Sunday 8 August 2021

பாலகாண்டம் 17ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


lord-hanuman


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


புத்ரத்வம் து க³தே விஷ்ணௌ ராஜ்ஞஸ்தஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
உவாச தே³வதா꞉ ஸர்வா꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வானித³ம் || 1-17-1

ஸத்யஸந்த⁴ஸ்ய வீரஸ்ய ஸர்வேஷாம் நோ ஹிதைஷிண꞉ |
விஷ்ணோ꞉ ஸஹாயான் ப³லின꞉ ஸ்ருஜத்⁴வம் காமரூபிண꞉ || 1-17-2

மாயாவித³ஷ்²ச ஷூ²ராம்ஷ்²ச வாயுவேக³ஸமான் ஜவே |
நயஜ்ஞான் பு³த்³தி⁴ஸம்பன்னான் விஷ்ணுதுல்யபராக்ரமான் || 1-17-3

அஸம்ஹார்யானுபாயஜ்ஞான் தி³வ்யஸம்ஹனனான்விதான் |
ஸர்வாஸ்த்ரகு³ணஸம்பன்னானம்ருதப்ராஷ²னானிவ || 1-17-4

அப்ஸரஸ்ஸு ச முக்²யாஸு க³ந்த⁴ர்வீணாம் தனூஷு ச |
யக்ஷபன்னக³கந்யாஸு ருக்ஷவித்³யாத⁴ரீஷு ச || 1-17-5

கிம்நரீணாம் ச கா³த்ரேஷு வானரீணாம் தனூஷு ச |
ஸ்ருஜத்⁴வம் ஹரிரூபேண புத்ராம்ஸ்துல்யபராக்ரமான் || 1-17-6

பூர்வமேவ மயா ஸ்ருஷ்டோ ஜாம்ப³வாந்ருக்ஷபுங்க³வ꞉ |
ஜ்ரும்ப⁴மாணஸ்ய ஸஹஸா மம வக்ராத³ஜாயத || 1-17-7

தே ததோ²க்தா ப⁴க³வதா தத் ப்ரதிஷ்²ருத்ய ஷா²ஸனம் |
ஜனயாமாஸுரேவம் தே புத்ரான் வானரரூபிண꞉ || 1-17-8

ருஷயஷ்²ச மஹாத்மான꞉ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரோரகா³꞉ |
சாரணாஷ்²ச ஸுதான் வீரான் ஸஸ்ருஜுர்வனசாரிண꞉ || 1-17-9

வானரேந்த்³ரம் மஹேத்³ராப⁴மிந்த்³ரோ வாலினமாத்மஜம் |
ஸுக்³ரீவம் ஜனயாமாஸ தபனஸ்தபதாம் வர꞉ || 1-17-10

ப்³ருஹஸ்பதிஸ்த்வஜனயத்தாரம் நாம மஹாகபிம் |
ஸர்வவானரமுக்²யானாம் பு³த்³தி⁴மந்தமனுத்தமம் || 1-17-11

த⁴னத³ஸ்ய ஸுத꞉ ஷ்²ரீமான் வானரோ க³ந்த⁴மாத³ன꞉ |
விஷ்²வகர்மா த்வஜநயன்னலம் நாம மஹாகபிம் || 1-17-12

பாவகஸ்ய ஸுத꞉ ஷ்²ரீமாந்நீலோ(அ)க்³னி ஸத்³ருஷ²ப்ரப⁴꞉ |
தேஜஸா யஷ²ஸா வீர்யாத³த்யரிச்யத வானரான் || 1-17-13

ரூபத்³ரவிணஸம்பன்னாவஷ்²வினௌ ரூபஸம்மதௌ |
மைந்த³ம் ச த்³விவித³ம் சைவ ஜனயாமாஸது꞉ ஸ்வயம் || 1-17-14

வருணோ ஜனயாமாஸ ஸுஷேணம் நாம வானரம் |
ஷ²ரப⁴ம் ஜனயாமாஸ பர்ஜன்யஸ்து மஹாப³லம் || 1-17-15

மாருதஸ்யௌரஸ꞉ ஷ்²ரீமான் ஹனுமாந்நாம வானர꞉ |
வஜ்ரஸம்ஹனனோபேதோ வைனதேயஸமோ ஜவே || 1-17-16

ஸர்வவானரமுக்²யேஷு பு³த்³தி⁴மான் ப³லவானபி |
தே ஸ்ருஷ்டா ப³ஹுஸாஹஸ்ரா த³ஷ²க்³ரீவவதோ⁴த்³யதா꞉ || 1-17-17

அப்ரமேயப³லா வீரா விக்ராந்தா꞉ காமரூபிண꞉ |
தே க³ஜாசலஸங்காஷா² வபுஷ்மந்தோ மஹாப³லா꞉ || 1-17-18

ருக்ஷவாநரகோ³புச்சா²꞉ க்ஷிப்ரமேவாபி⁴ஜஜ்ஞிரே |
யஸ்ய தே³வஸ்ய யத்³ரூபம் வேஷோ யஷ்²ச பராக்ரம꞉ || 1-17-19

அஜாயத ஸமம் தேன தஸ்ய தஸ்ய ப்ருத²க் ப்ருத²க் |
கோ³லாங்கூ³லீஷு சோத்பன்னா꞉ கேசிது³ன்னதவிக்ரமா꞉ || 1-17-20

ருக்ஷீஷு ச ததா² ஜாதா வானரா꞉ கிம்நரீஷு ச |
தே³வா மஹர்ஷிக³ந்த⁴ர்வாஸ்தார்க்ஷ்யா யக்ஷா யஷ²ஸ்வின꞉ || 1-17-21

நாகா³꞉ கிம்புருஷாஷ்²சைவ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரோரகா³꞉ |
ப³ஹவோ ஜனயாமாஸுர்ஹ்ருஷ்டாஸ்தத்ர ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 1-17-22

சாரணாஷ்²ச ஸுதான் வீரான் ஸஸ்ருஜுர்வனசாரிண꞉ |
வானரான் ஸுமஹாகாயான் ஸர்வான் வை வனசாரிண꞉ || 1-17-23

அப்ஸரஸ்ஸு ச முக்²யாஸு ததா³ வித்³யத⁴ரீஷு ச |
நாக³கந்யாஸு ச ததா² க³ந்த⁴ர்வீணாம் தனூஷு ச |
காமரூபப³லோபேதா யதா²காமம் விசாரிண꞉ || 1-17-24

ஸிம்ஹஷா²ர்தூ³லஸத்³ருஷா² த³ர்பேண ச ப³லேன ச |
ஷி²லாப்ரஹரணா꞉ ஸர்வே ஸர்வே பாத³பயோதி⁴ன꞉ || 1-17-25

நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴꞉ ஸர்வே ஸர்வே ஸர்வாஸ்த்ரகோவிதா³꞉ |
விசாலயேயு꞉ ஷை²லேந்த்³ரான் பே⁴த³யேயு꞉ ஸ்தி²ரான் த்³ருமான் || 1-17-26

க்ஷோப⁴யேயுஷ்²ச வேகே³ன ஸமுத்³ரம் ஸரிதாம் பதிம் |
தா³ரயேயு꞉ க்ஷிதிம் பத்³ப்⁴யாமாப்லவேயுர்மஹார்ணவம் || 1-17-27

நப⁴ஸ்த²லம் விஷே²யுஷ்²ச க்³ருஹ்ணீயுரபி தோயதா³ன் |
க்³ருஹ்ணீயுரபி மாதங்கா³ன் மத்தான் ப்ரவ்ரஜதோ வனே || 1-17-28

நர்த³மாநாஷ்²ச நாதே³ன பாதயேயுர்விஹங்க³மான் |
ஈத்³ருஷா²னாம் ப்ரஸூதானி ஹரீணாம் காமரூபிணாம் || 1-17-29

ஷ²தம் ஷ²தஸஹஸ்ராணி யூத²பானாம் மஹாத்மனாம் |
தே ப்ரதா⁴னேஷு யூதே²ஷு ஹரீணாம் ஹரியூத²பா꞉ || 1-17-30

ப³பூ⁴வுர்யூத²பஷ்²ரேஷ்டா² வீராம்ஷ்²சாஜநயன் ஹரீன் |
அன்யே ருக்ஷவத꞉ ப்ரஸ்தா²னுபதஸ்து²꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 1-17-31

அன்யே நானாவிதா⁴ன் ஷை²லான் கானனானி ச பே⁴ஜிரே |
ஸூர்யபுத்ரம் ச ஸுக்³ரீவம் ஷ²க்ரபுத்ரம் ச வாலினம் || 1-17-32

ப்⁴ராதராவுபதஸ்து²ஸ்தே ஸர்வே ச ஹரியூத²பா꞉ |
நலம் நீலம் ஹனூமந்தமன்யாம்ஷ்²ச ஹரியூத²பான் || 1-17-33

தே தார்க்ஷ்யப³லஸம்பன்னா꞉ ஸர்வே யுத்³த⁴விஷா²ரதா³꞉ |
விசரந்தோ(அ)ர்த³யன் த³ர்பாத் ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரமஹோரகா³ன் || 1-17-34

மஹாப³லோ மஹாபா³ஹுர்வாலீ விபுலவிக்ரம꞉ |
ஜுகோ³ப பு⁴ஜவீர்யேண ருக்ஷகோ³புச்ச²வானரான் || 1-17-35

தைரியம் ப்ருதி²வீ ஷூ²ரை꞉ ஸபர்வதவனார்ணவா |
கீர்ணா விவித⁴ஸம்ஸ்தா²னைர்னானாவ்யஞ்ஜனலக்ஷணை꞉ || 1-17-36

தைர்மேக⁴ப்³ருந்தா³சலகூடஸம்நிபை⁴꞉
மஹாப³லைர்வானரயூத²பாதி⁴பை꞉ |
ப³பூ⁴வ பூ⁴ர்பீ⁴மஷ²ரீரரூபை꞉
ஸமாவ்ருதா ராமஸஹாயஹேதோ꞉ || 1-17-37

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஸப்தத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை