Thursday 7 October 2021

பாலகாண்டம் 51ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Vishvamitra and his army


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


தஸ்ய தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா விஷ்²வாமித்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ஹ்ருஷ்டரோமா மஹாதேஜா꞉ ஷ²தாநந்தோ³ மஹாதபா꞉ || 1-51-1

கௌ³தமஸ்ய ஸுதோ ஜ்யேஷ்ட²ஸ்தபஸா த்³யோதிதப்ரப⁴꞉ |
ராமஸந்த³ர்ஷ²நாதே³வ பரம் விஸ்மயமாக³த꞉ || 1-51-2

ஏதௌ நிஷண்ணௌ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஸுகா²ஸீநௌ ந்ருபாத்மஜௌ |
ஷ²தாநந்தோ³ முநிஷ்²ரேஷ்ட²ம் விஷ்²வாமித்ரமதா²ப்³ரவீத் || 1-51-3

அபி தே முநிஷா²ர்தூ³ல மம மாதா யஷ²ஸ்விநீ |
த³ர்ஷி²தா ராஜபுத்ராய தபோ தீ³ர்க⁴முபாக³தா || 1-51-4

அபி ராமே மஹாதேஜோ மம மாதா யஷ²ஸ்விநீ |
வந்யைருபாஹரத் பூஜாம் பூஜார்ஹே ஸர்வதே³ஹிநாம் || 1-51-5

அபி ராமாய கதி²தம் யத்³ வ்ருத்தம் தத்புராதநம் |
மம மாதுர்மஹாதேஜோ தை³வேந து³ரநுஷ்டி²தம் || 1-51-6

அபி கௌஷி²க ப⁴த்³ரம் தே கு³ருணா மம ஸங்க³தா |
மாதா மம முநிஷ்²ரேஷ்ட² ராமஸந்த³ர்ஷ²நாதி³த꞉ || 1-51-7

அபி மே கு³ருணா ராம꞉ பூஜித꞉ குஷி²காத்மஜ |
இஹாக³தோ மஹாதேஜா꞉ பூஜாம் ப்ராப்ய மஹாத்மந꞉ || 1-51-8

அபி ஷா²ந்தேந மநஸா கு³ருர்மே குஷி²காத்மஜ|
இஹாக³தேந ராமேண புஜிதேநாபி⁴வாதி³த꞉ || 1-51-9

தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய விஷ்²வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ |
ப்ரத்யுவாச ஷ²தாநந்த³ம் வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகோ³வித³ம் || 1-51-10

நாதிக்ராந்தம் முநிஷ்²ரேஷ்ட² யத் கர்தவ்யம் க்ருதம் மயா |
ஸங்க³தா முநிநா பத்நீ பா⁴ர்க³வேணேவ ரேணுகா || 1-51-11

தச்ச்²ருத்வா வசநம் தஸ்ய விஷ்²வாமித்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
ஷ²தாநந்தோ³ மஹாதேஜா ராமம் வசநமப்³ரவீத் || 1-51-12

ஸ்வாக³தம் தே நரஷ்²ரேஷ்ட² தி³ஷ்ட்யா ப்ராப்தோ(அ)ஸி ராக⁴வ |
விஷ்²வாமித்ரம் புரஸ்க்ருத்ய மஹர்ஷிமபராஜிதம் || 1-51-13

அசிந்த்யகர்மா தபஸா ப்³ரஹ்மர்ஷிரமிதப்ரப⁴꞉ |
விஷ்²வாமித்ரோ மஹாதேஜா வேத்ஸ்யேநம் பரமாம் க³திம் || 1-51-14

நாஸ்தி த⁴ந்யதரோ ராம த்வத்தோ(அ)ந்யோ பு⁴வி கஷ்²சந |
கோ³ப்தா குஷி²கபுத்ரஸ்தே யேந தப்தம் மஹத்தப꞉ || 1-51-15

ஷ்²ரூயதாம் சாபி⁴தா⁴ஸ்யாமி கௌஷி²கஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
யதா² ப³லம் யதா² தத்த்வம் தந்மே நிக³த³த꞉ ஷ்²ருணு || 1-51-16

ராஜா(அ)ஸீதே³ஷ த⁴ர்மாத்மா தி³ர்க⁴காலமரிந்த³ம꞉ |
த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ க்ருதவித்³யஷ்²ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிதே ரத꞉ || 1-51-17

ப்ரஜாபதிஸுதஸ்த்வாஸீத் குஷோ² நாம மஹீபதி꞉ |
குஷ²ஸ்ய புத்ரோ ப³லவான் குஷ²நாப⁴꞉ ஸுதா⁴ர்மிக꞉ || 1-51-18

குஷ²நாப⁴ஸுதஸ்த்வாஸீத்³கா³தி⁴ரித்யேவ விஷ்²ருத꞉ |
கா³தே⁴꞉ புத்ரோ மஹாதேஜா விஷ்²வாமித்ரோ மஹாமுநி꞉ || 1-51-19

விஷ்²வமித்ரோ மஹாதேஜா꞉ பாலயாமாஸ மேதி³நீம் |
ப³ஹுவர்ஷஸஹஸ்ராணி ராஜா ராஜ்யமகாரயத் || 1-51-20

கதா³சித்து மஹாதேஜா யோஜயித்வா வரூதி²நீம் |
அக்ஷௌஹிணீபரிவ்ருத꞉ பரிசக்ராம மேதி³நீம் || 1-51-21

நக³ராணி ச ராஷ்ட்ராநி ஸரிதஷ்²ச ததா² கி³ரீன் |
ஆஷ்²ரமான் க்ரமஷோ² ராஜா விசரந்நாஜகா³ம ஹ || 1-51-22

வஸிஷ்ட²ஸ்யாஷ்²ரமபத³ம் நாநாபுஷ்பலதாத்³ருமம் |
நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதம் || 1-51-23

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வை꞉ கிம்நரைருபஷோ²பி⁴தம் |
ப்ரஷா²ந்தஹரிணாகிர்ணம் த்³விஜஸங்க⁴நிஷேவிதம் || 1-51-24

ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸங்கீர்ணம் தே³வர்ஷிக³ணஸேவிதம் |
தபஷ்²சரணஸம்ஸித்³தை⁴ரக்³நிகல்பைர்மஹாத்மபி⁴꞉ || 1-51-25

ஸததம் ஸங்குலம் ஷ்²ரீமத்³ப்³ரஹ்மகல்பைர்மஹாத்மபி⁴꞉ |
அப்³ப⁴க்ஷைர்வாயுப⁴க்ஷைஷ்²ச ஷி²ர்ணபர்ணாஷ²நைஸ்ததா² || 1-51-26

ப²லமூலாஷ²நைர்தா³ந்தைர்ஜிததோ³ஷைர்ஜிதேந்த்³ரியை꞉ - யத்³வா -
ப²லமூலாஷ²நைர்தா³நைர்ஜிததோஷைர்ஜிதேந்த்³ரியை꞉ |
ருஷிபி⁴ர்வாலகி²ல்யைஷ்²ச ஜபஹோமபராயணை꞉ || 1-51-27

அந்யைர்வைகா²நஸைஷ்²சைவ ஸமந்தாது³பஷோ²பி⁴தம் |
வஸிஷ்ட²ஸ்யாஷ்²ரமபத³ம் ப்³ரஹ்மலோகமிவாபரம் |
த³த³ர்ஷ² ஜயதாம் ஷ்²ரேஷ்டோ² விஷ்²வாமித்ரோ மஹாப³லம் || 1-51-28

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ஏகபஞ்சாஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அக்ஷன் அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இந்திரஜித் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்த்தரன் துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பாஸகர்ணன் பிரகஸன் பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் யூபாக்ஷன் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் விரூபாக்ஷன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை