Wednesday 5 April 2023

ஆரண்ய காண்டம் 49ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோ ந பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Ravana glides to abduct Sita

ஸீதாயா வசநம் ஷ்²ருத்வா த³ஷ²க்³ரீவ꞉ ப்ரதாபவான் |
ஹஸ்தே ஹஸ்தம் ஸமாஹத்ய சகார ஸுமஹத் வபு꞉ || 3-49-1

ஸ மைதி²லீம் புந꞉ வாக்யம் ப³பா⁴ஷே வாக்ய கோவித³꞉ |
ந உந்மத்தயா ஷ்²ருதௌ மந்யே மம வீர்ய பராக்ரமௌ || 3-49-2

உத்³ வஹேயம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் து மேதி³நீம் அம்ʼப³ரே ஸ்தி²த꞉ |
ஆபிபே³யம் ஸமுத்³ரம் ச ம்ருʼத்யும் ஹந்யாம் ரணே ஸ்தி²த꞉ || 3-49-3

அர்கம் தும்ʼத்³யாம் ஷ²ரை꞉ தீக்ஷ்ணைர் விபி⁴ம்ʼத்³யாம் ஹி மஹீதலம் |
காம ரூபிணம் உந்மத்தே பஷ்²ய மாம் காமத³ம் பதிம் || 3-49-4

ஏவம் உக்தவத꞉ தஸ்ய ராவணஸ்ய ஷி²கி² ப்ரபே⁴ |
க்ருத்³த⁴ஸ்ய ஹரி பர்யந்தே ரக்தே நேத்ரே ப³பூ⁴வது꞉ || 3-49-5

ஸத்³ய꞉ ஸௌம்யம் பரித்யஜ்ய தீக்ஷ்ண ரூபம் ஸ ராவண꞉ |
ஸ்வம் ரூபம் கால ரூப ஆப⁴ம் பே⁴ஜே வைஷ்²ரவண அநுஜ꞉ || 3-49-6

ஸம்ʼரக்த நயந꞉ ஷ்²ரீமான் தப்த காம்ʼசந பூ⁴ஷண꞉ |
க்ரோதே⁴ந மஹதா ஆவிஷ்டோ நீல ஜீமூத ஸந்நிப⁴꞉ || 3-49-7

த³ஷ² ஆஸ்யோ விம்ʼஷ²தி பு⁴ஜோ ப³பூ⁴வ க்ஷணதா³ சர꞉ |
ஸ பரிவ்ராஜக ச்ச²த்³ம மஹாகாயோ விஹாய தத் || 3-49-8

ப்ரதிபேதே³ ஸ்வகம் ரூபம் ராவணோ ராக்ஷஸ அதி⁴ப꞉ |
ரக்த அம்ʼப³ர த⁴ர꞉ தஸ்தௌ² ஸ்த்ரீ ரத்நம் ப்ரேக்ஷ்ய மைதி²லீம் || 3-49-9

ஸ தாம் அஸித கேஷ² அந்தாம் பா⁴ஸ்கரஸ்ய ப்ரபா⁴ம் இவ |
வஸந ஆப⁴ரண உபேதாம் மைதி²லீம் ராவணோ அப்³ரவீத் || 3-49-10

த்ரிஷு லோகேஷு விக்²யாதம் யதி³ ப⁴ர்தாரம் இச்ச²ஸி |
மாம் ஆஷ்²ரய வராரோஹே தவ அஹம் ஸத்³ருʼஷ²꞉ பதி꞉ || 3-49-11

மாம் ப⁴ஜஸ்வ சிராய த்வம் அஹம் ஷ்²லாக்⁴ய꞉ பதி꞉ தவ |
ந ஏவ ச அஹம் க்வசித் ப⁴த்³ரே கரிஷ்யே தவ விப்ரியம் || 3-49-12

த்யஜ்யதாம் மாநுஷோ பா⁴வோ மயி பா⁴வ꞉ ப்ரணீயதாம் |
ராஜ்யாத் ச்யுதம் அஸித்³த⁴ அர்த²ம் ராமம் பரிமித ஆயுஷம் || 3-49-13

கை꞉ கு³ணை꞉ அநுரக்தா அஸி மூடே⁴ பண்டி³த மாநிநி |
ய꞉ ஸ்த்ரியா வசநாத் ராஜ்யம் விஹாய ஸஸுஹ்ருʼத் ஜநம் || 3-49-14

அஸ்மின் வ்யாள அநுசரிதே வநே வஸதி து³ர்மதி꞉ |
இதி உக்த்வா மைதி²லீம் வாக்யம் ப்ரிய அர்ஹாம் ப்ரிய வாதி³நீம் || 3-49-15

அபி⁴க³ம்ய ஸுது³ஷ்ட ஆத்மா ராக்ஷஸ꞉ காம மோஹித꞉ |
ஜக்³ராஹ ராவண꞉ ஸீதாம் பு³த⁴꞉ கே² ரோஹிணீம் இவ || 3-49-16

வாமேந ஸீதாம் பத்³மாக்ஷீம் மூர்த⁴ஜேஷு கரேண ஸ꞉ |
ஊர்வோ꞉ து த³க்ஷிணேந ஏவ பரிஜக்³ராஹ பாணிநா || 3-49-17

தம் த்³ருʼஷ்ட்வா கி³ரி ஷ்²ருʼம்ʼக³ ஆப⁴ம் தீக்ஷ்ண த³ம்ʼஷ்ட்ரம் மஹா பு⁴ஜம் |
ப்ராத்³ரவன் ம்ருʼத்யு ஸம்ʼகாஷ²ம் ப⁴ய ஆர்தா வந தே³வதா꞉ || 3-49-18

ஸ ச மாயாமயோ தி³வ்ய꞉ க²ர யுக்த꞉ க²ர ஸ்வந꞉ |
ப்ரத்யத்³ருʼஷ்²யத ஹேமாம்ʼகோ³ ராவணஸ்ய மஹாரத²꞉ || 3-49-19

தத꞉ தாம் பருஷை꞉ வாக்யை꞉ அபி⁴தர்ஜ்ய மஹாஸ்வந꞉ |
அம்ʼகேந ஆதா³ய வைதே³ஹீம் ரத²ம் ஆரோபயத் ததா³ || 3-49-20

ஸா க்³ருʼஹீதா அதிசுக்ரோஷ² ராவணேந யஷ²ஸ்விநீ |
ராமா இதி ஸீதா து³꞉க² ஆர்தா ராமம் தூ³ரம் க³தம் வநே || 3-49-21

தாம் அகாமாம் ஸ காம ஆர்த꞉ பந்நக³ இந்த்³ர வதூ⁴ம் இவ |
விவேஷ்டமாநாம் ஆதா³ய உத்பபாத அத² ராவண꞉ || 3-49-22

தத꞉ ஸா ராக்ஷஸேந்த்³ரேண ஹ்ரியமாணா விஹாயஸா |
ப்⁴ருʼஷ²ம் சுக்ரோஷ² மத்தா இவ ப்⁴ராம்ʼத சித்தா யதா² ஆதுரா || 3-49-23

ஹா லக்ஷ்மண மஹாபா³ஹோ கு³ரு சித்த ப்ரஸாத³க |
ஹ்ரியமாணாம் ந ஜாநீஷே ரக்ஷஸா காம ரூபிணா || 3-49-24

ஜீவிதம் ஸுக²ம் அர்தா²ம் ச த⁴ர்ம ஹேதோ꞉ பரித்யஜன் |
ஹ்ரியமாணாம் அத⁴ர்மேண மாம் ராக⁴வ ந பஷ்²யஸி || 3-49-25

நநு நாம அவிநீதாநாம் விநேதா அஸி பரம்ʼதப |
கத²ம் ஏவம் வித⁴ம் பாபம் ந த்வம் ஷா²ஸ்ஸி ஹி ராவணம் || 3-49-26

நநு ஸத்³யோ அவிநீதஸ்ய த்³ருʼஷ்²யதே கர்மண꞉ ப²லம் |
காலோ அபி அம்ʼகீ³ ப⁴வதி அத்ர ஸஸ்யாநாம் இவ பக்தயே || 3-49-27

த்வம் கர்ம க்ருʼதவான் ஏதத் கால உபஹத சேதந꞉ |
ஜீவித அம்ʼதகரம் கோ⁴ரம் ராமாத் வ்யஸநம் ஆப்நுஹி || 3-49-28

ஹந்த இதா³நீம் ஸகாமா து கைகேயீ பா³ந்த⁴வை꞉ ஸஹ |
ஹ்ரியேயம் த⁴ர்ம காமஸ்ய த⁴ர்ம பத்நீ யஷ²ஸ்விந꞉ || 3-49-29

ஆமம்ʼத்ரயே ஜநஸ்தா²நம் கர்ணிகாரான் ச புஷ்பிதான் |
க்ஷிப்ரம் ராமாய ஷ²ம்ʼஸத்⁴வம் ஸீதாம் ஹரதி ராவண꞉ || 3-49-30

ஹம்ʼஸ ஸாரஸ ஸம்ʼகு⁴ஷ்டாம் வந்தே³ கோ³தா³வரீம் நதீ³ம் |
க்ஷிப்ரம் ராமாய ஷ²ம்ʼஸ த்வம் ஸீதாம் ஹரதி ராவண꞉ || 3-49-31

தை³வதாநி ச யாந்தி அஸ்மின் வநே விவித⁴ பாத³பே |
நமஸ்கரோமி அஹம் தேப்⁴யோ ப⁴ர்து꞉ ஷ²ம்ʼஸத மாம் ஹ்ருʼதாம் || 3-49-32

யாநி காநிசித் அபி அத்ர ஸத்த்வாநி நிவஸந்தி உத |
ஸர்வாணி ஷ²ரணம் யாமி ம்ருʼக³ பக்ஷி க³ணான் அபி || 3-49-33

ஹ்ரியமாணாம் ப்ரியாம் ப⁴ர்து꞉ ப்ராணேப்⁴யோ அபி க³ரீயஸீம் |
விவஷ² அபஹ்ருʼதா ஸீதா ராவணேந இதி ஷ²ம்ʼஸத || 3-49-34

விதி³த்வா மாம் மஹாபா³ஹு꞉ அமுத்ர அபி மஹாப³ல꞉ |
ஆநேஷ்யதி பராக்ரம்ய வைவஸ்வத ஹ்ருʼதாம் அபி || 3-49-35

ஸா ததா³ கருணா வாசோ விளபம்ʼதீ ஸுது³꞉கி²தா |
வநஸ்பதி க³தம் க்³ரித்⁴ரம் த³த³ர்ஷ² ஆயத லோசநா || 3-49-36

ஸா தம் உத்³ வீக்ஷ்ய ஸுஷ்²ரோணீ ராவணஸ்ய வஷ²ம் க³தா |
ஸமாக்ரம்ʼத³த் ப⁴யபரா து³꞉க² உபஹதயா கி³ரா || 3-49-37

ஜடாயோ பஷ்²ய மம ஆர்ய ஹ்ரியமாணம் அநாத² வத் |
அநேந ராக்ஷஸேத்³ரேண கருணம் பாப கர்மணா || 3-49-38

ந ஏஷ வாரயிதும் ஷ²க்ய꞉ த்வயா க்ரூரோ நிஷா²சர |
ஸத்த்வவான் ஜிதகாஷீ² ச ஸ ஆயுத⁴꞉ சைவ து³ர்மதி꞉ || 3-49-39

ராமாய து யதா² தத்த்வம் ஜடாயோ ஹரணம் மம |
லக்ஷ்மணாய ச தத் ஸர்வம் ஆக்²யாதவ்யம் அஷே²ஷத꞉ || 3-49-40

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ ஏகோ ந பம்ʼசாஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை