Monday 1 November 2021

பாலகாண்டம் 60ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉


Vishvamitra Srishti Creation - Trishanku Svarga Heaven


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தபோப³லஹதான் ஜ்ஞாத்வா வாஸிஷ்டா²ன் ஸமஹோத³யான் |
ருஷிமத்⁴யே மஹாதேஜா விஷ்²வாமித்ரோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத || 1-60-1

அயமிக்ஷ்வாகுதா³யாத³ஸ்த்ரிஷ²ங்குரிதி விஷ்²ருத꞉ |
த⁴ர்மிஷ்ட²ஷ்²ச வதா³ந்யஷ்²ச மாம் சைவ ஷ²ரணம் க³த꞉ || 1-60-2

ஸ்வேநாநேந ஷ²ரீரேண தே³வலோகஜிகீ³ஷயா |
யதா²யம் ஸ்வஷ²ரீரேண தே³வலோகம் க³மிஷ்யதி || 1-60-3

ததா² ப்ரவர்த்யதாம் யஜ்ஞோ ப⁴வத்³பி⁴ஷ்²ச மயா ஸஹ |
விஷ்²வாமித்ரவச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸர்வ ஏவ மஹர்ஷய꞉ || 1-60-4

ஊசு꞉ ஸமேதா꞉ ஸஹஸா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மஸம்ஹிதம் |
அயம் குஷி²கதா³யாதோ³ முநி꞉ பரமகோபந꞉ || 1-60-5

யதா³ஹ வசநம் ஸம்யகே³தத் கார்யம் ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
அக்³நிகல்போ ஹி ப⁴க³வான் ஷா²பம் தா³ஸ்யதி ரோஷித꞉ || 1-60-6

தஸ்மாத் ப்ரவர்த்யதாம் யஜ்ஞ꞉ ஸஷ²ரீரோ யதா² தி³வம் |
க³ச்சே²தி³க்ஷ்வாகுதா³யாதோ³ விஷ்²வாமித்ரஸ்ய தேஜஸா || 1-60-7

தத꞉ ப்ரவர்த்யதாம் யஜ்ஞ꞉ ஸர்வே ஸமதி⁴திஷ்ட²த |
ஏவமுக்த்வா மஹர்ஷய꞉ ஸஞ்ஜஹ்ருஸ்தா꞉ க்ரியாஸ்ததா³ || 1-60-8

யாஜகஷ்²ச மஹாதேஜா விஷ்²வாமித்ரோ(அ)ப⁴வத் க்ரதௌ |
ருத்விஜஷ்²சாநுபூர்வ்யேண மந்த்ரவந்மந்த்ரகோவிதா³꞉ || 1-60-9

சக்ரு꞉ ஸர்வாணி கர்மாணி யதா²கல்பம் யதா²விதி⁴ |
தத꞉ காலேந மஹதா விஷ்²வாமித்ரோ மஹாதபா꞉ || 1-60-10

சகாராவாஹநம் தத்ர பா⁴கா³ர்த²ம் ஸர்வதே³வதா꞉ |
நாப்⁴யாக³மம்ஸ்ததா³ பா⁴கா³ர்த²ம் ஸர்வதே³வதா꞉ || 1-60-11

தத꞉ கோபஸமாவிஷ்டோ விஷ்²வமித்ரோ மஹாமுநி꞉ |
ஸ்ருவமுத்³யம்ய ஸக்ரோத⁴ஸ்த்ரிஷ²ங்குமித³மப்³ரவீத் || 1-60-12

பஷ்²ய மே தபஸோ வீர்யம் ஸ்வார்ஜிதஸ்ய நரேஷ்²வர |
ஏஷ த்வாம் ஸ்வஷ²ரீரேண நயாமி ஸ்வர்க³மோஜஸா || 1-60-13

து³ஷ்ப்ராபம் ஸ்வஷ²ரீரேண தி³வம் க³ச்ச² நராதி⁴ப |
ஸ்வார்ஜிதம் கிஞ்சித³ப்யஸ்தி மயா ஹி தபஸ꞉ ப²லம் || 1-60-14

ராஜன் த்வம் தேஜஸா தஸ்ய ஸஷ²ரீரோ தி³வம் வ்ரஜ |
உக்தவாக்யே முநௌ தஸ்மின் ஸஷ²ரீரோ நரேஷ்²வர꞉ || 1-60-15

தி³வம் ஜகா³ம காகுத்ஸ்த² முநீநாம் பஷ்²யதாம் ததா³ |
ஸ்வர்க³லோகம் க³தம் த்³ருஷ்ட்வா த்ரிஷ²ங்கும் பாகஷா²ஸந꞉ || 1-60-16

ஸஹ ஸர்வை꞉ ஸுரக³ணைரித³ம் வசநமப்³ரவீத் |
த்ரிஷ²ங்கோ க³ச்ச² பூ⁴யஸ்த்வம் நாஸி ஸ்வர்க³க்ருதாலய꞉ || 1-60-17

கு³ருஷா²பஹதோ மூட⁴ பதபூ⁴மிமவாக்³ ஷி²ரா꞉ |
ஏவமுக்தோ மஹேந்த்³ரேண த்ரிஷ²ங்குரபதத் புந꞉ || 1-60-18

விக்ரோஷ²மாநஸ்த்ராஹீதி விஷ்²வாமித்ரம் தபோத⁴நம் |
தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய க்ரோஷ²மாநஸ்ய கௌஷி²க꞉ || 1-60-19

ரோஷமாஹாரயத்தீவ்ரம் திஷ்ட² திஷ்டே²தி சாப்³ரவீத் |
ருஷிமத்⁴யே ஸ தேஜஸ்வீ ப்ரஜாபதிரிவாபர꞉ || 1-60-20

ஸ்ருஜன் த³க்ஷிணமார்க³ஸ்தா²ன் ஸப்தர்ஷீநபரான் புந꞉ |
நக்ஷத்ரமாலாமபராமஸ்ருஜத் க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ || 1-60-21

த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²மாஸ்தா²ய முநிமத்⁴யே மஹாயஷா²꞉ |
ஸ்ருஷ்ட்வா நக்ஷத்ரவம்ஷ²ம் ச க்ரோதே⁴ந கலுஷீக்ருத꞉ || 1-60-22

அந்யமிந்த்³ரம் கரிஷ்யாமி லோகோ வா ஸ்யாத³நிந்த்³ரக꞉ |
தை³வதாந்யபி ஸ க்ரோதா⁴த் ஸ்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே || 1-60-23

தத꞉ பரமஸம்ப்⁴ராந்தா꞉ ஸர்ஷிஸங்கா⁴꞉ ஸுராஸுரா꞉ |
விஷ்²வாமித்ரம் மஹாத்மாநமூசு꞉ ஸாநுநயம் வச꞉ || 1-60-24

அயம் ராஜா மஹாபா⁴க³ கு³ருஷா²பபரிக்ஷத꞉ |
ஸஷ²ரீரோ தி³வம் யாதும் நார்ஹத்யேவ தபோத⁴ந || 1-60-25

தேஷாம் தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா தே³வாநாம் முநிபுங்க³வ꞉ |
அப்³ரவீத் ஸுமஹத்³வாக்யம் கௌஷி²க꞉ ஸர்வதே³வதா꞉ || 1-60-26

ஸஷ²ரீரஸ்ய ப⁴த்³ரம் வஸ்த்ரிஷ²ங்கோரஸ்ய பூ⁴பதே꞉ |
ஆரோஹணம் ப்ரதிஜ்ஞாதம் நாந்ருதம் கர்துமுத்ஸஹே || 1-60-27

ஸ்வர்கோ³(அ)ஸ்து ஸஷ²ரீரஸ்ய த்ரிஷ²ங்கோரஸ்ய ஷா²ஷ்²வத꞉ |
நக்ஷத்ராணி ச ஸர்வாணி மாமகாநி த்⁴ருவாண்யத² || 1-60-28

யாவல்லோகா த⁴ரிஷ்யந்தி திஷ்ட²ந்த்யேதாநி ஸர்வஷ²꞉ |
யத்க்ருதாநி ஸுரா꞉ ஸர்வே தத³நுஜ்ஞாதுமர்ஹத² || 1-60-29

ஏவமுக்தா꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே ப்ரத்யூசுர்முநிபுங்க³வம் |
ஏவம் ப⁴வது ப⁴த்³ரம் தே திஷ்ட²ந்த்வேதாநி ஸர்வஷ²꞉ || 1-60-30

க³க³நே தாந்யநேகாநி வைஷ்²வாநரபதா²த்³ப³ஹி꞉ |
நக்ஷத்ராணி முநிஷ்²ரேஷ்ட² தேஷு ஜ்யோதிஷு ஜாஜ்வலன் || 1-60-31

அவாக்³ ஷி²ராஸ்த்ரிஷ²ங்குஷ்²ச திஷ்ட²த்வமரஸம்நிப⁴꞉ |
அநுயாஸ்யந்தி சைதாநி ஜ்யதீம்ஷி ந்ருபஸத்தமம் || 1-60-32

க்ருதார்த²ம் கீர்திமந்தம் ச ஸ்வர்க³லோகக³தம் யதா² |
விஷ்²வாமித்ரஸ்து த⁴ர்மாத்மா ஸர்வதே³வைரபி⁴ஷ்டுத꞉ || 1-60-33

ருஷிமத்⁴யே மஹாதேஜா பா³ட⁴மித்யாஹ தே³வதா꞉ |
ததோ தே³வா மஹாத்மாநோ ருஷயஷ்²ச தபோத⁴நா꞉ |
ஜக்³முர்யதா²க³தம் ஸர்வே யஜ்ஞஸ்யாந்தே நரோத்தம || 1-60-34

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் ததிமுகன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி துவிவிதன் தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பனஸன் பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைந்தன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை