Wednesday 24 November 2021

பாலகாண்டம் 70ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Janaka welcomes Rama


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தத꞉ ப்ரபா⁴தே ஜநக꞉ க்ருதகர்மா மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
உவாச வாக்யம் வாக்யஜ்ஞ꞉ ஷ²தாநந்த³ம் புரோஹிதம் || 1-70-1

ப்⁴ராதா மம மஹாதேஜா யவீயாநதிதா⁴ர்மிக꞉ |
குஷ²த்⁴வஜ இதி க்²யாத꞉ புரீமத்⁴யவஸச்சு²பா⁴ம் || 1-70-2

வார்யா ப²லகபர்யந்தாம் பிப³ந்நிக்ஷுமதீம் நதீ³ம் |
ஸாங்காஷ்²யாம் புண்யஸங்காஷா²ம் விமாநமிவ புஷ்பகம் || 1-70-3

தமஹம் த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி யஜ்ஞகோ³ப்தா ஸ மே மத꞉ |
ப்ரீதிம் ஸோ(அ)பி மஹாதேஜா இமாம் போ⁴க்தா மயா ஸஹ || 1-70-4

ஏவமுக்தே து வசநே ஷ²தாநந்த³ஸ்ய ஸம்நிதௌ⁴ |
ஆக³தா꞉ கேசித³வ்யக்³ரா ஜநகஸ்தான் ஸமாதி³ஷ²த் || 1-70-5

ஷா²ஸநாத்து நரேந்த்³ரஸ்ய ப்ரயயு꞉ ஷீ²க்⁴ரவாஜிபி⁴꞉ |
ஸமாநேதும் நரவ்யாக்⁴ரம் விஷ்ணுமிந்த்³ராஜ்ஞயா யதா² || 1-70-6

ஸாங்காஷ்²யாம் தே ஸமாக³ம்ய த³த்³ருஷு²ஷ்²ச குஷ²த்⁴வஜம் |
ந்யவேத³யன் யதா²வ்ருத்தம் ஜநகஸ்ய ச சிந்திதம் || 1-70-7

தத்³வ்ருத்தம் ந்ருபதி꞉ ஷ்²ருத்வா தூ³தஷ்²ரேஷ்டை²ர்மஹாஜவை꞉ |
ஆஜ்ஞயா து நரேந்த்³ரஸ்ய ஆஜகா³ம குஷ²த்⁴வஜ꞉ || 1-70-8

ஸ த³த³ர்ஷ² மஹாத்மாநம் ஜநகம் த⁴ர்மவத்ஸலம் |
ஸோ(அ)பி⁴வாத்³ய ஷ²தாநந்த³ம் ஜநகம் சாதிதா⁴ர்மிகம் || 1-70-9

ராஜார்ஹம் பரமம் தி³வ்யமாஸநம் சாத்⁴யரோஹத |
உபவிஷ்டாவுபௌ⁴ தௌ து ப்⁴ராதராவமிதௌஜஸௌ || 1-70-10

ப்ரேஷயாமாஸதுர்வீரௌ மந்த்ரிஷ்²ரேஷ்ட²ம் ஸுதா³மநம் |
க³ச்ச² மந்த்ரிபதே ஷீ²க்⁴ரமைக்ஷ்வாகமமிதப்ரப⁴ம் || 1-70-11

ஆத்மஜை꞉ ஸஹ து³ர்த⁴ர்ஷமாநயஸ்வ ஸமந்த்ரிணம் |
ஔபகார்யாம் ஸ க³த்வா து ரகூ⁴ணாம் குலவர்த⁴நம் || 1-70-12

த³த³ர்ஷ² ஷி²ரஸா சைநமபி⁴வாத்³யேத³மப்³ரவீத் |
அயோத்⁴யாதி⁴பதே வீர வைதே³ஹோ மிதி²லாதி⁴ப꞉ || 1-70-13

ஸ த்வாம் த்³ரஷ்டும் வ்யவஸித꞉ ஸோபாத்⁴யாயபுரோஹிதம் |
மந்த்ரிஷ்²ரேஷ்ட²வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராஜா ஸர்ஷிக³ணஸ்ததா³ || 1-70-14

ஸப³ந்து⁴ரக³மத்தத்ர ஜநகோ யத்ர வர்ததே |
ராஜா ச மந்த்ரிஸஹித꞉ ஸோபாத்⁴யாய꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ || 1-70-15

வாக்யம் வாக்யவிதா³ம் ஷ்²ரேஷ்டோ² வைதே³ஹமித³மப்³ரவீத் |
விதி³தம் தே மஹாராஜ இக்ஷ்வாகுகுலதை³வதம் || 1-70-16

வக்தா ஸர்வேஷு க்ருத்யேஷு வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ |
விஷ்²வாமித்ராப்⁴யநுஜ்ஞாத꞉ ஸஹ ஸர்வைர்மஹர்ஷிபி⁴꞉ || 1-70-17

ஏஷ வக்ஷ்யதி த⁴ர்மாத்மா வஸிஷ்டோ² மே யதா²க்ரமம் |
தூஷ்ணீம்பூ⁴தே த³ஷ²ரதே² வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்ருஷி꞉ || 1-70-18

உவாச வாக்யம் வாக்யஜ்ஞோ வைதே³ஹம் ஸபுரோத⁴ஸாம் |
அவ்யக்தப்ரப⁴வோ ப்³ரஹ்மா ஷா²ஷ்²வதோ நித்ய அவ்யய꞉ || 1-70-19

தஸ்மாந்மரீசி꞉ ஸஞ்ஜஜ்ஞே மரீசே꞉ கஷ்²யப꞉ ஸுத꞉ |
விவஸ்வான் கஷ்²யபாஜ்ஜஜ்ஞே மநுர்வைவஸ்வத꞉ ஸ்ம்ருத꞉ || 1-70-20

மநு꞉ ப்ரஜாபதி꞉ பூர்வமிக்ஷ்வாகுஷ்²ச மநோ꞉ ஸுத꞉ |
தமிக்ஷ்வாகுமயோத்⁴யாயாம் ராஜாநம் வித்³தி⁴ பூர்வகம் || 1-70-21

இக்ஷ்வாகோஸ்து ஸுத꞉ ஷ்²ரீமான் குக்ஷிரித்யேவ விஷ்²ருத꞉ |
குக்ஷேரதா²த்மஜ꞉ ஷ்²ரீமான் விகுக்ஷிருபபத்³யத || 1-70-22

விகுக்ஷேஸ்து மஹாதேஜா பா³ண꞉ புத்ர꞉ ப்ரதாபவான் |
பா³ணஸ்ய து மஹாதேஜா அநரண்ய꞉ ப்ரதாபவான் || 1-70-23

அநரண்யாத்ப்ருது²ர்ஜஜ்ஞே த்ரிஷ²ங்குஸ்து ப்ருதோ²꞉ ஸுத꞉ |
த்ரிஷ²ங்கோரப⁴வத்புத்ரோ து⁴ந்து⁴மாரோ மஹாயஷா²꞉ || 1-70-24

து⁴ந்து⁴மாராந்மஹாதேஜா யுவநாஷ்²வோ மஹாரத²꞉ |
யுவநாஷ்²வஸுதஸ்த்வாஸீந்மாந்தா⁴தா ப்ருதி²வீபதி꞉ || 1-70-25

மாந்தா⁴துஸ்து ஸுத꞉ ஷ்²ரீமான் ஸுஸந்தி⁴ருத³பத்³யத |
ஸுஸந்தே⁴ரபி புத்ரௌ த்³வௌ த்⁴ருவஸந்தி⁴꞉ ப்ரஸேநஜித் || 1-70-26

யஷ²ஸ்வீ த்⁴ருவஸந்தே⁴ஸ்து ப⁴ரதோ நாம நாமத꞉ |
ப⁴ரதாத்து மஹாதேஜா அஸிதோ நாம ஜாயத || 1-70-27

யஸ்யைதே ப்ரதிராஜாந உத³பத்³யந்த ஷா²த்ரவ꞉ |
ஹைஹயாஸ்தாலஜங்கா⁴ஷ்²ச ஷூ²ராஷ்²ச ஷ²ஷ²பி³ந்த³வ꞉ || 1-70-28

தாம்ஸ்து ஸ ப்ரதியுத்³த்⁴யன் வை யுத்³தே⁴ ராஜா ப்ரவாஸித꞉ |
ஹிமவந்தமுபாக³ம்ய பா⁴ர்யாப்⁴யாம் ஸஹிதஸ்ததா³ || 1-70-29

அஸிதோ(அ)ல்பப³லோ ராஜா காலத⁴ர்மமுபேயிவான் |
த்³வே சாஸ்ய பா⁴ர்யே க³ர்பி⁴ண்யௌ ப³பூ⁴வதுரிதி ஷ்²ருதம் || 1-70-30

ஏகா க³ர்ப⁴விநாஷா²ர்த²ம் ஸபத்ந்யை ஸக³ரம் த³தௌ³ |
தத꞉ ஷை²லவரே ரம்யே ப³பூ⁴வாபி⁴ரதோ முநி꞉ || 1-70-31

பா⁴ர்க³வஷ்²ச்யவநோ நாம ஹிமவந்தமுபாஷ்²ரித꞉ |
தத்ர சைகா மஹாபா⁴கா³ பா⁴ர்க³வம் தே³வவர்சஸம் || 1-70-32

வவந்தே³ பத்³மபத்ராக்ஷீ காங்க்ஷந்தீ ஸுதமுத்தமம் |
தம்ருஷிம் ஸாப்⁴யுபாக³ம்ய காலிந்தீ³ சாப்⁴யவாத³யத் || 1-70-33

ஸ தாமப்⁴யவத³த்³விப்ர꞉ புத்ரேப்ஸும் புத்ரஜந்மநி |
தவ குக்ஷௌ மஹாபா⁴கே³ ஸுபுத்ர꞉ ஸுமஹாப³ல꞉ || 1-70-34

மஹாவீர்யோ மஹாதேஜா அசிராத் ஸஞ்ஜநிஷ்யதி |
க³ரேண ஸஹித꞉ ஷ்²ரீமான் மா ஷு²ச꞉ கமலேக்ஷணே || 1-70-35

ச்யவநம் ச நமஸ்க்ருத்ய ராஜபுத்ரீ பதிவ்ரதா |
பத்யா விரஹிதா தஸ்மாத் புத்ரம் தே³வீ வ்யஜாயத || 1-70-36

ஸபத்ந்யா து க³ரஸ்தஸ்யை த³த்தோ க³ர்ப⁴ஜிகா⁴ம்ஸயா |
ஸஹ தேந க³ரேணைவ ஸஞ்ஜாத꞉ ஸக³ரோ(அ)ப⁴வத் || 1-70-37

ஸக³ரஸ்யாஸமஞ்ஜஸ்து அஸமஞ்ஜாத³தா²ம்ஷு²மான் |
தி³லீபோம்(அ)ஷு²மத꞉ புத்ரோ தி³லீபஸ்ய ப⁴கீ³ரத²꞉ || 1-70-38

ப⁴கீ³ரதா²த்ககுத்ஸ்த²ஷ்²ச ககுத்ஸ்த²ஸ்ய ரகு⁴ஸ்ததா² |
ரகோ⁴ஸ்து புத்ரஸ்தேஜஸ்வீ ப்ரவ்ருத்³த⁴꞉ புருஷாத³க꞉ || 1-70-39

கல்மாஷபாதோ³ ஹ்யப⁴வத்தஸ்மாஜ்ஜாதஸ்து ஷ²ங்க²ண꞉ |
ஸுத³ர்ஷ²ந꞉ ஷ²ங்க²ணஸ்ய அக்³நிவர்ண꞉ ஸுத³ர்ஷ²நாத் || 1-70-40

ஷீ²க்⁴ரக³ஸ்த்வக்³நிவர்ணஸ்ய ஷீ²க்⁴ரக³ஸ்ய மரு꞉ ஸுத꞉ |
மரோ꞉ ப்ரஷு²ஷ்²ருகஸ்த்வாஸீத³ம்ப³ரீஷ꞉ ப்ரஷு²ஷ்²ருகாத் || 1-70-41

அம்ப³ரீஷஸ்ய புத்ரோ(அ)பூ⁴ந்நஹுஷஷ்²ச மஹீபதி꞉ |
நஹுஷஸ்ய யயாதிஸ்து நாபா⁴க³ஸ்து யயாதிஜ꞉ || 1-70-42

நாபா⁴க³ஸ்ய ப³பூ⁴வாஜ꞉ அஜாத்³த³ஷ²ரதோ²(அ)ப⁴வத் |
அஸ்மாத்³த³ஷ²ரதா²ஜ்ஜாதௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ || 1-70-43

ஆதி³வம்ஷ²விஷு²த்³தா⁴நாம் ராஜ்ஞாம் பரமத⁴ர்மிணாம் |
இக்ஷ்வாகுகுலஜாதாநாம் வீராணாம் ஸத்யவாதி³நாம் || 1-70-44

ராமலக்ஷ்மணயோரர்தே² த்வத்ஸுதே வரயே ந்ருப |
ஸத்³ருஷா²ப்⁴யாம் நரஷ்²ரேஷ்ட² ஸத்³ருஷே² தா³துமர்ஹஸி || 1-70-45

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை