Sunday 22 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 040ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Rama Sita Lakshmana set to forest


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


அத² ராம꞉ ச ஸீதா ச லக்ஷ்மண꞉ ச க்ருத அந்ஜலி꞉ |
உபஸம்க்³ருஹ்ய ராஜாநம் சக்ருர் தீ³நா꞉ ப்ரத³க்ஷிணம் || 2-40-1

தம் ச அபி ஸமநுஜ்ஞாப்ய த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸீதயா ஸஹ |
ராக⁴வ꞉ ஷோ²க ஸம்மூடோ⁴ ஜநநீம் அப்⁴யவாத³யத் || 2-40-2

அந்வக்ஷம் லக்ஷ்மணோ ப்⁴ராது꞉ கௌஸல்யாம் அப்⁴யவாத³யத் |
அத² மாது꞉ ஸுமித்ராயா ஜக்³ராஹ சரணௌ புந꞉ || 2-40-3

தம் வந்த³மாநம் ருத³தீ மாதா ஸௌமித்ரிம் அப்³ரவீத் |
ஹித காமா மஹா பா³ஹும் மூர்த்⁴நி உபாக்⁴ராய லக்ஷ்மணம் || 2-40-4

ஸ்ருஷ்ட꞉ த்வம் வந வாஸாய ஸ்வநுரக்த꞉ ஸுஹ்ருஜ் ஜநே |
ராமே ப்ரமாத³ம் மா கார்ஷீ꞉ புத்ர ப்⁴ராதரி க³ச்சதி || 2-40-5

வ்யஸநீ வா ஸம்ருத்³தோ⁴ வா க³திர் ஏஷ தவ அநக⁴ |
ஏஷ லோகே ஸதாம் த⁴ர்ம꞉ யஜ் ஜ்யேஷ்ட² வஷ²கோ³ ப⁴வேத் || 2-40-6

இத³ம் ஹி வ்ருத்தம் உசிதம் குலஸ்ய அஸ்ய ஸநாதநம் |
தா³நம் தீ³க்ஷா ச யஜ்ஞேஷு தநு த்யாகோ³ ம்ருதே⁴ஷு ச || 2-40-7

லக்ஸ்மணம் த்வேவம்க்த்வா ஸா ஸம்ஸித்³த⁴ம் ப்ரியராக⁴வம் |
ஸுமித்ரா க³ச்ச² க³ச்சே²தி புந꞉ புநருவாச தம் || 2-40-8

ராமம் த³ஷ²ரத²ம் வித்³தி⁴ மாம் வித்³தி⁴ ஜநக ஆத்மஜாம் |
அயோத்⁴யாம் அடவீம் வித்³தி⁴ க³ச்ச தாத யதா² ஸுக²ம் || 2-40-9

தத꞉ ஸுமந்த்ர꞉ காகுத்ஸ்த²ம் ப்ராந்ஜலிர் வாக்யம் அப்³ரவீத் |
விநீத꞉ விநயஜ்ஞ꞉ ச மாதலிர் வாஸவம் யதா² || 2-40-10

ரத²ம் ஆரோஹ ப⁴த்³ரம் தே ராஜ புத்ர மஹா யஷ²꞉ |
க்ஷிப்ரம் த்வாம் ப்ராபயிஷ்யாமி யத்ர மாம் ராம வக்ஷ்யஸி || 2-40-11

சதுர் த³ஷ² ஹி வர்ஷாணி வஸ்தவ்யாநி வநே த்வயா |
தாநி உபக்ரமிதவ்யாநி யாநி தே³வ்யா அஸி சோதி³த꞉ || 2-40-12

தம் ரத²ம் ஸூர்ய ஸம்காஷ²ம் ஸீதா ஹ்ருஷ்டேந சேதஸா |
ஆருரோஹ வர ஆரோஹா க்ருத்வா அலம்காரம் ஆத்மந꞉ || 2-40-13

ததை²வ ஆயுத⁴ ஜாதாநி ப்⁴ராத்ருப்⁴யாம் கவசாநி ச |
ரத² உபஸ்தே² ப்ரதிந்யஸ்ய ஸசர்ம கடி²நம் ச தத் || 2-40-14

வநவாஸம் ஹி ஸம்க்²யய வாஸாம்ஸ்யாப⁴ரணாநி ச |
ப⁴ர்தாரமநுக³ச்ச²ந்த்யை ஸீதாயை ஷ்²வஷு²ரோ த³தௌ³ || 2-40-15

ததை²வாயுத⁴ஜாலாநி ப்⁴ராத்ருப்⁴யாம் கவசாநி ச |
ரதோ²பஸ்தே² ப்ரதிந்யஸ்ய ஸசர்ம கடி²நம் ச தத் || 2-40-16

ஸீதா த்ருதீயான் ஆரூடா⁴ன் த்³ருஷ்ட்வா த்⁴ருஷ்டம் அசோத³யத் |
ஸுமந்த்ர꞉ ஸம்மதான் அஷ்²வான் வாயு வேக³ ஸமான் ஜவே || 2-40-17

ப்ரயாதே து மஹா அரண்யம் சிர ராத்ராய ராக⁴வே |
ப³பூ⁴வ நக³ரே மூர்ச்சா ப³ல மூர்ச்சா ஜநஸ்ய ச || 2-40-18

தத் ஸமாகுல ஸம்ப்⁴ராந்தம் மத்த ஸம்குபித த்³விபம் |
ஹய ஷி²ந்ஜித நிர்கோ⁴ஷம் புரம் ஆஸீன் மஹா ஸ்வநம் || 2-40-19

தத꞉ ஸபா³ல வ்ருத்³தா⁴ ஸா புரீ பரம பீடி³தா |
ராமம் ஏவ அபி⁴து³த்³ராவ க⁴ர்ம ஆர்த꞉ ஸலிலம் யதா² || 2-40-20

பார்ஷ்²வத꞉ ப்ருஷ்ட²த꞉ ச அபி லம்ப³மாநா꞉ தத் உந்முகா²꞉ |
பா³ஷ்ப பூர்ண முகா²꞉ ஸர்வே தம் ஊசுர் ப்⁴ருஷ² து³ஹ்கி²தா꞉ || 2-40-21

ஸம்யச்ச வாஜிநாம் ரஷ்²மீன் ஸூத யாஹி ஷ²நை꞉ ஷ²நை꞉ |
முக²ம் த்³ரக்ஷ்யாமி ராமஸ்ய து³ர்த³ர்ஷ²ம் நோ ப⁴விஷ்யதி || 2-40-22

ஆயஸம் ஹ்ருத³யம் நூநம் ராம மாதுர் அஸம்ஷ²யம் |
யத்³ தே³வ க³ர்ப⁴ ப்ரதிமே வநம் யாதி ந பி⁴த்³யதே || 2-40-23

க்ருத க்ருத்யா ஹி வைதே³ஹீ சாயா இவ அநுக³தா பதிம் |
ந ஜஹாதி ரதா த⁴ர்மே மேரும் அர்க ப்ரபா⁴ யதா² || 2-40-24

அஹோ லக்ஷ்மண ஸித்³த⁴ அர்த²꞉ ஸததாம் ப்ரிய வாதி³நம் |
ப்⁴ராதரம் தே³வ ஸம்காஷ²ம் ய꞉ த்வம் பரிசரிஷ்யஸி || 2-40-25

மஹதி ஏஷா ஹி தே ஸித்³தி⁴ர் ஏஷ ச அப்⁴யுத³யோ மஹான் |
ஏஷ ஸ்வர்க³ஸ்ய மார்க³꞉ ச யத்³ ஏநம் அநுக³ச்சஸி || 2-40-26

ஏவம் வத³ந்த꞉ தே ஸோடு⁴ம் ந ஷே²குர் பா³ஷ்பம் ஆக³தம் |
அத² ராஜா வ்ருத꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர் தீ³நாபி⁴ர் தீ³ந சேதந꞉ || 2-40-27

அத² ராஜா வ்ருத꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர்தீ³நாபி⁴ர்தீ³நசேதந꞉ |
நிர்ஜகா³ம ப்ரியம் புத்ரம் த்³ரக்ஷ்யாமி இதி ப்³ருவன் க்³ருஹாத் || 2-40-28

ஷு²ஷ்²ருவே ச அக்³ரத꞉ ஸ்த்ரீநாம் ருத³ந்தீநாம் மஹா ஸ்வந꞉ |
யதா² நாத³꞉ கரேணூநாம் ப³த்³தே⁴ மஹதி குந்ஜரே || 2-40-29

பிதா ச ராஜா காகுத்ஸ்த²꞉ ஷ்²ரீமான் ஸந்ந꞉ ததா³ ப³பௌ⁴ |
பரிபூர்ண꞉ ஷ²ஷீ² காலே க்³ரஹேண உபப்லுத꞉ யதா² || 2-40-30

ஸ ச ஷ்²ரீமாநசிந்த்யாத்மா ராமோ த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ |
ஸூதம் ஸஞ்சோத³யாமாஸ த்வரிதம் வாஹ்யதாமிதி || 2-40-31

ராமோ யாஹீதி ஸூதம் தம் திஷ்டே²தி ஸ ஜநஸ்ததா³ |
உப⁴யம் நாஷ²கத்ஸூத꞉ கர்துமத்⁴வநி சோதி³த꞉ || 2-40-32

நிர்க³ச்ச²தி மஹாபா³ஹௌ ராமே பௌரஜநாஷ்²ருபி⁴꞉ |
பதிதைரப்⁴யவஹிதம் ப்ரஷ²ஷா²ம மஹீரஜ꞉ || 2-40-33

ருதி³தாஷ்²ருபரித்³யூநம் ஹாஹாக்ருதமசேதநம் |
ப்ரயாணே ராக⁴வஸ்யாஸீத்புரம் பரமபீடி³தம் || 2-40-34

ஸுஸ்ராவ நயநை꞉ ஸ்த்ரீணாமஸ்ரமாயாஸஸம்ப⁴வம் |
மீநஸம்க்ஷோப⁴சலிதை꞉ ஸலிலம் பங்கஜைரிவ || 2-40-35

த்³ருஷ்ட்வா து ந்ருபதி꞉ ஷ்²ரீமாநேகசித்தக³தம் புரம் |
நிபபாதைவ து³꞉கே²ந ஹதமூல இவ த்³ரும꞉ || 2-40-36

ததஓ ஹல ஹலா ஷ²ப்³தோ³ ஜஜ்ஞே ராமஸ்ய ப்ருஷ்ட²த꞉ |
நராணாம் ப்ரேக்ஷ்ய ராஜாநம் ஸீத³ந்தம் ப்⁴ருஷ² து³ஹ்கி²தம் || 2-40-37

ஹா ராம இதி ஜநா꞉ கேசித் ராம மாதா இதி ச அபரே |
அந்த꞉ புரம் ஸம்ருத்³த⁴ம் ச க்ரோஷ²ந்தம் பர்யதே³வயன் || 2-40-38

அந்வீக்ஷமாணோ ராம꞉ து விஷண்ணம் ப்⁴ராந்த சேதஸம் |
ராஜாநம் மாதரம் சைவ த³த³ர்ஷ² அநுக³தௌ பதி² || 2-40-39

ஸ ப³த்³த⁴ இவ பாஷே²ந கிஷோ²ரோ மாதரம் யதா² |
த⁴ர்மபாஷே²ந ஸம்க்ஷிப்த꞉ ப்ரகாஷ²ம் நாபு⁴தை³க்ஷத || 2-40-40

பதா³திநௌ ச யாந அர்ஹாவ் அது³ஹ்க² அர்ஹௌ ஸுக² உசிதௌ |
த்³ருஷ்ட்வா ஸஞ்சோத³யாம் ஆஸ ஷீ²க்⁴ரம் யாஹி இதி ஸாரதி²ம் || 2-40-41

ந ஹி தத் புருஷ வ்யாக்⁴ர꞉ து³ஹ்க²த³ம் த³ர்ஷ²நம் பிது꞉ |
மாது꞉ ச ஸஹிதும் ஷ²க்த꞉ தோத்ர அர்தி³தைவ த்³விப꞉ || 2-40-42

ப்ரத்யகா³ரமிவாயாந்தீ வத்ஸலா வத்ஸகாரணாத் |
ப³த்³த⁴வத்ஸா யதா² தே⁴நூ ராமமாதாப்⁴யாதா⁴வத || 2-40-43

ததா² ருத³ந்தீம் கௌஸல்யாம் ரத²ம் தம் அநுதா⁴வதீம் |
க்ரோஷ²ந்தீம் ராம ராம இதி ஹா ஸீதே லக்ஷ்மண இதி ச || 2-40-44

ராமலக்ஷ்மணஸீதார்த²ம் ஸ்ரவந்தீம் வாரி நேத்ரஜம் |
அஸக்ருத் ப்ரைக்ஷத ததா³ ந்ருத்யந்தீம் இவ மாதரம் || 2-40-45

திஷ்ட² இதி ராஜா சுக்ரோஷ யாஹி யாஹி இதி ராக⁴வ꞉ |
ஸுமந்த்ரஸ்ய ப³பூ⁴வ ஆத்மா சக்ரயோ꞉ இவ ச அந்தரா || 2-40-46

ந அஷ்²ரௌஷம் இதி ராஜாநம் உபாலப்³தோ⁴ அபி வக்ஷ்யஸி |
சிரம் து³ஹ்க²ஸ்ய பாபிஷ்ட²ம் இதி ராம꞉ தம் அப்³ரவீத் || 2-40-47

ராமஸ்ய ஸ வச꞉ குர்வந்ன் அநுஜ்ஞாப்ய ச தம் ஜநம் |
வ்ரஜத꞉ அபி ஹயான் ஷீ²க்⁴ரம் சோத³யாம் ஆஸ ஸாரதி²꞉ || 2-40-48

ந்யவர்தத ஜநோ ராஜ்ஞோ ராமம் க்ருத்வா ப்ரத³க்ஷிணம் |
மநஸா அபி அஷ்²ரு வேகை³꞉ ச ந ந்யவர்தத மாநுஷம் || 2-40-49

யம் இச்சேத் புநர் ஆயாந்தம் ந ஏநம் தூ³ரம் அநுவ்ரஜேத் |
இதி அமாத்யா மஹா ராஜம் ஊசுர் த³ஷ²ரத²ம் வச꞉ || 2-40-50

தேஷாம் வச꞉ ஸர்வ கு³ண உபபந்நம் |
ப்ரஸ்விந்ந கா³த்ர꞉ ப்ரவிஷண்ண ரூப꞉ |
நிஷ²ம்ய ராஜா க்ருபண꞉ ஸபா⁴ர்யோ |
வ்யவஸ்தி²த꞉ தம் ஸுதம் ஈக்ஷமாண꞉ || 2-40-51

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை