁴ உத³கை꞉ |
யந்த்ரை꞉ ச பரிபூர்ணாநி ததா² ஷி²ல்பி த⁴நுர் த⁴ரை꞉ || 2-100-53

ஆய꞉ தே விபுல꞉ கச்சித் கச்சித்³ அல்பதரோ வ்யய꞉ |
அபாத்ரேஷு ந தே கச்சித் கோஷோ² க³க்³ச்ச²தி ராக⁴வ || 2-100-54

தே³வதா அர்தே² ச பித்ர் அர்தே² ப்³ராஹ்மண அப்⁴யாக³தேஷு ச |
யோதே⁴ஷு மித்ர வர்கே³ஷு கச்சித்³ க³க்³ச்ச²தி தே வ்யய꞉ || 2-100-55

கச்சித்³ ஆர்யோ விஷு²த்³த⁴ ஆத்மா க்ஷாரித꞉ சோர கர்மணா |
அப்ருஷ்ட꞉ ஷா²ஸ்த்ர குஷ²லைர் ந லோபா⁴த்³ ப³த்⁴யதே ஷு²சி꞉ || 2-100-56

க்³ருஹீத꞉ சைவ ப்ருஷ்ட꞉ ச காலே த்³ருஷ்ட꞉ ஸகாரண꞉ |
கச்சின் ந முச்யதே சோரோ த⁴ந லோபா⁴ன் நர ருஷப⁴ || 2-100-57

வ்யஸநே கச்சித்³ ஆட்⁴யஸ்ய து³க³தஸ்ய ச ராக⁴வ |
அர்த²ம் விராகா³꞉ பஷ்²யந்தி தவ அமாத்யா ப³ஹு ஷ்²ருதா꞉ || 2-100-58

யாநி மித்²யா அபி⁴ஷ²ஸ்தாநாம் பதந்த்ய் அஸ்ராணி ராக⁴வ |
தாநி புத்ர பஷூ²ன் க்⁴நந்தி ப்ரீத்ய் அர்த²ம் அநுஷா²ஸத꞉ || 2-100-59

கச்சித்³ வ்ருதா⁴ம꞉ ச பா³லாம꞉ ச வைத்³ய முக்²யாம꞉ ச ராக⁴வ |
தா³நேந மநஸா வாசா த்ரிபி⁴ர் ஏதைர் பு³பூ⁴ஷஸே || 2-100-60

கச்சித்³ கு³ரூம꞉ ச வ்ருத்³தா⁴ம꞉ ச தாபஸான் தே³வதா அதிதீ²ன் |
சைத்யாம꞉ ச ஸர்வான் ஸித்³த⁴ அர்தா²ன் ப்³ராஹ்மணாம꞉ ச நமஸ்யஸி || 2-100-61

கச்சித்³ அர்தே²ந வா த⁴ர்மம் த⁴ர்மம் த⁴ர்மேண வா புந꞉ |
உபௌ⁴ வா ப்ரீதி லோபே⁴ந காமேந ந விபா³த⁴ஸே || 2-100-62

கச்சித்³ அர்த²ம் ச த⁴ர்மம் ச காமம் ச ஜயதாம் வர |
விப⁴ஜ்ய காலே காலஜ்ந ஸர்வான் ப⁴ரத ஸேவஸே || 2-100-63

கச்சித் தே ப்³ராஹ்மணா꞉ ஷ²ர்ம ஸர்வ ஷா²ஸ்த்ர அர்த² கோவித³꞉ |
ஆஷ²ம்ஸந்தே மஹா ப்ராஜ்ந பௌர ஜாநபதை³꞉ ஸஹ || 2-100-64

நாஸ்திக்யம் அந்ருதம் க்ரோத⁴ம் ப்ரமாத³ம் தீ³ர்க⁴ ஸூத்ரதாம் |
அத³ர்ஷ²நம் ஜ்நாநவதாம் ஆலஸ்யம் பந்ச வ்ருத்திதாம் || 2-100-65

ஏக சிந்தநம் அர்தா²நாம் அநர்த²ஜ்நை꞉ ச மந்த்ரணம் |
நிஷ்²சிதாநாம் அநாரம்ப⁴ம் மந்த்ரஸ்ய அபரிலக்ஷணம் || 2-100-66

மந்க³லஸ்ய அப்ரயோக³ம் ச ப்ரத்யுத்தா²நம் ச ஸர்வஷ²꞉ |
கச்சித் த்வம் வர்ஜயஸ்ய் ஏதான் ராஜ தோ³ஷாம꞉ சதுர் த³ஷ² || 2-100-67

த³ஷ²பஞ்சசதுர்வர்கா³ன் ஸப்தவர்க³ம் ச தத்த்வத꞉ |
அஷ்டவர்க³ம் த்ரிவர்க³ம் ச வித்³யாஸ்திஸ்ரஷ்²ச ராக⁴வ 2-100-68

இந்த்³ந்த்³ரியாணாம் ஜயம் பு³த்³த்⁴யம் ஷாட்³கு³ண்யம் தை³வமாநுஷம் |
க்ருத்யம் விம்ஷ²திவர்க³ம் ச ததா² ப்ரக்ருதிமண்ட³லம் || 2-100-69

யாத்ராத³ண்ட³விதா⁴நம் ச த்³வியோநீ ஸந்தி⁴விக்³ரஹௌ |
கச்சி²தே³தான் மஹாப்ராஜ்ஞ யதா²வத³நுமந்யஸே 2-100-70

மந்த்ரிபி⁴ஸ்த்வம் யதோ²த்³தி³ஷ்டைஷ்²சதுர்பி⁴ஸ்த்ரிபி⁴ரேவ வா |
கச்சித்ஸமஸ்தைர்வ்யஸ்தைஷ்²ச மந்த்ரம் மந்த்ரயஸே மித²꞉ || 2-100-71

கச்சித்தே ஸப²லா வேதா³꞉ கச்சித்தே ஸப²லா꞉ க்ரியா꞉ |
கச்சித்தே ஸப²லா தா³ரா꞉ கச்சித்தே ஸப²லம் ஷ்²ருதம் || 2-100-72

கச்சிதே³ஷைவ தே பு³த்³தி⁴ர்யதோ²க்தா மம ராகா⁴ |
ஆயுஷ்யா ச யஷ²ஸ்யா ச த⁴ர்மகாமார்த²ஸம்ஹிதா || 2-100-73

யாம் வ்ருத்திம் வர்ததே ராதோ யாம் சந꞉ ப்ரபிதாமஹா꞉ |
தாம் வ்ருத்திம் வர்தஸே கச்சித்³யாச ஸத்பத²கா³ ஷு²பா⁴ 2-100-74

கச்சித் ஸ்வாது³ க்ருதம் போ⁴ஜ்யமேகோ நாஷ்²நாஸி ராக⁴வ |
கச்சிதா³ஷ²ம்ஸமாநேப்⁴யோ மித்ரேப்⁴ய꞉ ஸம்ப்ரயச்ச²ஸி 2-100-75

அவாப்ய க்ருத்ஸ்நாம் வஸுதா⁴ம் யதா²வ |
தி³தஷ்²ச்²யுத꞉ ஸ்வர்க³முபைதி வித்³வான் || 2-100-76

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை