Tuesday 30 November 2021

பாலகாண்டம் 73ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரிஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

The marriage of Sita and Rama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


யஸ்மிம்ஸ்து தி³வஸே ராஜா சக்ரே கோ³தா³நமுத்தமம் |
தஸ்மிம்ஸ்து தி³வஸே ஷூ²ரோ யுதா⁴ஜித் ஸமுபேயிவான் || 1-73-1

புத்ர꞉ கேகயராஜஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ப⁴ரதமாதுல꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா ப்ருஷ்ட்வா ச குஷ²லம் ராஜாநமித³மப்³ரவீத் || 1-73-2

கேகயாதி⁴பதீ ராஜா ஸ்நேஹாத் குஷ²லமப்³ரவீத் |
யேஷாம் குஷ²லகாமோ(அ)ஸி தேஷாம் ஸம்ப்ரத்யநாமயம் || 1-73-3

ஸ்வஸ்ரீயம் மம ராஜேந்த்³ர த்³ரஷ்டுகாமோ மஹீபதி꞉ |
தத³ர்த²முபயாதோ(அ)ஹமயோத்⁴யாம் ரகு⁴நந்த³ந || 1-73-4

ஷ்²ருத்வா த்வஹமயோத்⁴யாயாம் விவாஹார்த²ம் தவாத்மஜான் |
மிதி²லாமுபயாதாம்ஸ்து த்வயா ஸஹ மஹீபதே || 1-73-5

த்வரயாப்⁴யுபயாதோ(அ)ஹம் த்³ரஷ்டுகாம꞉ ஸ்வஸு꞉ ஸுதம் |
அத² ராஜா த³ஷ²ரத²꞉ ப்ரியாதிதி²முபஸ்தி²தம் || 1-73-6

த்³ருஷ்ட்வா பரமஸத்காரை꞉ பூஜார்ஹம் ஸமபூஜயத் |
ததஸ்தாமுஷிதோ ராத்ரிம் ஸஹ புத்ரைர்மஹாத்மபி⁴꞉ || 1-73-7

ப்ரபா⁴தே புநருத்தா²ய க்ருத்வா கர்மாணி தத்த்வவித் |
ருஷீம்ஸ்ததா³ புரஸ்க்ருத்ய யஜ்ஞவாடமுபாக³மத் || 1-73-8

யுக்தே முஹூர்தே விஜயே ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதை꞉ |
ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹிதோ ராம꞉ க்ருதகௌதுகமங்க³ல꞉ || 1-73-9

வஸிஷ்ட²ம் புரத꞉ க்ருத்வா மஹர்ஷீநபராநபி |
வஷி²ஷ்டோ² ப⁴க³வாநேத்ய வைதே³ஹமித³மப்³ரவீத் || 1-73-10

ராஜா த³ஷ²ரதோ² ராஜன் க்ருதகௌதுகமங்க³லை꞉ |
புத்ரைர்நரவரஷ்²ரேஷ்ட² தா³தாரமபி⁴காங்க்ஷதே || 1-73-11

தா³த்ருப்ரதிக்³ரஹீத்ருப்⁴யாம் ஸர்வார்தா²꞉ ஸம்ப⁴வந்தி ஹி |
ஸ்வத⁴ர்மம் ப்ரதிபத்³யஸ்வ க்ருத்வா வைவாஹ்யமுத்தமம் || 1-73-12

இத்யுக்த꞉ பரமோதா³ரோ வஸிஷ்டே²ந மஹாத்மநா |
ப்ரத்யுவாச மஹாதேஜா வாக்யம் பரமத⁴ர்மவித் || 1-73-13

க꞉ ஸ்தி²த꞉ ப்ரதிஹாரோ மே கஸ்யாஜ்ஞா ஸம்ப்ரதீக்ஷ்யதே |
ஸ்வக்³ருஹே கோ விசாரோ(அ)ஸ்தி யதா² ராஜ்யமித³ம் தவ || 1-73-14

க்ருதகௌதுகஸர்வஸ்வா வேதி³மூலமுபாக³தா꞉ |
மம கந்யா முநிஷ்²ரேஷ்ட² தீ³ப்தா வஹ்நேரிவார்சிஷ꞉ || 1-73-15

ஸத்³யோ(அ)ஹம் த்வத்ப்ரதீக்ஷோ(அ)ஸ்மி வேத்³யாமஸ்யாம் ப்ரதிஷ்டி²த꞉ |
அவிக்⁴நம் குருதாம் ராஜா கிமர்த²ம் ஹி விலம்ப்³யதே || 1-73-16

தத்³வாக்யம் ஜநகேநோக்தம் ஷ்²ருத்வா த³ஷ²ரத²ஸ்ததா³ |
ப்ரவேஷ²யாமாஸ ஸுதான் ஸர்வாந்ருஷிக³ணாநபி || 1-73-17

ததோ ராஜா விதே³ஹாநாம் வஷி²ஷ்ட²மித³மப்³ரவீத் |
காரயஸ்வ ருஷே ஸர்வாந்ருஷிபி⁴꞉ ஸஹ தா⁴ர்மிக || 1-73-18

ராமஸ்ய லோகராமஸ்ய க்ரியாம் வைவாஹிகீம் ப்ரபோ⁴ |
ததே²த்யுக்த்வா து ஜநகம் வஷி²ஷ்டோ² ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ || 1-73-19

விஷ்²வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய ஷ²தாநந்த³ம் ச தா⁴ர்மிகம் |
ப்ரபாமத்⁴யே து விதி⁴வத்³வேதீ³ம் க்ருத்வா மஹாதபா꞉ || 1-73-20

அலஞ்சகார தாம் வேதீ³ம் க³ந்த⁴புஷ்பை꞉ ஸமந்தத꞉ |
ஸுவர்ணபாலிகாபி⁴ஷ்²ச சித்ரகும்பை⁴ஷ்²ச ஸாங்குரை꞉ || 1-73-21

அங்குராட்⁴யை꞉ ஷ²ராவைஷ்²ச தூ⁴பபாத்ரை꞉ ஸதூ⁴பகை꞉ |
ஷ²ங்க²பாத்ரை꞉ ஷ்²ருவை꞉ ஸ்ருக்³பி⁴꞉ பாத்ரைரர்க்⁴யாதி³பூஜிதை꞉ || 1-73-22

லாஜபூர்ணைஷ்²ச பாத்ரீபி⁴ரக்ஷிதைரபி ஸம்ஸ்க்ருதை꞉ |
த³ர்பை⁴꞉ ஸமை꞉ ஸமாஸ்தீர்ய விதி⁴வந்மந்த்ரபூர்வகம் || 1-73-23

அக்³நிமாதா⁴ய தம் வேத்³யாம் விதி⁴மந்த்ரபுரஸ்க்ருதம் |
ஜுஹாவாக்³நௌ மஹாதேஜா வஷி²ஷ்டோ² முநிபுங்க³வ || 1-73-24

தத꞉ ஸீதாம் ஸமாநீய ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் |
ஸமக்ஷமக்³நே꞉ ஸம்ஸ்தா²ப்ய ராக⁴வாபி⁴முகே² ததா³ || 1-73-25

அப்³ரவீஜ்ஜநகோ ராஜா கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴நம் |
இயம் ஸீதா மம ஸுதா ஸஹத⁴ர்மசரீ தவ || 1-73-26

ப்ரதீச்ச² சைநாம் ப⁴த்³ரம் தே பாணிம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ பாணிநா |
பதிவ்ரதா மஹபா⁴கா³ சா²யேவாநுக³தா ஸதா³ || 1-73-27

இத்யுக்த்வா ப்ராக்ஷிபத்³ராஜா மந்த்ரபூதம் ஜலம் ததா³ |
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி தே³வாநாம்ருஷீணாம் வத³தாம் ததா³ || 1-73-28

தே³வது³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷ꞉ புஷ்பவர்ஷோ மஹாநபூ⁴த் |
ஏவம் த³த்த்வா ஸுதாம் ஸீதாம் மந்த்ரோத³கபுரஸ்க்ருதாம் || 1-73-29

அப்³ரவீஜ்ஜநகோ ராஜா ஹர்ஷேணாபி⁴பரிப்லுத꞉ |
லக்ஷ்மணாக³ச்ச² ப⁴த்³ரம் தே ஊர்மிலாமுத்³யதாம் மயா || 1-73-30

ப்ரதீச்ச² பாணிம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ மா பூ⁴த் காலஸ்ய பர்யய꞉ |
தமேவமுக்த்வா ஜநகோ ப⁴ரதம் சாப்⁴யபா⁴ஷத || 1-73-31

க்³ருஹாண பாணிம் மாண்ட³வ்யா꞉ பாணிநா ரகு⁴நந்த³ந |
ஷ²த்ருக்⁴நம் சாபி த⁴ர்மாத்மா அப்³ரவீந்மிதி²லேஷ்²வர꞉ || 1-73-32

ஷ்²ருதகீர்தேர்மஹாபா³ஹோ பாணிம் க்³ருஹ்ணீஷ்வ பாணிநா |
ஸர்வே ப⁴வந்த꞉ ஸௌம்யாஷ்²ச ஸர்வே ஸுசரிதவ்ரதா꞉ || 1-73-33

பத்நீபி⁴꞉ ஸந்து காகுத்ஸ்தா² மா பூ⁴த்காலஸ்ய பர்யய꞉ |
ஜநகஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா பாணீன் பாணிபி⁴ரஸ்ப்ருஷ²ன் || 1-73-34

சத்வாரஸ்தே சதஸ்ரூணாம் வஸிஷ்ட²ஸ்ய மதே ஸ்தி²தா꞉ |
அக்³நிம் ப்ரத³க்ஷிணம் க்ருத்வா வேதி³ம் ராஜாநமேவ ச || 1-73-35

ருஷீம்ஷ்²சைவ மஹாத்மாந꞉ ஸஹபா⁴ர்யா ரகூ⁴த்³வஹா꞉ |
யதோ²க்தேந ததா² சக்ருர்விவாஹம் விதி⁴பூர்வகம் || 1-73-36

புஷ்பவ்ருஷ்டிர்மஹத்யாஸீத³ந்தரிக்ஷாத்ஸுபா⁴ஸ்வரா |
தி³வ்யது³ந்து³பி⁴நிர்கோ⁴ஷைர்கீ³தவாதி³த்ரநி꞉ஸ்வநை꞉ || 1-73-37

நந்ருதுஷ்²சாப்ஸர꞉ஸங்கா⁴ க³ந்த⁴ர்வாஷ்²ச ஜகு³꞉ கலம் |
விவாஹே ரகு⁴முக்²யாநாம் தத³த்³பு⁴தமத்³ருஷ்²யத || 1-73-38

ஈத்³ருஷே² வர்தமாநே து தூர்யோத்³கு⁴ஷ்டநிநாதி³தே |
த்ரிரக்³நிம் தே பரிக்ரம்ய ஊஹுர்பா⁴ர்யா மஹௌஜஸ꞉ || 1-73-39

அதோ²பகார்யாம் ஜக்³முஸ்தே ஸ தா³ரா ரகு⁴நந்த³நா꞉ |
ராஜாப்யநுயயௌ பஷ்²யன் ஸர்ஷிஸங்க⁴꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ || 1-73-40...

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரிஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை