Friday 12 November 2021

பாலகாண்டம் 65ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉

Rajarshi Janaka meets Viswamitra and Rama Lakshmana


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


அத² ஹைமவதீம் ராம தி³ஷ²ம் த்யக்த்வா மஹாமுநி꞉ |
பூர்வாம் தி³ஷ²மநுப்ராப்ய தபஸ்தேபே ஸுதா³ருணம் || 1-65-1

மௌநம் வர்ஷஸஹஸ்ரஸ்ய க்ருத்வா வ்ரதமநுத்தமம் |
சகாராப்ரதிமம் ராம தப꞉ பரமது³ஷ்கரம் || 1-65-2

பூர்ணே வர்ஷஸஹஸ்ரே து காஷ்ட²பூ⁴தம் மஹாமுநிம் |
விக்⁴நைர்ப³ஹுபி⁴ராதூ⁴தம் க்ரோதோ⁴ நாந்தரமாவிஷ²த் || 1-65-3

ஸ க்ருத்வா நிஷ்²சயம் ராம தப ஆதிஷ்ட²த³வ்யயம் |
தஸ்ய வர்ஷஸஹஸ்ரஸ்ய வ்ரதே பூர்ணே மஹாவ்ரத꞉ || 1-65-4

போ⁴க்துமாரப்³த⁴வாநந்நம் தஸ்மின் காலே ரகூ⁴த்தம |
இந்த்³ரோ த்³விஜாதிர்பூ⁴த்வா தம் ஸித்³த⁴மந்நமயாசத || 1-65-5

தஸ்மை த³த்த்வா ததா³ ஸித்³த⁴ம் ஸர்வம் விப்ராய நிஷ்²சித꞉ |
நி꞉ஷேஷிதே(அ)ந்நே ப⁴க³வாநபு⁴க்த்வைவ மஹாதபா꞉ || 1-65-6

ந கிஞ்சித³வத³த்³விப்ரம் மௌநவ்ரதமுபாஸ்தி²த꞉ |
ததை²வாஸீத்புந꞉ மௌநமநுச்ச்²வாஸம் சகார ஹ || 1-65-7

அத² வர்ஷஸஹஸ்ரம் ச நோச்ச்²வஸந்முநிபுங்க³வ꞉ |
தஸ்யாநுச்ச்²வஸமாநஸ்ய மூர்த்⁴நி தூ⁴மோ வ்யஜாயத || 1-65-8

த்ரைலோக்யம் யேந ஸம்ப்⁴ராந்தமாதாபிதமிவாப⁴வத் |
ததோ தே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வா꞉ பந்நகோ³ரக³ராக்ஷஸா꞉ || 1-65-9

மோஹிதா தபஸா தஸ்ய தேஜஸா மந்த³ரஷ்²மய꞉ |
கஷ்²மலோபஹதா꞉ ஸர்வே பிதாமஹமதா²ப்³ருவன் || 1-65-10

ப³ஹுபி⁴꞉ காரணைர்தே³வ விஷ்²வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ |
லோபி⁴த꞉ க்ரோதி⁴தஷ்²சைவ தபஸா சாபி⁴வர்த⁴தே || 1-65-11

ந ஹ்யஸ்ய வ்ருஜிநம் கிஞ்சித்³ த்³ருஷ்²யதே ஸூக்ஷ்மமப்யத² |
ந தீ³யதே யதி³ த்வஸ்ய மநஸா யத³பீ⁴ப்ஸிதம் || 1-65-12

விநாஷ²யதி த்ரைலோக்யம் தபஸா ஸ சராசரம் |
வ்யாகுலாஷ்²ச தி³ஷ²꞉ ஸர்வா ந ச கிஞ்சித் ப்ரகாஷ²தே || 1-65-13

ஸாக³ரா꞉ க்ஷுபி⁴தா꞉ ஸர்வே விஷீ²ர்யந்தே ச பர்வதா꞉ |
ப்ரகம்பதே ச வஸுதா⁴ வாயுர்வாதீஹ ஸங்குல꞉ || 1-65-14

ப்³ரஹ்மந்ந ப்ரதிஜாநீமோ நாஸ்திகோ ஜாயதே ஜந꞉ |
ஸம்மூட⁴மிவ த்ரைலோக்யம் ஸம்ப்ரக்ஷுபி⁴தமாநஸம் || 1-65-15

பா⁴ஸ்கரோ நிஷ்ப்ரப⁴ஷ்²சைவ மஹர்ஷேஸ்தஸ்ய தேஜஸா |
பு³த்³தி⁴ம் ந குருதே யாவந்நாஷே² தே³வ மஹாமுநி꞉ || 1-65-16

தாவத்ப்ரஸாதோ³ ப⁴க³வாநக்³நிரூபோ மஹாத்³யுதி꞉ |
காலாக்³நிநா யதா² பூர்வம் த்ரைலோக்யம் த³ஹ்யதே(அ)கி²லம் || 1-65-17

தே³வராஜ்யம் சிகீர்ஷேத தீ³யதாமஸ்ய யந்மதம் |
தத꞉ ஸுரக³ணா꞉ ஸர்வே பிதாமஹபுரோக³மா꞉ || 1-65-18

விஷ்²வாமித்ரம் மஹாத்மாநம் வாக்யம் மது⁴ரமப்³ருவன் |
ப்³ரஹ்மர்ஷே ஸ்வாக³தம் தே(அ)ஸ்து தபஸா ஸ்ம ஸுதோஷிதா꞉ || 1-65-19

ப்³ராஹ்மண்யம் தபஸோக்³ரேண ப்ராப்தவாநஸி கௌஷி²க |
தீ³ர்க⁴மாயுஷ்²ச தே ப்³ரஹ்மன் த³தா³மி ஸமருத்³க³ண꞉ || 1-65-20

ஸ்வஸ்தி ப்ராப்நுஹி ப⁴த்³ரம் தே க³ச்ச² ஸௌம்ய யதா²ஸுக²ம் |
பிதாமஹவச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸர்வேஷாம் த்ரிதி³வௌகஸாம் || 1-65-21

க்ருத்வா ப்ரணாமம் முதி³தோ வ்யாஜஹார மஹாமுநி꞉ |
ப்³ராஹ்மண்யம் யதி³ மே ப்ராப்தம் தீ³ர்க⁴மாயுஸ்ததை²வ ச || 1-65-22

ஓங்காரோ(அ)த² வஷட்காரோ வேதா³ஷ்²ச வரயந்து மாம் |
க்ஷத்ர வேத³விதா³ம் ஷ்²ரேஷ்டோ² ப்³ரஹ்மவேத³விதா³மபி || 1-65-23

ப்³ரஹ்மபுத்ரோ வஸிஷ்டோ² மாமேவம் வத³து தே³வதா꞉ |
யத்³யயம் பரம꞉ காம꞉ க்ருதோ யாந்து ஸுரர்ஷபா⁴꞉ || 1-65-24

தத꞉ ப்ரஸாதி³தோ தே³வைர்வஸிஷ்டோ² ஜபதாம் வர꞉ |
ஸக்²யம் சகார ப்³ரஹ்மர்ஷிரேவமஸ்த்விதி சாப்³ரவீத் || 1-65-25

ப்³ரஹ்மர்ஷிஸ்த்வம் ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம் ஸம்பத்³யதே தவ |
இத்யுக்த்வா தே³வதாஷ்²சாபி ஸர்வா ஜக்³முர்யதா²க³தம் || 1-65-26

விஷ்²வாமித்ரோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா லப்³த்⁴வா ப்³ராஹ்மண்யமுத்தமம் |
பூஜயாமாஸ ப்³ரஹ்மர்ஷிம் வஸிஷ்ட²ம் ஜபதாம் வரம் || 1-65-27

க்ருதகாமோ மஹீம் ஸர்வாம் சசார தபஸி ஸ்தி²த꞉ |
ஏவம் த்வநேந ப்³ராஹ்மண்யம் ப்ராப்தம் ராம மஹாத்மநா || 1-65-28

ஏஷ ராம முநிஷ்²ரேஷ்ட² ஏஷ விக்³ரஹவான் தப꞉ |
ஏஷ த⁴ர்ம꞉ பரோ நித்யம் வீர்யஸ்யைஷ பராயணம் || 1-65-29

ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா விரராம த்³விஜோத்தம꞉ |
ஷ²தாநந்த³வச꞉ ஷ்²ருத்வா ராமலக்ஷ்மணஸம்நிதௌ⁴ ||1-65-30

ஜநக꞉ ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யமுவாச குஷி²காத்மஜம் |
த⁴ந்யோ(அ)ஸ்ம்யநுக்³ருஹீதோ(அ)ஸ்மி யஸ்ய மே முநிபுங்க³வ || 1-65-31

யஜ்ஞம் காகுத்ஸ்த²ஸஹித꞉ ப்ராப்தவாநஸி கௌஷி²க |
பாவிதோ(அ)ஹம் த்வயா ப்³ரஹ்மன் த³ர்ஷ²நேந மஹாமுநே || 1-65-32

கு³ணா ப³ஹுவிதா⁴꞉ ப்ராப்தாஸ்தவ ஸந்த³ர்ஷ²நாந்மயா |
விஸ்தரேண ச வை ப்³ரஹ்மன் கீர்த்யமாநம் மஹத்தப꞉ || 1-65-33

ஷ்²ருதம் மயா மஹாதேஜோ ராமேண ச மஹாத்மநா |
ஸத³ஸ்யை꞉ ப்ராப்ய ச ஸத³꞉ ஷ்²ருதாஸ்தே ப³ஹவோ கு³ணா꞉ || 1-65-34

அப்ரமேயா தபஸ்துப்⁴யமப்ரமேயம் ச தே ப³லம் |
அப்ரமேயா கு³ணாஷ்²சைவ நித்யம் தே குஷி²காத்மஜ || 1-65-35

த்ருப்திராஷ்²சர்யபூ⁴தாநாம் கதா²நாம் நாஸ்தி மே விபோ⁴ |
கர்மகாலோ முநிஷ்²ரேஷ்ட² லம்ப³தே ரவிமண்ட³லம் || 1-65-36

ஷ்²வ꞉ ப்ரபா⁴தே மஹாதேஜோ த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி மாம் புந꞉ |
ஸ்வாக³தம் ஜபதாம் ஷ்²ரேஷ்ட² மாமநுஜ்ஞாதுமர்ஹஸி || 1-65-37

ஏவமுக்தோ முநிவர꞉ ப்ரஷ²ஸ்ய புருஷர்ஷப⁴ம் |
விஸஸர்ஜாஷு² ஜநகம் ப்ரீதம் ப்ரீதிமாம்ஸ்ததா³ || 1-65-38

ஏவமுக்த்வா முநிஷ்²ரேஷ்ட²ம் வைதே³ஹோ மிதி²லாதி⁴ப꞉ |
ப்ரத³க்ஷிணம் சகாராஷு² ஸோபாத்⁴யாய꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ || 1-65-39

விஷ்²வாமித்ரோ(அ)பி த⁴ர்மாத்மா ஸஹராம꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ |
ஸ்வம் வாஸமபி⁴சக்ராம பூஜ்யமாநோ மஹர்ஷிபி⁴꞉ || 1-65-40

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை