Wednesday 26 October 2022

அயோத்யா காண்டம் 088ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாஷீ²திதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata seeing the grass bed where Rama slept with Guha

தத் ஷ்²ருத்வா நிபுணம் ஸர்வம் ப⁴ரத꞉ ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ |
இந்கு³தீ³ மூலம் ஆக³ம்ய ராம ஷ²ய்யாம் அவேக்ஷ்ய தாம் || 2-88-1

அப்³ரவீத்³ ஜநநீ꞉ ஸர்வா இஹ தேந மஹாத்மநா |
ஷ²ர்வரீ ஷ²யிதா பூ⁴மாஉ இத³ம் அஸ்ய விமர்தி³தம் || 2-88-2

மஹா பா⁴க³ குலீநேந மஹா பா⁴கே³ந தீ⁴மதா |
ஜாதோ த³ஷ²ரதே²ந ஊர்வ்யாம் ந ராம꞉ ஸ்வப்தும் அர்ஹதி || 2-88-3

அஜிந உத்தர ஸம்ஸ்தீர்ணே வர ஆஸ்தரண ஸஞ்சயே |
ஷ²யித்வா புருஷ வ்யாக்⁴ர꞉ கத²ம் ஷே²தே மஹீ தலே || 2-88-4

ப்ராஸாத³ அக்³ர விமாநேஷு வலபீ⁴ஷு ச ஸர்வதா³ |
ஹைம ராஜத பௌ⁴மேஷு வர ஆஸ்த்ரரண ஷா²லிஷு || 2-88-5

புஷ்ப ஸஞ்சய சித்ரேஷு சந்த³ந அக³ரு க³ந்தி⁴ஷு |
பாண்டு³ர அப்⁴ர ப்ரகாஷே²ஷு ஷு²க ஸம்க⁴ ருதேஷு ச || 2-88-6

ப்ராஸாத³வரவர்யேஷு ஷீ²தவத்ஸு ஸுக³ந்தி⁴ஷு |
உஷித்வா மேருகல்பேஷு க்ருதகாஞ்சநபி⁴த்திஷு || 2-88-7

கீ³த வாதி³த்ர நிர்கோ⁴ஷைர் வர ஆப⁴ரண நிஹ்ஸ்வநை꞉ |
ம்ருத³ந்க³ வர ஷ²ப்³தை³꞉ ச ஸததம் ப்ரதிபோ³தி⁴த꞉ || 2-88-8

ப³ந்தி³பி⁴ர் வந்தி³த꞉ காலே ப³ஹுபி⁴꞉ ஸூத மாக³தை⁴꞉ |
கா³தா²பி⁴ர் அநுரூபாபி⁴꞉ ஸ்துதிபி⁴꞉ ச பரம்தப꞉ || 2-88-9

அஷ்²ரத்³தே⁴யம் இத³ம் லோகே ந ஸத்யம் ப்ரதிபா⁴தி மா |
முஹ்யதே க²லு மே பா⁴வ꞉ ஸ்வப்நோ அயம் இதி மே மதி꞉ || 2-88-10

ந நூநம் தை³வதம் கிஞ்சித் காலேந ப³லவத்தரம் |
யத்ர தா³ஷ²ரதீ² ராமோ பூ⁴மாஉ ஏவம் ஷ²யீத ஸ꞉ || 2-88-11

விதே³ஹ ராஜஸ்ய ஸுதா ஸீதா ச ப்ரிய த³ர்ஷ²நா |
த³யிதா ஷ²யிதா பூ⁴மௌ ஸ்நுஷா த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச || 2-88-12

இயம் ஷ²ய்யா மம ப்⁴ராதுர் இத³ம் ஹி பரிவர்திதம் |
ஸ்த²ண்டி³லே கடி²நே ஸர்வம் கா³த்ரைர் விம்ருதி³தம் த்ருணம் || 2-88-13

மந்யே ஸாப⁴ரணா ஸுப்தா ஸீதா அஸ்மின் ஷ²யநே ததா³ |
தத்ர தத்ர ஹி த்³ருஷ்²யந்தே ஸக்தா꞉ கநக பி³ந்த³வ꞉ || 2-88-14

உத்தரீயம் இஹ ஆஸக்தம் ஸுவ்யக்தம் ஸீதயா ததா³ |
ததா² ஹ்ய் ஏதே ப்ரகாஷ²ந்தே ஸக்தா꞉ கௌஷே²ய தந்தவ꞉ || 2-88-15

மந்யே ப⁴ர்து꞉ ஸுகா² ஷ²ய்யா யேந பா³லா தபஸ்விநீ |
ஸுகுமாரீ ஸதீ து³ஹ்க²ம் ந விஜாநாதி மைதி²லீ || 2-88-16

ஹா ஹந்தாஸ்மி ந்ருஷ²ம்ஸோ(அ)ஹம் யத்ஸபா⁴ர்ய꞉ க்ருதேமம |
ஈத்³ருஷீ²ம் ராக⁴வ꞉ ஷ²ய்யாமதி⁴ஷே²தே ஹ்யாநாத²வத் || 2-88-17

ஸார்வபௌ⁴ம குலே ஜாத꞉ ஸர்வ லோக ஸுக² ஆவஹ꞉ |
ஸர்வ லோக ப்ரிய꞉ த்யக்த்வா ராஜ்யம் ப்ரியம் அநுத்தமம் || 2-88-18

கத²ம் இந்தீ³வர ஷ்²யாமோ ரக்த அக்ஷ꞉ ப்ரிய த³ர்ஷ²ந꞉ |
ஸுக² பா⁴கீ³ ச து³ஹ்க² அர்ஹ꞉ ஷ²யிதோ பு⁴வி ராக⁴வ꞉ || 2-88-19

த⁴ந்ய꞉ க²லு மஹாபா⁴கோ³ லக்ஷ்மண꞉ ஷு²ப⁴லக்ஷமண꞉ |
ப்⁴ராதரம் விஷமே காலே யோ ராமமநுவர்ததே || 2-88-20

ஸித்³த⁴ அர்தா² க²லு வைதே³ஹீ பதிம் யா அநுக³தா வநம் |
வயம் ஸம்ஷ²யிதா꞉ ஸர்வே ஹீநா꞉ தேந மஹாத்மநா || 2-88-21

அகர்ண தா⁴ரா ப்ருதி²வீ ஷூ²ந்யா இவ ப்ரதிபா⁴தி மா |
க³தே த³ஷ²ரதே² ஸ்வர்கே³ ராமே ச அரண்யம் ஆஷ்²ரிதே || 2-88-22

ந ச ப்ரார்த²யதே கஷ்²சின் மநஸா அபி வஸுந்த⁴ராம் |
வநே அபி வஸத꞉ தஸ்ய பா³ஹு வீர்ய அபி⁴ரக்ஷிதாம் || 2-88-23

ஷூ²ந்ய ஸம்வரணா ரக்ஷாம் அயந்த்ரித ஹய த்³விபாம் |
அபாவ்ருத புர த்³வாராம் ராஜ தா⁴நீம் அரக்ஷிதாம் || 2-88-24

அப்ரஹ்ருஷ்ட ப³லாம் ந்யூநாம் விஷமஸ்தா²ம் அநாவ்ருதாம் |
ஷ²த்ரவோ ந அபி⁴மந்யந்தே ப⁴க்ஷ்யான் விஷ க்ருதான் இவ || 2-88-25

அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி பூ⁴மௌ து ஷ²யிஷ்யே அஹம் த்ருணேஷு வா |
ப²ல மூல அஷ²நோ நித்யம் ஜடா சீராணி தா⁴ரயன் || 2-88-26

தஸ்ய அர்த²ம் உத்தரம் காலம் நிவத்ஸ்யாமி ஸுக²ம் வநே |
தம் ப்ரதிஷ்²ரவம் ஆமுச்ய ந அஸ்ய மித்²யா ப⁴விஷ்யதி || 2-88-27

வஸந்தம் ப்⁴ராதுர் அர்தா²ய ஷ²த்ருக்⁴நோ மா அநுவத்ஸ்யதி |
லக்ஷ்மணேந ஸஹ து ஆர்யோ அயோத்⁴யாம் பாலயிஷ்யதி || 2-88-28

அபி⁴ஷேக்ஷ்யந்தி காகுத்ஸ்த²ம் அயோத்⁴யாயாம் த்³விஜாதய꞉ |
அபி மே தே³வதா꞉ குர்யுர் இமம் ஸத்யம் மநோ ரத²ம் |
ப்ரஸாத்³யமாந꞉ ஷி²ரஸா மயா ஸ்வயம் |
ப³ஹு ப்ரகாரம் யதி³ ந ப்ரபத்ஸ்யதே || 2-88-29

ததோந்ருவத்ஸயாமி சிராய ராக⁴வம் |
வநேசரம் நஹ்ருதி மாம்ருபேக்ஷித்ரும் || 2-88-30

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாஷீ²திதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை