Wednesday 4 August 2021

பாலகாண்டம் 14ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Ashvamedha Yajna


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


அத² ஸம்வத்ஸரே பூர்ணே தஸ்மின் ப்ராப்தே துரங்க³மே |
ஸரய்வாஷ்²சோத்தரே தீரே ராஜ்ஞோ யஜ்ஞோ(அ)ப்⁴யவர்தத || 1-14-1

ருஷ்யஷ்²ருங்க³ம் புரஸ்க்ருத்ய கர்ம சக்ருர்த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ |
அஷ்²வமேதே⁴ மஹாயஜ்ஞே ராஜ்ஞோ(அ)ஸ்ய ஸுமஹாத்மந꞉ || 1-14-2

கர்ம குர்வந்தி விதி⁴வத்³யாஜகா வேத³பாரகா³꞉ |
யதா²விதி⁴ யதா²ந்யாயம் பரிக்ராமந்தி ஷா²ஸ்த்ரத꞉ || 1-14-3

ப்ரவர்க்³யம் ஷா²ஸ்த்ரத꞉ க்ருத்வா ததை²வோபஸத³ம் த்³விஜா꞉ |
சக்ருஷ்²ச விதி⁴வத்ஸர்வமதி⁴கம் கர்ம ஷா²ஸ்த்ரத꞉ || 1-14-4

அபி⁴பூஜ்ய ததா³ ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸர்வே சக்ருர்யதா²விதி⁴ |
ப்ராத꞉ஸவநபூர்வாணி கர்மாணி முநிபுங்க³வா꞉ || 1-14-5

ஐந்த்³ரஷ்²ச விதி⁴வத்³த³த்தோ ராஜா சாபி⁴ஷுதோ(அ)நக⁴꞉ |
மாத்⁴யந்தி³நம் ச ஸவநம் ப்ராவர்தத யதா²க்ரமம் || 1-14-6

த்ருதீயஸவநம் சைவ ராஜ்ஞோ(அ)ஸ்ய ஸுமஹாத்மந꞉ |
சக்ருஸ்தே ஷா²ஸ்த்ரதோ த்³ருஷ்ட்வா ததா² ப்³ராஹ்மணபுங்க³வா꞉ || 1-14-7

ஆஹ்வயாஞ்சக்ரிரே தத்ர ஷ²க்ராதீ³ன் விபு³தோ⁴த்தமான் |
ருஷ்யஷ்²ருங்கா³த³யோ மந்த்ரை꞉ ஷி²க்ஷாக்ஷரஸமந்விதை꞉ || 1-14-8

கீ³திபி⁴ர்மது⁴ரை꞉ ஸ்நிக்³தை⁴ர்மந்த்ராஹ்வாநைர்யதா²ர்ஹத꞉ |
ஹோதாரோ த³து³ராவாஹ்ய ஹவிர்பா⁴கா³ன் தி³வௌகஸாம் || 1-14-9

ந சாஹுதமபூ⁴த்தத்ர ஸ்க²லிதம் வா ந கிஞ்சந |
த்³ருஷ்²யதே ப்³ரஹ்மவத்ஸர்வம் க்ஷேமயுக்தம் ஹி சக்ரிரே || 1-14-10

ந தேஷ்வஹ꞉ஸு ஷ்²ராந்தோ வா க்ஷுதி⁴தோ வாபி த்³ருஷ்²யதே |
நாவித்³வான் ப்³ராஹ்மணஸ்தத்ர நாஷ²தாநுசரஸ்ததா² || 1-14-11

ப்³ராஹ்மணா பு⁴ஞ்ஜதே நித்யம் நாத²வந்தஷ்²ச பு⁴ஞ்ஜதே |
தாபஸா பு⁴ஞ்ஜதே சாபி ஷ்²ரமணாஷ்²சைவ பு⁴ஞ்ஜதே || 1-14-12

வ்ருத்³தா⁴ஷ்²ச வ்யாதி⁴தாஷ்²சைவ ஸ்த்ரியோ பா³லாஸ்ததை²வ ச |
அநிஷ²ம் பு⁴ஞ்ஜமாநாநாம் ந த்ருப்திருபலப்⁴யதே || 1-14-13

தீ³யதாம் தீ³யதாமந்நம் வாஸாம்ஸி விவிதா⁴நி ச |
இதி ஸஞ்சோதி³தாஸ்தத்ர ததா² சக்ருரநேகஷ²꞉ || 1-14-14

அந்நகூடாஷ்²ச த்³ருஷ்²யந்தே ப³ஹவோ பர்வதோபமா꞉ |
தி³வஸே தி³வஸே தத்ர ஸித்³த⁴ஸ்ய விதி⁴வத்ததா³ || 1-14-15

நாநாதே³ஷா²த³நுப்ராப்தா꞉ புருஷா꞉ ஸ்த்ரீக³ணாஸ்ததா² |
அந்நபாநை꞉ ஸுவிஹிதாஸ்தஸ்மிந்யஜ்ஞே மஹாத்மந꞉ || 1-14-16

அந்நம் ஹி விதி⁴வத்ஸ்வாது³ ப்ரஷ²ம்ஸந்தி த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ |
அஹோ த்ருப்தா꞉ ஸ்ம ப⁴த்³ரம் த இதி ஷு²ஷ்²ராவ ராக⁴வ꞉ || 1-14-17

ஸ்வலங்க்ருதாஷ்²ச புருஷா ப்³ராஹ்மணாந்பர்யவேஷயன் |
உபாஸதே ச தாநந்யே ஸும்ருஷ்டமணிகுண்ட³லா꞉ || 1-14-18

கர்மாந்தரே ததா³ விப்ரா ஹேதுவாதா³ந்ப³ஹூநபி |
ப்ராஹு꞉ ஸ்ம வாக்³மிநோ தீ⁴ரா꞉ பரஸ்பரஜிகீ³ஷயா || 1-14-19

தி³வஸே தி³வஸே தத்ர ஸம்ஸ்தரே குஷ²லா த்³விஜா꞉ |
ஸர்வகர்மாணி சக்ருஸ்தே யதா²ஷா²ஸ்த்ரம் ப்ரசோதி³தா꞉ || 1-14-20

நாஷட³ங்க³வித³த்ராஸீத் நாவ்ரதோ நாப³ஹுஷ்²ருத꞉ |
ஸத³ஸ்யாஸ்தஸ்ய வை ராஜ்ஞோ நாவாத³குஷ²லா த்³விஜா꞉ || 1-14-21

ப்ராப்தே யூபோச்ச்²ரயே தஸ்மின் ஷட்³பை³ல்வா꞉ கா²தி³ராஸ்ததா² |
தாவந்தோ பி³ல்வஸஹிதா꞉ பர்ணிநஷ்²ச ததா²பரே || 1-14-22

ஷ்²லேஷ்மாதகமயோ தி³ஷ்டோ தே³வதா³ருமயஸ்ததா² |
த்³வாவேவ தத்ர விஹிதௌ பா³ஹுவ்யஸ்தபரிக்³ரஹௌ || 1-14-23

காரிதா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஷா²ஸ்த்ரஜ்ஞைர்யஜ்ஞகோவிதை³꞉ |
ஷோ²பா⁴ர்த²ம் தஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய காஞ்சநாலங்க்ருதாப⁴வன் || 1-14-24

ஏகவிம்ஷ²தியூபாஸ்தே ஏகவிம்ஷ²த்யரத்நய꞉ |
வாஸோபி⁴ரேகவிம்ஷ²த்³பி⁴ரேகைகம் ஸமலங்க்ருதா꞉ || 1-14-25

விந்யஸ்தா விதி⁴வத்ஸர்வே ஷி²ல்பிபி⁴꞉ ஸுக்ருதா த்³ருடா⁴꞉ |
அஷ்டாஷ்²ரய꞉ ஸர்வ ஏவ ஷ்²லக்ஷ்ணரூபஸமந்விதா꞉ || 1-14-26

ஆச்சா²தி³தாஸ்தே வாஸோபி⁴꞉ புஷ்பைர்க³ந்தை⁴ஷ்²ச பூஜிதா꞉ |
ஸப்தர்ஷயோ தீ³ப்திமந்தோ விராஜந்தே யதா² தி³வி || 1-14-27

இஷ்டகாஷ்²ச யதா²ந்யாயம் காரிதாஷ்²ச ப்ரமாணத꞉ |
சிதோ(அ)க்³நிர்ப்³ராஹ்மணைஸ்தத்ர குஷ²லை꞉ ஷி²ல்பகர்மணி || 1-14-28

ஸ சித்யோ ராஜஸிம்ஹஸ்ய ஸஞ்சித꞉ குஷ²லைர்த்³விஜை꞉ |
க³ருடோ³ ருக்மபக்ஷோ வை த்ரிகு³ணோ(அ)ஷ்டாத³ஷா²த்மக꞉ || 1-14-29

நியுக்தாஸ்தத்ர பஷ²வஸ்தத்தது³த்³தி³ஷ்²ய தை³வதம் |
உரகா³꞉ பக்ஷிணஷ்²சைவ யதா²ஷா²ஸ்த்ரம் ப்ரசோதி³தா꞉ || 1-14-30

ஷா²மித்ரே து ஹயஸ்தத்ர ததா² ஜலசராஷ்²ச யே |
ருஷிபி⁴꞉ ஸர்வமேவைதந்நியுக்தம் ஷா²ஸ்த்ரதஸ்ததா³ || 1-14-31

பஷூ²நாம் த்ரிஷ²தம் தத்ர யூபேஷு நியதம் ததா³ |
அஷ்²வரத்நோத்தமம் தஸ்ய ராஜ்ஞோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ச || 1-14-32

கௌஸல்யா தம் ஹயம் தத்ர பரிசர்ய ஸமந்தத꞉ |
க்ருபாணைர்விஷ²ஷா²ஸைநம் த்ரிபி⁴꞉ பரமயா முதா³ || 1-14-33

பதத்ரிணா ததா³ ஸார்த⁴ம் ஸுஸ்தி²தேந ச சேதஸா |
அவஸத்³ரஜநீமேகாம் கௌஸல்யா த⁴ர்மகாம்யயா || 1-14-34

ஹோதாத்⁴வர்யுஸ்ததோ²த்³கா³தா ஹஸ்தேந ஸமயோஜயன் |
மஹிஷ்யா பரிவ்ருத்த்யா ச வாவாதாமபராம் ததா² || 1-14-35

பதத்ரிணஸ்தஸ்ய வபாமுத்³த்⁴ருத்ய நியதேந்த்³ரிய꞉ |
ருத்விக் பரமஸம்பந்ந꞉ ஷ்²ரபயாமாஸ ஷா²ஸ்த்ரத꞉ || 1-14-36

தூ⁴மக³ந்த⁴ம் வபாயாஸ்து ஜிக்⁴ரதி ஸ்ம நராதி⁴ப꞉ |
யதா²காலம் யதா²ந்யாயம் நிர்ணுத³ன் பாபமாத்மந꞉ || 1-14-37

ஹயஸ்ய யாநி சாங்கா³நி தாநி ஸர்வாணி ப்³ராஹ்மணா꞉ |
அக்³நௌ ப்ராஸ்யந்தி விதி⁴வத் ஸமஸ்தா꞉ ஷோட³ஷ²ர்த்விஜ꞉ || 1-14-38

ப்லக்ஷஷா²கா²ஸு யஜ்ஞாநாமந்யேஷாம் க்ரியதே ஹவி꞉ |
அஷ்²வமேத⁴ஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய வைதஸோ பா⁴க³ இஷ்யதே || 1-14-39

த்ர்யஹோ(அ)ஷ்²வமேத⁴꞉ ஸங்க்²யாத꞉ கல்பஸூத்ரேண ப்³ராஹ்மணை꞉ |
சதுஷ்டோமமஹஸ்தஸ்ய ப்ரத²மம் பரிகல்பிதம் || 1-14-40

உக்த்²யம் த்³விதீயம் ஸங்க்²யாதமதிராத்ரம் ததோ²த்தரம் |
காரிதாஸ்தத்ர ப³ஹவோ விஹிதா꞉ ஷா²ஸ்த்ரத³ர்ஷ²நாத் || 1-14-41

ஜ்யோதிஷ்டோமாயுஷீ சைவமதிராத்ரௌ விநிர்மிதௌ |
அபி⁴ஜித்³விஷ்²வஜிச்சைவமப்தோர்யாமோ மஹாக்ரது꞉ || 1-14-42

ப்ராசீம் ஹோத்ரே த³தௌ³ ராஜா தி³ஷ²ம் ஸ்வகுலவர்த⁴ந꞉
அத்⁴வர்யவே ப்ரதீசீம் து ப்³ரஹ்மணே த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் || 1-14-43

உத்³கா³த்ரே ச ததோதீ³சீம் த³க்ஷிணைஷா விநிர்மிதா |
அஷ்²வமேதே⁴ மஹாயஜ்ஞே ஸ்வயம்பு⁴விஹிதே புரா || 1-14-44

க்ரதும் ஸமாப்ய து ததா³ ந்யாயத꞉ புருஷர்ஷப⁴꞉ |
ருத்விக்³ப்⁴யோ ஹி த³தௌ³ ராஜா த⁴ராம் தாம் குலவர்த⁴ந꞉ || 1-14-45

ஏவம் த³த்த்வா ப்ரஹ்ருஷ்டோ(அ)பூ⁴த் ஷ்²ரீமாநிக்ஷ்வாகுநந்த³ந꞉ |
ருத்விஜஸ்த்வப்³ருவன் ஸர்வே ராஜாநம் க³தகில்பி³ஷம் || 1-14-46

ப⁴வாநேவ மஹீம் க்ருத்ஸ்நாமேகோ ரக்ஷிதுமர்ஹதி |
ந பூ⁴ம்யா கார்யமஸ்மாகம் ந ஹி ஷ²க்தா꞉ ஸ்ம பாலநே || 1-14-47

ரதா꞉ ஸ்வாத்⁴யாயகரணே வயம் நித்யம் ஹி பூ⁴மிப |
நிஷ்க்ரயம் கிஞ்சிதே³வேஹ ப்ரயச்ச²து ப⁴வாநிதி || 1-14-48

மணிரத்நம் ஸுவர்ணம் வா கா³வோ யத்³வா ஸமுத்³யதம் |
தத்ப்ரயச்ச² நரஷ்²ரேஷ்ட² த⁴ரண்யா ந ப்ரயோஜநம் || 1-14-49

ஏவமுக்தோ நரபதிர்ப்³ராஹ்மணைர்வேத³பாரகை³꞉ |
க³வாம் ஷ²தஸஹஸ்ராணி த³ஷ² தேப்⁴யோ த³தௌ³ ந்ருப꞉ || 1-14-50

த³ஷ²கோடீ꞉ ஸுவர்ணஸ்ய ரஜதஸ்ய சதுர்கு³ணம் |
ருத்விஜஷ்²ச தத꞉ ஸர்வே ப்ரத³து³꞉ ஸஹிதா வஸு || 1-14-51

ருஷ்யஷ்²ருங்கா³ய முநயே வஸிஷ்டா²ய ச தீ⁴மதே |
ததஸ்தே ந்யாயத꞉ க்ருத்வா ப்ரவிபா⁴க³ம் த்³விஜோத்தமா꞉ || 1-14-52

ஸுப்ரீதமநஸ꞉ ஸர்வே ப்ரத்யூசுர்முதி³தா ப்⁴ருஷ²ம் |
தத꞉ ப்ரஸர்பகேப்⁴யஸ்து ஹிரண்யம் ஸுஸமாஹித꞉ || 1-14-53

ஜாம்பூ³நத³ம் கோடிஸம்ங்க்²யம் ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ ததா³ |
த³ரித்³ராய த்³விஜாயாத² ஹஸ்தாப⁴ரணமுத்தமம் || 1-14-54

கஸ்மைசித்³யாசமாநாய த³தௌ³ ராக⁴வநந்த³ந꞉ |
தத꞉ ப்ரீதேஷு விதி⁴வத் த்³விஜேஷு த்³விஜவத்ஸல꞉ || 1-14-55

ப்ரணாமமகரோத்தேஷாம் ஹர்ஷவ்யாகுலிதேந்த்³ரிய꞉ |
தஸ்யாஷி²ஷோ(அ)த² விவிதா⁴ ப்³ராஹ்மணை꞉ ஸமுதா³ஹ்ருதா꞉ || 1-14-56

உதா³ரஸ்ய ந்ருவீரஸ்ய த⁴ரண்யாம் பதிதஸ்ய ச |
தத꞉ ப்ரீதமநா ராஜா ப்ராப்ய யஜ்ஞமநுத்தமம் || 1-14-57

பாபாபஹம் ஸ்வர்நயநம் து³ஸ்தரம் பார்தி²வர்ஷபை⁴꞉ |
ததோ(அ)ப்³ரவீத்³ருஷ்யஷ்²ருங்க³ம் ராஜா த³ஷ²ரத²ஸ்ததா³ || 1-14-58

குலஸ்ய வர்த⁴நம் த்வம் து கர்துமர்ஹஸி ஸுவ்ரத |
ததே²தி ச ஸ ராஜாநமுவாச த்³விஜஸத்தம꞉ |
ப⁴விஷ்யந்தி ஸுதா ராஜம்ஷ்²சத்வாரஸ்தே குலோத்³வஹா꞉ || 1-14-59

ஸ தஸ்ய வாக்யம் மது⁴ரம் நிஷ²ம்ய
ப்ரணம்ய தஸ்மை ப்ரயதோ ந்ருபேந்த்³ர |
ஜகா³ம ஹர்ஷம் பரமம் மஹாத்மா
தம் ருஷ்யஷ்²ருங்க³ம் புநரப்யுவாச || 1-14-60

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுர்த³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை