Tuesday 3 August 2021

பாலகாண்டம் 13ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ த்ரயோத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Vashista and Dasharatha


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


புந꞉ ப்ராப்தே வஸந்தே து பூர்ண꞉ ஸம்வத்ஸரோ(அ)ப⁴வத் |
ப்ரஸவார்த²ம் க³தோ யஷ்டும் ஹயமேதே⁴ந வீர்யவான் || 1-13-1

அபி⁴வாத்³ய வஸிஷ்ட²ம் ச ந்யாயத꞉ ப்ரதிபூஜ்ய ச |
அப்³ரவீத்ப்ரஷ்²ரிதம் வாக்யம் ப்ரஸவார்த²ம் த்³விஜோத்தமம் || 1-13-2

யஜ்ஞோ மே க்ரியதாம் ப்³ரஹ்மன் யதோ²க்தம் முநிபுங்க³வ |
யதா² ந விக்⁴ந꞉ க்ரியதே யஜ்ஞாங்கே³ஷு விதீ⁴யதாம் || 1-13-3

ப⁴வாந்ஸ்நிக்³த⁴꞉ ஸுஹ்ருந்மஹ்யம் கு³ருஷ்²ச பரமோ மஹான் |
வோட⁴வ்யோ ப⁴வதா சைவ பா⁴ரோ யஜ்ஞஸ்ய சோத்³யத꞉ || 1-13-4

ததே²தி ச ஸ ராஜாநமப்³ரவீத் த்³விஜஸத்தம꞉ |
கரிஷ்யே ஸர்வமேவைதத்³ப⁴வதா யத்ஸமர்தி²தம் ||1-13-5

ததோ(அ)ப்³ரவீத் த்³விஜாந்வ்ருத்³தா⁴ன் யஜ்ஞகர்மஸு நிஷ்டி²தான் |
ஸ்தா²பத்யே நிஷ்டி²தாம்ஷ்²சைவ வ்ருத்³தா⁴ந்பரமதா⁴ர்மிகான் || 1-13-6

கர்மாந்திகான் ஷி²ல்பகரான் வர்த⁴கீன் க²நகாநபி |
க³ணகான் ஷி²ல்பிநஷ்²சைவ ததை²வ நடநர்தகான் || 1-13-7

ததா² ஷு²சீன் ஷா²ஸ்த்ரவித³꞉ புருஷாந்ஸுப³ஹுஷ்²ருதான் |
யஜ்ஞகர்ம ஸமீஹந்தாம் ப⁴வந்தோ ராஜஷா²ஸநாத் || 1-13-8

இஷ்டகா ப³ஹுஸாஹஸ்ரீ ஷீ²க்⁴ரமாநீயதாமிதி |
ஔபகார்யா꞉ க்ரியந்தாம் ச ராஜ்ஞோ ப³ஹுகு³ணாந்விதா꞉ || 1-13-9

ப்³ராஹ்மணாவஸதா²ஷ்²சைவ கர்தவ்யா꞉ ஷ²தஷ²꞉ ஷு²பா⁴꞉ |
ப⁴க்ஷ்யாந்நபாநைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸமுபேதா꞉ ஸுநிஷ்டி²தா꞉ ||1-13-10

ததா² பௌரஜநஸ்யாபி கர்தவ்யாஷ்²ச ஸுவிஸ்தரா꞉ |
ஆக³தாநாம் ஸுதூ³ராச்ச பார்தி²வாநாம் ப்ருத²க் ப்ருத²க் || 1-13-11

வாஜிவாரணஷ²லாஷ்²ச ததா² ஷ²ய்யாக்³ருஹாணி ச |
ப⁴டாநாம் மஹதா³வாஸ வைதே³ஷி²கநிவாஸிநாம் || 1-13-12

ஆவாஸா ப³ஹுப⁴க்ஷ்யா வை ஸர்வகாமைருபஸ்தி²தா꞉ |
ததா² பௌரஜநஸ்யாபி ஜநஸ்ய ப³ஹுஷோ²ப⁴நம் || 1-13-13

தா³தவ்யமந்நம் விதி⁴வத்ஸத்க்ருத்ய ந து லீலயா |
ஸர்வே வர்ணா யதா² பூஜாம் ப்ராப்நுவந்தி ஸுஸத்க்ருதா꞉ || 1-13-14

ந சாவஜ்ஞா ப்ரயோக்தவ்யா காமக்ரோத⁴வஷா²த³பி |
யஜ்ஞகர்மஸு யே வ்யக்³ரா꞉ புருஷா꞉ ஷி²ல்பிநஸ்ததா² || 1-13-15

தேஷாமபி விஷே²ஷேண பூஜா கார்யா யதா²க்ரமம் |
யே ஸ்யு꞉ ஸம்பூஜிதா ஸர்வே வஸுபி⁴ர்போ⁴ஜநேந ச || 1-13-16

யதா² ஸர்வம் ஸுவிஹிதம் ந கிஞ்சித்பரிஹீயதே |
ததா² ப⁴வந்த꞉ குர்வந்து ப்ரீதியுக்தேந சேதஸா || 1-13-17

தத꞉ ஸர்வே ஸமாக³ம்ய வஸிஷ்ட²மித³மப்³ருவன் |
யதே²ஷ்டம் தத்ஸுவிஹிதம் ந கிஞ்சித்பரிஹீயதே || 1-13-18

யதோ²க்தம் தத்கரிஷ்யாமோ ந கிஞ்சித்பரிஹாஸ்யதே |
தத꞉ ஸுமந்த்ரமாஹூய வஸிஷ்டோ² வாக்யமப்³ரவீத் || 1-13-19

நிமந்த்ரயஸ்வ ந்ருபதீந்ப்ருதி²வ்யாம் யே ச தா⁴ர்மிகா꞉ |
ப்³ராஹ்மணான் க்ஷத்ரியான் வைஷ்²யான் ஷூ²த்³ராம்ஷ்²சைவ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ || 1-13-20

ஸமாநயஸ்வ ஸத்க்ருத்ய ஸர்வதே³ஷே²ஷு மாநவான் |
மிதி²லாதி⁴பதிம் ஷூ²ரம் ஜநகம் ஸத்யவாதி³நம் || 1-13-21

தமாநய மஹாபா⁴க³ம் ஸ்வயமேவ ஸுஸத்க்ருதம் |
பூர்வஸம்ப³ந்தி⁴நம் ஜ்ஞாத்வா தத꞉ பூர்வம் ப்³ரவீமி தே || 1-13-22

ததா² காஷீ²பதிம் ஸ்நிக்³த⁴ம் ஸததம் ப்ரியவாதி³நம் |
ஸத்³ வ்ருத்தம் தே³வஸங்காஷ²ம் ஸ்வயமேவாநயஸ்வ ஹ || 1-13-23

ததா² கேகயராஜாநம் வ்ருத்³த⁴ம் பரமதா⁴ர்மிகம் |
ஷ்²வஷு²ரம் ராஜஸிம்ஹஸ்ய ஸபுத்ரம் த்வமிஹாநய || 1-13-24

அங்கே³ஷ்²வரம் மஹேஷ்வாஸம் ரோமபாத³ம் ஸுஸத்க்ருதம் |
வயஸ்யம் ராஜஸிம்ஹஸ்ய ஸமாநய யஷ²ஸ்விநம் || 1-13-25

ததா² கோஸலராஜாநம் பா⁴நுமந்தம் ஸுஸத்க்ருதம் |
மக³தா⁴தி⁴பதிம் ஷூ²ரம் ஸர்வஷா²ஸ்த்ரவிஷா²ரத³ம் || 1-13-26

ப்ராப்திஜ்ஞம் பரமோதா³ரம் ஸத்க்ருதம் புருஷர்ஷப⁴ம் |
ராஜ்ஞ꞉ ஷா²ஸநமாதா³ய சோத³யஸ்வ ந்ருபர்ஷபா⁴ன் |
ப்ராசீநான் ஸிந்து⁴ஸௌவீரான் ஸௌராஷ்ட்ரேயாம்ஷ்²ச பார்தி²வான் || 1-13-27

தா³க்ஷிணாத்யாந்நரேந்த்³ராம்ஷ்²ச ஸமஸ்தாநாநயஸ்வ ஹ |
ஸந்தி ஸ்நிக்³தா⁴ஷ்²ச யே சாந்யே ராஜாந꞉ ப்ருதி²வீதலே || 1-13-28

தாநாநய யதா² க்ஷிப்ரம் ஸாநுகா³ன் ஸஹபா³ந்த⁴வான் |
ஏதான் தூ³தைர்மஹாபா⁴கை³ராநயஸ்வ ந்ருபாஜ்ஞயா || 1-13-29

வஸிஷ்ட²வாக்யம் தச்ச்²ருத்வா ஸுமந்த்ரஸ்த்வரிதஸ்ததா³ |
வ்யாதி³ஷ²த்புருஷாம்ஸ்தத்ர ராஜ்ஞாமாநயநே ஷு²பா⁴ன் || 1-13-30

ஸ்வயமேவ ஹி த⁴ர்மாத்மா ப்ரயாதோ முநிஷா²ஸநாத் |
ஸுமந்த்ரஸ்த்வரிதோ பூ⁴த்வா ஸமாநேதும் மஹீக்ஷித꞉ || 1-13-31

தே ச கர்மாந்திகா꞉ ஸர்வே வஸிஷ்டா²ய மஹர்ஷயே |
ஸர்வம் நிவேத³யந்தி ஸ்ம யஜ்ஞே யது³பகல்பிதம் || 1-13-32

தத꞉ ப்ரீதோ த்³விஜஷ்²ரேஷ்ட²ஸ்தாந்ஸர்வாந்முநிரப்³ரவீத் |
அவஜ்ஞயா ந தா³தவ்யம் கஸ்யசில்லீலயாபி வா || 1-13-33

அவஜ்ஞயா க்ருதம் ஹந்யாத்³தா³தாரம் நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ |
தத꞉ கைஷ்²சித³ஹோராத்ரைருபயாதா மஹீக்ஷித꞉ || 1-13-34

ப³ஹூநி ரத்நாந்யாதா³ய ராஜ்ஞோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய ஹ |
ததோ வஸிஷ்ட²꞉ ஸுப்ரீதோ ராஜாநமித³மப்³ரவீத் || 1-13-35

உபயாதா நரவ்யாக்⁴ர ராஜாநஸ்தவ ஷா²ஸநாத் |
மயாபி ஸத்க்ருதா꞉ ஸர்வே யதா²ர்ஹம் ராஜஸத்தமா꞉ || 1-13-36

யஜ்ஞீயம் ச க்ருதம் ஸர்வம் புருஷை꞉ ஸுஸமாஹிதை꞉ |
நிர்யாது ச ப⁴வாந்யஷ்டும் யஜ்ஞாயதநமந்திகாத் || 1-13-37

ஸர்வகாமைருபஹ்ருதைருபேதம் வை ஸமந்தத꞉ |
த்³ரஷ்டுமர்ஹஸி ராஜேந்த்³ர மநஸேவ விநிர்மிதம் || 1-13-38

ததா² வஸிஷ்ட²வசநாத்³ருஷ்யஷ்²ருங்க³ஸ்ய சோப⁴யோ꞉ |
ஷு²பே⁴ தி³வஸநக்ஷத்ரே நிர்யாதோ ஜக³தீபதி꞉ || 1-13-39

ததோ வஸிஷ்ட²ப்ரமுகா²꞉ ஸர்வ ஏவ த்³விஜோத்தமா꞉ |
ருஷ்யஷ்²ருங்க³ம் புரஸ்க்ருத்ய யஜ்ஞகர்மாரப⁴ம்ஸ்ததா³ || 1-13-40

யஜ்ஞவாடம் க³தா꞉ ஸர்வே யதா²ஷா²ஸ்த்ரம் யதா²விதி⁴ |
ஷ்²ரீமாம்ஷ்²ச ஸஹ பத்நீபீ⁴ ராஜா தீ³க்ஷாமுபாவிஷ²த் || 1-13-41

இதி ஷ்²ரீ வால்மிகிராமாயணே பா³லகாண்டே³ த்ரயோத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை