Wednesday 16 November 2022

அயோத்யா காண்டம் 099ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata and Shatrugna fell at the feet of Rama

நிவிஷ்டாயாம் து ஸேநாயாம் உத்ஸுகோ ப⁴ரத꞉ ததா³ |
ஜகா³ம ப்⁴ராதரம் த்³ரஷ்டும் ஷ²த்ருக்⁴நம் அநுத³ர்ஷ²யன் || 2-99-1

ருஷிம் வஸிஷ்ட²ம் ஸந்தி³ஷ்²ய மாத்ருருர் மே ஷீ²க்⁴ரம் ஆநய |
இதி தரிதம் அக்³ரே ஸ ஜாக³ம கு³ரு வத்ஸல꞉ || 2-99-2

ஸுமந்த்ர꞉ து அபி ஷ²துக்⁴நம் அதூ³ராத்³ அந்வபத்³யத |
ராம தா³ர்ஷ²நஜ꞉ தர்ஷோ ப⁴ரதஸ்ய இவ தஸ்ய ச || 2-99-3

க³க்³ச்ச²ந்ன் ஏவ அத² ப⁴ரத꞉ தாபஸ ஆலய ஸம்ஸ்தி²தாம் |
ப்⁴ராது꞉ பர்ண குடீம் ஷ்²ரீமான் உடஜம் ச த³த³ர்ஷ² ஹ || 2-99-4

ஷா²லாயா꞉ து அக்³ரத꞉ தஸ்யா த³த³ர்ஷ² ப⁴ரத꞉ ததா³ |
காஷ்டாநி ச அவப⁴க்³நாநி புஷ்பாண்ய் அவசிதாநி ச || 2-99-5

ஸ லக்ஷ்மணஸ்ய ராமஸ்ய த³த³ர்ஷா²ஷ்²ரமமீயுஷ꞉ |
க்ருதம் வ்ருக்ஷேஷ்வபி⁴ஜ்ஞாநம் குஷ²சீரை꞉ க்வசித் க்வசித் || 2-99-6

ஸ த³த³ர்ஷ² வநே தஸ்மின் மஹத꞉ ஸஞ்சயான் க்ருதான் |
ம்ருகா³ணாம் மஹிஷாணாம் ச கரீஷை꞉ ஷீ²த காரணாத் || 2-99-7

க³க்³ச்ச²ன் ஏவ மஹா பா³ஹுர் த்³யுதிமான் ப⁴ரத꞉ ததா³ |
ஷ²த்ருக்⁴நம் ச அப்³ரவீத்³த்³ ஹ்ருஷ்ட꞉ தான் அமாத்யாம꞉ ச ஸர்வஷ²꞉ || 2-99-8

மந்யே ப்ராப்தா꞉ ஸ்ம தம் தே³ஷ²ம் ப⁴ரத்³வாஜோ யம் அப்³ரவீத் |
ந அதிதூ³ரே ஹி மந்யே அஹம் நதீ³ம் மந்தா³கிநீம் இத꞉ || 2-99-9

உச்சைர் ப³த்³தா⁴நி சீராணி லக்ஷ்மணேந ப⁴வேத்³ அயம் |
அபி⁴ஜ்நாந க்ருத꞉ பந்தா² விகாலே க³ந்தும் இக்³ச்ச²தா || 2-99-10

இத³ம் ச உதா³த்த த³ந்தாநாம் குந்ஜராணாம் தரஸ்விநாம் |
ஷை²ல பார்ஷ்²வே பரிக்ராந்தம் அந்யோந்யம் அபி⁴க³ர்ஜதாம் || 2-99-11

யம் ஏவ ஆதா⁴தும் இக்³ச்ச²ந்தி தாபஸா꞉ ஸததம் வநே |
தஸ்ய அஸௌ த்³ருஷ்²யதே தூ⁴ம꞉ ஸம்குல꞉ க்ருஷ்ட வர்த்மந꞉ || 2-99-12

அத்ர அஹம் புருஷ வ்யாக்⁴ரம் கு³ரு ஸத்கார காரிணம் |
ஆர்யம் த்³ரக்ஷ்யாமி ஸம்ஹ்ருஷ்டோ மஹர்ஷிம் இவ ராக⁴வம் || 2-99-13

அத² க³த்வா முஹூர்தம் து சித்ர கூடம் ஸ ராக⁴வ꞉ |
மந்தா³கிநீம் அநுப்ராப்த꞉ தம் ஜநம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-99-14

ஜக³த்யாம் புருஷ வ்யாக்⁴ர ஆஸ்தே வீர ஆஸநே ரத꞉ |
ஜந இந்த்³ரோ நிர்ஜநம் ப்ராப்ய தி⁴ன் மே ஜந்ம ஸஜீவிதம் || 2-99-15

மத் க்ருதே வ்யஸநம் ப்ராப்தோ லோக நாதோ² மஹா த்³யுதி꞉ |
ஸர்வான் காமான் பரித்யஜ்ய வநே வஸதி ராக⁴வ꞉ || 2-99-16

இதி லோக ஸமாக்ருஷ்ட꞉ பாதே³ஷு அத்³ய ப்ரஸாத³யன் |
ராமஸ்ய நிபதிஷ்யாமி ஸீதாயா꞉ ச புந꞉ புந꞉ || 2-99-17

ஏவம் ஸ விலபம꞉ தஸ்மின் வநே த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ꞉ |
த³த³ர்ஷ² மஹதீம் புண்யாம் பர்ண ஷா²லாம் மநோ ரமாம் || 2-99-18

ஸால தால அஷ்²வ கர்ணாநாம் பர்ணைர் ப³ஹுபி⁴ர் ஆவ்ருதாம் |
விஷா²லாம் ம்ருது³பி⁴꞉ தீர்ணாம் குஷை²ர் வேதி³ம் இவ அத்⁴வரே || 2-99-19

ஷ²க்ர ஆயுத⁴ நிகாஷை²꞉ ச கார்முகைர் பா⁴ர ஸாத⁴நை꞉ |
ருக்ம ப்ருஷ்டை²ர் மஹா ஸாரை꞉ ஷோ²பி⁴தாம் ஷ²த்ரு பா³த⁴கை꞉ || 2-99-20

அர்க ரஷ்²மி ப்ரதீகாஷை²ர் கோ⁴ரை꞉ தூணீ க³தை꞉ ஷ²ரை꞉ |
ஷோ²பி⁴தாம் தீ³ப்த வத³நை꞉ ஸர்பைர் போ⁴க³வதீம் இவ || 2-99-21

மஹா ரஜத வாஸோப்⁴யாம் அஸிப்⁴யாம் ச விராஜிதாம் |
ருக்ம பி³ந்து³ விசித்ராப்⁴யாம் சர்மப்⁴யாம் ச அபி ஷோ²பி⁴தாம் || 2-99-22

கோ³தா⁴ அந்கு³லித்ரைர் ஆஸாக்தை꞉ சித்ரை꞉ காந்சந பூ⁴ஷிதை꞉ |
அரி ஸம்கை⁴ர் அநாத்⁴ருஷ்யாம் ம்ருகை³꞉ ஸிம்ஹ கு³ஹாம் இவ || 2-99-23

ப்ராக்³ உத³க் ஸ்ரவணாம் வேதி³ம் விஷா²லாம் தீ³ப்த பாவகாம் |
த³த³ர்ஷ² ப⁴ரத꞉ தத்ர புண்யாம் ராம நிவேஷ²நே || 2-99-24

நிரீக்ஷ்ய ஸ முஹூர்தம் து த³த³ர்ஷ² ப⁴ரதோ கு³ரும் |
உடஜே ராமம் ஆஸீநாம் ஜடா மண்ட³ல தா⁴ரிணம் || 2-99-25

தம் து க்ருஷ்ண அஜிந த⁴ரம் சீர வல்கல வாஸஸம் |
த³த³ர்ஷ² ராமம் ஆஸீநம் அபி⁴த꞉ பாவக உபமம் || 2-99-26

ஸிம்ஹ ஸ்கந்த⁴ம் மஹா பா³ஹும் புண்ட³ரீக நிப⁴ ஈக்ஷணம் |
ப்ருதி²வ்யா꞉ ஸக³ர அந்தாயா ப⁴ர்தாரம் த⁴ர்ம சாரிணம் || 2-99-27

உபவிஷ்டம் மஹா பா³ஹும் ப்³ரஹ்மாணம் இவ ஷா²ஷ்²வதம் |
ஸ்த²ண்டி³லே த³ர்ப⁴ ஸஸ்ம்தீர்ணே ஸீதயா லக்ஷ்மணேந ச || 2-99-28

தம் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ரத꞉ ஷ்²ரீமான் து³ஹ்க² மோஹ பரிப்லுத꞉ |
அப்⁴யதா⁴வத த⁴ர்ம ஆத்மா ப⁴ரத꞉ கைகயீ ஸுத꞉ || 2-99-29

த்³ருஷ்ட்வா ச விலலாப ஆர்தோ பா³ஷ்ப ஸந்தி³க்³த⁴யா கி³ரா |
அஷ²க்நுவன் தா⁴ரயிதும் தை⁴ர்யாத்³ வசநம் அப்³ரவீத் || 2-99-30

ய꞉ ஸம்ஸதி³ ப்ரக்ருதிபி⁴ர் ப⁴வேத்³ யுக்த உபாஸிதும் |
வந்யைர் ம்ருகை³ர் உபாஸீந꞉ ஸோ அயம் ஆஸ்தே மம அக்³ரஜ꞉ || 2-99-31

வாஸோபி⁴ர் ப³ஹு ஸாஹஸ்ரைர் யோ மஹாத்மா புர உசித꞉ |
ம்ருக³ அஜிநே ஸோ அயம் இஹ ப்ரவஸ்தே த⁴ர்மம் ஆசரன் || 2-99-32

அதா⁴ரயத்³ யோ விவிதா⁴꞉ சித்ரா꞉ ஸுமநஸ꞉ ததா³ |
ஸோ அயம் ஜடா பா⁴ரம் இமம் ஸஹதே ராக⁴வ꞉ கத²ம் || 2-99-33

யஸ்ய யஜ்நைர் யதா² ஆதி³ஷ்டைர் யுக்தோ த⁴ர்மஸ்ய ஸஞ்சய꞉ |
ஷ²ரீர க்லேஷ² ஸம்பூ⁴தம் ஸ த⁴ர்மம் பரிமார்க³தே || 2-99-34

சந்த³நேந மஹா அர்ஹேண யஸ்ய அந்க³ம் உபஸேவிதம் |
மலேந தஸ்ய அந்க³ம் இத³ம் கத²ம் ஆர்யஸ்ய ஸேவ்யதே || 2-99-35

மன் நிமித்தம் இத³ம் து³ஹ்க²ம் ப்ராப்தோ ராம꞉ ஸுக² உசித꞉ |
தி⁴க்³ ஜீவிதம் ந்ருஷ²ம்ஸஸ்ய மம லோக விக³ர்ஹிதம் || 2-99-36

இத்ய் ஏவம் விலபன் தீ³ந꞉ ப்ரஸ்விந்ந முக² பந்கஜ꞉ |
பாதா³உ அப்ராப்ய ராமஸ்ய பபாத ப⁴ரதோ ருத³ன் || 2-99-37

து³ஹ்க² அபி⁴தப்தோ ப⁴ரதோ ராஜ புத்ரோ மஹா ப³ல꞉ |
உக்த்வா ஆர்ய இதி ஸக்ருத்³ தீ³நம் புநர் ந உவாச கிஞ்சந || 2-99-38

பா³ஷ்ப அபிஹித கண்ட²꞉ ச ப்ரேக்ஷ்ய ராமம் யஷ²ஸ்விநம் |
ஆர்ய இத்ய் ஏவ அபி⁴ஸம்க்ருஷ்²ய வ்யாஹர்தும் ந அஷ²கத் தத꞉ || 2-99-39

ஷ²த்ருக்⁴ந꞉ ச அபி ராமஸ்ய வவந்தே³ சரணௌ ருத³ன் |
தாஉ உபௌ⁴ ஸ ஸமாலிந்க்³ய ராமோ அப்ய் அஷ்²ரூண்ய் அவர்தயத் || 2-99-40

தத꞉ ஸுமந்த்ரேண கு³ஹேந சைவ |
ஸமீயதூ ராஜ ஸுதாஉ அரண்யே |
தி³வா கர꞉ சைவ நிஷா² கர꞉ ச |
யதா² அம்ப³ரே ஷு²க்ர ப்³ருஹஸ்பதிப்⁴யாம் || 2-99-41

தான் பார்தி²வான் வாரண யூத²ப ஆபா⁴ன் |
ஸமாக³தாம꞉ தத்ர மஹத்ய் அரண்யே |
வந ஓகஸ꞉ தே அபி ஸமீக்ஷ்ய ஸர்வே அப்ய் |
அஷ்²ரூண்ய் அமுந்சன் ப்ரவிஹாய ஹர்ஷம் || 2-99-42

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநஷ²ததம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை