Saturday 15 October 2022

அயோத்யா காண்டம் 082ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வ்யஷீ²திதம꞉ ஸர்க³꞉

Bharata in his Sabha with ministers and people

தாம் ஆர்ய க³ண ஸம்பூர்ணாம் ப⁴ரத꞉ ப்ரக்³ரஹாம் ஸபா⁴ம் |
த³த³ர்ஷ² பு³த்³தி⁴ ஸம்பந்ந꞉ பூர்ண சந்த்³ராம் நிஷா²ம் இவ || 2-82-1

ஆஸநாநி யதா² ந்யாயம் ஆர்யாணாம் விஷ²தாம் ததா³ |
அத்³ருஷ்²யத க⁴ந அபாயே பூர்ண சந்த்³ரா இவ ஷ²ர்வரீ || 2-82-2

ஸா வித்³வஜ்ஜநஸம்பூர்ணா ஸபா⁴ ஸுருசிரா ததா³ |
அத்³ருஷ்²யத க⁴நாபாயே பூர்ணசந்த்³ரேவ ஷ²ர்வரீ || 2-82-3

ராஜ்ஞ꞉ து ப்ரக்ருதீ꞉ ஸர்வா꞉ ஸமக்³ரா꞉ ப்ரேக்ஷ்ய த⁴ர்மவித் |
இத³ம் புரோஹித꞉ வாக்யம் ப⁴ரதம் ம்ருது³ ச அப்³ரவீத் || 2-82-4

தாத ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ஸ்வர் க³த꞉ த⁴ர்மம் ஆசரன் |
த⁴ந தா⁴ந்யவதீம் ஸ்பீ²தாம் ப்ரதா³ய ப்ருதி²வீம் தவ || 2-82-5

ராம꞉ ததா² ஸத்ய த்⁴ருதி꞉ ஸதாம் த⁴ர்மம் அநுஸ்மரன் |
ந அஜஹாத் பிதுர் ஆதே³ஷ²ம் ஷ²ஷீ² ஜ்யோத்ஸ்நாம் இவ உதி³த꞉ || 2-82-6

பித்ரா ப்⁴ராத்ரா ச தே த³த்தம் ராஜ்யம் நிஹத கண்டகம் |
தத் பு⁴ந்க்ஷ்வ முதி³த அமாத்ய꞉ க்ஷிப்ரம் ஏவ அபி⁴ஷேசய || 2-82-7

உதீ³ச்யா꞉ ச ப்ரதீச்யா꞉ ச தா³க்ஷிணாத்யா꞉ ச கேவலா꞉ |
கோட்யா அபர அந்தா꞉ ஸாமுத்³ரா ரத்நாநி அபி⁴ஹரந்து தே || 2-82-8

தத் ஷ்²ருத்வா ப⁴ரத꞉ வாக்யம் ஷோ²கேந அபி⁴பரிப்லுத꞉ |
ஜகா³ம மநஸா ராமம் த⁴ர்மஜ்ஞோ த⁴ர்ம காந்க்ஷயா || 2-82-9

ஸ பா³ஷ்ப கலயா வாசா கல ஹம்ஸ ஸ்வர꞉ யுவா |
விலலாப ஸபா⁴ மத்⁴யே ஜக³ர்ஹே ச புரோஹிதம் || 2-82-10

சரித ப்³ரஹ்மசர்யஸ்ய வித்³யா ஸ்நாதஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
த⁴ர்மே ப்ரயதமாநஸ்ய கோ ராஜ்யம் மத்³விதோ⁴ ஹரேத் || 2-82-11

கத²ம் த³ஷ²ரதா²ஜ் ஜாத꞉ ப⁴வேத்³ ராஜ்ய அபஹாரக꞉ |
ராஜ்யம் ச அஹம் ச ராமஸ்ய த⁴ர்மம் வக்தும் இஹ அர்ஹஸி || 2-82-12

ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ச த⁴ர்ம ஆத்மா தி³லீப நஹுஷ உபம꞉ |
லப்³து⁴ம் அர்ஹதி காகுத்ஸ்தோ² ராஜ்யம் த³ஷ²ரதோ² யதா² || 2-82-13

அநார்ய ஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்³யம் குர்யாம் பாபம் அஹம் யதி³ |
இக்ஷ்வாகூணாம் அஹம் லோகே ப⁴வேயம் குல பாம்ஸந꞉ || 2-82-14

யத்³த்³ ஹி மாத்ரா க்ருதம் பாபம் ந அஹம் தத் அபி⁴ரோசயே |
இஹஸ்தோ² வந து³ர்க³ஸ்த²ம் நமஸ்யாமி க்ருத அந்ஜலி꞉ || 2-82-15

ராமம் ஏவ அநுக³ச்சாமி ஸ ராஜா த்³விபதா³ம் வர꞉ |
த்ரயாணாம் அபி லோகாநாம் ராக⁴வோ ராஜ்யம் அர்ஹதி || 2-82-16

தத் வாக்யம் த⁴ர்ம ஸம்யுக்தம் ஷ்²ருத்வா ஸர்வே ஸபா⁴ஸத³꞉ |
ஹர்ஷான் முமுசுர் அஷ்²ரூணி ராமே நிஹித சேதஸ꞉ || 2-82-17

யதி³ து ஆர்யம் ந ஷ²க்ஷ்யாமி விநிவர்தயிதும் வநாத் |
வநே தத்ர ஏவ வத்ஸ்யாமி யதா² ஆர்யோ லக்ஷ்மண꞉ ததா² || 2-82-18

ஸர்வ உபாயம் து வர்திஷ்யே விநிவர்தயிதும் ப³லாத் |
ஸமக்ஷம் ஆர்ய மிஷ்²ராணாம் ஸாதூ⁴நாம் கு³ண வர்திநாம் || 2-82-19

விஷ்டிகர்மாந்திகா꞉ ஸர்வே மார்க³ஷோ²த⁴நரக்ஷகா꞉ |
ப்ரஸ்தா²பிதா மயா பூர்வம் யாத்ராபி மம ரோசதே || 2-82-20

ஏவம் உக்த்வா து த⁴ர்ம ஆத்மா ப⁴ரத꞉ ப்⁴ராத்ரு வத்ஸல꞉ |
ஸமீபஸ்த²ம் உவாச இத³ம் ஸுமந்த்ரம் மந்த்ர கோவித³ம் || 2-82-21

தூர்ணம் உத்தா²ய க³ச்ச த்வம் ஸுமந்த்ர மம ஷா²ஸநாத் |
யாத்ராம் ஆஜ்ஞாபய க்ஷிப்ரம் ப³லம் சைவ ஸமாநய || 2-82-22

ஏவம் உக்த꞉ ஸுமந்த்ர꞉ து ப⁴ரதேந மஹாத்மநா |
ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸோ அதி³ஷ²த் ஸர்வம் யதா² ஸந்தி³ஷ்டம் இஷ்டவத் || 2-82-23

தா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ப்ரக்ருதயோ ப³ல அத்⁴யக்ஷா ப³லஸ்ய ச |
ஷ்²ருத்வா யாத்ராம் ஸமாஜ்ஞப்தாம் ராக⁴வஸ்ய நிவர்தநே || 2-82-24

தத꞉ யோத⁴ அந்க³நா꞉ ஸர்வா ப⁴ர்த்ருருன் ஸர்வான் க்³ருஹே க்³ருஹே |
யாத்ரா க³மநம் ஆஜ்ஞாய த்வரயந்தி ஸ்ம ஹர்ஷிதா꞉ || 2-82-25

தே ஹயை꞉ கோ³ ரதை²꞉ ஷீ²க்⁴ரை꞉ ஸ்யந்த³நை꞉ ச மநோ ஜவை꞉ |
ஸஹ யோதை⁴꞉ ப³ல அத்⁴யக்ஷா ப³லம் ஸர்வம் அசோத³யன் || 2-82-26

ஸஜ்ஜம் து தத் ப³லம் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ரத꞉ கு³ரு ஸம்நிதௌ⁴ |
ரத²ம் மே த்வரயஸ்வ இதி ஸுமந்த்ரம் பார்ஷ்²வத꞉ அப்³ரவீத் || 2-82-27

ப⁴ரதஸ்ய து தஸ்ய ஆஜ்ஞாம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய ப்ரஹர்ஷித꞉ |
ரத²ம் க்³ருஹீத்வா ப்ரயயௌ யுக்தம் பரம வாஜிபி⁴꞉ || 2-82-28

ஸ ராக⁴வ꞉ ஸத்ய த்⁴ருதி꞉ ப்ரதாபவான் |
ப்³ருவன் ஸுயுக்தம் த்³ருட⁴ ஸத்ய விக்ரம꞉ |
கு³ரும் மஹா அரண்ய க³தம் யஷ²ஸ்விநம் |
ப்ரஸாத³யிஷ்யன் ப⁴ரத꞉ அப்³ரவீத் ததா³ || 2-82-29

தூண ஸமுத்தா²ய ஸுமந்த்ர க³ச்ச |
ப³லஸ்ய யோகா³ய ப³ல ப்ரதா⁴நான் |
ஆநேதும் இச்சாமி ஹி தம் வநஸ்த²ம் |
ப்ரஸாத்³ய ராமம் ஜக³த꞉ ஹிதாய || 2-82-30

ஸ ஸூத புத்ர꞉ ப⁴ரதேந ஸம்யக்³ |
ஆஜ்ஞாபித꞉ ஸம்பரிபூர்ண காம꞉ |
ஷ²ஷா²ஸ ஸர்வான் ப்ரக்ருதி ப்ரதா⁴நான் |
ப³லஸ்ய முக்²யாம꞉ ச ஸுஹ்ருஜ் ஜநம் ச || 2-82-31

தத꞉ ஸமுத்தா²ய குலே குலே தே |
ராஜந்ய வைஷ்²யா வ்ருஷலா꞉ ச விப்ரா꞉ |
அயூயுஜந்ன் உஷ்ட்ர ரதா²ன் க²ராம꞉ ச|
நாகா³ன் ஹயாம꞉ சைவ குல ப்ரஸூதான் || 2-82-32

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³வ்யஷீ²திதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை