Thursday 2 November 2023

கிஷ்கிந்தா காண்டம் 52ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³வி பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Swayamprabha rescues the vanaras, including Hanuman from the cavity

அத² தான் அப்³ரவீத் ஸர்வான் விஷ்²ராந்தான் ஹரி யூத²பான் |
இத³ம் வசனம் ஏகாக்³ரா தாபஸீ த⁴ர்ம சாரிணீ || 4-52-1

வானரா யதி³ வ꞉ கே²த³꞉ ப்ரநஷ்ட꞉ ப²ல ப⁴க்ஷணாத் |
யதி³ ச ஏதத் மயா ஷ்²ராவ்யம் ஷ்²ரோதும் இச்சா²மி கத²தாம் || 4-52-2

தஸ்யா꞉ தத் வசனம் ஷ்²ருத்வா ஹனுமான் மாருத ஆத்மஜ꞉ |
ஆர்ஜவேன யதா² தத்த்வம் ஆக்²யாதும் உபசக்ரமே || 4-52-3

ராஜா ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய மஹேந்த்³ர வருண உபம꞉ |
ராமோ தா³ஷ²ரதி²꞉ ஷ்²ரீமான் ப்ரவிஷ்டோ த³ண்ட³கா வனம் || 4-52-4

லக்ஷ்மணேன ஸஹ ப்⁴ராத்ரா வைதே³ஹ்யா ச அபி பா⁴ர்யயா |
தஸ்ய பா⁴ர்யா ஜனஸ்தா²னாத் ராவணேன ஹ்ருʼதா ப³லாத் || 4-52-5

வீர꞉ தஸ்ய ஸகா² ராஜ்ஞ꞉ ஸுக்³ரீவோ நாம வானர꞉ |
ராஜா வானர முக்²யானாம் யேன ப்ரஸ்தா²பிதா வயம் || 4-52-6

அக³ஸ்த்ய சரிதாம் ஆஷா²ம் த³க்ஷிணாம் யம ரக்ஷிதாம் |
ஸஹைபி⁴ர்வானரைமுக்²யைரங்க³த³ப்ரமுகை²ர்வயம் - யத்³வா -
ஸஹ ஏபி⁴꞉ வானரை꞉ முக்²யை꞉ அங்க³த³ ப்ரமுகை²꞉ வயம் || 4-52-7

ராவணம் ஸஹிதா꞉ ஸர்வே ராக்ஷஸம் காம ரூபிணம் |
ஸீதயா ஸஹ வைதே³ஹ்யா மார்க³த்⁴வம் இதி சோதி³தா꞉ || 4-52-8

விசித்ய து வயம் ஸர்வே ஸமக்³ரம் - ஸமுத்³ரம் - த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் |
வயம் பு³பு⁴க்ஷிதா꞉ ஸர்வே வ்ருʼக்ஷ மூலம் உபாஷ்²ரிதா꞉ || 4-52-9

விவர்ண வத³னா꞉ ஸர்வே ஸர்வே த்⁴யான பராயணா꞉ |
ந அதி⁴க³ச்சா²மஹே பாரம் மக்³னா꞉ சிந்தா மஹாஅர்ணவே || 4-52-10

சாரயந்த꞉ தத꞉ சக்ஷு꞉ த்³ருʼஷ்டவந்தோ மஹத்³ பி³லம் |
லதா பாத³ப ஸஞ்ச²ன்னம் திமிரேண ஸமாவ்ருʼதம் || 4-52-11

அஸ்மாத் ஹம்ʼஸா ஜல க்லின்னா꞉ பக்ஷை꞉ ஸலில ரேணுபி⁴꞉ |
குரரா꞉ ஸாரஸா꞉ சைவ நிஷ்பதந்தி பதத்ரிண꞉ || 4-52-12

ஸாது⁴ அத்ர ப்ரவிஷா²ம இதி மயா து உக்தா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ |
தேஷாம் அபி ஹி ஸர்வேஷாம் அனுமானம் உபாக³தம் || 4-52-13

அஸ்மின் நிபதிதா꞉ ஸர்வே அபி அத² கார்ய த்வரான்விதா꞉ |
ததோ கா³ட⁴ம் நிபதிதா க்³ருʼஹ்ய ஹஸ்தௌ பரஸ்பரம் || 4-52-14

இத³ம் ப்ரவிஷ்டா꞉ ஸஹஸா பி³லம் திமிர ஸம்ʼவ்ருʼதம் |
ஏதத் ந꞉ கார்யம் ஏதேன க்ருʼத்யேன வயம் ஆக³தா꞉ || 4-52-15

த்வாம் ச ஏவ உபக³தா꞉ ஸர்வே பரித்³யூனா பு³பு⁴க்ஷிதா꞉ |
ஆதித்²ய த⁴ர்ம த³த்தானி மூலானி ச ப²லானி ச || 4-52-16

அஸ்மாபி⁴꞉ உபபு⁴க்தானி பு³பு⁴க்ஷா பரிபீடி³தை꞉ |
யத் த்வயா ரக்ஷிதா꞉ ஸர்வே ம்ரியமாணா பு³பு⁴க்ஷயா || 4-52-17

ப்³ரூஹி ப்ரத்யுபகார அர்த²ம் கிம் தே குர்வந்து வானரா꞉ |
ஏவம் உக்தா து ஸர்வஜ்ஞா வானரை꞉ தை꞉ ஸ்வயம்ப்ரபா⁴ || 4-52-18

ப்ரத்யுவாச தத꞉ ஸர்வான் இத³ம் வானர யூத²பான் |
ஸர்வேஷாம் பரிதுஷ்டா அஸ்மி வானராணாம் தரஸ்வினாம் || 4-52-19

சரந்த்யா மம த⁴ர்மேண ந கார்யம் இஹ கேனசித் |
ஏவம் உக்த꞉ ஷு²ப⁴ம் வாக்யம் தாபஸ்யா த⁴ர்ம ஸம்ʼஹிதம் || 4-52-20

உவாச ஹனுமான் வாக்யம் தாம் அனிந்தி³த லோசனாம் |
ஷ²ரணம் த்வாம் ப்ரபன்னா꞉ ஸ்ம꞉ ஸர்வே வை த⁴ர்மசாரிணிம் || 4-52-21

ய꞉ க்ருʼத꞉ ஸமயோ அஸ்மாகம் ஸுக்³ரீவேண மஹாத்மனா |
ஸ து காலோ வ்யதிக்ராந்தோ பி³லே ச பரிவர்ததாம் || 4-52-22

ஸா த்வம் அஸ்மாத் பி³லாத் அஸ்மான் உத்தாரயிதும் அர்ஹஸி |
தஸ்மாத் ஸுக்³ரீவ வசனாத் அதிக்ராந்தான் க³த ஆயுஷ꞉ || 4-52-23

த்ராதும் அர்ஹஸி ந꞉ ஸர்வான் ஸுக்³ரீவ ப⁴ய ஷ²ன்கிதான் |
மஹத் ச கார்யம் அஸ்மாபி⁴꞉ கர்தவ்யம் த⁴ர்மசாரிணி || 4-52-24

தத் ச அபி ந க்ருʼதம் கார்யம் அஸ்மாபி⁴꞉ இஹ வாஸிபி⁴꞉ |
ஏவம் உக்தா ஹனுமதா தாபஸீ வாக்யம் அப்³ரவீத் || 4-52-25

ஜீவதா து³ஷ்கரம் மன்யே ப்ரவிஷ்டேன நிவர்திதும் |
தபஸ꞉ ஸுப்ரபா⁴வேன நியம உபார்ஜிதேன ச || 4-52-26

ஸர்வான் ஏவ பி³லாத் அஸ்மாத் தாரயிஷ்யாமி வானரான் |
நிமீலயத சக்ஷூன்ஷி ஸர்வே வானர புங்க³வா꞉ || 4-52-27

ந ஹி நிஷ்க்ரமிதும் ஷ²க்யம் அனிமீலித லோசனை꞉ |
ததோ நிமீலிதா꞉ ஸர்வே ஸுகுமார அங்கு³ளை꞉ கரை꞉ || 4-52-28

ஸஹஸா பித³து⁴꞉ த்³ருʼஷ்டிம் ஹ்ருʼஷ்டா க³மன கான்க்ஷிண꞉ |
வானரா꞉ து மஹாத்மானோ ஹஸ்த ருத்³த⁴ முகா²꞉ ததா³ || 4-52-29

நிமேஷ அந்தர மாத்ரேண பி³லாத் உத்தாரிதா꞉ ததா² |
உவாச ஸர்வான் தான் தத்ர தாபஸீ த⁴ர்ம சாரிணீ || 4-52-30

நி꞉ஸ்ருʼதான் விஷமாத் தஸ்மாத் ஸமாஷ்²வாஸ்ய இத³ம் அப்³ரவீத் |
ஏஷ விந்த்⁴யோ கி³ரி꞉ ஷ்²ரீமான் நானா த்³ரும லதா ஆயுத꞉ || 4-52-31

ஏஷ ப்ரஸவண꞉ ஷை²ல꞉ ஸாக³ரோ அயம் மஹா உத³தி⁴꞉ |
ஸ்வஸ்தி வோ அஸ்து க³மிஷ்யாமி ப⁴வனம் வானரர்ஷபா⁴꞉ |
இதி உக்த்வா தத் பி³லம் ஷ்²ரீமத் ப்ரவிவேஷ² ஸ்வயம்ப்ரபா⁴ || 4-52-32

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே கிஷ்கிந்த⁴ காண்டே³ த்³வி பஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை