Saturday 13 January 2024

சுந்தர காண்டம் 13ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரயோத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Lord Hanuman thinking about Seetha and seeing Ashoka Garden

விமானாத் து ஸுஸம்க்ரம்ய ப்ராகாரம் ஹரி யூத²ப꞉ |
ஹனூமான் வேக³வான் ஆஸீத்³ யதா² வித்³யுத்³ க⁴ன அந்தரே || 5-13-1

ஸம்பரிக்ரம்ய ஹனுமான் ராவணஸ்ய நிவேஷ²னான் |
அத்³ருʼஷ்ட்வா ஜானகீம் ஸீதாம் அப்³ரவீத்³ வசனம் கபி꞉ || 5-13-2

பூ⁴யிஷ்ட²ம் லோடி³தா லன்கா ராமஸ்ய சரதா ப்ரியம் |
ந ஹி பஷ்²யாமி வைதே³ஹீம் ஸீதாம் ஸர்வ அன்க³ ஷோ²ப⁴னாம் || 5-13-3

பல்வலானி தடாகானி ஸராம்ʼஸி ஸரித꞉ ததா² |
நத்³யோ அனூபவன அந்தா꞉ ச து³ர்கா³꞉ ச த⁴ரணீ த⁴ரா꞉ || 5-13-4
லோடி³தா வஸுதா⁴ ஸர்வா ந ச பஷ்²யாமி ஜானகீம் |

இஹ ஸம்பாதினா ஸீதா ராவணஸ்ய நிவேஷ²னே || 5-13-5
ஆக்²யாதா க்³ருʼத்⁴ர ராஜேன ந ச பஷ்²யாமி தாம் அஹம் |

கிம் நு ஸீதா அத² வைதே³ஹீ மைதி²லீ ஜனக ஆத்மஜா || 5-13-6
உபதிஷ்டே²த விவஷா² ராவணம் து³ஷ்ட சாரிணம் |

க்ஷிப்ரம் உத்பததோ மன்யே ஸீதாம் ஆதா³ய ரக்ஷஸ꞉ || 5-13-7
பி³ப்⁴யதோ ராம பா³ணானாம் அந்தரா பதிதா ப⁴வேத் |

அத²வா ஹ்ரியமாணாயா꞉ பதி² ஸித்³த⁴ நிஷேவிதே || 5-13-8
மன்யே பதிதம் ஆர்யாயா ஹ்ருʼத³யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஸாக³ரம் |

ராவணஸ்ய ஊரு வேகே³ன பு⁴ஜாப்⁴யாம் பீடி³தேன ச || 5-13-9 
தயா மன்யே விஷா²ல அக்ஷ்யா த்யக்தம் ஜீவிதம் ஆர்யயா |

உபரி உபரி வா நூனம் ஸாக³ரம் க்ரமத꞉ ததா³ || 5-13-10
விவேஷ்டமானா பதிதா ஸமுத்³ரே ஜனக ஆத்மஜா |

ஆஹோ க்ஷுத்³ரேண ச அனேன ரக்ஷந்தீ ஷீ²லம் ஆத்மன꞉ || 5-13-11
அப³ந்து⁴ர் ப⁴க்ஷிதா ஸீதா ராவணேன தபஸ்வினீ |

அத²வா ராக்ஷஸ இந்த்³ரஸ்ய பத்னீபி⁴ர் அஸித ஈக்ஷணா || 5-13-12
அது³ஷ்டா து³ஷ்ட பா⁴வாபி⁴ர் ப⁴க்ஷிதா ஸா ப⁴விஷ்யதி |

ஸம்பூர்ண சந்த்³ர ப்ரதிமம் பத்³ம பத்ர நிப⁴ ஈக்ஷணம் || 5-13-13
ராமஸ்ய த்⁴யாயதீ வக்த்ரம் பன்சத்வம் க்ருʼபணா க³தா |

ஹா ராம லக்ஷ்மண இதி ஏவ ஹா அயோத்⁴யேதி ச மைதி²லீ || 5-13-14
விளப்ய ப³ஹு வைதே³ஹீ ந்யஸ்த தே³ஹா ப⁴விஷ்யதி |

அத²வா நிஹிதா மன்யே ராவணஸ்ய நிவேஷ²னே || 5-13-15
நூனம் லாலப்யதே மந்த³ம் பன்ஜரஸ்தா² இவ ஷா²ரிகா |

ஜனகஸ்ய குலே ஜாதா ராம பத்னீ ஸுமத்⁴யமா || 5-13-16
கத²ம் உத்பல பத்ர அக்ஷீ ராவணஸ்ய வஷ²ம் வ்ரஜேத் |

விநஷ்டா வா ப்ரநஷ்டா வா ம்ருʼதா வா ஜனக ஆத்மஜா || 5-13-17
ராமஸ்ய ப்ரிய பா⁴ர்யஸ்ய ந நிவேத³யிதும் க்ஷமம் |

நிவேத்³யமானே தோ³ஷ꞉ ஸ்யாத்³ தோ³ஷ꞉ ஸ்யாத்³ அநிவேத³னே || 5-13-18
கத²ம் நு க²லு கர்தவ்யம் விஷமம் ப்ரதிபா⁴தி மே |

அஸ்மின்ன் ஏவம் க³தே கர்யே ப்ராப்த காலம் க்ஷமம் ச கிம் || 5-13-19
ப⁴வேத்³ இதி மதிம் பூ⁴யோ ஹனுமான் ப்ரவிசாரயன் |

யதி³ ஸீதாம் அத்³ருʼஷ்ட்வா அஹம் வானர இந்த்³ர புரீம் இத꞉ || 5-13-20
க³மிஷ்யாமி தத꞉ கோ மே புருஷ அர்தோ² ப⁴விஷ்யதி |

மம இத³ம் லன்க⁴னம் வ்யர்த²ம் ஸாக³ரஸ்ய ப⁴விஷ்யதி || 5-13-21
ப்ரவேஷ²꞉ சிவ லன்காயா ராக்ஷஸானாம் ச த³ர்ஷ²னம் |

கிம் வா வக்ஷ்யதி ஸுக்³ரீவோ ஹரயோ வ ஸமாக³தா꞉ || 5-13-22
கிஷ்கிந்தா⁴ம் ஸமனுப்ராப்தௌ தௌ வா த³ஷ²ரத² ஆத்மஜௌ |

க³த்வா து யதி³ காகுத்ஸ்த²ம் வக்ஷ்யாமி பரம் அப்ரியம் || 5-13-23
ந த்³ருʼஷ்டா இதி மயா ஸீதா தத꞉ த்யக்ஷ்யந்தி ஜீவிதம் |

பருஷம் தா³ருணம் க்ரூரம் தீக்ஷ்ணம் இந்த்³ரிய தாபனம் || 5-13-24
ஸீதா நிமித்தம் து³ர்வாக்யம் ஷ்²ருத்வா ஸ ந ப⁴விஷ்யதி |

தம் து க்ருʼச்ச்ர க³தம் த்³ருʼஷ்ட்வா பன்சத்வ க³த மானஸம் || 5-13-25
ப்⁴ருʼஷ² அனுரக்தோ மேதா⁴வீ ந ப⁴விஷ்யதி லக்ஷ்மண꞉ |

விநஷ்டௌ ப்⁴ராதரௌ ஷ்²ருத்வா ப⁴ரதோ அபி மரிஷ்யதி || 5-13-26
ப⁴ரதம் ச ம்ருʼதம் த்³ருʼஷ்ட்வா ஷ²த்ருக்⁴னோ ந ப⁴விஷ்யதி |

புத்ரான் ம்ருʼதான் ஸமீக்ஷ்ய அத² ந ப⁴விஷ்யந்தி மாதர꞉ || 5-13-27
கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச கைகேயீ ச ந ஸம்ʼஷ²ய꞉ |

க்ருʼதஜ்ஞ꞉ ஸத்ய ஸந்த⁴꞉ ச ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவக³ அதி⁴ப꞉ || 5-13-28
ராமம் ததா² க³தம் த்³ருʼஷ்ட்வா தத꞉ த்யக்ஷ்யந்தி ஜீவிதம் |

து³ர்மனா வ்யதி²தா தீ³னா நிரானந்தா³ தபஸ்வினீ || 5-13-29
பீடி³தா ப⁴ர்த்ருʼ ஷோ²கேன ருமா த்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் |

வாலிஜேன து து³ஹ்கே²ன பீடி³தா ஷோ²க கர்ஷி²தா || 5-13-30
பன்சத்வ க³மனே ராஜ்ஞ꞉ தாரா அபி ந ப⁴விஷ்யதி |

மாதா பித்ரோர் விநாஷே²ன ஸுக்³ரீவ வ்யஸனேன ச || 5-13-31
குமாரோ அபி அன்க³த³꞉ கஸ்மாத்³ தா⁴ரயிஷ்யதி ஜீவிதம் |

ப⁴ர்த்ருʼஜேன து ஷோ²கேன அபி⁴பூ⁴தா வன ஓகஸ꞉ || 5-13-32
ஷி²ராம்ʼஸி அபி⁴ஹநிஷ்யந்தி தலைர் முஷ்டிபி⁴ர் ஏவ ச |

ஸாந்த்வேன அனுப்ரதா³னேன மானேன ச யஷ²ஸ்வினா || 5-13-33
லாலிதா꞉ கபி ராஜேன ப்ராணாம꞉ த்யக்ஷ்யந்தி வானரா꞉ |

ந வனேஷு ந ஷை²லேஷு ந நிரோதே⁴ஷு வா புன꞉ || 5-13-34
க்ரீடா³ம் அனுப⁴விஷ்யந்தி ஸமேத்ய கபி குன்ஜரா꞉ |

ஸபுத்ர தா³ரா꞉ ஸாமாத்யா ப⁴ர்த்ருʼ வ்யஸன பீடி³தா꞉ || 5-13-35
ஷை²ல அக்³ரேப்⁴ய꞉ பதிஷ்யந்தி ஸமேத்ய விஷமேஷு ச |

விஷம் உத்³ப³ந்த⁴னம் வா அபி ப்ரவேஷ²ம் ஜ்வலனஸ்ய வா || 5-13-36
உபவாஸம் அதோ² ஷ²ஸ்த்ரம் ப்ரசரிஷ்யந்தி வானரா꞉ |

கோ⁴ரம் ஆரோத³னம் மன்யே க³தே மயி ப⁴விஷ்யதி || 5-13-37
இக்ஷ்வாகு குல நாஷ²꞉ ச நாஷ²꞉ சைவ வன ஓகஸாம் |

ஸோ அஹம் ந ஏவ க³மிஷ்யாமி கிஷ்கிந்தா⁴ம் நக³ரீம் இத꞉ || 5-13-38
ந ஹி ஷ²க்ஷ்யாமி அஹம் த்³ரஷ்டும் ஸுக்³ரீவம் மைதி²லீம் வினா |

மயி அக³ச்சதி ச இஹஸ்தே² த⁴ர்ம ஆத்மானௌ மஹா ரதௌ² || 5-13-39
ஆஷ²யா தௌ த⁴ரிஷ்யேதே வனரா꞉ ச மனஸ்வின꞉ |

ஹஸ்த ஆதா³னோ முக² ஆதா³னோ நியதோ வ்ருʼக்ஷ மூலிக꞉ || 5-13-40
வானப்ரஸ்தோ² ப⁴விஷ்யாமி அத்³ருʼஷ்ட்வா ஜனக ஆத்மஜாம் |
ஸாக³ர அனூபஜே தே³ஷே² ப³ஹு மூல ப²ல உத³கே || 5-13-41

சிதாம் க்ருʼத்வா ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஸமித்³த⁴ம் அரணீ ஸுதம் |
உபவிஷ்டஸ்ய வா ஸம்யக்³ லின்கி³னம் ஸாத⁴யிஷ்யத꞉ || 5-13-42
ஷ²ரீரம் ப⁴க்ஷயிஷ்யந்தி வாயஸா꞉ ஷ்²வாபதா³னி ச |

இத³ம் அபி ருʼஷிபி⁴ர் த்³ருʼஷ்டம் நிர்யாணம் இதி மே மதி꞉ || 5-13-43
ஸம்யக்³ ஆப꞉ ப்ரவேக்ஷ்யாமி ந சேத் பஷ்²யாமி ஜானகீம் |

ஸுஜாத மூலா ஸுப⁴கா³ கீர்தி மாலா யஷ²ஸ்வினீ || 5-13-44
ப்ரப⁴க்³னா சிர ராத்ரீ இயம் மம ஸீதாம் அபஷ்²யத꞉ |

தாபஸோ வா ப⁴விஷ்யாமி நியதோ வ்ருʼக்ஷ மூலிக꞉ || 5-13-45
ந இத꞉ ப்ரதிக³மிஷ்யாமி தாம் அத்³ருʼஷ்ட்வா அஸித ஈக்ஷணாம் |

யதி³ இத꞉ ப்ரதிக³ச்சாமி ஸீதாம் அனதி⁴க³ம்ய தாம் || 5-13-46
அன்க³த³꞉ ஸஹிதை꞉ ஸர்வைர் வானரைர் ந ப⁴விஷ்யதி |

விநாஷே² ப³ஹவோ தோ³ஷா ஜீவன் ப்ராப்னோதி ப⁴த்³ரகம் || 5-13-47
தஸ்மாத் ப்ராணான் த⁴ரிஷ்யாமி த்⁴ருவோ ஜீவதி ஸம்க³ம꞉ |

ஏவம் ப³ஹு வித⁴ம் து³ஹ்க²ம் மனஸா தா⁴ரயன் முஹு꞉ || 5-13-48
ந அத்⁴யக³ச்சத் ததா³ பாரம் ஷோ²கஸ்ய கபி குன்ஜர꞉ |

ராவணம் வா வதி⁴ஷ்யாமி த³ஷ²க்³ரீவம் மஹா ப³லம் || 5-13-49
காமம் அஸ்து ஹ்ருʼதா ஸீதா ப்ரத்யாசீர்ணம் ப⁴விஷ்யதி |

அத²வா ஏனம் ஸமுத்க்ஷிப்ய உபரி உபரி ஸாக³ரம் || 5-13-50
ராமாய உபஹரிஷ்யாமி பஷு²ம் பஷு² பதேர் இவ |

இதி சிந்தா ஸமாபன்ன꞉ ஸீதாம் அனதி⁴க³ம்ய தாம் || 5-13-51
த்⁴யான ஷோ²கா பரீத ஆத்மா சிந்தயாம் ஆஸ வானர꞉ |

யாவத் ஸீதாம் ந பஷ்²யாமி ராம பத்னீம் யஷ²ஸ்வினீம் || 5-13-52
தாவத்³ ஏதாம் புரீம் லன்காம் விசினோமி புன꞉ புன꞉ |

ஸம்பாதி வசனாச் ச அபி ராமம் யதி³ ஆனயாமி அஹம் || 5-13-53
அபஷ்²யன் ராக⁴வோ பா⁴ர்யாம் நிர்த³ஹேத் ஸர்வ வானரான் |

இஹ ஏவ நியத ஆஹாரோ வத்ஸ்யாமி நியத இந்த்³ரிய꞉ || 5-13-54
ந மத் க்ருʼதே வினஷ்²யேயு꞉ ஸர்வே தே நர வானரா꞉ |

அஷோ²க வனிகா ச அபி மஹதீ இயம் மஹா த்³ருமா || 5-13-55
இமாம் அபி⁴க³மிஷ்யாமி ந ஹி இயம் விசிதா மயா |

வஸூன் ருத்³ராம꞉ ததா² ஆதி³த்யான் அஷ்²வினௌ மருதோ அபி ச || 5-13-56
நம꞉ க்ருʼத்வா க³மிஷ்யாமி ரக்ஷஸாம் ஷோ²க வர்த⁴ன꞉ |

ஜித்வா து ராக்ஷஸான் தே³வீம் இக்ஷ்வாகு குல நந்தி³னீம் || 5-13-57
ஸம்ப்ரதா³ஸ்யாமி ராமாயா யதா² ஸித்³தி⁴ம் தபஸ்வினே |

ஸ முஹூர்தம் இவ த்⁴யாத்வா சிந்தா விக்³ரதி²த இந்த்³ரிய꞉ || 5-13-58
உத³திஷ்ட²ன் மஹா பா³ஹுர் ஹனூமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |

நமோ அஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய |
தே³வ்யை ச தஸ்யை ஜனக ஆத்மஜாயை |
நமோ அஸ்து ருத்³ர இந்த்³ர யம அனிலேப்⁴யோ |
நமோ அஸ்து சந்த்³ர அர்க மருத்³ க³ணேப்⁴ய꞉ || 5-13-59

ஸ தேப்⁴ய꞉ து நம꞉ க்ருʼத்வா ஸுக்³ரீவாய ச மாருதி꞉ |
தி³ஷ²꞉ ஸர்வா꞉ ஸமாலோக்ய அஷோ²க வநிகாம் ப்ரதி || 5-13-60

ஸ க³த்வா மனஸா பூர்வம் அஷோ²க வநிகாம் ஷு²பா⁴ம் |
உத்தரம் சிந்தயாம் ஆஸ வானரோ மாருத ஆத்மஜ꞉ || 5-13-61

த்⁴ருவம் து ரக்ஷோ ப³ஹுளா ப⁴விஷ்யதி வன ஆகுலா |
அஷோ²க வனிகா சிந்த்யா ஸர்வ ஸம்ʼஸ்கார ஸம்ʼஸ்க்ருʼதா || 5-13-62

ரக்ஷிண꞉ ச அத்ர விஹிதா நூனம் ரக்ஷந்தி பாத³பான் |
ப⁴க³வான் அபி ஸர்வ ஆத்மா ந அதிக்ஷோப⁴ம் ப்ரவாயதி || 5-13-63
ஸம்க்ஷிப்தோ அயம் மயா ஆத்மா ச ராம அர்தே² ராவணஸ்ய ச |

ஸித்³தி⁴ம் மே ஸம்விதா⁴ஸ்யந்தி தே³வா꞉ ஸர்ஷி க³ணா꞉ த்வ் இஹ || 5-13-64
ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்பூ⁴ர் ப⁴க³வான் தே³வா꞉ சைவ தி³ஷ²ந்து மே |
ஸித்³தி⁴ம் அக்³னி꞉ ச வாயு꞉ ச புரு ஹூத꞉ ச வஜ்ரத்⁴ருʼத் || 5-13-65
வருண꞉ பாஷ² ஹஸ்த꞉ ச ஸோம ஆதி³த்யை ததை²வ ச |
அஷ்²வினௌ ச மஹாத்மானௌ மருத꞉ ஸர்வ ஏவ ச || 5-13-66
ஸித்³தி⁴ம் ஸர்வாணி பூ⁴தானி பூ⁴தானாம் சைவ ய꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
தா³ஸ்யந்தி மம யே ச அன்யே அத்³ருʼஷ்டா꞉ பதி² கோ³சரா꞉ || 5-13-67

தத்³ உன்னஸம் பாண்டு³ர த³ந்தம் அவ்ரணம் |
ஷு²சி ஸ்மிதம் பத்³ம பலாஷ² லோசனம் |
த்³ரக்ஷ்யே தத்³ ஆர்யா வத³னம் கதா³ ந்வ் அஹம் |
ப்ரஸன்ன தாரா அதி⁴ப துல்ய த³ர்ஷ²னம் || 5-13-68

க்ஷுத்³ரேண பாபேன ந்ருʼஷ²ம்ʼஸ கர்மணா |
ஸுதா³ருண அலாம்க்ருʼத வேஷ தா⁴ரிணா|
ப³ல அபி⁴பூ⁴தா அப³லா தபஸ்வினீ |
கத²ம் நு மே த்³ருʼஷ்ட பதே² அத்³ய ஸா ப⁴வேத் || 5-13-69

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரயோத³ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை