Thursday 5 August 2021

பாலகாண்டம் 15ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Lord Vishnu on Garuda


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


மேதா⁴வீ து ததோ த்⁴யாத்வா ஸ கிஞ்சிதி³த³முத்தரம் |
லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞ꞉ ததஸ்தம் து வேத³ஜ்ஞோ ந்ருபமப்³ரவீத் || 1-15-1

இஷ்டிம் தே(அ)ஹம் கரிஷ்யாமி புத்ரீயாம் புத்ரகாரணாத் |
அத²ர்வஷி²ரஸி ப்ரோக்தைர்மந்த்ரை꞉ ஸித்³தா⁴ம் விதா⁴னத꞉ || 1-15-2

தத꞉ ப்ராக்ரமதி³ஷ்டிம் தாம் புத்ரீயாம் புத்ரகாரணாத் |
ஜுஹாவ சாக்³னௌ தேஜஸ்வீ மந்த்ரத்³ருஷ்டேன கர்மணா || 1-15-3

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச பரமர்ஷய꞉ |
பா⁴க³ப்ரதிக்³ரஹார்த²ம் வை ஸமவேதா யதா²விதி⁴ || 1-15-4

தா꞉ ஸமேத்ய யதா²ந்யாயம் தஸ்மின் ஸத³ஸி தே³வதா꞉ |
அப்³ருவன் லோககர்தாரம் ப்³ரஹ்மாணம் வசனம் தத꞉ || 1-15-5

ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்ப்ரஸாதே³ன ராவணோ நாம ராக்ஷஸ꞉ |
ஸர்வான்னோ பா³த⁴தே வீர்யாச்சா²ஸிதும் தம் ந ஷ²க்னும꞉ || 1-15-6

த்வயா தஸ்மை வரோ த³த்த꞉ ப்ரீதேன ப⁴க³வான் ததா³ |
மானயந்தஷ்²ச தம் நித்யம் ஸர்வம் தஸ்ய க்ஷமாமஹே || 1-15-7

உத்³வேஜயதி லோகாம்ஸ்த்ரீனுச்ச்²ரிதான் த்³வேஷ்டி து³ர்மதி꞉ |
ஷ²க்ரம் த்ரித³ஷ²ராஜானம் ப்ரத⁴ர்ஷயிதுமிச்ச²தி || 1-15-8

ருஷீன் யக்ஷான் ஸக³ந்த⁴ர்வானஸுரான் ப்³ராஹ்மணாம்ஸ்ததா² |
அதிக்ராமதி து³ர்த⁴ர்ஷோ வரதா³னேன மோஹித꞉ || 1-15-9

நைனம் ஸூர்ய꞉ ப்ரதபதி பார்ஷ்²வே வாதி ந மாருத꞉ |
சலோர்மிமாலீ தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸமுத்³ரோ(அ)பி ந கம்பதே || 1-15-10

தன்மஹன்னோ ப⁴யம் தஸ்மாத்³ராக்ஷஸாத்³கோ⁴ரத³ர்ஷ²னாத் |
வதா⁴ர்த²ம் தஸ்ய ப⁴க³வன்னுபாயம் கர்துமர்ஹஸி || 1-15-11

ஏவமுக்த꞉ ஸுரை꞉ ஸர்வை꞉ சிந்தயித்வா ததோ(அ)ப்³ரவீத் |
ஹந்தாயம் விதி³தஸ்தஸ்ய வதோ⁴பாயோ து³ராத்மன꞉ || 1-15-12

தேன க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாணாம் தே³வதானாம் ச ரக்ஷஸாம் |
அவத்⁴யோ(அ)ஸ்மீதி வாகு³க்தா ததே²க்தம் ச தன்மயா || 1-15-13

நாகீர்தயத³வஜ்ஞானாத்தத்³ரக்ஷோ மானுஷாம்ஸ்ததா³ |
தஸ்மாத் ஸ மானுஷாத்³வத்⁴யோ ம்ருத்யுர்னான்யோ(அ)ஸ்ய வித்³யதே || 1-15-14

ஏதச்ச்²ருத்வா ப்ரியம் வாக்யம் ப்³ரஹ்மணா ஸமுதா³ஹ்ருதம் |
தே³வா மஹர்ஷய꞉ ஸர்வே ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்தே(அ)ப⁴வம்ஸ்ததா³ ||1-15-15

ஏதஸ்மின்னந்தரே விஷ்ணுருபயாதோ மஹாத்³யுதி꞉ |
ஷ்²ங்க²சக்ரக³தா³பாணி꞉ பீதவாஸா ஜக³த்பதி꞉ || 1-115-16

வைனதேயம் ஸமாருஹ்ய பா⁴ஸ்கரஸ்தோயத³ம் யதா² |
தப்தஹாடககேயூரோ வந்த்³யமான꞉ ஸுரோத்தமை꞉ || 1-15-17

ப்³ரஹ்மணா ச ஸமாக³ம்ய தத்ர தஸ்தௌ² ஸமாஹித꞉ |
தமப்³ருவன் ஸுரா꞉ ஸர்வே ஸமபி⁴ஷ்டூய ஸம்நதா꞉ || 1-15-18

த்வாம் நியோக்ஷ்யாமஹே விஷ்ணோ லோகானாம் ஹிதகாம்யயா |
ராஜ்ஞோ த³ஷ²ரத²ஸ்ய த்வமயோத்⁴யாதி⁴பதே꞉ விபோ⁴꞉ || 1-15-19

த⁴ர்மஜ்ஞஸ்ய வதா³ன்யஸ்ய மஹர்ஷிஸமதேஜஸ꞉ |
அஸ்ய பா⁴ர்யாஸு திஸ்ருஷு ஹ்ரீஷ்²ரீகீர்த்யுபமாஸு ச || 1-15-20

விஷ்ணோ புத்ரத்வமாக³ச்ச² க்ருத்வாத்மானம் சதுர்வித⁴ம் |
தத்ர த்வம் மானுஷோ பூ⁴த்வா ப்ரவ்ருத்³த⁴ம் லோககண்டகம் || 1-15-21

அவத்⁴யம் தை³வதைர்விஷ்ணோ ஸமரே ஜஹி ராவணம் |
ஸ ஹி தே³வான் ஸக³ந்த⁴ர்வான் ஸித்³தா⁴ம்ஷ்²ச ருஷிஸத்தமான் || 1-15-22

ராக்ஷஸோ ராவணோ மூர்கோ² வீர்யோத்³ரேகேண பா³த⁴தே |
ருஷயஷ்²ச ததஸ்தேன க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஸ்ததா² || 1-15-23

க்ரீட³ந்தோ நந்த³னவனே ரௌத்³ரேண விநிபாதிதா꞉ |
வதா⁴ர்த²ம் வயமாயாதாஸ்தஸ்ய வை முனிபி⁴꞉ ஸஹ || 1-15-24

ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வயக்ஷாஷ்²ச ததஸ்த்வாம் ஷ²ரணம் க³தா꞉ |
த்வம் க³தி꞉ பரமா தே³வ ஸர்வேஷாம் ந꞉ பரந்தப || 1-15-25

வதா⁴ய தே³வஷ²த்ரூணாம் ந்ருணாம் லோகே மன꞉ குரு |
ஏவம் ஸ்துதஸ்து தே³வேஷோ² விஷ்ணுஸ்த்ரித³ஷ²புங்க³வ꞉ || 1-15-26

பிதாமஹபுரோகா³ம்ஸ்தான் ஸர்வலோகநமஸ்க்ருத꞉
அப்³ரவீத் த்ரித³ஷா²ன் ஸர்வான் ஸமேதான் த⁴ர்மஸம்ஹிதான் || 1-15-27

ப⁴யம் த்யஜத ப⁴த்³ரம் வோ ஹிதார்த²ம் யுதி⁴ ராவணம் |
ஸபுத்ரபௌத்ரம் ஸாமாத்யம் ஸமித்ரஜ்ஞாதிபா³ந்த⁴வம் || 1-15-28

ஹத்வா க்ரூரம் து³ராத⁴ர்ஷம் தே³வர்ஷீணாம் ப⁴யாவஹம் |
த³ஷ² வர்ஷ ஸஹஸ்ராணி த³ஷ² வர்ஷ ஷ²தானி ச || 1-15-29

வத்ஸ்யாமி மானுஷே லோகே பாலயன் ப்ருதி²வீமிமாம் |
ஏவம் த³த்வா வரம் தே³வோ தே³வானாம் விஷ்ணுராத்மவான் || 1-15-30

மானுஷே சிந்தயாமாஸ ஜன்மபூ⁴மிமதா²த்மன꞉ |
தத꞉ பத்³மபலாஷா²க்ஷ꞉ க்ருத்வாத்மானம் சதுர்வித⁴ம் || 1-15-31

பிதரம் ரோசயாமாஸ ததா³ த³ஷ²ரத²ம் ந்ருபம் |
ததா³ தே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸருத்³ரா꞉ ஸாப்ஸரோ க³ணா꞉ |
ஸ்துதிபி⁴ர்தி³வ்யரூபாபி⁴ஸ்துஷ்டுவுர்மது⁴ஸூத³னம் || 1-15-32

தமுத்³த⁴தம் ராவணமுக்³ரதேஜஸம்
ப்ரவ்ருத்³த⁴த³ர்பம் த்ரித³ஷே²ஷ்²வரத்³விஷம் |
விராவணம் ஸாது⁴தபஸ்விகண்டகம்
தபஸ்விநாமுத்³த⁴ர தம் ப⁴யாவஹம் || 1-15-33

தமேவ ஹத்வா ஸப³லம் ஸபா³ந்த⁴வம்
விராவணம் ராவணமுக்³ரபௌருஷம் |
ஸ்வர்லோகமாக³ச்ச² க³தஜ்வரஷ்²சிரம்
ஸுரேந்த்³ரகு³ப்தம் க³ததோ³ஷகல்மஷம் || 1-15-34

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ பஞ்சத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை