Saturday 7 August 2021

பாலகாண்டம் 16ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷோட³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Putrakameshti Yajna Purusha


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ததோ நாராயணோ விஷ்ணு꞉ நியுக்த꞉ ஸுரஸத்தமை꞉ |
ஜானன்னபி ஸுரானேவம் ஷ்²லக்ஷ்ணம் வசனமப்³ரவீத் || 1-16-1

உபாய꞉ கோ வதே⁴ தஸ்ய ராக்ஷஸாதி⁴பதே꞉ ஸுரா꞉ |
யமஹம் தம் ஸமாஸ்தா²ய நிஹன்யாம்ருஷிகண்டகம் || 1-16-2

ஏவமுக்தா꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே ப்ரத்யூசுர்விஷ்ணுமவ்யயம் |
மானுஷம் ரூபமாஸ்தா²ய ராவணம் ஜஹி ஸம்யுகே³ || 1-16-3

ஸ ஹி தேபே தபஸ்தீவ்ரம் தீ³ர்க⁴காலமரிந்த³ம |
யேன துஷ்டோ(அ)ப⁴வத்³ப்³ரஹ்மா லோகக்ருல்லோகபூர்வஜ꞉ || 1-16-4

ஸந்துஷ்ட꞉ ப்ரத³தௌ³ தஸ்மை ராக்ஷஸாய வரம் ப்ரபு⁴꞉ |
நானாவிதே⁴ப்⁴யோ பூ⁴தேப்⁴யோ ப⁴யம் நான்யத்ர மானுஷாத் || 1-16-5

அவஜ்ஞாதா꞉ புரா தேன வரதா³னே ஹி மானவா꞉ |
ஏவம் பிதாமஹாத்தஸ்மாத்³வரதா³னேன க³ர்வித꞉ || 1-16-6

உத்ஸாத³யதி லோகாம்ஸ்த்ரீன் ஸ்த்ரியஷ்²சாப்யபகர்ஷதி |
தஸ்மாத்தஸ்ய வதோ⁴ த்³ருஷ்டோ மானுஷேப்⁴ய꞉ பரந்தப || 1-16-7

இத்யேதத்³வசனம் ஷ்²ருத்வா ஸுராணாம் விஷ்ணுராத்மவான் |
பிதரம் ரோசயாமாஸ ததா³ த³ஷ²ரத²ம் ந்ருபம் || 1-16-8

ஸ சாப்யபுத்ரோ ந்ருபதிஸ்தஸ்மின் காலே மஹாத்³யுதி꞉ |
அயஜத் புத்ரியாமிஷ்டிம் புத்ரேப்ஸுரரிஸூத³ன꞉ ||1-16-9

ஸ க்ருத்வா நிஷ்²சயம் விஷ்ணுராமந்த்ர்ய ச பிதாமஹம் |
அந்தர்தா⁴னம் க³தோ தே³வை꞉ பூஜ்யமானோ மஹர்ஷிபி⁴꞉ || 1-16-10

ததோ வை யஜமானஸ்ய பாவகாத³துலப்ரப⁴ம் |
ப்ராது³ர்பூ⁴தம் மஹத்³பூ⁴தம் மஹாவீர்யம் மஹாப³லம் || 1-16-11

க்ருஷ்ணம் ரக்தாம்ப³ரத⁴ரம் ரக்தாஸ்யம் து³ந்து³பி⁴ஸ்வனம் |
ஸ்னிக்³த⁴ஹர்யக்ஷதனுஜஷ்²மஷ்²ருப்ரவரமூர்த⁴ஜம் || 1-16-12

ஷு²ப⁴லக்ஷணஸம்பன்னம் தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் |
ஷை²லஷ்²ருங்க³ஸமுத்ஸேத⁴ம் த்³ருப்தஷா²ர்தூ³லவிக்ரமம் || 1-16-13

தி³வாகரஸமாகாரம் தீ³ப்தானலஷி²கோ²பமம் |
தப்தஜாம்பூ³னத³மயீம் ராஜதாந்தபரிச்ச²தா³ம் || 1-16-14

தி³வ்யபாயஸஸம்பூர்ணாம் பாத்ரீம் பத்னீமிவ ப்ரியாம் |
ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலாம் தோ³ர்ப்⁴யாம் ஸ்வயம் மாயாமயீமிவ || 1-16-15

ஸமவேக்ஷ்யாப்³ரவீத்³வாக்யமித³ம் த³ஷ²ரத²ம் ந்ருபம் |
ப்ராஜாபத்யம் நரம் வித்³தி⁴ மாமிஹாப்⁴யாக³தம் ந்ருப || 1-16-16

தத꞉ பரம் ததா³ ராஜா ப்ரத்யுவாச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |
ப⁴க³வன் ஸ்வாக³தம் தே(அ)ஸ்து கிமஹம் கரவாணி தே || 1-16-17

அதோ² புனரித³ம் வாக்யம் ப்ராஜாபத்யோ நரோ(அ)ப்³ரவீத் |
ராஜன்னர்சயதா தே³வானத்³ய ப்ராப்தமித³ம் த்வயா || 1-16-18

இத³ம் து ந்ருபஷா²ர்தூ³ல பாயஸம் தே³வநிர்மிதம் |
ப்ரஜாகரம் க்³ருஹாண த்வம் த⁴ன்யமாரோக்³ய வர்த⁴னம் || 1-16-19

பா⁴ர்யாணாமனுரூபாணாமஷ்²னீதேதி ப்ரயச்ச² வை |
தாஸு த்வம் லப்ஸ்யஸே புத்ரான் யத³ர்த²ம் யஜஸே ந்ருப || 1-16-20

ததே²தி ந்ருபதி꞉ ப்ரீத꞉ ஷி²ரஸா ப்ரதிக்³ருஹ்ய தாம் |
பாத்ரீம் தே³வான்னஸம்பூர்ணாம் தே³வத³த்தாம் ஹிரண்மயீம் || 1-16-21

அபி⁴வாத்³ய ச தத்³ பூ⁴தமத்³பு⁴தம் ப்ரியத³ர்ஷ²னம் |
முதா³ பரமயா யுக்தஷ்²சகாராபி⁴ப்ரத³க்ஷிணம் || 1-16-22

ததோ த³ஷ²ரத²꞉ ப்ராப்ய பாயஸம் தே³வநிர்மிதம் |
ப³பூ⁴வ பரமப்ரீத꞉ ப்ராப்ய வித்தமிவாத⁴ன꞉ || 1-16-23

ததஸ்தத³த்³பு⁴தப்ரக்²யம் பூ⁴தம் பரமபா⁴ஸ்வரம் |
ஸம்வர்தயித்வா தத்கர்ம தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத || 1-16-24

ஹர்ஷரஷ்²மிபி⁴ருத்³த்³யோதம் தஸ்யாந்த꞉புரமாப³பௌ⁴ |
ஷா²ரத³ஸ்யாபி⁴ராமஸ்ய சந்த்³ரஸ்யேவ நபோ⁴ம்ஷு²பி⁴꞉ || 1-16-25

ஸோ(அ)ந்த꞉புரம் ப்ரவிஷ்²யைவ கௌஸல்யாமித³மப்³ரவீத் |
பாயஸம் ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ புத்ரீயமித³மாத்மன꞉ || 1-16-26

கௌஸல்யாயை நரபதி꞉ பாயஸார்த⁴ம் த³தௌ³ ததா³ |
அர்தா⁴த³ர்த⁴ம் த³தௌ³ சாபி ஸுமித்ராயை நராதி⁴ப꞉ || 1-16-27

கைகேய்யை சாவஷி²ஷ்டார்த⁴ம் த³தௌ³ புத்ரார்த²காரணாத் |
ப்ரத³தௌ³ சாவஷி²ஷ்டார்த⁴ம் பாயஸஸ்யாம்ருதோபமம் || 1-16-28

அனுசிந்த்ய ஸுமித்ராயை புனரேவ மஹீபதி꞉ |
ஏவம் தாஸாம் த³தௌ³ ராஜா பா⁴ர்யாணாம் பாயஸம் ப்ருத²க் || 1-16-29

தாஷ்²சைவம் பாயஸம் ப்ராப்ய நரேந்த்³ரஸ்யோத்தமா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ |
ஸம்மானம் மேநிரே ஸர்வா꞉ ப்ரஹர்ஷோதி³தசேதஸ꞉ || 1-16-30

ததஸ்து தா꞉ ப்ராஷ்²ய தது³த்தமஸ்த்ரியோ
மஹீபதேருத்தமபாயஸம் ப்ருத²க் |
ஹுதாஷ²நாதி³த்யஸமானதேஜஸோ(அ)-
சிரேண க³ர்பா⁴ன் ப்ரதிபேதி³ரே ததா³ || 1-16-31

ததஸ்து ராஜா ப்ரதிவீக்ஷ்ய தா꞉ ஸ்த்ரிய꞉
ப்ரரூட⁴க³ர்பா⁴꞉ ப்ரதிலப்³த⁴மானஸ꞉ |
ப³பூ⁴வ ஹ்ருஷ்டஸ்த்ரிதி³வே யதா² ஹரி꞉
ஸுரேந்த்³ரஸித்³த⁴ர்ஷிக³ணாபி⁴பூஜித꞉ || 1-16-32

இதி ஷ்²ரீ வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷோட³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை