Friday 27 May 2022

அயோத்யா காண்டம் 042ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ த்³விசத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Kaikeyi Sumitra Dasharatha and Kaushalya


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


யாவத் து நிர்யத꞉ தஸ்ய ரஜோ ரூபம் அத்³ருஷ்²யத |
ந ஏவ இக்ஷ்வாகு வர꞉ தாவத் ஸம்ஜஹார ஆத்ம சக்ஷுஷீ || 2-42-1

யாவத்³ ராஜா ப்ரியம் புத்ரம் பஷ்²யதி அத்யந்த தா⁴ர்மிகம் |
தாவத்³ வ்யவர்த⁴த இவ அஸ்ய த⁴ரண்யாம் புத்ர த³ர்ஷ²நே || 2-42-2

ந பஷ்²யதி ரஜோ அபி அஸ்ய யதா³ ராமஸ்ய பூ⁴மிப꞉ |
ததா³ ஆர்த꞉ ச விஷண்ண꞉ ச பபாத த⁴ரணீ தலே || 2-42-3

தஸ்ய த³க்ஷிணம் அந்வகா³த் கௌஸல்யா பா³ஹும் அந்க³நா |
வாமம் ச அஸ்ய அந்வகா³த் பார்ஷ்²வம் கைகேயீ ப⁴ரத ப்ரியா || 2-42-4

தாம் நயேந ச ஸம்பந்நோ த⁴ர்மேண நிவயேந ச |
உவாச ராஜா கைகேயீம் ஸமீக்ஷ்ய வ்யதி²த இந்த்³ரிய꞉ || 2-42-5

கைகேயி மா மம அந்கா³நி ஸ்ப்ராக்ஷீஸ் த்வம் து³ஷ்ட சாரிணீ |
ந ஹி த்வாம் த்³ரஷ்டும் இச்சாமி ந பா⁴ர்யா ந ச பா³ந்த⁴வீ || 2-42-6

யே ச த்வாம் உபஜீவந்தி ந அஹம் தேஷாம் ந தே மம |
கேவல அர்த² பராம் ஹி த்வாம் த்யக்த த⁴ர்மாம் த்யஜாம்ய் அஹம் || 2-42-7

அக்³ருஹ்ணாம் யச் ச தே பாணிம் அக்³நிம் பர்யணயம் ச யத் |
அநுஜாநாமி தத் ஸர்வம் அஸ்மிம்ல் லோகே பரத்ர ச || 2-42-8

ப⁴ரத꞉ சேத் ப்ரதீத꞉ ஸ்யாத் ராஜ்யம் ப்ராப்ய இத³ம் அவ்யயம் |
யன் மே ஸ த³த்³யாத் பித்ர் அர்த²ம் மா மா தத் த³த்தம் ஆக³மத் || 2-42-9

அத² ரேணு ஸமுத்⁴வஸ்தம் தம் உத்தா²ப்ய நர அதி⁴பம் |
ந்யவர்தத ததா³ தே³வீ கௌஸல்யா ஷோ²க கர்ஷி²தா || 2-42-10

ஹத்வா இவ ப்³ராஹ்மணம் காமாத் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா அக்³நிம் இவ பாணிநா |
அந்வதப்யத த⁴ர்ம ஆத்மா புத்ரம் ஸஞ்சிந்த்ய தாபஸம் || 2-42-11

நிவ்ருத்ய ஏவ நிவ்ருத்ய ஏவ ஸீத³த꞉ ரத² வர்த்மஸு |
ராஜ்ஞோ ந அதிப³பௌ⁴ ரூபம் க்³ரஸ்தஸ்ய அம்ஷு²மத꞉ யதா² || 2-42-12

விலலாப ச து³ஹ்க² ஆர்த꞉ ப்ரியம் புத்ரம் அநுஸ்மரன் |
நக³ர அந்தம் அநுப்ராப்தம் பு³த்³த்⁴வா புத்ரம் அத² அப்³ரவீத் || 2-42-13

வாஹநாநாம் ச முக்²யாநாம் வஹதாம் தம் மம ஆத்மஜம் |
பதா³நி பதி² த்³ருஷ்²யந்தே ஸ மஹாத்மா ந த்³ருஷ்²யதே || 2-42-14

ஸ நூநம் க்வசித் ஏவ அத்³ய வ்ருக்ஷ மூலம் உபாஷ்²ரித꞉ |
காஷ்ட²ம் வா யதி³ வா அஷ்²மாநம் உபதா⁴ய ஷ²யிஷ்யதே || 2-42-15

உத்தா²ஸ்யதி ச மேதி³ந்யா꞉ க்ருபண꞉ பாம்ஷு² கு³ண்டி²த꞉ |
விநிஹ்ஷ்²வஸன் ப்ரஸ்ரவணாத் கரேணூநாம் இவ ருஷப⁴꞉ || 2-42-16

உத்தா²ஸ்யதி ச மேதி³ந்யா꞉ க்ருபண꞉ பாம்ஸுகு³ண்டி²த꞉ |
விநி꞉ஸ்வஸன் ப்ரஸ்ரவணாத்க ரேணூநாமி வர்ஷ்ப⁴꞉ || 2-42-17

த்³ரக்ஷ்யந்தி நூநம் புருஷா தீ³க⁴ பா³ஹும் வநே சரா꞉ |
ராமம் உத்தா²ய க³ச்சந்தம் லோக நாத²ம் அநாத²வத் || 2-42-18

ஸா நுநம் ஜநகஸ்யேஷ்டா ஸுதா ஸுக²ஸதே³சிதா |
கண்டகாக்ரமண க்லாந்தாவநமத்³ய க³மிஷ்யதி || 2-42-19

அநபி⁴ஜ்ஞா வநாநாம் ஸா நூநம் ப⁴யமுபைஷ்யதி |
ஷ்²வாபதா³ந்ர்தி⁴தம் ஷ்²ருத்வா க³மிபீ⁴ரம் ரோமஹர்ஷ்ணம் || 2-42-20

ஸகாமா ப⁴வகைகேயி வித⁴வா ராஜ்ய மாவஸ |
ந ஹி தம் புருஷ வ்யாக்⁴ரம் விநா ஜீவிதும் உத்ஸஹே || 2-42-21

இதி ஏவம் விலபன் ராஜா ஜந ஓகே⁴ந அபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ |
அபஸ்நாதைவ அரிஷ்டம் ப்ரவிவேஷ² புர உத்தமம் || 2-42-22

ஷூ²ந்ய சத்வர வேஷ்²ம அந்தாம் ஸம்வ்ருத ஆபண தே³வதாம் |
க்லாந்த து³ர்ப³ல து³ஹ்க² ஆர்தாம் ந அத்யாகீர்ண மஹா பதா²ம் |
தாம் அவேக்ஷ்ய புரீம் ஸர்வாம் ராமம் ஏவ அநுசிந்தயன் |
விலபன் ப்ராவிஷ²த்³ ராஜா க்³ருஹம் ஸூர்யைவ அம்பு³த³ம் || 2-42-23

மஹா ஹ்ரத³ம் இவ அக்ஷோப்⁴யம் ஸுபர்ணேந ஹ்ருத உரக³ம் |
ராமேண ரஹிதம் வேஷ்²ம வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணேந ச || 2-42-24

அத² க³த்³க³த³ஷ²ப்³த³ஸ்து விலபந்மநுஜாதி⁴ப꞉ |
உவாச ம்ருது³மந்தா⁴ர்த²ம் வசநம் தீ³ந மஸ்வரம் || 2-42-25

கௌஸல்யாயா க்³ருஹம் ஷீ²க்⁴ரம் ராம மாதுர் நயந்து மாம் |
இதி ப்³ருவந்தம் ராஜாநம் அநயன் த்³வார த³ர்ஷி²த꞉ || 2-42-26

இதி ப்³ருவந்தம் ராஜாந மநயன் த்³வார்த³ர்ஷி²ந꞉ |
கௌஸல்யாயா க்³ருஹம் தத்ர ந்யவேஷ்²யத விநீதவத் || 2-42-27

தத꞉ தத்ர ப்ரவிஷ்டஸ்ய கௌஸல்யாயா நிவேஷ²நம் |
அதி⁴ருஹ்ய அபி ஷ²யநம் ப³பூ⁴வ லுலிதம் மந꞉ || 2-42-28

புத்ரத்³வயவிஹீநம் ச ஸ்நுஷயாபி விவர்ஜிதம் |
அபஷ்²யத்³ப⁴வநம் ராஜா நஷ்டசந்த்⁴ரமிவாம்ப³ரம் || 2-42-29

தச் ச த்³ருஷ்ட்வா மஹா ராஜோ பு⁴ஜம் உத்³யம்ய வீர்யவான் |
உச்சை꞉ ஸ்வரேண சுக்ரோஷ² ஹா ராக⁴வ ஜஹாஸி மாம் || 2-42-30

ஸுகி²தா ப³த தம் காலம் ஜீவிஷ்யந்தி நர உத்தமா꞉ |
பரிஷ்வஜந்த꞉ யே ராமம் த்³ரக்ஷ்யந்தி புநர் ஆக³தம் || 2-42-31

அத² ராத்ர்யாம் ப்ரபந்நாயாம் காலராத்ர்யாமிஆத்மந꞉ |
அர்த⁴ராத்ரே த³ஷ²ரத²ஹ் கௌஸல்யாமித³மப்³ரவீத் || 2-42-32

ராமம் மே(அ)நுக³தா த்³ருஷ்டிரத்³யாபி ந நிவர்ததே |
ந த்வாம் பஷ்²யாமி கௌஸல்யே ஸாது⁴ மாம் பாணிநா ஸ்ப்ருஷ² || 2-42-33

தம் ராமம் ஏவ அநுவிசிந்தயந்தம் |
ஸமீக்ஷ்ய தே³வீ ஷ²யநே நர இந்த்³ரம் |
உப உபவிஷ்²ய அதி⁴கம் ஆர்த ரூபாஉப |
விநிஹ்ஷ்²வஸந்தீ விலலாப க்ருச்ச்ரம் || 2-42-34

இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி³ காவ்யே அயோத்⁴ய காண்டே³ த்³விசத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉


Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை