Wednesday 11 August 2021

பாலகாண்டம் 18ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ அஷ்டாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Birth of Rama Bharata Lakshmana and Shatrugna


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


நிர்வ்ருத்தே து க்ரதௌ தஸ்மின் ஹயமேதே⁴ மஹாத்மன꞉ |
ப்ரதிக்³ருஹ்ய ஸுரா பா⁴கா³ன் ப்ரதிஜக்³முர்யதா²க³தம் || 1-18-1

ஸமாப்ததீ³க்ஷாநியம꞉ பத்னீக³ணஸமன்வித꞉ |
ப்ரவிவேஷ² புரீம் ராஜா ஸப்⁴ருத்யப³லவாஹன꞉ || 1-18-2

யதா²ர்ஹம் பூஜிதாஸ்தேன ராஜ்ஞா ச ப்ருதி²வீஷ்²வரா꞉ |
முதி³தா꞉ ப்ரயயுர்தே³ஷா²ன் ப்ரணம்ய முனிபுங்க³வம் || 1-18-3


ஷ்²ரீமதாம் க³ச்ச²தாம் தேஷாம் ஸ்வக்³ருஹாணி புராத்தத꞉ |
ப³லானி ராஜ்ஞாம் ஷு²ப்⁴ராணி ப்ரஹ்ருஷ்டானி சகாஷி²ரே || 1-18-4

க³தேஷு ப்ருதி²வீஷே²ஷு ராஜா த³ஷ²ரத²ஸ்ததா³ |
ப்ரவிவேஷ² புரீம் ஷ்²ரீமான் புரஸ்க்ருத்ய த்³விஜோத்தமான் || 1-18-5

ஷா²ந்தயா ப்ரயயௌ ஸார்த⁴ம்ருஷ்யஷ்²ருங்க³꞉ ஸுபூஜித꞉ |
அனுக³ம்யமானோ ராஜ்ஞா ச ஸானுயாத்ரேண தீ⁴மதா || 1-18-6

ஏவம் விஸ்ருஜ்ய தான் ஸர்வான் ராஜா ஸம்பூர்ணமானஸ꞉ |
உவாஸ ஸுகி²தஸ்தத்ர புத்ரோத்பத்திம் விசிந்தயன் || 1-18-7

ததோ யஜ்ஞே ஸமாப்தே து ருதூனாம் ஷட் ஸமத்யயு꞉ |
ததஷ்²ச த்³வாத³ஷே² மாஸே சைத்ரே நாவமிகே திதௌ² || 1-18-8

நக்ஷத்ரே(அ)தி³திதை³வத்யே ஸ்வோச்சஸம்ஸ்தே²ஷு பஞ்சஸு |
க்³ரஹேஷு கர்கடே லக்³னே வாக்பதாவிந்து³னா ஸஹ || 1-18-9

ப்ரோத்³யமானே ஜக³ந்நாத²ம் ஸர்வலோகநமஸ்க்ருதம் |
கௌஸல்யாஜனயத்³ராமம் ஸர்வலக்ஷணஸம்யுதம் || 1-18-10

விஷ்ணோரர்த⁴ம் மஹாபா⁴க³ம் புத்ரமைக்ஷ்வாகுநந்த³னம் |
லோஹிதாக்ஷம் மஹாபா³ஹும் ரக்தௌஷ்ட²ம் து³ந்து³பி⁴ஸ்வனம் || 1-18-11

கௌஸல்யா ஷு²ஷு²பே⁴ தேன புத்ரேணாமிததேஜஸா |
யதா² வரேண தே³வாநாமதி³திர்வஜ்ரபாணினா || 1-18-12

ப⁴ரதோ நாம கைகேய்யாம் ஜஜ்ஞே ஸத்யபராக்ரம꞉ |
ஸாக்ஷாத்³விஷ்ணோஷ்²சதுர்பா⁴க³꞉ ஸர்வை꞉ ஸமுதி³தோ கு³ணை꞉ || 1-18-13

அத² லக்ஷ்மணஷ²த்ருக்⁴னௌ ஸுமித்ராஜனயத் ஸுதௌ |
வீரௌ ஸர்வாஸ்த்ரகுஷ²லௌ விஷ்ணோரர்த⁴ஸமன்விதௌ | 1-18-14

புஷ்யே ஜாதஸ்து ப⁴ரதோ மீனலக்³னே ப்ரஸன்னதீ⁴꞉ |
ஸார்பே ஜாதௌ து ஸௌமித்ரீ குளீரே(அ)ப்⁴யுதி³தே ரவௌ || 1-18-15

ராஜ்ஞ꞉ புத்ரா மஹாத்மானஷ்²சத்வாரோ ஜஜ்ஞிரே ப்ருத²க் |
கு³ணவந்தோ(அ)னுரூபாஷ்²ச ருச்யா ப்ரோஷ்ட²பதோ³பமா꞉ || 1-18-16

ஜகு³꞉ கலம் ச க³ந்த⁴ர்வா நந்ருதுஷ்²சாப்ஸரோக³ணா꞉ |
தே³வது³ந்து³ப⁴யோ நேது³꞉ புஷ்பவ்ருஷ்டிஷ்²ச கா²த்பதத் || 1-18-17

உத்ஸவஷ்²ச மஹானாஸீத³யோத்⁴யாயாம் ஜனாகுல꞉ |
ரத்²யாஷ்²ச ஜனஸம்பா³தா⁴ நடனர்தகஸங்குலா꞉ || 1-18-18

கா³யனைஷ்²ச விராவிண்யோ வாத³னைஷ்²ச ததா²பரை꞉ |
விரேஜுர்விபுலாஸ்தத்ர ஸர்வரத்னஸமன்விதா꞉ || 1-18-19

ப்ரதே³யாம்ஷ்²ச த³தௌ³ ராஜா ஸூதமாக³த⁴வந்தி³னாம் |
ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ வித்தம் கோ³த⁴னானி ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 1-18-20

அதீத்யைகாத³ஷா²ஹம் து நாமகர்ம ததா²கரோத் |
ஜ்யேஷ்ட²ம் ராமம் மஹாத்மானம் ப⁴ரதம் கைகயீஸுதம் || 1-18-21

ஸௌமித்ரீ லக்ஷ்மணமிதி ஷ²த்ருக்⁴னமபரம் ததா² |
வஸிஷ்ட²꞉ பரமப்ரீதோ நாமானி குருதே ததா³ || 1-18-22

ப்³ராஹ்மணான் போ⁴ஜயாமாஸ பௌரான் ஜானபதா³னபி |
அத³த³த்³ப்³ராஹ்மணானாம் ச ரத்னௌக⁴மமிதம் ப³ஹு || 1-18-23

தேஷாம் ஜன்மக்ரியாதீ³னி ஸர்வகர்மாண்யகாரயத் |
தேஷாம் கேதுரிவ ஜ்யேஷ்டோ² ராமோ ரதிகர꞉ பிது꞉ |1-18-24

ப³பூ⁴வ பூ⁴யோ பூ⁴தானாம் ஸ்வயம்பூ⁴ரிவ ஸம்மத꞉ |
ஸர்வே வேத³வித³꞉ ஷூ²ரா꞉ ஸர்வே லோகஹிதே ரதா꞉ || 1-18-25

ஸர்வே ஜ்ஞானோபஸம்பன்னா꞉ ஸர்வே ஸமுதி³தா கு³ணை꞉ |
தேஷாமபி மஹாதேஜா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ || 1-18-26

இஷ்ட꞉ ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஷ²ஷா²ங்க இவ நிர்மல꞉ |
க³ஜஸ்கந்தே⁴(அ)ஷ்²வப்ருஷ்டே² ச ரத²சர்யாஸு ஸம்மத꞉ || 1-18-27

த⁴னுர்வேதே³ ச நிரத꞉ பித்ருஷு²ஷ்²ரூஷணே ரத꞉ |
பா³ல்யாத் ப்ரப்⁴ருதி ஸுஸ்னிக்³தோ⁴ லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிவர்த⁴ன꞉ || 1-18-28

ராமஸ்ய லோகராமஸ்ய ப்⁴ராதுர்ஜ்யேஷ்ட²ஸ்ய நித்யஷ²꞉ |
ஸர்வப்ரியகரஸ்தஸ்ய ராமஸ்யாபி ஷ²ரீரத꞉ || 1-18-29

லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மிஸம்பன்னோ ப³ஹி꞉ப்ராண இவாபர꞉ |
ந ச தேன வினா நித்³ராம் லப⁴தே புருஷோத்தம꞉ || 1-18-30

ம்ருஷ்டமன்னமுபானீதமஷ்²னாதி ந ஹி தம் வினா |
யதா³ ஹி ஹயமாரூடோ⁴ ம்ருக³யாம் யாதி ராக⁴வ꞉ || 1-18-31

ததை³னம் ப்ருஷ்ட²தோ(அ)ப்⁴யேதி ஸ த⁴னு꞉ பரிபாலயன் |
ப⁴ரதஸ்யாபி ஷ²த்ருக்⁴னோ லக்ஷ்மணாவரஜோ ஹி ஸ꞉ || 1-18-32

ப்ராணை꞉ ப்ரியதரோ நித்யம் தஸ்ய சாஸீத்ததா² ப்ரிய꞉ |
ஸ சதுர்பி⁴ர்மஹாபா⁴கை³꞉ புத்ரைர்த³ஷ²ரத²꞉ ப்ரியை꞉ || 1-18-33

ப³பூ⁴வ பரமப்ரீதோ தே³வைரிவ பிதாமஹ꞉ |
தே யதா³ ஜ்ஞானஸம்பன்னா꞉ ஸர்வே ஸமுதி³தா கு³ணை꞉ || 1-18-34

ஹ்ரீமந்த꞉ கீர்திமந்தஷ்²ச ஸர்வஜ்ஞா தீ³ர்க⁴த³ர்ஷி²ன꞉ |
தேஷாமேவம் ப்ரபா⁴வாணாம் ஸர்வேஷாம் தீ³ப்ததேஜஸாம் || 1-18-35

பிதா த³ஷ²ரதோ² ஹ்ருஷ்டோ ப்³ரஹ்மா லோகாதி⁴போ யதா² |
தே சாபி மனுஜவ்யாக்⁴ரா வைதி³காத்⁴யயனே ரதா꞉ || 1-18-36

பித்ருஷு²ஷ்²ரூஷணரதா த⁴னுர்வேதே³ ச நிஷ்டி²தா꞉ |
அத² ராஜா த³ஷ²ரத²ஸ்தேஷாம் தா³ரக்ரியாம் ப்ரதி || 1-18-37

சிந்தயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா ஸோபாத்⁴யாய꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ |
தஸ்ய சிந்தயமானஸ்ய மந்த்ரி மத்⁴யே மஹாத்மன꞉ || 1-18-38

அப்⁴யாக³ச்ச²ன்மஹாதேஜா விஷ்²வாமித்ரோ மஹாமுனி꞉ |
ஸ ராஜ்ஞோ த³ர்ஷ²னாகாங்க்ஷீ த்³வாராத்⁴யக்ஷானுவாச ஹ || 1-18-39

ஷீ²க்⁴ரமாக்²யாத மாம் ப்ராப்தம் கௌஷி²கம் கா³தி⁴ன꞉ ஸுதம் |
தச்ச்²ருத்வா வசனம் தஸ்ய ராஜ்ஞோ வேஷ்²ம ப்ரது³த்³ருவு꞉ || 1-18-40

ஸம்ப்⁴ராந்தமனஸ꞉ ஸர்வே தேன வாக்யேன சோதி³தா꞉ |
தே க³த்வா ராஜப⁴வனம் விஷ்²வாமித்ரம்ருஷிம் ததா³ || 1-18-41

ப்ராப்தமாவேத³யாமாஸுர்ந்ருபாயேக்ஷ்வாகவே ததா³ |
தேஷாம் தத்³வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸபுரோதா⁴꞉ ஸமாஹித꞉ || 1-18-42

ப்ரத்யுஜ்ஜகா³ம ஸம்ஹ்ருஷ்டோ ப்³ரஹ்மாணமிவ வாஸவ꞉ |
தம் த்³ருஷ்ட்வா ஜ்வலிதம் தீ³ப்த்யா தாபஸம் ஸம்ஷி²தவ்ரதம் || 1-18-43

ப்ரஹ்ருஷ்டவத³னோ ராஜா ததோ(அ)ர்க்⁴யமுபஹாரயத் |
ஸ ராஜ்ஞ꞉ ப்ரதிக்³ருஹ்யார்க்⁴யம் ஷா²ஸ்த்ரத்³ருஷ்டேன கர்மணா || 1-18-44

குஷ²லம் சாவ்யயம் சைவ பர்யப்ருச்ச²ன்னராதி⁴பம் |
புரே கோஷே² ஜனபதே³ பா³ந்த⁴வேஷு ஸுஹ்ருத்ஸு ச || 1-18-45

குஷ²லம் கௌஷி²கோ ராஜ்ஞ꞉ பர்யப்ருச்ச²த் ஸுதா⁴ர்மிக꞉ |
அபி தே ஸம்நதா꞉ ஸர்வே ஸாமந்தா ரிபவோ ஜிதா꞉ || 1-18-46

தை³வம் ச மானுஷம் சைவ கர்ம தே ஸாத்⁴வனுஷ்டி²தம் |
வஸிஷ்ட²ம் ச ஸமாக³ம்ய குஷ²லம் முனிபுங்க³வ꞉ || 1-18-47

ருஷீம்ஷ்²ச தான் யதா²ந்யாயம் மஹாபா⁴கா³னுவாச ஹ |
தே ஸர்வே ஹ்ருஷ்டமனஸஸ்தஸ்ய ராஜ்ஞோ நிவேஷ²னம் || 1-18-48

விவிஷு²꞉ பூஜிதாஸ்தேன நிஷேது³ஷ்²ச யதா²ர்ஹத꞉ |
அத² ஹ்ருஷ்டமனா ராஜா விஷ்²வாமித்ரம் மஹாமுனிம் || 1-18-49

உவாச பரமோதா³ரோ ஹ்ருஷ்டஸ்தமபி⁴பூஜயன் |
யதா²ம்ருதஸ்ய ஸம்ப்ராப்திர்யதா² வர்ஷமனூத³கே || 1-18-50

யதா² ஸத்³ருஷ²தா³ரேஷு புத்ரஜன்மாப்ரஜஸ்ய வை |
ப்ரணஷ்டஸ்ய யதா² லாபோ⁴ யதா² ஹர்ஷோ மஹோத³யே || 1-18-51

ததை²வாக³மனம் மன்யே ஸ்வாக³தம் தே மஹாமுனே |
கம் ச தே பரமம் காமம் கரோமி கிமு ஹர்ஷித꞉ || 1-18-52

பாத்ரபூ⁴தோ(அ)ஸி மே ப்³ரஹ்மன் தி³ஷ்ட்யா ப்ராப்தோ(அ)ஸி மானத³ |
அத்³ய மே ஸப²லம் ஜன்ம ஜீவிதம் ச ஸுஜீவிதம் || 1-18-53

யஸ்மாத்³ விப்ரேந்த்³ரமத்³ராக்ஷம் ஸுப்ரபா⁴தா நிஷா² மம |
பூர்வம் ராஜர்ஷிஷ²ப்³தே³ன தபஸா த்³யோதிதப்ரப⁴꞉ || 1-18-54

ப்³ரஹ்மர்ஷித்வமனுப்ராப்த꞉ பூஜ்யோ(அ)ஸி ப³ஹுதா⁴ மயா |
தத³த்³பு⁴தமபூ⁴த் விப்ர பவித்ரம் பரமம் மம || 1-18-55

ஷு²ப⁴க்ஷேத்ரக³தஷ்²சாஹம் தவ ஸந்த³ர்ஷ²னாத் ப்ரபோ⁴ |
ப்³ரூஹி யத் ப்ரார்தி²தம் துப்⁴யம் கார்யமாக³மனம் ப்ரதி || 1-18-56

இச்சா²ம்யனுக்³ருஹீதோ(அ)ஹம் த்வத³ர்த²ம் பரிவ்ருத்³த⁴யே |
கார்யஸ்ய ந விமர்ஷ²ம் ச க³ந்துமர்ஹஸி ஸுவ்ரத || 1-18-57

கர்தா சாஹமஷே²ஷேண தை³வதம் ஹி ப⁴வான் மம |
மம சாயமனுப்ராப்தோ மஹானப்⁴யுத³யோ த்³விஜ |
தவாக³மனஜ꞉ க்ருத்ஸ்னோ த⁴ர்மஷ்²சானுத்தமோ த்³விஜ || 1-18-58

இதி ஹ்ருத³யஸுக²ம் நிஷ²ம்ய வாக்யம்
ஷ்²ருதிஸுக²மாத்மவதா வினீதமுக்தம் |
ப்ரதி²தகு³ணயஷா² கு³ணைர்விஷி²ஷ்ட꞉
பரமருஷி꞉ பரமம் ஜகா³ம ஹர்ஷம் || 1-18-59

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ அஷ்டாத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை