Saturday 25 June 2022

அயோத்யா காண்டம் 050ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama and Guha

விஷா²லான் கோஸலான் ரம்யான் யாத்வா லக்ஷ்மண பூர்வஜ꞉ |
அயோத்⁴யாபி⁴முகோ² தீ⁴மான் ப்ராஞ்ஞ்லிர்வாக்வமப்³ரவீத் || 2-50-1

ஆப்ருச்சே² த்வாம் புரீஷ்²ரேஷ்டே² காகுத்ஸ்த²பரிபாலிதே |
தை³வதாநி ச யாநி த்வாம் பாலயந்த்யாவஸந்தி ச || 2-50-2

நிவ்ருத்தவநவாஸஸ்த்வாமந்ருணோ ஜக³தீபதே꞉ |
புநர்த்⁴ரக்ஷ்யாமி மாத்ரா ச பித்ரா ச ஸஹ ஸம்க³த꞉ || 2-50-3

ததோ ருதி⁴ரதாம்ராக்ஷோ பு⁴ஜமுத்³யம்ய த³க்ஷிணம் |
அஷ்²ருபூர்ணமுகோ² தீ³நோ(அ)ப்³ரவீஜ்ஜாநபத³ம் ஜநம் || 2-50-4

அநுக்ரோஷோ² த³யா சைவ யதா²ர்ஹம் மயி வஹ் க்ருத꞉ |
சிரம் து³꞉க²ஸ்ய பாபீயோ க³ம்யதாமர்த²ஸித்³த⁴யே || 2-50-5

தே(அ)பி⁴வாத்³ய மஹாத்மாநம் க்ருத்வா சாபி ப்ரத³க்ஷிணம் |
விலபந்தோ நரா கோ⁴ரம் வ்யதிஷ்ட²ந்த க்வசித் க்வசித் || 2-50-6

ததா² விலபதாம் தேஷாமத்ருப்தாநாம் ச ராக⁴வ꞉ |
அசக்ஷுரிஷயம் ப்ராயாத்³யதா²ர்க꞉ க்ஷணதா³முகே² || 2-50-7

ததோ தா⁴ந்யத⁴நோபேதான் தா³நஷீ²லஜநான் ஷி²வான் |
அகுதஷ்²சித்³ப⁴யான் ரம்யாம் ஷ்²சைத்யயூபஸமாவ்ருதான் || 2-50-8

உத்³யாநாம்ரவநோபேதான் ஸம்பந்நஸலிலாஷ²யான் |
துஷ்டபுஷ்டஜநாகீர்ணான் கோ³குலாகுலஸேவிதான் || 2-50-9

லக்ஷணீயாந்ந ரேந்த்³ராணாம் ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷாபி⁴நாதி³தான் |
ரதே²ந புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ கோஸலாநத்யவர்தத || 2-50-10

மத்⁴யேந முதி³தம் ஸ்பீ²தம் ரம்யோத்³யாநஸமாகுலம் |
ராஜ்யம் போ⁴க்³யம் நரேந்த்³ராணாம் யயௌ த்⁴ருதிமதாம் வர꞉ || 2-50-11

தத்ர த்ரிபத²கா³ம் தி³வ்யாம் ஷி²வ தோயாம் அஷை²வலாம் |
த³த³ர்ஷ² ராக⁴வோ க³ந்கா³ம் புண்யாம் ருஷி நிஸேவிதாம் || 2-50-12

ஆஷ்²ரமைரவிதூ³ர்ஸ்தை²꞉ ஷ்²ரீமத்³பி⁴꞉ ஸமலம் க்ருதாம் |
காலே(அ)ப்ஸரோபி⁴ர்ஹ்ருஷ்டாபி⁴꞉ ஸேவிதாம்போ⁴ஹ்ரதா³ம் ஷி²வாம் || 2-50-13

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வை꞉ கிந்நரைருபஷோ²பி⁴தாம் |
நாக³க³ந்த⁴ர்வபத்நீபி⁴꞉ ஸேவிதாம் ஸததம் ஷி²வாம் || 2-50-14

தே³வாக்ரீட³ஷ²தாகீர்ணாம் தே³வோத்³யாநஷ²தாயுதாம் |
தே³வார்த²மாகாஷ²க³மாம் விக்²யாதாம் தே³வபத்³மிநீம் || 2-50-15

ஜலகா⁴தாட்டஹாஸோக்³ராம் பே²நநிர்மலஹாஸிநீம் |
க்வசித்³வேணீக்ருதஜலாம் க்வசிதா³வர்தஷோ²பி⁴தாம் || 2-50-16

க்வசித்ஸ்திமிதக³ம்பீ⁴ராம் க்வசித்³வேக³ஜலாகுலாம் |
க்வசித்³க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷாம் க்வசித்³பை⁴ரவநிஸ்வநாம் || 2-50-17

தே³வஸம்கா⁴ப்லுதஜலாம் நிர்மலோத்பலஷோ²பி⁴தாம் |
க்வசிதா³போ⁴க³புலிநாம் க்வசிந்நர்மலவாலுகாம் || 2-50-18

ஹம்ஸ ஸரஸ ஸம்கு⁴ஷ்டாம் சக்ர வாக உபகூஜிதாம் |
ஸதா³மதை³ஷ்²ச விஹகை³ரபி⁴ஸம்நாதி³தாம் தராம் || 2-50-19

க்வசித்தீரருஹைர்வ்ருக்ஷைர்மாலாபி⁴ரிவ ஷோ²பி⁴தாம் |
க்வசித்பு²ல்லோத்பலச்ச²ந்நாம் க்வசித்பத்³மவநாகுலாம் || 2-50-20

க்வசித்குமுத³ஷ்ண்டை³ஷ்²ச குட்³மலைருபஷோ²பி⁴தாம் |
நாநாபுஷ்பரஜோத்⁴வஸ்தாம் ஸமதா³மிவ ச க்வசித் || 2-50-21

வ்யபேதமலஸம்கா⁴தாம் மணிநிர்மலத³ர்ஷ²நாம் |
தி³ஷா²க³ஜைர்வநக³ஜைர்மத்தைஷ்²ச வரவாரணை꞉ || 2-50-22

தே³வோபவாஹ்யஷ்²ச முஹு꞉ ஸம்நாதி³தவநாந்தராம் |
ப்ரமதா³மிவ யத்நே ந பூ⁴ஷிதாம் பூ⁴ஷணோத்தமை꞉ || 2-50-23

ப²லை꞉ புஷ்பை꞉ கிஸலயைர்வருதாம் கு³ல்மைத்³த்³விஜைஸ்ததா² |
ஷி²ம்ஷு²மரை꞉ ச நக்ரை꞉ ச பு⁴ஜம்கை³꞉ ச நிஷேவிதாம் || 2-50-24

விஷ்ணுபாத³ச்யுதாம் தி³வ்யாமபாபாம் பாபநாஷி²நீம் |
தாம் ஷ²ங்கரஜடாஜூடாத்³ப்⁴ரஷ்டாம் ஸாக³ரதேஜஸா || 2-50-25

ஸமுத்³ரமஹீஷீம் க³ங்கா³ம் ஸாரஸக்ரௌஞ்சநாதி³தாம் |
ஆஸஸாத³ மஹாபா³ஹு꞉ ஷ்²ருங்கி³பே³ரபுரம் ப்ரதி || 2-50-26

தாம் ஊர்மி கலில ஆவர்தாம் அந்வவேக்ஷ்ய மஹா ரத²꞉ |
ஸுமந்த்ரம் அப்³ரவீத் ஸூதம் இஹ ஏவ அத்³ய வஸாமஹே || 2-50-27

அவிதூ³ராத் அயம் நத்³யா ப³ஹு புஷ்ப ப்ரவாலவான் |
ஸுமஹான் இந்கு³தீ³ வ்ருக்ஷோ வஸாம꞉ அத்ர ஏவ ஸாரதே² || 2-50-28

த்³ரக்ஷ்யாம꞉ ஸரிதாம் ஷ்²ரேஷ்டா²ம் ஸம்மாந்யஸலிலாம் ஷி²வாம் |
தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வம்ருக³மாநுஷபக்ஷிணாம் || 2-50-29

லக்ஷண꞉ ச ஸுமந்த்ர꞉ ச பா³ட⁴ம் இதி ஏவ ராக⁴வம் |
உக்த்வா தம் இந்கு³தீ³ வ்ருக்ஷம் ததா³ உபயயதுர் ஹயை꞉ || 2-50-30

ராம꞉ அபி⁴யாய தம் ரம்யம் வ்ருக்ஷம் இக்ஷ்வாகு நந்த³ந꞉ |
ரதா²த் அவாதரத் தஸ்மாத் ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸஹ லக்ஷ்மண꞉ || 2-50-31

ஸுமந்த்ர꞉ அபி அவதீர்ய ஏவ மோசயித்வா ஹய உத்தமான் |
வ்ருக்ஷ மூல க³தம் ராமம் உபதஸ்தே² க்ருத அந்ஜலி꞉ || 2-50-32

தத்ர ராஜா கு³ஹோ நாம ராமஸ்ய ஆத்ம ஸம꞉ ஸகா² |
நிஷாத³ ஜாத்யோ ப³லவான் ஸ்த²பதி꞉ ச இதி விஷ்²ருத꞉ || 2-50-33

ஸ ஷ்²ருத்வா புருஷ வ்யாக்⁴ரம் ராமம் விஷயம் ஆக³தம் |
வ்ருத்³தை⁴꞉ பரிவ்ருத꞉ அமாத்யை꞉ ஜ்ஞாதிபி⁴꞉ ச அபி உபாக³த꞉ || 2-50-34

தத꞉ நிஷாத³ அதி⁴பதிம் த்³ருஷ்ட்வா தூ³ராத் அவஸ்தி²தம் |
ஸஹ ஸௌமித்ரிணா ராம꞉ ஸமாக³ச்சத்³ கு³ஹேந ஸ꞉ || 2-50-35

தம் ஆர்த꞉ ஸம்பரிஷ்வஜ்ய கு³ஹோ ராக⁴வம் அப்³ரவீத் |
யதா² அயோத்⁴யா ததா² இத³ம் தே ராம கிம் கரவாணி தே || 2-50-36

ஈத்³ருஷ²ம் ஹி மஹாபா³ஹோ க꞉ ப்ரப்ஸ்யத்யதிதி²ம் ப்ரியம் |
தத꞉ கு³ணவத்³ அந்ந அத்³யம் உபாதா³ய ப்ருத²க்³ வித⁴ம் |
அர்க்⁴யம் ச உபாநயத் க்ஷிப்ரம் வாக்யம் ச இத³ம் உவாச ஹ || 2-50-37

ஸ்வாக³தம் தே மஹா பா³ஹோ தவ இயம் அகி²லா மஹீ |
வயம் ப்ரேஷ்யா ப⁴வான் ப⁴ர்தா ஸாது⁴ ராஜ்யம் ப்ரஷா²தி⁴ ந꞉ || 2-50-38

ப⁴க்ஷ்யம் போ⁴ஜ்யம் ச பேயம் ச லேஹ்யம் ச இத³ம் உபஸ்தி²தம் |
ஷ²யநாநி ச முக்²யாநி வாஜிநாம் கா²த³நம் ச தே || 2-50-39

கு³ஹம் ஏவ ப்³ருவாணம் தம் ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ || 2-50-40
அர்சிதா꞉ சைவ ஹ்ருஷ்டா꞉ ச ப⁴வதா ஸர்வதா² வயம் |
பத்³ப்⁴யாம் அபி⁴க³மாச் சைவ ஸ்நேஹ ஸந்த³ர்ஷ²நேந ச || 2-50-41

பு⁴ஜாப்⁴யாம் ஸாது⁴ வ்ருத்தாப்⁴யாம் பீட³யன் வாக்யம் அப்³ரவீத் |
தி³ஷ்ட்யா த்வாம் கு³ஹ பஷ்²யாமிஅரோக³ம் ஸஹ பா³ந்த⁴வை꞉ || 2-50-42

அபி தே கூஷ²லம் ராஷ்ட்ரே மித்ரேஷு ச த⁴நேஷு ச |
யத் து இத³ம் ப⁴வதா கிஞ்சித் ப்ரீத்யா ஸமுபகல்பிதம் |
ஸர்வம் தத் அநுஜாநாமி ந ஹி வர்தே ப்ரதிக்³ரஹே || 2-50-43

குஷ² சீர அஜிந த⁴ரம் ப²ல மூல அஷ²நம் ச மாம் |
வித்³தி⁴ ப்ரணிஹிதம் த⁴ர்மே தாபஸம் வந கோ³சரம் || 2-50-44

அஷ்²வாநாம் கா²த³நேந அஹம் அர்தீ² ந அந்யேந கேநசித் |
ஏதாவதா அத்ர ப⁴வதா ப⁴விஷ்யாமி ஸுபூஜித꞉ || 2-50-45

ஏதே ஹி த³யிதா ராஜ்ஞ꞉ பிதுர் த³ஷ²ரத²ஸ்ய மே |
ஏதை꞉ ஸுவிஹிதை꞉ அஷ்²வை꞉ ப⁴விஷ்யாம்ய் அஹம் அர்சித꞉ || 2-50-46

அஷ்²வாநாம் ப்ரதிபாநம் ச கா²த³நம் சைவ ஸோ அந்வஷா²த் |
கு³ஹ꞉ தத்ர ஏவ புருஷாம்ஸ் த்வரிதம் தீ³யதாம் இதி || 2-50-47

தத꞉ சீர உத்தர ஆஸந்க³꞉ ஸந்த்⁴யாம் அந்வாஸ்ய பஷ்²சிமாம் |
ஜலம் ஏவ ஆத³தே³ போ⁴ஜ்யம் லக்ஷ்மணேந ஆஹ்ருதம் ஸ்வயம் || 2-50-48

தஸ்ய பூ⁴மௌ ஷ²யாநஸ்ய பாதௌ³ ப்ரக்ஷால்ய லக்ஷ்மண꞉ |
ஸபா⁴ர்யஸ்ய தத꞉ அப்⁴யேத்ய தஸ்தௌ² வ்ருஷ்கம் உபாஷ்²ரித꞉ || 2-50-49

கு³ஹோ அபி ஸஹ ஸூதேந ஸௌமித்ரிம் அநுபா⁴ஷயன் |
அந்வஜாக்³ரத் தத꞉ ராமம் அப்ரமத்த꞉ த⁴நுர் த⁴ர꞉ || 2-50-50

ததா² ஷ²யாநஸ்ய தத꞉ அஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
யஷ²ஸ்விநோ தா³ஷ²ரதே²ர் மஹாத்மந꞉ |
அத்³ருஷ்ட து³ஹ்க²ஸ்ய ஸுக² உசிதஸ்ய ஸா |
ததா³ வ்யதீயாய சிரேண ஷ²ர்வரீ || 2-50-51

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை