Sunday 13 November 2022

அயோத்யா காண்டம் 097ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉

Sita Rama Lakshmana Sala Tree

ஸுஸம்ரப்³த⁴ம் து ஸௌமித்ரிம் லக்ஷ்மணம் க்ரோத⁴ மூர்சிதம் |
ராம꞉ து பரிஸாந்த்வ்ய அத² வசநம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-97-1

கிம் அத்ர த⁴நுஷா கார்யம் அஸிநா வா ஸசர்மணா |
மஹா இஷ்வாஸே மஹா ப்ராஜ்நே ப⁴ரதே ஸ்வயம் ஆக³தே || 2-97-2

பிதுஸ்ஸத்யம் ப்ரதிஷ்²ருத்ய ஹத்வா ப⁴ரதமாக³தம் |
கிம் கரிஷ்யாமி ராஜ்யேந ஸாபவாதே³ந லக்ஷ்மண || 2-97-3

யத்³த்³ரவ்யம் பா³ந்த³வாநாம் வா மித்ராணாம் வாக்ஷயே ப⁴வத் |
நாஹம் தப்த்ப்ரதிக்³ருஹ்ணீயாம் ப⁴க்ஷாந்விஷக்ருதாநிவ 2-97-4

த⁴ர்மமர்த²ம் ச காமம் ச ப்ருதி²வீம் சாபி லக்ஷண |
இச்சா²மி ப⁴வதாமர்தே² ஏதத் ப்ரதிஷ்²ருணோமி தே || 2-97-5

ப்⁴ராத்ருஇணாம் ஸங்க்³ரஹார்த²ம் ச ஸுகா²ர்த²ம் சாபி லக்ஷ்மண |
ராஜ்யமப்யஹமிச்சா²மி ஸத்யேநாயுத⁴மாலபே⁴ || 2-97-6

நேயம் மம மஹீ ஸௌம்ய து³ர்லபா⁴ ஸாக³ராம்ப³ரா |
ந ஹீச்சே²யமத⁴ர்மேண ஷ²க்ரத்வமபி லக்ஷ்மண || 2-97-7

யத்³விநா ப⁴ரதம் த்வாம் ச ஷ²த்ருக்⁴நம் சாபி மாநத³ |
ப⁴வேந்மம ஸுக²ம் கிஞ்சித்³ப⁴ஸ்ம தத்குருதாம் ஷி²கீ² || 2-97-8

மந்யே(அ)ஹமாக³தோ(அ)யேத்⁴யாம் ப⁴ரதோ ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ |
மம ப்ராணாத்ர்பியதர꞉ குலத⁴ர்மமநுஸ்மரன் || 2-97-9

ஷ்²ருத்வா ப்ரவ்ராஜிதம் மாம் ஹி ஜடாவல்கலதா⁴ரிணம் |
ஜாநக்யாஸஹிதம் வீர த்வயா ச புருஷர்ஷப⁴ || 2-97-10

ஸ்நேஹேநாக்ராந்தஹ்ருத³ய꞉ ஷி²கேநாகுலிதேந்த்³ரிய꞉ |
த்³ரஷ்டுமப்⁴யாக³தோ ஹ்யேஷ ப⁴ரதோ நாந்யத²(ஆ)க³த꞉ || 2-97-11

அம்பா³அம் ச கைகயீம் ருஷ்ய பருஷம் சாப்ரியம் வத³ன் |
ப்ரஸாத்³ய பிதரம் ஸ்ரீமான் ராஜ்யம் மே தா³துமாக³த꞉ || 2-97-12

ப்ராப்த காலம் யத்³ ஏஷோ அஸ்மான் ப⁴ரதோ த்³ரஷ்டும் இக்³ச்ச²தி |
அஸ்மாஸு மநஸா அப்ய் ஏஷ ந அஹிதம் கிஞ்சித்³ ஆசரேத் || 2-97-13

விப்ரியம் க்ருத பூர்வம் தே ப⁴ரதேந கதா³ ந கிம் |
ஈத்³ருஷ²ம் வா ப⁴யம் தே அத்³ய ப⁴ரதம் யோ அத்ர ஷ²ந்கஸே || 2-97-14

ந ஹி தே நிஷ்டு²ரம் வாச்யோ ப⁴ரதோ ந அப்ரியம் வச꞉ |
அஹம் ஹ்ய் அப்ரியம் உக்த꞉ ஸ்யாம் ப⁴ரதஸ்ய அப்ரியே க்ருதே || 2-97-15

கத²ம் நு புத்ரா꞉ பிதரம் ஹந்யு꞉ கஸ்யாஞ்சித்³ ஆபதி³ |
ப்⁴ராதா வா ப்⁴ராதரம் ஹந்யாத் ஸௌமித்ரே ப்ராணம் ஆத்மந꞉ || 2-97-16

யதி³ ராஜ்யஸ்ய ஹேதோ꞉ த்வம் இமாம் வாசம் ப்ரபா⁴ஷஸே |
வக்ஷ்யாமி ப⁴ரதம் த்³ருஷ்ட்வா ராஜ்யம் அஸ்மை ப்ரதீ³யதாம் || 2-97-17

உச்யமாநோ ஹி ப⁴ரதோ மயா லக்ஷ்மண தத்த்வத꞉ |
ராஜ்யம் அஸ்மை ப்ரயக்³ச்ச² இதி பா³ட⁴ம் இத்ய் ஏவ வக்ஷ்யதி || 2-97-18

ததா² உக்தோ த⁴ர்ம ஷீ²லேந ப்⁴ராத்ரா தஸ்ய ஹிதே ரத꞉ |
லக்ஷ்மண꞉ ப்ரவிவேஷ² இவ ஸ்வாநி கா³த்ராணி லஜ்ஜயா || 2-97-19

தத்³வாக்யம் லக்ஷ்மண꞉ ஷ்²ருத்வா வ்ரீஷி²த꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ |
த்வ மந்யே த்³ரஷ்டுமாயாத꞉ பிதா த³ஷ²ரத²꞉ ஸ்வயம் || 2-97-20

வ்ரீடி³தம் லக்ஷ்மணம் த்³ருஷ்ட்வா ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ |
ஏஷ மந்யே மஹா பா³ஹுர் இஹ அஸ்மான் த்³ரஷ்டும் ஆக³த꞉ || 2-97-21

அத²வா நௌ த்⁴ருவம் மந்யே மந்யமாந꞉ ஸுகோ²சிதௌ |
வந வாஸம் அநுத்⁴யாய க்³ருஹாய ப்ரதிநேஷ்யதி || 2-97-22

இமாம் வா அப்ய் ஏஷ² வைதே³ஹீம் அத்யந்த ஸுக² ஸேவிநீம் |
ஏதௌ தௌ ஸம்ப்ரகாஷே²தே கோ³த்ரவந்தௌ மநோ ரமௌ || 2-97-23

ஏதௌ தௌ ஸம்ப்ரகாஷே²தே கோ³த்ரவந்தௌ மநோரமௌ |
வாயு வேக³ ஸமௌ வீர ஜவநௌ துரக³ உத்தமௌ || 2-97-24

ஸ ஏஷ ஸுமஹா காய꞉ கம்பதே வாஹிநீ முகே² |
நாக³꞉ ஷ²த்ரும்ஜயோ நாம வ்ருத்³த⁴꞉ தாதஸ்ய தீ⁴மத꞉ || 2-97-25

ந து பஷ்²யாமி தச்ச²த்ரம் பாண்ட³ரம் லோகஸத்க்ருஅம் |
பிதுர்தி³வ்யம் மஹாபா³ஹோ ஸம்ஷ²யோ ப⁴வதீஹ மே 2-97-26

வ்ருக்ஷாக்³ராத³வரோஹ த்வம் குரு லக்ஷ்ம்மண மத்³வச꞉ |
இதீவ ராமோ த⁴ர்மாத்மா ஸௌமித்ரிம் தமுவாச ஹ || 2-97-27

அவதீர்ய து ஸால அக்³ராத் தஸ்மாத் ஸ ஸமிதிம் ஜய꞉ |
லக்ஷ்மண꞉ ப்ராந்ஜலிர் பூ⁴த்வா தஸ்தௌ² ராமஸ்ய பார்ஷ்²வத꞉ || 2-97-28

ப⁴ரதேந அத² ஸந்தி³ஷ்டா ஸம்மர்தோ³ ந ப⁴வேத்³ இதி |
ஸமந்தாத் தஸ்ய ஷை²லஸ்ய ஸேநா வாஸம் அகல்பயத் || 2-97-29

அத்⁴யர்த⁴ம் இஷ்க்வாகு சமூர் யோஜநம் பர்வதஸ்ய ஸா |
பார்ஷ்²வே ந்யவிஷ²த்³ ஆவ்ருத்ய க³ஜ வாஜி ரத² ஆகுலா || 2-97-30

ஸா சித்ர கூடே ப⁴ரதேந ஸேநா |
த⁴ர்மம் புர꞉ க்ருத்ய விதூ⁴ய த³ர்பம் |
ப்ரஸாத³ந அர்த²ம் ரகு⁴ நந்த³நஸ்ய |
விரோசதே நீதிமதா ப்ரணீதா || 2-97-31

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயநே ஆதி³காவே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை