Friday 23 February 2024

சுந்தர காண்டம் 30ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Hanuman thinking what to do next after seeing Seetha's plight

ஹனுமான் அபி விக்ராந்த꞉ ஸர்வம் ஷு²ஷ்²ராவ தத்த்வத꞉ |
ஸீதாயா꞉ த்ரிஜடாயா꞉ ச ராக்ஷஸீனாம் ச தர்ஜனம் || 5-30-1

அவேக்ஷமாண꞉ தாம் தே³வீம் தே³வதாம் இவ நந்த³னே |
ததோ ப³ஹு விதா⁴ம் சிந்தாம் சிந்தயாமாஸ வானர꞉ || 5-30-2

யாம் கபீனாம் ஸஹஸ்ராணி ஸுப³ஹூனி அயுதானி ச |
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு மார்க³ந்தே ஸா இயம் ஆஸாதி³தா மயா || 5-30-3

சாரேண து ஸுயுக்தேன ஷ²த்ரோ꞉ ஷ²க்திம் அவேக்ஷிதா |
கூ³டே⁴ன சரதா தாவத் அவேக்ஷிதம் இத³ம் மயா || 5-30-4

ராக்ஷஸானாம் விஷே²ஷ꞉ ச புரீ ச இயம் அவேக்ஷிதா |
ராக்ஷஸ அதி⁴பதே꞉ அஸ்ய ப்ரபா⁴வோ ராவணஸ்ய ச || 5-30-5

யுக்தம் தஸ்ய அப்ரமேயஸ்ய ஸர்வ ஸத்த்வ த³யாவத꞉ |
ஸமாஷ்²வாஸயிதும் பா⁴ர்யாம் பதித³ர்ஷ²ன கான்க்ஷிணீம் || 5-30-6

அஹம் ஆஷ்²வாஸயாமி ஏனாம் பூர்ண சந்த்³ர நிப⁴ ஆனனாம் |
அத்³ருʼஷ்ட து³ஹ்கா²ம் து³ஹ்க²ஸ்ய ந ஹி அந்தம் அதி⁴க³ச்ச²தீம் || 5-30-7

யதி³ ஹி அஹம் இமாம் தே³வீம் ஷோ²க உபஹத சேதனாம் |
அநாஷ்²வாஸ்ய க³மிஷ்யாமி தோ³ஷவத் க³மனம் ப⁴வேத் || 5-30-8

க³தே ஹி மயி தத்ர இயம் ராஜ புத்ரீ யஷ²ஸ்வினீ |
பரித்ராணம் அவிந்த³ந்தீ ஜானகீ ஜீவிதம் த்யஜேத் || 5-30-9

மயா ச ஸ மஹாபா³ஹு꞉ பூர்ண சந்த்³ர நிப⁴ ஆனன꞉ |
ஸமாஷ்²வாஸயிதும் ந்யாய்ய꞉ ஸீதா த³ர்ஷ²ன லாலஸ꞉ || 5-30-10

நிஷா² சரீணாம் ப்ரத்யக்ஷம் அக்ஷமம் ச அபி⁴பா⁴ஷணம் |
கத²ம் நு க²லு கர்தவ்யம் இத³ம் க்ருʼச்ச்²ர க³தோ ஹி அஹம் || 5-30-11

அனேன ராத்ரி ஷே²ஷேண யதி³ ந ஆஷ்²வாஸ்யதே மயா |
ஸர்வதா² ந அஸ்தி ஸந்தே³ஹ꞉ பரித்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் || 5-30-12

ராம꞉ ச யதி³ ப்ருʼச்சே²ன் மாம் கிம் மாம் ஸீதா அப்³ரவீத் வச꞉ |
கிம் அஹம் தம் ப்ரதிப்³ரூயாம் அஸம்பா⁴ஷ்ய ஸுமத்⁴யமாம் || 5-30-13

ஸீதா ஸந்தே³ஷ² ரஹிதம் மாம் இத꞉ த்வரயா க³தம் |
நிர்த³ஹேத் அபி காகுத்ஸ்த²꞉ க்ருத்³த⁴꞉ தீவ்ரேண சக்ஷுஷா || 5-30-14

யதி³ சேத் யோஜயிஷ்யாமி ப⁴ர்தாரம் ராம காரணாத் |
வ்யர்த²ம் ஆக³மனம் தஸ்ய ஸஸைன்யஸ்ய ப⁴விஷ்யதி || 5-30-15

அந்தரம் து அஹம் ஆஸாத்³ய ராக்ஷஸீனாம் இஹ ஸ்தி²த꞉ |
ஷ²னை꞉ ஆஷ்²வாஸயிஷ்யாமி ஸம்தாப ப³ஹுளாம் இமாம் || 5-30-16

அஹம் ஹி அதிதனு꞉ சைவ வனர꞉ ச விஷே²ஷத꞉ |
வாசம் ச உதா³ஹரிஷ்யாமி மானுஷீம் இஹ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதாம் || 5-30-17

யதி³ வாசம் ப்ரதா³ஸ்யாமி த்³விஜாதி꞉ இவ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதாம் |
ராவணம் மன்யமானா மாம் ஸீதா பீ⁴தா ப⁴விஷ்யதி || 5-30-18
வானரஸ்ய விஷே²ஷேண கத²ம்ʼ ஸ்யாத³பி⁴பா⁴ஷணம்ம் |

அவஷ்²யம் ஏவ வக்தவ்யம் மானுஷம் வாக்யம் அர்த²வத் || 5-30-19
மயா ஸாந்த்வயிதும் ஷ²க்யா ந அன்யதா² இயம் அனிந்தி³தா |

ஸா இயம் ஆலோக்ய மே ரூபம் ஜானகீ பா⁴ஷிதம் ததா² || 5-30-20
ரக்ஷோபி⁴꞉ த்ராஸிதா பூர்வம் பூ⁴ய꞉ த்ராஸம் க³மிஷ்யதி |

ததோ ஜாத பரித்ராஸா ஷ²ப்³த³ம் குர்யான் மனஸ்வினீ || 5-30-21
ஜானமானா விஷா²ல அக்ஷீ ராவணம் காம ரூபிணம் |

ஸீதயா ச க்ருʼதே ஷ²ப்³தே³ ஸஹஸா ராக்ஷஸீ க³ண꞉ || 5-30-22
நானா ப்ரஹரணோ கோ⁴ர꞉ ஸமேயாத் அந்தக உபம꞉ |

ததோ மாம் ஸம்பரிக்ஷிப்ய ஸர்வதோ விக்ருʼத ஆனனா꞉ || 5-30-23
வதே⁴ ச க்³ரஹணே சைவ குர்யு꞉ யத்னம் யதா² ப³லம் |

க்³ருʼஹ்ய ஷா²கா²꞉ ப்ரஷா²கா²ஷ்²ச ஸ்கந்தா⁴ம்ʼஷ்²சோத்தமஷா²கி²னாம் || 5-30-24
த்³ருʼஷ்ட்வா விபரிதா⁴வந்தம்ʼ ப⁴வேயுர்ப⁴யஷ²ங்கிதா꞉ |

மம ரூபம் ச ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய வனம் விசரதோ மஹத் || 5-30-25
ராக்ஷஸ்யோ ப⁴ய வித்ரஸ்தா ப⁴வேயு꞉ விக்ருʼத ஆனனா꞉ |

தத꞉ குர்யு꞉ ஸமாஹ்வானம் ராக்ஷஸ்யோ ரக்ஷஸாம் அபி || 5-30-26
ராக்ஷஸ இந்த்³ர நியுக்தானாம் ராக்ஷஸ இந்த்³ர நிவேஷ²னே |

தே ஷூ²ல ஷ²ர நிஸ்த்ரிம்ʼஷ² விவித⁴ ஆயுத⁴ பாணய꞉ || 5-30-27
ஆபதேயு꞉ விமர்தே³ அஸ்மின் வேகே³ன உத்³விக்³ன காரிண꞉ |

ஸம்க்ருத்³த⁴꞉ தை꞉ து பரிதோ வித⁴மன் ரக்ஷஸாம் ப³லம் || 5-30-28
ஷ²க்னுயம் ந து ஸம்ப்ராப்தும் பரம் பாரம் மஹாஉத³தே⁴꞉ |

மாம் வா க்³ருʼஹ்ணீயு꞉ ஆப்லுத்ய ப³ஹவ꞉ ஷீ²க்⁴ர காரிண꞉ || 5-30-29
ஸ்யாத் இயம் ச அக்³ருʼஹீத அர்தா² மம ச க்³ரஹணம் ப⁴வேத் |

ஹிம்ʼஸா அபி⁴ருசயோ ஹிம்ʼஸ்யு꞉ இமாம் வா ஜனக ஆத்மஜாம் || 5-30-30
விபன்னம் ஸ்யாத் தத꞉ கார்யம் ராம ஸுக்³ரீவயோ꞉ இத³ம் |

உத்³தே³ஷே² நஷ்ட மார்கே³ அஸ்மின் ராக்ஷஸை꞉ பரிவாரிதே || 5-30-31
ஸாக³ரேண பரிக்ஷிப்தே கு³ப்தே வஸதி ஜானகீ |

விஷ²ஸ்தே வா க்³ருʼஹீதே வா ரக்ஷோபி⁴꞉ மயி ஸம்யுகே³ || 5-30-32
ந அன்யம் பஷ்²யாமி ராமஸ்ய ஸஹாயம் கார்ய ஸாத⁴னே |

விம்ருʼஷ²ன் ச ந பஷ்²யாமி யோ ஹதே மயி வானர꞉ || 5-30-33
ஷ²த யோஜன விஸ்தீர்ணம் லன்க⁴யேத மஹாஉத³தி⁴ம் |

காமம் ஹந்தும் ஸமர்தோ² அஸ்மி ஸஹஸ்ராணி அபி ரக்ஷஸாம் || 5-30-34
ந து ஷ²க்ஷ்யாமி ஸம்ப்ராப்தும் பரம் பாரம் மஹாஉத³தே⁴꞉ |

அஸத்யானி ச யுத்³தா⁴னி ஸம்ʼஷ²யோ மே ந ரோசதே || 5-30-35
க꞉ ச நிஹ்ஸம்ʼஷ²யம் கார்யம் குர்யாத் ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸஸம்ʼஷ²யம் |

ஏஷ தோ³ஷோ மஹான் ஹி ஸ்யான் மம ஸீதா அபி⁴பா⁴ஷணே || 5-30-36
ப்ராண த்யாக³꞉ ச வைதே³ஹ்யா ப⁴வேத் அனபி⁴பா⁴ஷணே |

பூ⁴தா꞉ ச அர்தா² வினஷ்²யந்தி தே³ஷ² கால விரோதி⁴தா꞉ || 5-30-37
விக்லவம் தூ³தம் ஆஸாத்³ய தம꞉ ஸூர்ய உத³யே யதா² |

அர்த² அனர்த² அந்தரே பு³த்³தி⁴꞉ நிஷ்²சிதா அபி ந ஷோ²ப⁴தே || 5-30-38
கா⁴தயந்தி ஹி கார்யாணி தூ³தா꞉ பண்டி³த மானின꞉ |

ந வினஷ்²யேத் கத²ம் கார்யம் வைக்லவ்யம் ந கத²ம் ப⁴வேத் || 5-30-39
லன்க⁴னம் ச ஸமுத்³ரஸ்ய கத²ம் நு ந வ்ருʼதா² ப⁴வேத் |

கத²ம் நு க²லு வாக்யம் மே ஷ்²ருʼணுயான் ந உத்³விஜேத ச || 5-30-40
இதி ஸஞ்சிந்த்ய ஹனுமான் சகார மதிமான் மதிம் |

ராமம் அக்லிஷ்ட கர்மாணம் ஸ்வ ப³ந்து⁴ம் அனுகீர்தயன் || 5-30-41
ந ஏனாம் உத்³வேஜயிஷ்யாமி தத் ப³ந்து⁴ க³த மானஸாம் |

இக்ஷ்வாகூணாம் வரிஷ்ட²ஸ்ய ராமஸ்ய விதி³த ஆத்மன꞉ || 5-30-42
ஷு²பா⁴னி த⁴ர்ம யுக்தானி வசனானி ஸமர்பயன் |
ஷ்²ராவயிஷ்யாமி ஸர்வாணி மது⁴ராம் ப்ரப்³ருவன் கி³ரம் || 5-30-43
ஷ்²ரத்³தா⁴ஸ்யதி யதா² ஹி இயம் ததா² ஸர்வம் ஸமாத³தே⁴ |

இதி ஸ ப³ஹு வித⁴ம் மஹாஅனுபா⁴வோ |
ஜக³தி பதே꞉ ப்ரமதா³ம் அவேக்ஷமாண꞉ |
மது⁴ரம் அவிதத²ம் ஜகா³த³ வாக்யம் |
த்³ரும விடப அந்தரம் ஆஸ்தி²தோ || 5-30-44

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை