Saturday 12 November 2022

அயோத்யா காண்டம் 096ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷண்ணவதிதம꞉ ஸர்க³꞉

Sita Rama Lakshmana Chitrakuta

தாம் ததா² த³ர்ஷ²யித்வா து மைதி²லீம் கி³ரிநிம்நகா³ம் |
நிஷஸாத³ கி³ரிப்ரஸ்தே² ஸீதாம் மாம்ஸேந சந்த³யன் || 2-96-1

இத³ம் மேத்⁴யமித³ம் ஸ்வாது³ நிஷ்டப்தமித³மக்³நிநா |
ஏவமாஸ்தே ஸ த⁴ர்மாத்மா ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வ꞉ || 2-96-2

ததா² தத்ர ஆஸத꞉ தஸ்ய ப⁴ரதஸ்ய உபயாயிந꞉ |
ஸைந்ய ரேணு꞉ ச ஷ²ப்³த³꞉ ச ப்ராது³ர் ஆஸ்தாம் நப⁴꞉ ஸ்ப்ருஷௌ² || 2-96-3

ஏதஸ்மிந்ன் அந்தரே த்ரஸ்தா꞉ ஷ²ப்³தே³ந மஹதா தத꞉ |
அர்தி³தா யூத²பா மத்தா꞉ ஸயூதா² து³த்³ருவுர் தி³ஷ²꞉ || 2-96-4

ஸ தம் ஸைந்ய ஸமுத்³பூ⁴தம் ஷ²ப்³த³ம் ஷு²ஷ்²ரவ ராக⁴வ꞉ |
தாம꞉ ச விப்ரத்³ருதான் ஸர்வான் யூத²பான் அந்வவைக்ஷத || 2-96-5

தாம꞉ ச வித்³ரவதோ த்³ருஷ்ட்வா தம் ச ஷ்²ருத்வா ஸ நிஹ்ஸ்வநம் |
உவாச ராம꞉ ஸௌமித்ரிம் லக்ஷ்மணம் தீ³ப்த தேஜஸம் || 2-96-6

ஹந்த லக்ஷ்மண பஷ்²ய இஹ ஸுமித்ரா ஸுப்ரஜா꞉ த்வயா |
பீ⁴ம ஸ்தநித க³ம்ப்⁴ஹிர꞉ துமுல꞉ ஷ்²ரூயதே ஸ்வந꞉ || 2-96-7

க³ஜயூதா²நி வாரண்யே மஹிஷா வா மஹாவநே |
வித்ராஸிதா ம்ருகா³ஹ் ஸிம்ஹை꞉ ஸஹஸா ப்ரத்³ருதா தி³ஷ²꞉ 2-96-8

ராஜா வா ராஜ மாத்ரோ வா ம்ருக³யாம் அடதே வநே |
அந்யத்³ வா ஷ்²வா பத³ம் கிஞ்சித் ஸௌமித்ரே ஜ்நாதும் அர்ஹஸி || 2-96-9

ஸுது³ஷ்²சரோ கி³ரிஷ்²சாயம் பக்ஷிணாமபி லக்ஷ்மண |
ஸர்வம் ஏதத்³ யதா² தத்த்வம் அசிராஜ் ஜ்நாதும் அர்ஹஸி || 2-96-10

ஸ லக்ஷ்மண꞉ ஸம்த்வரித꞉ ஸாலம் ஆருஹ்ய புஷ்பிதம் |
ப்ரேக்ஷமாணோ தி³ஷ²꞉ ஸர்வா꞉ பூர்வாம் தி³ஷ²ம் அவைக்ஷத || 2-96-11

உத³ன் முக²꞉ ப்ரேக்ஷமாணோ த³த³ர்ஷ² மஹதீம் சமூம் |
ரத² அஷ்²வ க³ஜ ஸம்பா³தா⁴ம் யத்தைர் யுக்தாம் பதா³திபி⁴꞉ || 2-96-12

தாம் அஷ்²வ க³ஜ ஸம்பூர்ணாம் ரத² த்⁴வஜ விபூ⁴ஷிதாம் |
ஷ²ஷ²ம்ஸ ஸேநாம் ராமாய வசநம் ச இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-96-13

அக்³நிம் ஸம்ஷ²மயது ஆர்ய꞉ ஸீதா ச ப⁴ஜதாம் கு³ஹாம் |
ஸஜ்யம் குருஷ்வ சாபம் ச ஷ²ராம꞉ ச கவசம் ததா² || 2-96-14

தம் ராம꞉ புருஷ வ்யாக்⁴ரோ லக்ஷ்மணம் ப்ரத்யுவாச ஹ |
அந்க³ அவேக்ஷஸ்வ ஸௌமித்ரே கஸ்ய ஏதாம் மந்யஸே சமூம் || 2-96-15

ஏவம் உக்க்த꞉ து ராமேண லக்ஷ்மாணோ வாக்யம் அப்³ரவீத் |
தி³த⁴க்ஷந்ன் இவ தாம் ஸேநாம் ருஷித꞉ பாவகோ யதா² || 2-96-16

ஸம்பந்நம் ராஜ்யம் இக்³ச்ச²ம꞉ து வ்யக்தம் ப்ராப்ய அபி⁴ஷேசநம் |
ஆவாம் ஹந்தும் ஸமப்⁴யேதி கைகேய்யா ப⁴ரத꞉ ஸுத꞉ || 2-96-17

ஏஷ வை ஸுமஹான் ஷ்²ரீமான் விடபீ ஸம்ப்ரகாஷ²தே |
விராஜத்ய் உத்³க³த ஸ்கந்த⁴꞉ கோவிதா³ர த்⁴வஜோ ரதே² || 2-96-18

ப⁴ஜந்த்ய் ஏதே யதா² காமம் அஷ்²வான் ஆருஹ்ய ஷீ²க்⁴ரகா³ன் |
ஏதே ப்⁴ராஜந்தி ஸம்ஹ்ருஷ்டா ஜகா³ன் ஆருஹ்ய ஸாதி³ந꞉ || 2-96-19

க்³ருஹீத த⁴நுஷௌ ச ஆவாம் கி³ரிம் வீர ஷ்²ரயாவஹே |
அத²வேஹைவ திஷ்டா²வ꞉ ஸந்நத்³தா⁴வுத்³யதாயுதௌ⁴ 2-96-20

அபி நௌ வஷ²ம் ஆக³க்³ச்சே²த் கோவிதா³ர த்⁴வஜோ ரணே |
அபி த்³ரக்ஷ்யாமி ப⁴ரதம் யத் க்ருதே வ்யஸநம் மஹத் || 2-96-21

த்வயா ராக⁴வ ஸம்ப்ராப்தம் ஸீதயா ச மயா ததா² |
யன் நிமித்தம் ப⁴வான் ராஜ்யாச் ச்யுதோ ராக⁴வ ஷா²ஷ்²வதீம் |
ஸம்ப்ராப்தோ அயம் அரிர் வீர ப⁴ரதோ வத்⁴ய ஏவ மே || 2-96-22

ப⁴ரதஸ்ய வதே⁴ தோ³ஷம் ந அஹம் பஷ்²யாமி ராக⁴வ |
பூர்வ அபகாரிணம் ஹத்வா ந ஹ்யத⁴ர்மேண யுஜ்யதே || 2-96-23

பூர்வாபகாரீ ப⁴ரதஸ்ய்தக்தத⁴ர்மஷ்²ச ராக⁴வ |
ஏதஸ்மிந்ன் நிஹதே க்ருத்ஸ்நாம் அநுஷா²தி⁴ வஸுந்த⁴ராம் || 2-96-24

அத்³ய புத்ரம் ஹதம் ஸம்க்²யே கைகேயீ ராஜ்ய காமுகா |
மயா பஷ்²யேத் ஸுது³ஹ்க² ஆர்தா ஹஸ்தி ப⁴க்³நம் இவ த்³ருமம் || 2-96-25

கைகேயீம் ச வதி⁴ஷ்யாமி ஸாநுப³ந்தா⁴ம் ஸபா³ந்த⁴வாம் |
கலுஷேண அத்³ய மஹதா மேதி³நீ பரிமுச்யதாம் || 2-96-26

அத்³ய இமம் ஸம்யதம் க்ரோத⁴ம் அஸத்காரம் ச மாநத³ |
மோக்ஷ்யாமி ஷ²த்ரு ஸைந்யேஷு கக்ஷேஷு இவ ஹுத அஷ²நம் || 2-96-27

அத்³ய ஏதச் சித்ர கூடஸ்ய காநநம் நிஷி²தை꞉ ஷ²ரை꞉ |
சிந்த³ன் ஷ²த்ரு ஷ²ரீராணி கரிஷ்யே ஷோ²ணித உக்ஷிதம் || 2-96-28

ஷ²ரைர் நிர்பி⁴ந்ந ஹ்ருத³யான் குந்ஜராம꞉ துரகா³ம꞉ ததா² |
ஷ்²வாபதா³꞉ பரிகர்ஷந்து நரா꞉ ச நிஹதான் மயா || 2-96-29

ஷ²ராணாம் த⁴நுஷ꞉ ச அஹம் அந்ருணோ அஸ்மி மஹா வநே |
ஸஸைந்யம் ப⁴ரதம் ஹத்வா ப⁴விஷ்யாமி ந ஸம்ஷ²ய꞉ || 2-96-30

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷண்ணவதிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை