Saturday 21 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 039ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோ ந சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Kaushalya and Seetha


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ராமஸ்ய து வச꞉ ஷ்²ருத்வா முநி வேஷ த⁴ரம் ச தம் |
ஸமீக்ஷ்ய ஸஹ பா⁴ர்யாபீ⁴ ராஜா விக³த சேதந꞉ || 2-39-1

ந ஏநம் து³ஹ்கே²ந ஸம்தப்த꞉ ப்ரத்யவைக்ஷத ராக⁴வம் |
ந ச ஏநம் அபி⁴ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ப்ரத்யபா⁴ஷத து³ர்மநா꞉ || 2-39-2

ஸ முஹூர்தம் இவ அஸம்ஜ்ஞோ து³ஹ்கி²த꞉ ச மஹீ பதி꞉ |
விலலாப மஹா பா³ஹூ ராமம் ஏவ அநுசிந்தயன் || 2-39-3

மந்யே க²லு மயா பூர்வம் விவத்ஸா ப³ஹவ꞉ க்ருதா꞉ |
ப்ராணிநோ ஹிம்ஸிதா வா அபி தஸ்மாத் இத³ம் உபஸ்தி²தம் || 2-39-4

ந து ஏவ அநாக³தே காலே தே³ஹாச் ச்யவதி ஜீவிதம் |
கைகேய்யா க்லிஷ்²யமாநஸ்ய ம்ருத்யுர் மம ந வித்³யதே || 2-39-5

மோ அஹம் பாவக ஸம்காஷ²ம் பஷ்²யாமி புரத꞉ ஸ்தி²தம் |
விஹாய வஸநே ஸூக்ஷ்மே தாபஸ ஆச்சாத³ம் ஆத்மஜம் || 2-39-6

ஏகஸ்யா꞉ க²லு கைகேய்யா꞉ க்ருதே அயம் க்லிஷ்²யதே ஜந꞉ |
ஸ்வ அர்தே² ப்ரயதமாநாயா꞉ ஸம்ஷ்²ரித்ய நிக்ருதிம் த்விமாம் || 2-39-7

ஏவம் உக்த்வா து வசநம் பா³ஷ்பேண பிஹித ஈக்ஷ்ணஹ |
ராம இதி ஸக்ருத்³ ஏவ உக்த்வா வ்யாஹர்தும் ந ஷ²ஷா²க ஹ || 2-39-8

ஸம்ஜ்ஞாம் து ப்ரதிலப்⁴ய ஏவ முஹூர்தாத் ஸ மஹீ பதி꞉ |
நேத்ராப்⁴யாம் அஷ்²ரு பூர்ணாப்⁴யாம் ஸுமந்த்ரம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-39-9

ஔபவாஹ்யம் ரத²ம் யுக்த்வா த்வம் ஆயாஹி ஹய உத்தமை꞉ |
ப்ராபய ஏநம் மஹா பா⁴க³ம் இத꞉ ஜந பதா³த் பரம் || 2-39-10

ஏவம் மந்யே கு³ணவதாம் கு³ணாநாம் ப²லம் உச்யதே |
பித்ரா மாத்ரா ச யத் ஸாது⁴ர் வீர꞉ நிர்வாஸ்யதே வநம் || 2-39-11

ராஜ்ஞோ வசநம் ஆஜ்ஞாய ஸுமந்த்ர꞉ ஷீ²க்⁴ர விக்ரம꞉ |
யோஜயித்வா ஆயயௌ தத்ர ரத²ம் அஷ்²வை꞉ அலம்க்ருதம் || 2-39-12

தம் ரத²ம் ராஜ புத்ராய ஸூத꞉ கநக பூ⁴ஷிதம் |
ஆசசக்ஷே அந்ஜலிம் க்ருத்வா யுக்தம் பரம வாஜிபி⁴꞉ || 2-39-13

ராஜா ஸத்வரம் ஆஹூய வ்யாப்ருதம் வித்த ஸஞ்சயே |
உவாச தே³ஷ² காலஜ்ஞோ நிஷ்²சிதம் ஸர்வத꞉ ஷு²சி || 2-39-14

வாஸாம்ஸி ச மஹா அர்ஹாணி பூ⁴ஷணாநி வராணி ச |
வர்ஷாணி ஏதாநி ஸம்க்²யாய வைதே³ஹ்யா꞉ க்ஷிப்ரம் ஆநய || 2-39-15

நர இந்த்³ரேண ஏவம் உக்த꞉ து க³த்வா கோஷ² க்³ருஹம் தத꞉ |
ப்ராயச்சத் ஸர்வம் ஆஹ்ருத்ய ஸீதாயை க்ஷிப்ரம் ஏவ தத் || 2-39-16

ஸா ஸுஜாதா ஸுஜாதாநி வைதே³ஹீ ப்ரஸ்தி²தா வநம் |
பூ⁴ஷயாம் ஆஸ கா³த்ராணி தை꞉ விசித்ரை꞉ விபூ⁴ஷணை꞉ || 2-39-17

வ்யராஜயத வைதே³ஹீ வேஷ்²ம தத் ஸுவிபூ⁴ஷிதா |
உத்³யத꞉ அம்ஷு²மத꞉ காலே க²ம் ப்ரபா⁴ இவ விவஸ்வத꞉ || 2-39-18

தாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் பரிஷ்வஜ்ய ஷ்²வஷ்²ரூர் வசநம் அப்³ரவீத் |
அநாசரந்தீம் க்ருபணம் மூத்⁴நி உபாக்⁴ராய மைதி²லீம் || 2-39-19

அஸத்ய꞉ ஸர்வ லோகே அஸ்மின் ஸததம் ஸத்க்ருதா꞉ ப்ரியை꞉ |
ப⁴ர்தாரம் ந அநுமந்யந்தே விநிபாத க³தம் ஸ்த்ரிய꞉ || 2-39-20

ஏஷ ஸ்வபா⁴வோ நாரீணாமநுபூ⁴ய புரா ஸுக²ம் |
அல்பாமப்யாபத³ம் ப்ராப்ய து³ஷ்யந்தி ப்ரஜஹத்யபி || 2-39-21

அஸத்யஷீ²லா விக்ருதா து³ர்ர்கா³ஹ்யாஹ்ருத³யாஸ்ததா² |
யுவத்ய꞉ பாபஸம்கல்பா꞉ க்ஷணமாத்ராத்³விராகி³ண꞉ || 2-39-22

ந குலம் ந க்ருதம் வித்³யா ந த³த்தம் நாபி ஸம்க்³ரஹ꞉ |
ஸ்த்ரீணாம் க்³ருஹ்ணாதி ஹ்ருத³யமநித்யஹ்ருத³யா ஹி தா꞉ || 2-39-23

ஸாத்⁴வீநாம் ஹி ஸ்தி²தாநாம் து ஷீ²லே ஸத்யே ஷ்²ருதே ஷ²மே |
ஸ்த்ரீணாம் பவித்ரம் பரமம் பதிரேகோ விஷி²ஷ்யதே || 2-39-24

ஸ த்வயா ந அவமந்தவ்ய꞉ புத்ர꞉ ப்ரவ்ராஜித꞉ மம |
தவ தை³வதம் அஸ்து ஏஷ நிர்த⁴ந꞉ ஸத⁴நோ அபி வா || 2-39-25

விஜ்ஞாய வசநம் ஸீதா தஸ்யா த⁴ர்ம அர்த² ஸம்ஹிதம் |
க்ருத அந்ஜலிர் உவாச இத³ம் ஷ்²வஷ்²ரூம் அபி⁴முகே² ஸ்தி²தா || 2-39-26

கரிஷ்யே ஸர்வம் ஏவ அஹம் ஆர்யா யத்³ அநுஷா²ஸ்தி மாம் |
அபி⁴ஜ்ஞா அஸ்மி யதா² ப⁴ர்துர் வர்திதவ்யம் ஷ்²ருதம் ச மே || 2-39-27

ந மாம் அஸஜ் ஜநேந ஆர்யா ஸமாநயிதும் அர்ஹதி |
த⁴ர்மாத் விசலிதும் ந அஹம் அலம் சந்த்³ராத் இவ ப்ரபா⁴ || 2-39-28

ந அதந்த்ரீ வாத்³யதே வீணா ந அசக்ர꞉ வர்ததே ரத²꞉ |
ந அபதி꞉ ஸுக²ம் ஏத⁴தே யா ஸ்யாத் அபி ஷ²த ஆத்மஜா || 2-39-29

மிதம் த³தா³தி ஹி பிதா மிதம் மாதா மிதம் ஸுத꞉ |
அமிதஸ்ய ஹி தா³தாரம் ப⁴ர்தாரம் கா ந பூஜயேத் || 2-39-30

ஸா அஹம் ஏவம் க³தா ஷ்²ரேஷ்டா² ஷ்²ருத த⁴ர்ம பர அவரா |
ஆர்யே கிம் அவமந்யேயம் ஸ்த்ரீணாம் ப⁴ர்தா ஹி தை³வதம் || 2-39-31

ஸீதாயா வசநம் ஷ்²ருத்வா கௌஸல்யா ஹ்ருத³யம் க³மம் |
ஷு²த்³த⁴ ஸத்த்வா முமோச அஷ்²ரு ஸஹஸா து³ஹ்க² ஹர்ஷஜம் || 2-39-32

தாம் ப்ராந்ஜலிர் அபி⁴க்ரம்ய மாத்ரு மத்⁴யே அதிஸத்க்ருதாம் |
ராம꞉ பரம த⁴ர்மஜ்ஞோ மாதரம் வாக்யம் அப்³ரவீத் || 2-39-33

அம்ப³ மா து³ஹ்கி²தா பூ⁴ஸ் த்வம் பஷ்²ய த்வம் பிதரம் மம |
க்ஷயோ ஹி வந வாஸஸ்ய க்ஷிப்ரம் ஏவ ப⁴விஷ்யதி || 2-39-34

ஸுப்தாயா꞉ தே க³மிஷ்யந்தி நவ வர்ஷாணி பந்ச ச |
ஸா ஸமக்³ரம் இஹ ப்ராப்தம் மாம் த்³ரக்ஷ்யஸி ஸுஹ்ருத்³ வ்ருதம் || 2-39-35

ஏதாவத்³ அபி⁴நீத அர்த²ம் உக்த்வா ஸ ஜநநீம் வச꞉ |
த்ரய꞉ ஷ²த ஷ²த அர்தா⁴ ஹி த³த³ர்ஷ² அவேக்ஷ்ய மாதர꞉ || 2-39-36

தா꞉ ச அபி ஸ ததை²வ ஆர்தா மாத்ருருர் த³ஷ²ரத² ஆத்மஜ꞉ |
த⁴ர்ம யுக்தம் இத³ம் வாக்யம் நிஜகா³த³ க்ருத அந்ஜலி꞉ || 2-39-37

ஸம்வாஸாத் பருஷம் கிஞ்சித் அஜ்ஞாநாத் வா அபி யத் க்ருதம் |
தன் மே ஸமநுஜாநீத ஸர்வா꞉ ச ஆமந்த்ரயாமி வ꞉ || 2-39-38

வசநம் ராக⁴வஸ்யைதத்³த⁴ர்மயுக்தம் ஸமாஹிதம் |
ஷு²ஷ்²ருவு ஸ்தா꞉ ஸ்த்ரியம் ஸர்வா꞉ ஷோ²கோபஹதசேதஸ꞉ || 2-39-39

ஜஜ்ஞே அத² தாஸாம் ஸம்நாத³꞉ க்ரௌந்சீநாம் இவ நிஹ்ஸ்வந꞉ |
மாநவ இந்த்³ரஸ்ய பா⁴ர்யாணாம் ஏவம் வத³தி ராக⁴வே || 2-39-40

முரஜ பணவ மேக⁴ கோ⁴ஷவ |
த்³த³ஷ²ரத² வேஷ்²ம ப³பூ⁴வ யத் புரா |
விலபித பரிதே³வந ஆகுலம் |
வ்யஸந க³தம் தத் அபூ⁴த் ஸுது³ஹ்கி²தம் || 2-39-41

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ ஏகோ ந சத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை