Saturday, 20 August 2022

அயோத்யா காண்டம் 061ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Kausalya Dasaratha Sumitra

வநம் க³தே த⁴ர்ம பரே ராமே ரமயதாம் வரே |
கௌஸல்யா ருத³தீ ஸ்வார்தா ப⁴ர்தாரம் இத³ம் அப்³ரவீத் || 2-61-1

யத்³யபி த்ரிஷு லோகேஷு ப்ரதி²தம் தே மயத்³ யஷ²꞉ |
ஸாநுக்ரோஷோ² வதா³ந்ய꞉ ச ப்ரிய வாதீ³ ச ராக⁴வ꞉ || 2-61-2

கத²ம் நர வர ஷ்²ரேஷ்ட² புத்ரௌ தௌ ஸஹ ஸீதயா |
து³ஹ்கி²தௌ ஸுக² ஸம்வ்ருத்³தௌ⁴ வநே து³ஹ்க²ம் ஸஹிஷ்யத꞉ || 2-61-3

ஸா நூநம் தருணீ ஷ்²யாமா ஸுகுமாரீ ஸுக² உசிதா |
கத²ம் உஷ்ணம் ச ஷீ²தம் ச மைதி²லீ ப்ரஸஹிஷ்யதே || 2-61-4

பு⁴க்த்வா அஷ²நம் விஷா²ல அக்ஷீ ஸூப த³ம்ஷ² அந்விதம் ஷு²ப⁴ம் |
வந்யம் நைவாரம் ஆஹாரம் கத²ம் ஸீதா உபபோ⁴க்ஷ்யதே || 2-61-5

கீ³த வாதி³த்ர நிர்கோ⁴ஷம் ஷ்²ருத்வா ஷு²ப⁴ம் அநிந்தி³தா |
கத²ம் க்ரவ்ய அத³ ஸிம்ஹாநாம் ஷ²ப்³த³ம் ஷ்²ரோஷ்யதி அஷோ²ப⁴நம் || 2-61-6

மஹா இந்த்³ர த்⁴வஜ ஸம்காஷ²꞉ க்வ நு ஷே²தே மஹா பு⁴ஜ꞉ |
பு⁴ஜம் பரிக⁴ ஸம்காஷ²ம் உபதா⁴ய மஹா ப³ல꞉ || 2-61-7

பத்³ம வர்ணம் ஸுகேஷ² அந்தம் பத்³ம நிஹ்ஷ்²வாஸம் உத்தமம் |
கதா³ த்³ரக்ஷ்யாமி ராமஸ்ய வத³நம் புஷ்கர ஈக்ஷணம் || 2-61-8

வஜ்ர ஸாரமயம் நூநம் ஹ்ருத³யம் மே ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
அபஷ்²யந்த்யா ந தம் யத்³ வை ப²லதி இத³ம் ஸஹஸ்ரதா⁴ || 2-61-9

யத்த்வயா கருணம் கர்ம வ்யபோஹ்ய மம பா³ந்த⁴வா꞉ |
நிரஸ்தா பரிதா⁴வந்தி ஸுகா²ர்ஹ꞉ க்ருபணா வநே || 2-61-10

யதி³ பஞ்சத³ஷே² வர்ஷே ராக⁴வ꞉ புநரேஷ்யதி |
ஜஹ்யாத்³ராஜ்யம் ச கோஷ²ம் ச ப⁴ரதோ நோபல்ஸ்க்²யதே || 2-61-11

போ⁴ஜயந்தி கில ஷ்²ராத்³தே⁴ கேசித்ஸ்வநேவ பா³ந்த⁴வான் |
தத꞉ பஷ்²சாத்ஸமீக்ஷந்தே க்ருதகார்யா த்³விஜர்ஷபா⁴ன் || 2-61-12

தத்ர யே கு³ணவந்தஷ்²ச வித்³வாம்ஸஷ்²ச த்³விஜாதய꞉ |
ந பஷ்²சாத்தே(அ)பி⁴மந்யந்தே ஸுதா⁴மபி ஸுரோபமா꞉ || 2-61-13

ப்³ராஹ்மணேஷ்வபி த்ருப்தேஷு பஷ்²சாத்³போ⁴க்தும் த்³விஜர்ஷபா⁴꞉ |
நாப்⁴யுபைதுமலம் ப்ராஜ்ஞா꞉ ஷ்²ருங்க³ச்சேத³மிவர்ஷ்பா⁴꞉ || 2-61-14

ஏவம் கநீயஸா ப்⁴ராத்ரா பு⁴க்தம் ராஜ்யம் விஷா²ம் பதே |
ப்⁴ராதா ஜ்யேஷ்டா² வரிஷ்டா²꞉ ச கிம் அர்த²ம் ந அவமம்ஸ்யதே || 2-61-15

ந பரேண ஆஹ்ருதம் ப⁴க்ஷ்யம் வ்யாக்⁴ர꞉ கா²தி³தும் இச்சதி |
ஏவம் ஏவ நர வ்யாக்⁴ர꞉ பர லீட⁴ம் ந மம்ஸ்யதே || 2-61-16

ஹவிர் ஆஜ்யம் புரோடா³ஷா²꞉ குஷா² யூபா꞉ ச கா²தி³ரா꞉ |
ந ஏதாநி யாத யாமாநி குர்வந்தி புநர் அத்⁴வரே || 2-61-17

ததா² ஹி ஆத்தம் இத³ம் ராஜ்யம் ஹ்ருத ஸாராம் ஸுராம் இவ |
ந அபி⁴மந்தும் அலம் ராம꞉ நஷ்ட ஸோமம் இவ அத்⁴வரம் || 2-61-18

{ந சேமாம் த⁴ர்ஷணாம் ராம ஸங்க³ச்சே²த³த்யமர்ஷண꞉ |
தா³ரயேந்மந்த³ரமபி ஸ ஹி க்ருத்³த⁴ஷ்²ஷி²தைஷ்²ஷ²ரை꞉ || 2-61-19

த்வாம் து நோத்ஸஹதே ஹந்தும் மஹாத்மா பித்ருகௌ³ரவாத் |
ஸஸோமார்கக்³ரஹக³ணம் நப⁴ஸ்தாராவிசித்ரிதம் || 2-61-20

பாதயேத்³யோதி³வம் க்ருத்³த⁴ஸ்ஸத்வாம் ந வ்யதிவர்ததே |
ப்ரக்ஷோப⁴யேத்³வாரயே த்³வா மஹீம் ஷை²லஷ²தாசிதாம் || 2-61-21}

ந ஏவம் வித⁴ம் அஸத்காரம் ராக⁴வோ மர்ஷயிஷ்யதி |
ப³லவான் இவ ஷா²ர்தூ³லோ பா³லதே⁴ர் அபி⁴மர்ஷ²நம் || 2-61-19

நைதஸ்ய ஸஹிதா லோகா ப⁴யம் குர்யுர்மஹாம்ருதே⁴ |
அத⁴ர்மம் த்விஹ த⁴ர்மாத்மா லோகம் த⁴ர்மேண யோஜயேத் || 2-61-20

நந்வஸௌ காஞ்சநைர்பா³ணைர்மஹாவீர்யோ மஹாபு⁴ஜ꞉ |
யுகா³ந்த இவ பூ⁴தாநி ஸாக³ராநபி நிர்த³ஹேத் || 2-61-21

ஸ தாத்³ருஷ²꞉ ஸிம்ஹ ப³லோ வ்ருஷப⁴ அக்ஷோ நர ருஷப⁴꞉ |
ஸ்வயம் ஏவ ஹத꞉ பித்ரா ஜலஜேந ஆத்மஜோ யதா² || 2-61-22

த்³விஜாதி சரித꞉ த⁴ர்ம꞉ ஷா²ஸ்த்ர த்³ருஷ்ட꞉ ஸநாதந꞉ |
யதி³ தே த⁴ர்ம நிரதே த்வயா புத்ரே விவாஸிதே || 2-61-23

க³திர் ஏவாக் பதிர் நார்யா த்³விதீயா க³திர் ஆத்மஜ꞉ |
த்ருதீயா ஜ்ஞாதயோ ராஜம꞉ சதுர்தீ² ந இஹ வித்³யதே || 2-61-24

தத்ர த்வம் சைவ மே ந அஸ்தி ராம꞉ ச வநம் ஆஷ்²ரித꞉ |
ந வநம் க³ந்தும் இச்சாமி ஸர்வதா² ஹி ஹதா த்வயா || 2-61-25

ஹதம் த்வயா ராஜ்யம் இத³ம் ஸராஷ்ட்ரம் |
ஹத꞉ ததா² ஆத்மா ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ ச |
ஹதா ஸபுத்ரா அஸ்மி ஹதா꞉ ச பௌரா꞉ |
ஸுத꞉ ச பா⁴ர்யா ச தவ ப்ரஹ்ருஷ்டௌ || 2-61-26

இமாம் கி³ரம் தா³ருண ஷ²ப்³த³ ஸம்ஷ்²ரிதாம் |
நிஷ²ம்ய ராஜா அபி முமோஹ து³ஹ்கி²த꞉ |
தத꞉ ஸ ஷோ²கம் ப்ரவிவேஷ² பார்தி²வ꞉ |
ஸ்வது³ஷ்க்ருதம் ச அபி புந꞉ ததா³ அஸ்மரத் || 2-61-27

இத்யார்ஷே ஷ்²ரீமத்³ராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.pcriot.com/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அனசூயை அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இல்வலன் உமை கங்கை கசியபர் கபந்தன் கபிலர் கரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் குஹன் கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சரபங்கர் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திலீபன் துந்துபி தூஷணன் நளன் நாரதர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிருகு மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாலி வால்மீகி விபாண்டகர் விராதன் விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஹனுமான் ஹிமவான்