Thursday 27 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 71ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏக ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉

Danu's son Kabandha gets boon from Brahma and fights with Indra

புரா ராம மஹாபா³ஹோ மஹாப³ல பராக்ரம |
ரூபம் ஆஸீத் மம அசிம்ʼத்யம் த்ரிஷு லோகேஷு விஷ்²ருதம் || 3-71-1

யதா² ஸூர்யஸ்ய ஸோமஸ்ய ஷ²க்ரஸ்ய ச யதா² வபு꞉ |
ஸோ அஹம் ரூபம் இத³ம் க்ருʼத்வா லோக வித்ராஸநம் மஹத் || 3-71-2

ருʼஷீன் வந க³தான் ராம த்ராஸயாமி தத꞉ தத꞉ |
தத꞉ ஸ்தூ²லஷி²ரா நாம மஹர்ஷி꞉ கோபிதோ மயா || 3-71-3

ஸம்ʼசிந்வன் விவித⁴ம் வந்யம் ரூபேண அநேந த⁴ர்ஷித꞉ |
தேந அஹம் உக்த꞉ ப்ரேக்ஷ்ய ஏவம் கோ⁴ர ஷா²ப அபி⁴தா⁴யிநா || 3-71-4

ஏதத் ஏவ ந்ருʼஷ²ம்ʼஸம் தே ரூபம் அஸ்து விக³ர்ஹிதம் |
ஸ மயா யாசித꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஷா²பஸ்ய அந்தோ ப⁴வேத் இதி || 3-71-5

அபி⁴ஷா²ப க்ருʼதஸ்ய இதி தேந இத³ம் பா⁴ஷிதம் வச꞉ |
யதா³ சி²த்த்வா பு⁴ஜௌ ராம꞉ த்வாம் த³ஹேத் விஜநே வநே || 3-71-6

ததா³ த்வம் ப்ராப்ஸ்யஸே ரூபம் ஸ்வம் ஏவ விபுலம் ஷு²ப⁴ம் |
ஷ்²ரியா விராஜிதம் புத்ரம் த³நோ꞉ த்வம் வித்³தி⁴ லக்ஷ்மண || 3-71-7

இந்த்³ர கோபாத் இத³ம் ரூபம் ப்ராப்தம் ஏவம் ரண ஆஜிரே |
அஹம் ஹி தபஸா உக்³ரேண பிதாமஹம் அதோஷயம் || 3-71-8

தீ³ர்க⁴ம் ஆயு꞉ ஸ மே ப்ராதா³த் ததோ மாம் விப்⁴ரமோ அஸ்ப்ருʼஷ²த் |
தீ³ர்க⁴ம் ஆயு꞉ மயா ப்ராப்தம் கிம் மே ஷ²க்ர꞉ கரிஷ்யதி || 3-71-9

இதி ஏவம் பு³த்³தி⁴ம் ஆஸ்தா²ய ரணே ஷ²க்ரம் அத⁴ர்ஷயம் |
தஸ்ய பா³ஹு ப்ரமுக்தேந வஜ்ரேண ஷ²த பர்வணா || 3-71-10

ஸக்தி²நீ ச ஷி²ர꞉ சைவ ஷ²ரீரே ஸம்ʼப்ரவேஷி²தம் |
ஸ மயா யாச்யமாந꞉ ஸன் ந ஆநயத் யம ஸாத³நம் || 3-71-11

பிதாமஹ வச꞉ ஸத்யம் தத் அஸ்தி இதி மம அப்³ரவீத் |
அநாஹார꞉ கத²ம் ஷ²க்தோ ப⁴க்³ந ஸக்தி² ஷி²ரோ முக²꞉ || 3-71-12

வஜ்ரேண அபி⁴ஹத꞉ காலம் ஸு தீ³ர்க⁴ம் அபி ஜீவிதும் |
ஸ ஏவம் உக்த꞉ மே ஷ²க்ரோ பா³ஹூ யோஜநம் ஆயதௌ || 3-71-13

ததா³ ச ஆஸ்யம் ச மே குக்ஷௌ தீக்ஷ்ண த³ம்ʼஷ்ட்ரம் அகல்பயத் |
ஸோ அஹம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் தீ³ர்கா⁴ப்⁴யாம் ஸம்ʼக்ருʼஷ்ய அஸ்மின் வநே சரான் || 3-71-14

ஸிம்ʼஹ த்³விபி ம்ருʼக³ வ்யாக்⁴ரான் ப⁴க்ஷயாமி ஸமம்ʼதத꞉ |
ஸ து மாம் அப்³ரவீத் இந்த்³ரோ யதா³ ராம꞉ ஸ லக்ஷ்மண꞉ || 3-71-15

சே²த்ஸ்யதே ஸமரே பா³ஹூ ததா³ ஸ்வர்க³ம் க³மிஷ்யஸி |
அநேந வபுஷா தாத வநே அஸ்மின் ராஜஸத்தம || 3-71-16

யத் யத் பஷ்²யாமி ஸர்வஸ்ய க்³ரஹணம் ஸாது⁴ ரோசயே |
அவஷ்²யம் க்³ரஹணம் ராமோ மந்யே அஹம் ஸமுபைஷ்யதி || 3-71-17

இமாம் பு³த்³தி⁴ம் புரஸ்க்ருʼத்ய தே³ஹ ந்யாஸ க்ருʼத ஷ்²ரம꞉ |
ஸ த்வம் ராமோ அஸி ப⁴த்³ரம் தே ந அஹம் அந்யேந ராக⁴வ || 3-71-18

ஷ²க்யோ ஹந்தும் யதா² தத்த்வம் ஏவம் உக்தம் மஹர்ஷிணா |
அஹம் ஹி மதி ஸாசிவ்யம் கரிஷ்யாமி நர ருʼஷப⁴ || 3-71-19

மித்ரம் சைவ உபதே³க்ஷ்யாமி யுவாப்⁴யாம் ஸம்ʼஸ்க்ருʼதோ அக்³நிநா |
ஏவம் உக்த꞉ து த⁴ர்மாத்மா த³நுநா தேந ராக⁴வ꞉ || 3-71-20

இத³ம் ஜகா³த³ வசநம் லக்ஷ்மணஸ்ய உபஷ்²ருʼண்வத꞉ |
ராவணேந ஹ்ருʼதா ஸீதா மம பா⁴ர்யா யஷ²ஸ்விநீ || 3-71-21

நிஷ்க்ராம்ʼதஸ்ய ஜநஸ்தா²நாத் ஸஹ ப்⁴ராத்ரா யதா² ஸுக²ம் |
நாம மாத்ரம் து ஜாநாமி ந ரூபம் தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ || 3-71-22

நிவாஸம் வா ப்ரபா⁴வம் வா வயம் தஸ்ய ந வித்³மஹே |
ஷோ²க ஆர்தாநாம் அநாதா²நாம் ஏவம் விபரிதா⁴வதாம் || 3-71-23

காருண்யம் ஸத்³ருʼஷ²ம் கர்தும் உபகாரே ச வர்ததாம் |
காஷ்டா²நி ஆநீய ப⁴க்³நாநி காலே ஷு²ஷ்காணி கும்ʼஜரை꞉ || 3-71-24

த⁴க்ஷ்யாம꞉ த்வாம் வயம் வீர ஷ்²வப்⁴ரே மஹதி கல்பிதே |
ஸ த்வம் ஸீதாம் ஸமாசக்ஷ்வ யேந வா யத்ர வா ஹ்ருʼதா || 3-71-25

குரு கல்யாணம் அத்யர்த²ம் யதி³ ஜாநாஸி தத்த்வத꞉ |
ஏவம் உக்த꞉ து ராமேண வாக்யம் த³நு꞉ அநுத்தமம் || 3-71-26

ப்ரோவாச குஷ²லோ வக்தும் வக்தாரம் அபி ராக⁴வம் |
தி³வ்யம் அஸ்தி ந மே ஜ்ஞாநம் ந அபி⁴ஜாநாமி மைதி²லீம் || 3-71-27

ய꞉ தாம் ஜ்ஞாஸ்யதி தம் வக்ஷ்யே த³க்³த⁴꞉ ஸ்வம் ரூபம் ஆஸ்தி²த꞉ |
யோ அபி⁴ஜாநாதி தத்³ ரக்ஷ꞉ தத்³ வக்ஷ்யே ராம தத் பரம் || 3-71-28

அத³க்³த⁴ஸ்ய ஹி விஜ்ஞாதும் ஷ²க்தி꞉ அஸ்தி ந மே ப்ரபோ⁴ |
ராக்ஷஸம் தம் மஹாவீர்யம் ஸீதா யேந ஹ்ருʼதா தவ || 3-71-29

விஜ்ஞாநம் ஹி மஹத் ப்⁴ரஷ்டம் ஷா²ப தோ³ஷேண ராக⁴வ |
ஸ்வக்ருʼதேந மயா ப்ராப்தம் ரூபம் லோக விக³ர்ஹிதம் || 3-71-30

கிம் து யாவத் ந யாதி அஸ்தம் ஸவிதா ஷ்²ராந்த வாஹந꞉ |
தாவத் மாம் அவடே க்ஷிப்த்வா த³ஹ ராம யதா² விதி⁴ || 3-71-31

த³க்³த⁴꞉ த்வயா அஹம் அவடே ந்யாயேந ரகு⁴நம்ʼத³ந |
வக்ஷ்யாமி தம் மஹாவீர ய꞉ தம் வேத்ஸ்யதி ராக்ஷஸம் || 3-71-32

தேந ஸக்²யம் ச கர்தவ்யம் ந்யாய்ய வ்ருʼத்தேந ராக⁴வ |
கல்பயிஷ்யதி தே ப்ரீத꞉ ஸாஹாய்யம் லகு⁴ விக்ரம꞉ || 3-71-33

ந ஹி தஸ்ய அஸ்தி அவிஜ்ஞாதம் த்ரிஷு லோகேஷு ராக⁴வ |
ஸர்வான் பரிவ்ருʼதோ லோகான் புரா வை காரண அந்தரே || 3-71-34

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏக ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை