Sunday 3 October 2021

பாலகாண்டம் 48ம் ஸர்கம்

வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ அஷ்டசத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉

Gautama Ahalya and Indra in Gautamas form


Shlokas in audio recited by Mrs.Ranganayaki, Chennai.


ப்ருஷ்ட்வா து குஷ²லம் தத்ர பரஸ்பரஸமாக³மே |
கதா²ந்தே ஸுமதிர்வாக்யம் வ்யாஜஹார மஹாமுநிம் || 1-48-1

இமௌ குமாரௌ ப⁴த்³ரம் தே தே³வதுல்யபராக்ரமௌ |
க³ஜஸிம்ஹக³தீ வீரௌ ஷா²ர்தூ³லவ்ருஷபோ⁴பமௌ || 1-48-2

பத்³மபத்ரவிஷா²லாக்ஷௌ க²ட்³க³தூணீத⁴நுர்த⁴ரௌ |
அஷ்²விநாவிவ ரூபேண ஸமுபஸ்தி²தயௌவநௌ || 1-48-3

யத்³ருச்ச²யைவ கா³ம் ப்ராப்தௌ தே³வலோகாதி³வாமரௌ |
கத²ம் பத்³ப்⁴யாமிஹ ப்ராப்தௌ கிமர்த²ம் கஸ்ய வா முநே || 1-48-4

பூ⁴ஷயந்தாவிமம் தே³ஷ²ம் சந்த்³ரஸூர்யாவிவாம்ப³ரம் |
பரஸ்பரேண ஸத்³ருஷௌ² ப்ரமாணேங்கி³தசேஷ்டிதை꞉ || 1-48-5

கிமர்த²ம் ச நரஷ்²ரேஷ்டௌ² ஸம்ப்ராப்தௌ து³ர்க³மே பதி² |
வராயுத⁴த⁴ரௌ வீரௌ ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி தத்த்வத꞉ || 1-48-6

தஸ்ய தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா யதா²வ்ருத்தம் ந்யவேத³யத் |
ஸித்³தா⁴ஷ்²ரமநிவாஸம் ச ராக்ஷஸாநாம் வத⁴ம் ததா² | 
விஷ்²வாமித்ரவச꞉ ஷ்²ருத்வா ராஜா பரமவிஸ்மித꞉ || 1-48-7

அதிதீ² பரமௌ ப்ராப்தம் புத்ரௌ த³ஷ²ரத²ஸ்ய தௌ |
பூஜயாமாஸ விதி⁴வத் ஸத்காரார்ஹௌ மஹாப³லௌ || 1-48-8

தத꞉ பரமஸத்காரம் ஸுமதே꞉ ப்ராப்ய ராக⁴வௌ |
உஷ்ய தத்ர நிஷா²மேகாம் ஜக்³மதுர்மிதி²லாம் தத꞉ || 1-48-9

தாம் த்³ருஷ்ட்வா முநய꞉ ஸர்வே ஜநகஸ்ய புரீம் ஷு²பா⁴ம் |
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி ஷ²ம்ஸந்தோ மிதி²லாம் ஸமபூஜயன் || 1-48-10

மிதி²லோபவநே தத்ர ஆஷ்²ரமம் த்³ருஷ்²ய ராக⁴வ꞉ |
புராணம் நிர்ஜநம் ரம்யம் பப்ரச்ச² முநிபுங்க³வம் || 1-48-11

இத³மாஷ்²ரமஸங்காஷ²ம் கிம் ந்வித³ம் முநிவர்ஜிதம் |
ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி ப⁴க³வன் கஸ்யாயம் பூர்வ ஆஷ்²ரம꞉ || 1-48-12

தச்ச்²ருத்வா ராக⁴வேணோக்தம் வாக்யம் வாக்யவிஷா²ரத³꞉ |
ப்ரத்யுவாச மஹாதேஜா விஷ்²வமித்ரோ மஹாமுநி꞉ || 1-48-13

ஹந்த தே கத²யிஷ்யாமி ஷ்²ருணு தத்த்வேந ராக⁴வ |
யஸ்யைததா³ஷ்²ரமபத³ம் ஷ²ப்தம் கோபாந்மஹாத்மநா || 1-48-14

கௌ³தமஸ்ய நரஷ்²ரேஷ்ட² பூர்வமாஸீந்மஹாத்மந꞉ |
ஆஷ்²ரமோ தி³வ்யஸங்காஷ²꞉ ஸுரைரபி ஸுபூஜித꞉ || 1-48-15

ஸ சாத்ர தப ஆதிஷ்ட²த³ஹல்யாஸஹித꞉ புரா |
வர்ஷபூகா³ந்யநேகாநி ராஜபுத்ர மஹாயஷ²꞉ || 1-48-16

தஸ்யாந்தரம் விதி³த்வா து ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஷ²சீபதி꞉ |
முநிவேஷத⁴ரோ பூ⁴த்வா(அ)ஹல்யாமித³மப்³ரவீத் || 1-48-17

ருதுகாலம் ப்ரதீக்ஷந்தே நார்தி²ந꞉ ஸுஸமாஹிதே |
ஸங்க³மம் த்வஹமிச்சா²மி த்வயா ஸஹ ஸுமத்⁴யமே || 1-48-18

முநிவேஷம் ஸஹஸ்ராக்ஷம் விஜ்ஞாய ரகு⁴நந்த³ந |
மதிம் சகார து³ர்மேதா⁴ தே³வராஜகுதூஹலாத் || 1-48-19

அதா²ப்³ரவீத் ஸுரஷ்²ரேஷ்ட²ம் க்ருதார்தே²நாந்தராத்மநா |
க்ருதார்தா²ஸ்மி ஸுரஷ்²ரேஷ்ட² க³ச்ச² ஷீ²க்⁴ரமித꞉ ப்ரபோ⁴ || 1-48-20

ஆத்மாநம் மாம் ச தே³வேஷ² ஸர்வதா³ ரக்ஷ கௌ³தமாத் |
இந்த்³ரஸ்து ப்ரஹஸன் வாக்யமஹல்யாமித³மப்³ரவீத் || 1-48-21

ஸுஷ்²ரோணி பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி க³மிஷ்யாமி யதா²க³தம் |
ஏவம் ஸங்க³ம்ய து தயா நிஷ்²சக்ராமோடஜாத்தத꞉ || 1-48-22

ஸ ஸம்ப்⁴ரமாத்த்வரன் ராம ஷ²ங்கிதோ கௌ³தமம் ப்ரதி |
கௌ³தமம் ஸ த³த³ர்ஷா²த² ப்ரவிஷ²ந்தம் மஹாமுநிம் || 1-48-23

தே³வதா³நவது³ர்த⁴ர்ஷம் தபோப³லஸமந்விதம் |
தீர்தோ²த³கபரிக்லிந்நம் தீ³ப்யமாநமிவாநலம் || 1-48-24

க்³ருஹீதஸமித⁴ம் தத்ர ஸகுஷ²ம் முநிபுங்க³வம் |
த்³ருஷ்ட்வா ஸுரபதிஸ்த்ரஸ்தோ விஷண்ணவத³நோ(அ)ப⁴வத் || 1-48-25

அத² த்³ருஷ்ட்வா ஸஹஸ்ராக்ஷம் முநிவேஷத⁴ரம் முநி꞉ |
து³ர்வ்ருத்தம் வ்ருத்தஸம்பந்நோ ரோஷாத்³வசநமப்³ரவீத் || 1-48-26

மம ரூபம் ஸமாஸ்தா²ய க்ருதவாநஸி து³ர்மதே |
அகர்தவ்யமித³ம் யஸ்மாத் விப²லஸ்த்வம் ப⁴விஷ்யதி || 1-48-27

கௌ³தமேநைவமுக்தஸ்ய ஸ ரோஷேண மஹாத்மநா |
பேததுர்வ்ருஷணௌ பூ⁴மௌ ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ய தத்க்ஷணாத் || 1-48-28

ததா² ஷ²ப்த்வா ச வை ஷ²க்ரம் பா⁴ர்யாமபி ச ஷ²ப்தவான் |
இஹ வர்ஷஸஹஸ்ராணி ப³ஹூநி நிவஸிஷ்யஸி || 1-48-29

வாயுப⁴க்ஷா நிராஹாரா தப்யந்தீ ப⁴ஸ்மஷா²யிநீ |
அத்³ருஷ்²யா ஸர்வபூ⁴தாநாமாஷ்²ரமே(அ)ஸ்மின் நிவத்ஸ்யஸி || 1-48-30

யதா³ த்வேதத்³வநம் கோ⁴ரம் ராமோ த³ஷ²ரதா²த்மஜ꞉ |
ஆக³மிஷ்யதி து³ர்த⁴ர்ஷஸ்ததா³ பூதா ப⁴விஷ்யஸி || 1-48-31

தஸ்யாதித்²யேந து³ர்வ்ருத்தே லோப⁴மோஹவிவர்ஜிதா |
மத்ஸகாஷே² முதா³ யுக்தா ஸ்வம் வபுர்தா⁴ரயிஷ்யஸி || 1-48-32

ஏவமுக்த்வா மஹாதேஜா கௌ³தமோ து³ஷ்டசாரிணீம் |
இமமாஷ்²ரமமுத்ஸ்ருஜ்ய ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதே |
ஹிமவச்சி²க²ரே ரம்யே தபஸ்தேபே மஹாதபா꞉ || 1-48-33

இதி வால்மீகிராமாயணே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ அஷ்டசத்வாரிம்ஷ²꞉ ஸர்க³꞉Source: https://valmikiramayan.net/   

Converted to Tamil Script using Aksharamukha : 
Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter   

Labels

அகம்பனன் அகஸ்தியர் அக்னி அங்கதன் அசுவபதி அஞ்சனை அத்ரி அம்சுமான் அம்பரீசன் அயோமுகி அவிந்தியன் அனசூயை அனலை அஜாமுகீ அஸமஞ்சன் அஹல்யை ஆதூர்த்தரஜஸ் இந்திரன் இராமன் இராவணன் இலக்ஷ்மணன் இலங்கினி இல்வலன் உமை ஏகஜடை கங்கை கசியபர் கந்தமாதனன் கந்து கபந்தன் கபிலர் கரன் காகாசுரன் காதி கிருத்திகை குசத்வஜன் குசநாபன் குசன் குசன்1 குசாம்பன் கும்பகர்ணன் குஹன் கேசரி கேசினி கைகேயி கோலபன் கௌசல்யை கௌசிகி கௌதமர் சண்டோதரி சதபலி சதாநந்தர் சத்தியவதி சத்ருக்னன் சபரி சபளை சம்பாதி சரபங்கர் சாகரன் சாந்தை சித்தார்த்தர் சித்ரரதன் சிம்ஹிகை சிவன் சீதை சுக்ரீவன் சுதர்சனர் சுதாமன் சுதீக்ஷ்ணர் சுபார்ஷ்வன் சுமதி சுமந்திரன் சுமித்திரை சுயஜ்ஞர் சுனசேபன் சுஷேணன் சுஹோத்ரன் சூர்ப்பணகை சூளி தசரதன் தர்ம்பிருதர் தனு தாடகை தாரன் தாரை தான்யமாலினி திதி திரிசங்கு திரிசிரஸ் திரிஜடர் திரிஜடை திலீபன் துந்துபி துர்முகி தூஷணன் நளன் நாரதர் நிசாகரர் நீலன் பகீரதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலி பிரகஸை பிரபாவன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரஹஸ்தன் பிருகு பிலக்ஷன் மண்டோதரி மதங்கர் மந்தரை மயன் மருத்துக்கள் மஹோதயர் மாண்டகர்ணி மாயாவி மாரீசன் மைனாகன் மோஹினி யுதாஜித் ரம்பை ரிக்ஷரஜஸ் ரிசீகர் ரிஷ்யசிருங்கர் ருமை ரோமபாதன் லவன் வசிஷ்டர் வருணன் வஸு வாதாபி வாமதேவர் வாமனன் வாயு வாலி வால்மீகி விகடை விபாண்டகர் விபீஷணன் விராதன் வினதன் வினதை விஷ்ணு விஷ்வாமித்ரர் விஸ்ரவஸ் ஜடாயு ஜம்புமாலி ஜனகன் ஜஹ்னு ஜாபாலி ஜாம்பவான் ஸகரன் ஸுபாஹு ஸுரஸை ஸோமதை ஸ்கந்தன் ஸ்தூலசிரஸ் ஸ்வயம்பிரபை ஹரிஜடை ஹனுமான் ஹிமவான் ஹேமை