Friday 31 March 2023

ஆரண்ய காண்டம் 42ம் ஸர்கம்

வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்³வி சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Maricha as a golden deer

ஏவம் உக்த்வா து பருஷம் மாரீசோ ராவணம் தத꞉ |
க³ச்சா²வ꞉ இதி அப்³ரவீத் தீ³நோ ப⁴யாத் ராத்ரிம் சர ப்ரபோ⁴꞉ || 3-42-1

த்³ருʼஷ்டா꞉ ச அஹம் புந꞉ தேந ஷ²ர சாப அஸி தா⁴ரிணா |
மத்³வதோ⁴ உத்³யத ஷ²ஸ்த்ரேண விநஷ்டம் ஜீவிதம் ச மே || 3-42-2

ந ஹி ராமம் பராக்ரம்ய ஜீவன் ப்ரதி நிவர்ததே |
வர்ததே ப்ரதி ரூபோ அஸௌ யம த³ண்ட³ ஹதஸ்ய தே || 3-42-3

கிம் நு கர்தும் மயா ஷ²க்யம் ஏவம் த்வயி து³ராத்மநி |
ஏஷ க³ச்சா²மி அஹம் தாத ஸ்வஸ்தி தே அஸ்து நிஷா²சர꞉ || 3-42-4

ப்ரஹ்ருʼஷ்ட꞉ து அப⁴வத் தேந வசநேந ஸ ராக்ஷஸ꞉ |
பரிஷ்வஜ்ய ஸுஸம்ʼஷ்²லிஷ்டம் இத³ம் வசநம் அப்³ரவீத் || 3-42-5

ஏதத் ஷௌ²ண்டீ³ர்ய - சௌத்திர்ய -ந்யுக்தம் தே மத் ச்ச²ம்ʼத³ வஷ² வர்திந꞉ |
இதா³நீம் அஸி மாரீச꞉ பூர்வம் அந்யோ நிஷா²சர꞉ || 3-42-6

ஆருஹ்யதாம் ஷீ²க்⁴ரம் க²கோ³ ரத்ந விபூ⁴ஷித꞉ |
மயா ஸஹ ரதோ² யுக்த꞉ பிஷா²ச வத³நை꞉ க²ரை꞉ || 3-42-7

ப்ரளோப⁴யித்வா வைதே³ஹீம் யதா² இஷ்டம் க³ந்தும் அர்ஹஸி |
தாம் ஷூ²ந்யே ப்ரஸப⁴ம் ஸீதாம் ஆநயிஷ்யாமி மைதி²லீம் || 3-42-8

ததா² இதி உவாச ஏநம் ராவணம் தாடகா ஸுத꞉ |
ததோ ராவண மாரீசௌ விமாநம் இவ தம் ரத²ம் || 3-42-9

ஆருஹ்ய யயது꞉ ஷீ²க்⁴ரம் தஸ்மாத் ஆஷ்²ரம மண்ட³லாத் |
ததை²வ தத்ர பஷ்²யந்தௌ பத்தநாநி வநாநி ச || 3-42-10

கி³ரீம் ச ஸரிதா꞉ ஸர்வா ராஷ்ட்ராணி நக³ராணி ச |
ஸமேத்ய த³ண்ட³க அரண்யம் ராக⁴வஸ்ய ஆஷ்²ரமம் தத꞉ || 3-42-11

த³த³ர்ஷ² ஸஹ மரீசோ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ |
அவதீர்ய ரதா²த் தஸ்மாத் தத꞉ காம்ʼசந பூ⁴ஷணாத் || 3-42-12

ஹஸ்தே க்³ருʼஹீத்வா மாரீசம் ராவணோ வாக்யம் அப்³ரவீத் |
ஏதத் ராம ஆஷ்²ரம பத³ம் த்³ருʼஷ்²யதே கத³ளீ வ்ருʼதம் || 3-42-13

க்ரியதாம் தத் ஸகே² ஷீ²க்⁴ரம் யத் அர்த²ம் வயம் ஆக³தா꞉ |
ஸ ராவண வச꞉ ஷ்²ருத்வா மாரீசோ ராக்ஷஸ꞉ ததா³ || 3-42-14

ம்ருʼகோ³ பூ⁴த்வா ஆஷ்²ரம த்³வாரி ராமஸ்ய விசசார ஹ |
ஸ து ரூபம் ஸமாஸ்தா²ய மஹத் அத்³பு⁴த த³ர்ஷ²நம் || 3-42-15

மணிப்ரவர ஷ்²ருʼம்ʼகா³க்³ர꞉ ஸித அஸித முகா²க்ருʼதி꞉ |
ரக்தபத்³மோத்பல முக² இந்த்³ரநீலோத்பல ஷ்²ரவா꞉ || 3-42-16

கிம்ʼசித் அப்⁴யுந்நத க்³ரீவ இந்த்³ரநீல நிப⁴ உத³ர꞉ |
மதூ⁴க நிப⁴ பார்ஷ்²வ꞉ ச கம்ʼஜ கிம்ʼஜல்க ஸம்நிப⁴꞉ || 3-42-17

வைதூ³ர்ய ஸம்ʼகாஷ² கு²ர꞉ தநு ஜம்ʼக⁴꞉ ஸுஸம்ʼஹத꞉ |
இந்த்³ர ஆயுத⁴ ஸவர்ணேந புச்சே²ந ஊர்த்⁴வம் விராஜித꞉ || 3-42-18

மநோஹர ஸ்நிக்³த⁴ வர்ணோ ரத்நை꞉ நாநா விதை⁴꞉ வ்ருʼத꞉ |
க்ஷணேந ராக்ஷஸோ ஜாதோ ம்ருʼக³꞉ பரம ஷோ²ப⁴ந꞉ || 3-42-19

வநம் ப்ரஜ்வலயன் ரம்யம் ராம ஆஷ்²ரம பத³ம் ச தத் |
மநோஹரம் த³ர்ஷ²நீயம் ரூபம் க்ருʼத்வா ஸ ராக்ஷஸ꞉ || 3-42-20

ப்ரளோப⁴நார்த²ம் வைதே³ஹ்யா நாநா தா⁴து விசித்ரிதம் |
விசரன் க³ச்ச²தே ஸம்யக் ஷா²த்³வலாநி ஸமம்ʼதத꞉ || 3-42-21

ரோப்யை꞉ பி³ந்து³ ஷ²தை꞉ சித்ரோ பூ⁴த்வா ச ப்ரிய த³ர்ஷ²ந꞉ |
விடபீநாம் கிஸலயான் ப⁴க்ஷயன் விசசார ஹ || 3-42-22

கத³ளீ க்³ருʼஹகம் க³த்வா கர்ணிகாராநி தத꞉ தத꞉ |
ஸமாஷ்²ரயன் மம்ʼத³க³தி꞉ ஸீதா ஸம்ʼத³ர்ஷ²நம் தத꞉ || 3-42-23

ராஜீவ சித்ர ப்ருʼஷ்ட²꞉ ஸ விரராஜ மஹாம்ருʼக³꞉ |
ராம ஆஷ்²ரம பத³ அப்⁴யாஷே² விசசார யதா² ஸுக²ம் || 3-42-24

புநர் க³த்வா நிவ்ருʼத்த꞉ ச விசசார ம்ருʼகோ³த்தம꞉ |
க³த்வா முஹூர்தம் த்வரயா புந꞉ ப்ரதி நிவர்ததே || 3-42-25

விக்ரீட³ன் ச புநர் பூ⁴மௌ புநர் ஏவ நிஷீத³தி |
ஆஷ்²ரம த்³வாரம் ஆக³ம்ய ம்ருʼக³ யூதா²நி க³ச்ச²தி || 3-42-26

ம்ருʼக³ யூதை²꞉ அநுக³த꞉ புநர் ஏவ நிவர்ததே |
ஸீதா த³ர்ஷ²நம் ஆகாம்ʼக்ஷன் ராக்ஷஸோ ம்ருʼக³தாம் க³த꞉ || 3-42-27

பரிப்⁴ரமதி சித்ராணி மண்ட³லாநி விநிஷ்பதன் |
ஸமுத்³வீக்ஷ்ய ச ஸர்வே தம் ம்ருʼகா³ யே அந்யே வநேசரா꞉ || 3-42-28

உபக³ம்ய ஸமாக்⁴ராய வித்³ரவந்தி தி³ஷோ² த³ஷ² |
ராக்ஷஸ꞉ ஸோ அபி தான் வந்யான் ம்ருʼகா³ன் ம்ருʼக³வதே⁴ ரத꞉ || 3-42-29

ப்ரச்சா²த³நார்த²ம் பா⁴வஸ்ய ந ப⁴க்ஷயதி ஸம்ʼஸ்ப்ருʼஷ²ன் |
தஸ்மின் ஏவ தத꞉ காலே வைதே³ஹீ ஷு²ப⁴லோசநா || 3-42-30

Maricha becomes a golden deer presents himself before Sita

குஸும அபசயே வ்யக்³ரா பாத³பான் அப்⁴யவர்தத |
கர்ணிகாரான் அஷோ²கான் ச சூதாம் ச மதி³ரேக்ஷணா || 3-42-31

குஸுமாநி அபசிந்வந்தீ சசார ருசிராநநா |
அநர்ஹா அரண்ய வாஸஸ்ய ஸா தம் ரத்நமயம் ம்ருʼக³ம் || 3-42-32

முக்தா மணி விசித்ர அம்ʼக³ம் த³த³ர்ஷ² பரம அம்ʼக³நா |
தம் வை ருசிர த³ம்ʼத ஓஷ்ட²ம் ரூப்ய தா⁴து தநூ ருஹம் || 3-42-33

விஸ்மயாத் உத்பு²ல்ல நயநா ஸ ஸ்நேஹம் ஸமுதை³க்ஷத |
ஸ ச தாம் ராம த³யிதாம் பஷ்²யன் மாயாமயோ ம்ருʼக³꞉ || 3-42-34

விசசார தத꞉ தத்ர தீ³பயன் இவ தத் வநம் |
அத்³ருʼஷ்ட பூர்வம் த்³ருʼஷ்ட்வா தம் நாநா ரத்நமயம் ம்ருʼக³ம் |
விஸ்மயம் பரமம் ஸீதா ஜகா³ம ஜநக ஆத்மஜா || 3-42-35

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அரண்ய காண்டே³ த்³வி சத்வாரிம்ʼஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை