Friday 16 September 2022

அயோத்யா காண்டம் 067ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Ministers speak to Vasishtha

ஆக்ரந்தி³தநிராநந்தா³ ஸாஸ்ரகம்ட²ஜநாவிலா |
ஆயோத்⁴யாயாமதிததா ஸா வ்யதீயாய ஷ²ர்வரீ || 2-67-1

வ்யதீதாயாம் து ஷ²ர்வர்யாம் ஆதி³த்யஸ்ய உத³யே தத꞉ |
ஸமேத்ய ராஜ கர்தார꞉ ஸபா⁴ம் ஈயுர் த்³விஜாதய꞉ || 2-67-2

மார்கண்டே³யோ அத² மௌத்³க³ல்யோ வாமதே³வ꞉ ச காஷ்²யப꞉ |
காத்யயநோ கௌ³தம꞉ ச ஜாபா³லி꞉ ச மஹா யஷா²꞉ || 2-67-3

ஏதே த்³விஜா꞉ ஸஹ அமாத்யை꞉ ப்ருத²க்³ வாசம் உதீ³ரயன் |
வஸிஷ்ட²ம் ஏவ அபி⁴முகா²꞉ ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ராஜ புரோஹிதம் || 2-67-4

அதீதா ஷ²ர்வரீ து³ஹ்க²ம் யா நோ வர்ஷ ஷ²த உபமா |
அஸ்மின் பந்சத்வம் ஆபந்நே புத்ர ஷோ²கேந பார்தி²வே || 2-67-5

ஸ்வர் க³த꞉ ச மஹா ராஜோ ராம꞉ ச அரண்யம் ஆஷ்²ரித꞉ |
லக்ஷ்மண꞉ ச அபி தேஜஸ்வீ ராமேண ஏவ க³த꞉ ஸஹ || 2-67-6

உபௌ⁴ ப⁴ரத ஷ²த்ருக்⁴நௌ க்கேகயேஷு பரம் தபௌ |
புரே ராஜ க்³ருஹே ரம்யே மாதாமஹ நிவேஷ²நே || 2-67-7

இக்ஷ்வாகூணாம் இஹ அத்³ய ஏவ கஷ்²சித் ராஜா விதீ⁴யதாம் |
அராஜகம் ஹி நோ ராஷ்ட்ரம் ந விநாஷ²ம் அவாப்நுயாத் || 2-67-8

ந அராஜலே ஜந பதே³ வித்³யுன் மாலீ மஹா ஸ்வந꞉ |
அபி⁴வர்ஷதி பர்ஜந்யோ மஹீம் தி³வ்யேந வாரிணா || 2-67-9

ந அராஜகே ஜந பதே³ பீ³ஜ முஷ்டி꞉ ப்ரகீர்யதே |
ந அராககே பிது꞉ புத்ர꞉ பா⁴ர்யா வா வர்ததே வஷே² || 2-67-10

அராஜகே த⁴நம் ந அஸ்தி ந அஸ்தி பா⁴ர்யா அபி அராஜகே |
இத³ம் அத்யாஹிதம் ச அந்யத் குத꞉ ஸத்யம் அராஜகே || 2-67-11

ந அராஜகே ஜந பதே³ காரயந்தி ஸபா⁴ம் நரா꞉ |
உத்³யாநாநி ச ரம்யாணி ஹ்ருஷ்டா꞉ புண்ய க்³ருஹாணி ச || 2-67-12

ந அராஜகே ஜந பதே³ யஜ்ஞ ஷீ²லா த்³விஜாதய꞉ |
ஸத்ராணி அந்வாஸதே தா³ந்தா ப்³ராஹ்மணா꞉ ஸம்ஷி²த வ்ரதா꞉ || 2-67-13

ந அராஜகே ஜநபதே³ மஹாயஜ்ஞேஷு யஜ்வந꞉ |
ப்³ராஹ்மணா வஸுஸம்பந்நா விஸ்ருஜந்த்யாப்தத³க்ஷிணா꞉ || 2-67-14

ந அராஜகே ஜந பதே³ ப்ரபூ⁴த நட நர்தகா꞉ |
உத்ஸவா꞉ ச ஸமாஜா꞉ ச வர்த⁴ந்தே ராஷ்ட்ர வர்த⁴நா꞉ || 2-67-15

ந அரஜகே ஜந பதே³ ஸித்³த⁴ அர்தா² வ்யவஹாரிண꞉ |
கதா²பி⁴ர் அநுரஜ்யந்தே கதா² ஷீ²லா꞉ கதா² ப்ரியை꞉ || 2-67-16

ந அராஜகே ஜநபதே³ உத்³யாநாநி ஸமாக³தா꞉ |
ஸாயாஹ்நே க்ரீடி³தும் யாந்தி குமார்யோ ஹேமபூ⁴ஷிதா꞉ || 2-67-17

ந அராஜகே ஜந பதே³ வாஹநை꞉ ஷீ²க்⁴ர கா³மிபி⁴꞉ |
நரா நிர்யாந்தி அரண்யாநி நாரீபி⁴꞉ ஸஹ காமிந꞉ || 2-67-18

ந அராகஜே ஜந பதே³ த⁴நவந்த꞉ ஸுரக்ஷிதா꞉ |
ஷே²ரதே விவ்ருத த்³வாரா꞉ க்ருஷி கோ³ ரக்ஷ ஜீவிந꞉ || 2-67-19

ந அராஜகே ஜநபதே³ ப³த்³த³க⁴ண்டா விஷாணீந꞉ |
ஆடந்தி ராஜமார்கே³ஷு குஞ்ஜரா꞉ ஷஷ்டிஹாயநா꞉ || 2-67-20

ந அராஜகே ஜநபதே³ ஷ²ரான் ஸம்ததமஸ்யதாம் |
ஷ்²ரூயதே தலநிர்கோ⁴ஷ இஷ்வஸ்த்ராணாமுபாஸநே || 2-67-21

ந அராஜகே ஜந பதே³ வணிஜோ தூ³ர கா³மிந꞉ |
க³ச்சந்தி க்ஷேமம் அத்⁴வாநம் ப³ஹு புண்ய ஸமாசிதா꞉ || 2-67-22

ந அராஜகே ஜந பதே³ சரதி ஏக சர꞉ வஷீ² |
பா⁴வயந்ன் ஆத்மநா ஆத்மாநம் யத்ர ஸாயம் க்³ருஹோ முநி꞉ || 2-67-23

ந அராஜகே ஜந பதே³ யோக³ க்ஷேமம் ப்ரவர்ததே |
ந ச அபி அராஜகே ஸேநா ஷ²த்ரூன் விஷஹதே யுதி⁴ || 2-67-24

ந அராஜகே ஜநபதே³ ஹ்ருஷ்டை꞉ பரமவாஜிபி⁴꞉ |
நரா꞉ ஸம்யாந்தி ஸஹஸா ரதை²ஷ்²ச பரிமண்டி³தா꞉ || 2-67-25

ந அராஜகே ஜநபதே³ நரா꞉ ஷா²ஸ்த்ரவிஷா²ரதா³꞉ |
ஸம்பத³ந்தோ(அ)வதிஷ்ட²ந்தே வநேஷூபவநேஷு ச || 2-67-26

ந அராஜகே ஜநபதே³ மால்யமோத³கத³க்ஷிணா꞉ |
தே³வதாப்⁴யர்சநார்த²ய கல்ப்யந்தே நியதைர்ஜநை꞉ || 2-67-27

ந அராஜகே ஜநபதே³ சந்த³நாகு³ருரூஷிதா꞉ |
ராஜபுத்ரா விராஜந்தே வஸந்த இவ ஷா²கி²ந꞉ || 2-67-28

யதா² ஹி அநுத³கா நத்³யோ யதா² வா அபி அத்ருணம் வநம் |
அகோ³பாலா யதா² கா³வ꞉ ததா² ராஷ்ட்ரம் அராஜகம் || 2-67-29

த்⁴வஜோ ரத²ஸ்ய ப்ரஜ்ஞாநம் தூ⁴மோ ஜ்ஞாநம் விபா⁴வஸோ꞉ |
தேஷாம் யோ நோ த்⁴வஜோ ராஜ ஸ தே³வத்வமிதோ க³த꞉ || 2-67-30

ந அராஜகே ஜந பதே³ ஸ்வகம் ப⁴வதி கஸ்யசித் |
மத்ஸ்யாஇவ நரா நித்யம் ப⁴க்ஷயந்தி பரஸ்பரம் || 2-67-31

யேஹி ஸம்பி⁴ந்ந மர்யாதா³ நாஸ்திகா꞉ சிந்ந ஸம்ஷ²யா꞉ |
தே அபி பா⁴வாய கல்பந்தே ராஜ த³ண்ட³ நிபீடி³தா꞉ || 2-67-32

யதா² த்³ருஷ்டி꞉ ஷ²ரீரஸ்ய நித்யமேவப்ரவர்ததே |
ததா² நரேந்த்³ரோ ராஷ்ட்ரஸ்ய ப்ரப⁴வ꞉ ஸத்யத⁴ர்மயோ꞉ || 2-67-33

ராஜா ஸத்யம் ச த⁴ர்மஷ்²ச ராஜா குலவதாம் குலம் |
ராஜா மாதா பிதா சைவ ராஜா ஹிதகரோ ந்ருணாம் || 2-67-34

யமோ வைஷ்²ரவண꞉ ஷ²க்ரோ வருணஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
விஷே²ஷ்யந்தே நரேந்த்³ரேண வ்ருத்தேந மஹாதா தத꞉ || 2-67-35

அஹோ தமைவ இத³ம் ஸ்யான் ந ப்ரஜ்ஞாயேத கிஞ்சந |
ராஜா சேன் ந ப⁴வேன் லோகே விப⁴ஜன் ஸாத்⁴வ் அஸாது⁴நீ || 2-67-36

ஜீவதி அபி மஹா ராஜே தவ ஏவ வசநம் வயம் |
ந அதிக்ரமாமஹே ஸர்வே வேலாம் ப்ராப்ய இவ ஸாக³ர꞉ || 2-67-37

ஸ ந꞉ ஸமீக்ஷ்ய த்³விஜ வர்ய வ்ருத்தம் |
ந்ருபம் விநா ராஜ்யம் அரண்ய பூ⁴தம் |
குமாரம் இக்ஷ்வாகு ஸுதம் வதா³ந்யம் |
த்வம் ஏவ ராஜாநம் இஹ அபி⁴ஷிந்சய || 2-67-38

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை